feng shui - s3-eu-west-1. ?· feng shui feng shui (feng šuej) je prastará čínská praktika...

Download FENG SHUI - s3-eu-west-1. ?· FENG SHUI Feng shui (feng šuej) je prastará čínská praktika založená…

Post on 31-Aug-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FENG SHUI50 tip

  PRO SPCH V PRCI

  Milena Moudr

 • FENG SHUI

  Feng shui (feng uej) je prastar nsk praktika zaloen na harmonickm uspodn a zazen budov. Clem je, aby uivatel takto zazench prostor mohli t v souladu s prostedm, aby beze zbytku vyuvali vesmrnou energii chi.

  Prostor ve kterm ijeme ns ovlivuje, energie, kter proud kolem ns jsou stejn dleit pro modern ivot, jako byly pro csask dvr ped nkolika tisci lety.

  Feng shui pomh: neztrcet zbyten energii, ctit se ve svm prostoru skvle, zamit svou energii na sv cle a dosahovat jich.

 • 50 tip pro pracovit

  Cesta dlouh tisc mil zan jedinm krokem.

  Lao c

 • 1Pln vstupn dvee

  Vstupn dvee jsou vdy lep pln ne prosklen. Doma i na pracoviti jasn vymezuj V prostor. Tak pimen velikost dve v pomru k velikosti domu a potu vstupujcch je dleit. Pli mal dvee omezuj osobn energii chi, vstupujc se mus zmenit, omezit svou energii, sv projevy, ale i sv touhy a plny. Naopak pli velk dvee mohou pinst a pli mnoho aktivit a pleitost, kter se pak obtn zvldaj.

 • 2Vodopd ped vstupem

  Pitkajc vod pin tst a bohatstv. Ten, kdo m ped domem vodopd mc k hlavnmu vstupu, bude velmi bohat. Vimnte si astho pouit fontn ped vstupy do vznamnch sdel.

  Ale pozor, jen ist voda pin tst. pinav loue ped vstupem naopak pin padek.

  3Ziv s

  Velk vstupn prostor, jasn a svtl, pvd a shromaduje povzbuzujc energii chi. Dbejte, a za hlavnm vstupem nen temn a zk chodba.

 • 4Vizitky

  Sv vizitky pouvejte vdy v t nejlep kvalit, jakou si mete dovolit. To plat i pro vizitky na dvech. Umisujte je, pokud mono, nad rovinu zraku. Vdy ve umstn vizitka je dleitj, ne ta pod n. Nzko umstn vizitky (nap. u dve domu, kde je vce firem) ztrcej energii. Ty, kter jsou ne ne klika, pod rovinou pasu, u vbec nikdo nenajde.

 • 5Odpadky a klidov prostedky

  Prochzte-li kolem popelnic, nebo jsou jasn na och Vm a Vaim klientm, vtina Vaeho sil jde rovnou do odpadu.

  Veker istc nin pin, kdy je na och, smlu. Hlavn a nen vidt od vstupu. To plat i pro odpadkov ko.

  6Pli rychl energie chi

  Nevybrejte si kancel na konci dlouh pm chodby. Pli rychle proudc energie chi Vs me zniit.

 • 7dn dvee za zdy

  Pi prci nesete zdy ke dvem. Dvee za zdy oslabuj Vae soustedn a vybzej k tokm zezadu. Vysok pevn opradlo Vm dv jistotu a chrn Vs zezadu (ze smru ern elvy). Je to dleit i kdy jste nap. sami doma. Asi Vs nikdo pmo nepepadne, ale mete se stt obt pomluv nebo zrady.

 • 8Ped sebou pitkajc vodu

  Pokud nemte vhled na pitkajc vodn tok, je dobr mt ji alespo na obraze.

  Pitkajc voda pin poehnn a penze. Mnostv vody velikost obrazu by mlo bt pimen pli mnoho vody me i kodit (povodn).

  Tak se nedoporuuj pli dramatick scny lod v boui apod.

  9dn okno za zdy

  Mte-li za zdy okno, zakryjte je zvsy. Kad otvor pin na stran elvy, to je za vaimi zdy, pli pohyblivou chi, kter naruuje Vae soustedn a jistotu.

 • 10Obraz s horou za zdy

  Hora za Vaimi zdy Vm poskytuje oporu a ochranu. Klidn pouijte ty nejvy hory, a podpo Vae podnikn.

