environmental events feb - july 2012

Download Environmental events Feb - July 2012

Post on 06-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Have a look at the green events going on in Swansea from February - July 2012

TRANSCRIPT

 • EventsEnvironmentalDigwyddiadau Amgylcheddol

  Swansea Abertawe

  February - July 2012Chwefror - Gorffennaf

  29032-12 Environment Booklet_Layout 1 07/02/2012 12:43 Page 1

 • IntroductionThis is the first of two editions of the 2012 EnvironmentalEvents booklet and provides details of nearly 250 eventstaking place in and around Swansea from mid-February tothe end of July. These events include guided walks and cyclerides through some of the UKs most beautiful countryside,and a wide range of talks, workshops and training coursesabout wildlife and environmental issues. There are also lotsof childrens activities in local nature reserves, in parks, onbeaches and in other interesting places. Most of the eventsare FREE or at low cost so everyone can get involved.

  This booklet is compiled by the City and County of SwanseasNature Conservation Team with the support of SwanseaEnvironmental Education Forum (SEEF) andfunding from the Countryside Council forWales. If you have relevant events for thesecond edition, which will cover the periodfrom June to December 2012, then pleasecontact the Nature Conservation Team(contact details below).

  Please note that information on events run byother organisations is published in good faithand the City and County of Swansea cannot beheld responsible for inaccuracies. For furtherinformation on local organisations, pleaserefer to the contact list at the back of thebooklet. Additional events may also be listedon their websites.

  2

  City and County of Swansea Nature Conservation TeamTel: 01792 635777 Email: deb.hill@swansea.gov.ukWeb: www.swansea.gov.uk/natureconservationteam

  29032-12 Environment Booklet_Layout 1 07/02/2012 12:43 Page 2

 • CyflwyniadDyma'r un cyntaf o ddau rifyn o lyfryn DigwyddiadauAmgylcheddol 2012 ac mae'n cynnwys manylion ambron 250 o ddigwyddiadau a gynhelir yn Abertawea'r cylch o ganol mis Chwefror i ddiwedd misGorffennaf. Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnwysteithiau cerdded tywys, teithiau beicio drwyardaloedd gwledig sydd ymhlith y rhai harddaf yn yDU ac amrywiaeth eang o sgyrsiau, gweithdai achyrsiau hyfforddi am faterion bywyd gwyllt a'ramgylchedd. Mae llawer o weithgareddau i blanthefyd mewn gwarchodfeydd natur lleol, mewnparciau, ar draethau ac mewn lleoedd diddoroleraill. Mae'r rhan fwyaf o'r digwyddiadau AM DDIMneu'n rhad fel y gall pawb gymryd rhan.

  Cyhoeddir y llyfryn hwn gan Dm Cadwraeth Natur Dinas a SirAbertawe gyda chymorth Fforwm Addysg AmgylcheddolAbertawe ac arian gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Os ydychyn cynnal digwyddiadau perthnasol i'w cynnwys yn yr ail rifyn,ar gyfer y cyfnod rhwng Mehefin a Rhagfyr 2012, cysylltwch'r Tm Cadwraeth Natur (gweler y manylion cyswllt isod).

  Sylwer bod gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir gansefydliadau eraill yn cael ei chyhoeddi'n ddidwyll ac ni fyddDinas a Sir Abertawe'n derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau.I gael mwy o wybodaeth am sefydliadau lleol, gweler y rhestrgyswllt ar ddiwedd y llyfryn. Mae'n bosib y rhestrirdigwyddiadau ychwanegol ar eu gwefannau.

  3

  Tm Cadwraeth Natur Dinas a Sir AbertaweFfn: 01792 635777 E-bost: deb.hill@swansea.gov.ukGwefan: www.abertawe.gov.uk/natureconservationteam

  29032-12 Environment Booklet_Layout 1 07/02/2012 12:43 Page 3

 • 4Biodiversityin SwanseaThe City and County of Swanseasnatural environment is of outstandingquality and beauty.

  The diversity oflandscapes and habitatsincludes upland moorland,coastal cliffs, sandy beaches,heathland, woodland, wetlands,river valleys, grasslands, sand dunes andestuaries. These habitats, together with the manyhistoric parks and gardens, pockets of urbangreen-space and large areas of farmland, support ahuge diversity of plant and animal species and make Swansea one of the most attractive and ecologically diverse counties in the UK.

  There are, however, many threats to Swanseas wonderfulbiodiversity, such as lack of awareness, inappropriatemanagement, recreational pressure, invasive species,pollution, climate change and development.

  To find out more about biodiversity in Swansea and what youcan do to help, visit: www.biodiversitywales.org.uk orwww.swansea.gov.uk/natureconservationteam

  Countryside ConnectionsThis year sees the launch of Countryside Connections anexciting new initiative that will enable people and communitiesacross rural Swansea to get hands-on with the conservationand enhancement of Swanseas rural environment.

  Swanseas natural heritage needs protecting and looking afterbut its a big job! So, imagine if you and other local people hadthe skills and know-how to keep an eye on and look after thewildlife sites near where you live. Well, thats what CountrysideConnections is all about connecting people to the countrysideand helping them to appreciate, care for and enjoy it.

  The project will provide training and volunteering opportunitiesincluding countryside management, wardening, ecologicalmonitoring, and crafts at a variety of rural sites.

  Countryside Connections is part-funded through the RuralDevelopment Plan for Wales 2007-2013 which is funded by theWelsh Government and the European Union.

  If youd like to know more on how to get involved contactHelen.Grey@swansea.gov.uk, or call 01792 636893.

  29032-12 Environment Booklet_Layout 1 07/02/2012 12:43 Page 4

 • 5Bioamrywiaeth yn AbertaweMae amgylcheddnaturiol Dinas a Sir Abertawe oansawdd aharddwch eithriadol.