  Ale pozor, hory ani jejich obraz se nehod mt v pmm pohledu ped sebou, vechna prce se pak bude ped Vmi tyit a bude tk, jako zdolvn osmitiscovek.

 • 11Po levici pevn skky

  Na lev stran pracovnho stolu (podle feng-uej na stran draka) pin jistotu pevn, vy opora. Napklad skky uzaven dvky, ne voln police, ani se sklennmi dvky. Tak sem neumisujte dn pohybliv stroje (tiskrny apod).

  12Voln prostor po pravici

  Na sv prav stran (na stran tygra) nechte voln prostor. Nebo jen nzk skky a vybaven, kter nebrn prchodu ani prhledm.

 • 13Stl udrujte przdn

  Pracovn stl mjte vdy voln. Ve prosted, tam kde pracujete, umstte vdy jen to, na em prv dlte. Kdy skonte opt sted stolu uvolnte.

  14Nesete u okna

  Pracovn stl tak neumisujte pmo k oknu. Pohled z okna je inspirujc, ale odvd pozornost a nepodporuje dokonovn vc.

 • 15Nesete pmo proti sob

  Vyhnte se uspodn, kdy hledte pmo do tve druhmu lovku. Je to nepohodln a zneklidujc.

 • 16Pozor na portrty

  Lidsk tve vnmme velmi intenzivn, i s nejmenmi detaily, a vdy si jich vimneme. Proto nen radno, mt portrt pmo proti sob. A u se jedn o rodinn fotografie nebo teba i njak symboly (madona, Buddha, president..). Zvlt nejsou vhodn obrazy zamraench, nemocnch nebo i starch lid. Chceme podporovat zdrav a rst. Mte-li portrt zakladatele firmy, umstte ho na severozpad.

  17Dvee proti sob pinej spory

  Dvee umstn pmo proti sob pinej spory. Pote tak pin, kdy se dvee k a pi oteven do sebe mohou naret.

 • 18dn oteven police za zdy

  Vdy je lep mt uzaven skky, ne oteven police. Police sekaj chi, eou tak prostor. Urit k nim nesete zdy. Pozor, na vysoko umstn police, nikdy nesedvejte tak, abyste mli police nad hlavou.

  19Abstraktn umn na pracoviti

  Abstraktn obrazy podporuj kreativitu, ale ne dotahovn vc do konce. Pli se nehod na pracovit a urit ne do pokoj nemocnch.

  Abstraktn plastiky mohou bt jet problematitj a ovlivuj cel prostor kolem sebe. Dejte pozor na ry jedovat py.

 • 20Vyvarujte se jedovatch p

  Ostr rohy a hrany, oteven police a sloupy vytvej ry ostr linie negativn energie sha, kter Vs mohou bodat do zad pmo jako jedovat py. Tak ped nimi ochrate svj hlavn vchod.

 • 21S kapajc vodou utkaj penze

  Voda odtkajc bez uitku odvd penze. Dohldnte, a tekouc voda (i na obrazech) vdy m k Vm. Tak zkontrolujte vodovodn rozvody, s kapajcm kohoutkem nebo prasklm potrubm mete pijt o daleko vce, ne zaplatte za tu vodu.

  22Odstrate rozbit vci

  Vci, kter nefunguj, odstrate ze svho pracovit. Tk se to hlavn elektrickch pstroj, dejte je ihned opravit, nebo se jich zbavte. Tak star pstroje, kter u nepouvte, psob zhoubn na energii celho prostoru.

 • 23Sytj barvy za zdy

  Vyhnte se monotnnosti. A to v barvch i v osvtlen. Kad monotnnost unavuje. Pi pouvn vce barev na zdech, mjte za zdy tu sytj. Mete tak podpoit svou jistotu.

  24Nehlete do zdi

  Pohled do zdi sr Vai touhu po vkonu. Je to pohled na pevnou a obtn zdolatelnou pekku. Nelze-li jinak, dejte si na ze alespo inspirujc obrzek.

 • 25Okna napomhaj proudn chi

  Kad mstnost, kde se dle zdrujete, nebo kde vykonvte njakou innost, mus mt okna. Bezokenn mstnost spolehliv zadus vechno Vae podnikn. Mstnosti by mly mt vdy stejn nebo vce oken ne dve. Ale mt oken 4x vce ne dve je u pli. V takovm ppad udrujte st oken trvale zakrytou zvsy.

 • 26f sedv v ele

  Na krat stran obdlnkovho stolu je msto vedoucho. Jste-li fem, vyuijte toto uspodn. Energie pak proud snadnji a jin uspodn je matouc.

  27editelsk msto

  Nejsilnj msto je vdy to nejvzdlenj ode dve.

  Ode dve protilehl roh mstnosti, odkud je pehled po celm prostoru i vhled na dvee, to je msto pro veden.

 • 28Kulat stl pro dohodu

  Pro rozhovory s klienty i kolegy jsou vhodn kulat nebo ovln stoly. Pi rozdlnch nzorech tak nemme fyzicky vymezenou stranu, kterou meme hjit.

  29Nesedejte si proti rohu

  U pravohlho jednacho stolu si nikdy nesedejte proti rohu stolu. Roh stolu mc pmo na Vs, Vs v jakkoli debat znevhodn.

 • 30Zdrav kvtiny

  Rostliny, zvlt kvetouc, vnej do mstnost zdravou rostouc energii. Pouvejte jen rostliny koat, nebo rostouc vzhru. Kdy se jim pestane dait, rychle je dostate do formy, nebo se jich zbavte a nahrate je zdravmi kvtinami.

  Rostliny na jihovchod podpo zdrav rst Vaeho podnikn

 • 31Pozor na zrcadla

  Nesedejte zdy k zrcadlu. Zrcadlo za zdy psob jako oteven okno. Oslabuje vai stranu elvy a vechny energie, kter se v nm odr, na Vs to ze zcela nechrnnho smru.

  A dejte pozor, a se v zrcadle nevidte pi prci. Byli byste dvojnsob unaven.

  32Nezdrujte se pod stropnm trmem

  Peklady, trm, vstupky, poliky i zvsn svtidla a jin pedmty nad hlavou vyslaj tkou, kodlivou energii. Vedou k nav a patnm vsledkm. Po del dob se mohou projevit i zdravotn pote.

 • 33Pohled na vstupn dvee

  Podvejte se, jestli od svho pracovit vidte na vstupn dvee. Lid, kte nevid na vstup, ztrcej kontrolu nad svm ivotem.

  34Uklite si

  Zbavte se veho, co u nepouvte. Pobyt v otevenm, istm prostoru vm usnadn mt jasnou mysl a ponat si rozhodn a soustedn.

  Kdy chcete zat nco novho, umyjte svj pracovn stl istou vodou.

 • 35Posledn pijde, prvn odejde

  Kdo sed nejble u vstupnch dve, nebo u zchod, ten firmu nejdve opust. Vyhnte se sezen pmo u dve na wc, nebo proti schoditi. Jste-li fem, nebo jedinm pracovnkem, Vae firma se neudr.

 • 36Barvy pro spch

  Barvy lkajc bohatou chi, mete je pout teba na desky Vaeho etnictv: krlovsk kombinace je erven a zlat, dal skvl varianta je vnov a stbrn, a kombinace, mon pekvapiv, modr se zelenou.

  37Domc kancel

  Vyhnte se jejmu umstn v lonici. V kadm ppad ji umstte tak, aby od pracovnho stolu nebyla vyhldka na postel a obrcen, aby z lka nebyl pm pohled na pracovit.

 • 38tveice pin smlu

  Numerologie ve feng shui m tak svoje pravidla, jedna z hlavnch zsad je nepouvat vci ve tveicch. Pouvejte vci v prech dvojicch. Nap. ne 4 svky na stole, ale 2 dvojice.

  (Mon jste si vimli, e 4mstn stolky v etzcch nkterch spnch fastfood se asto skldaj ze dvou dvoumstnch).

  Mte-li 4 okna v ad, jedno zakryjte zvsem.

  39Hodiny pomjivost asu

  Kad hodiny udrujte, stejn jako svj ivot i podnikn, v chodu. Hodiny, zvlt kyvadlov povzbud pocity organizovanosti. Umstte je na zpadn nebo severozpadn stranu.

  Darujete-li nkomu hodiny, kte tm, e jeho as u uplynul. (Dvaly se tradin hodinky pi odchodu do dchodu.)

  Dostanete-li hodinky jako drek, hned darujte nco jinho jako protihodnotu.

 • 40 Symboly a talismany

  Pouvn symbol a talisman pro pilkn tst a zven prosperity ne