  Mae'r tirweddau a'rcynefinoedd yn amrywio oweundiroedd uchel, clogwyni arfordirol, traethau tywod,rhostiroedd, coetiroedd, gwlyptiroedd, dyffrynnoedd afonydd,glaswelltiroedd, twyni tywod ac aberoedd. Mae'r cynefinoeddhyn, ynghyd 'r parciau a gerddi hanesyddol niferus, pocedi ofannau gwyrdd yn y ddinas ac ardaloedd mawr o dir amaeth,yn cynnal amrywiaeth enfawr o rywogaethau planhigion acanifeiliaid sy'n golygu bod Abertawe ymhlith siroedd mwyafdeniadol ac ecolegol amrywiol y DU.

  Fodd bynnag, mae llawer o elfennau'n bygwthbioamrywiaeth ryfeddol Abertawe, megis diffygymwybyddiaeth, rheolaeth amhriodol, pwysau ganweithgareddau hamdden, rhywogaethau ymledol, llygredd,newid yn yr hinsawdd a datblygu.

  I gael mwy o wybodaeth am fioamrywiaeth a'r hyn y gallwchei wneud i helpu, ewch i: www.biodiversitywales.org.uk neuwww.abertawe.gov.uk/natureconservationteam

  Cysylltiadau Cefn GwladEleni caiff Cysylltiadau Cefn Gwlad ei lansio - menter newyddgyffrous a fydd yn rhoi cyfle i bobl a chymunedau ar drawsAbertawe wledig gymryd rhan yn y gwaith o gadw a gwellaamgylchedd gwledig Abertawe.

  Mae angen amddiffyn treftadaeth naturiol Abertawe a gofaluamdani ond mae'r dasg yn enfawr! Felly, dychmygwchsefyllfa lle byddech chi a phobl leol eraill yn meddu ar ysgiliau a'r wybodaeth i gadw llygad ar safleoedd bywydgwyllt yn eich cymdogaeth a gofalu amdanynt. Dyna hanfodCysylltiadau Cefn Gwlad - cysylltu pobl chefn gwlad a'uhelpu i'w werthfawrogi, gofalu amdano a'i fwynhau.

  Bydd y prosiect yn darparu hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli,gan gynnwys rheoli cefn gwlad, gwaith warden, monitro ecolegola chrefftau, mewn amrywiaeth o safleoedd gwledig.

  Ariennir Cysylltiadau Cefn Gwlad yn rhannol gan GynllunDatblygu Gwledig Cymru 2007-2012 a ariennir gan LywodraethCymru a'r Undeb Ewropeaidd.

  Os hoffech chi wybod mwy am sut i gymryd rhan, e-bostiwchHelen.Grey@swansea.gov.uk neu ffoniwch l 01792 636893.

  29032-12 Environment Booklet_Layout 1 07/02/2012 12:43 Page 5

 • Everyone WelcomeMost events listed in this booklet are open to anyone. Please always be considerate to others and the environment remember the countryside code and use sustainable travelwhere possible.

  Cancellations: The event leader will usually be at the start ofan event even if it has been cancelled due to poor weather orother circumstances. To avoid unnecessary journeys, youmay wish to call in advance.

  Disability: If you have a visual, hearing or mobility disabilityand need further details in order to join in some of theseevents, please contact the organiser for more information.

  Dogs:Dogs are not allowed at many events, especiallycountryside walks. Please call event leader to check.

  Car Parking: Not all walks or other events start fromrecognised car parks. Please be considerate when parkingand take care not to obstruct gates, other vehicles, etc.

  Sustainable Travel:Many of the events inthis booklet can be accessed using publictransport or cycling. For bus routes andtimetables please contact: Traveline Cymruat www.traveline-cymru.info or on 0871 200 2233 or visit the BayTrans website www.baytrans.org.uk

  Croeso i BawbMae croeso i unrhyw un gymryd rhan yn yrhan fwyaf o'r digwyddiadau a restrir yma. Cofiwch fod ynystyriol o bobl eraill a'r amgylchedd bob tro - cofiwch y cdcefn gwlad a defnyddiwch gludiant cynaliadwy lle bo modd.

  Canslo: Fel arfer bydd arweinydd y digwyddiad yn bresennolar ddechrau digwyddiad, hyd yn oed os yw wedi cael ei ganslooherwydd tywydd gwael neu amgylchiadau eraill. I osgoiteithiau diangen, mae'n syniad i chi ffonio ymlaen llaw.

  Anabledd:Os oes gennych nam ar eich golwg neu'ch clywneu anabledd symudedd ac mae angen mwy o fanylionarnoch er mwyn cymryd rhan yn rhai o'r digwyddiadau hyn,cysylltwch 'r trefnydd am fwy o wybodaeth.

  Cwn:Ni chaniateir cwn mewn llawer o ddigwyddiadau, yn arbennig ar deithiau cerdded yng nghefn gwlad.Cysylltwch ag arweinydd y digwyddiad i gadarnhau hyn.

  Meysydd Parcio:Nid yw pob taith gerdded neu ddigwyddiadaueraill yn dechrau o faes parcio cydnabyddedig. Byddwch ynystyriol wrth barcio a sicrhewch nad ydych yn rhwystro gatiau,cerbydau eraill etc.

  Cludiant Cynaliadwy:Gellir mynd i lawer o'r digwyddiadau syddyn y daflen hon trwy ddefnyddio cludiant cyhoeddus neu feicio.I gael llwybrau ac amserlenni bysus, cysylltwch TravelineCymru trwy fynd i www.traveline-cymru.info neu ffoniwch 0