energija i životna sredina udžbenik - bs

Download Energija i životna sredina udžbenik - BS

Post on 18-Mar-2016

226 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ovaj udžbenik je prilagođen i štampan u okviru projekta, a baziran je na originalnim materijalima Norveškog SPARE programa za održivo korištenje energetskih resursa, namijenjenog školskoj djeci.

TRANSCRIPT

 • ENERGIJA IIVOTNA SREDINA Udbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

 • 3ENERGIJA I IVOTNA SREDINAUdbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

  kolski projekat za odrivo koritenje energetskih resusrsa

  ENERGIJA IIVOTNA SREDINA Udbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

 • 4ENERGIJA I IVOTNA SREDINAUdbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

  UVOD

  PRVO POGLAVLJE ENERGIJA

  1. ENERGIJA JE VJENA2. ENERGIJA OBLICI, OSOBINE I VELIINE3. PRVI ZAKON TERMODINAMIKE4. DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE

  DRUGO POGLAVLJE KORITENJE ENERGIJE

  1. OVJEANSTVU JE POTREBNO SVE VIE I VIE ENERGIJE2. ISTORIJA KORITENJA ENERGIJE 3. KORITENJE ENERGIJE U SVIJETU4. POSLJEDICE KORITENJA ENERGIJE5. EFEKAT STAKLENIKA6. ENERGETSKA KRIZA7. BUDUE PERSPEKTIVE KORITENJA ENERGIJE

  TREE POGLAVLJE KLIMATSKE PROMJENE

  1. KLIMA2. GLAVNI IZVORI STAKLENIKIH GASOVA UZROKOVANIH DJELOVANJEM LJUDI3. EFEKTI KLIMATSKIH PROMJENA4. MEUNARODNI SPORAZUMI

  ETVRTO POGLAVLJE TEDNJA ENERGIJE

  1. PRIMJENA NAUKE2. DOBITI VIE OD MANJE3. GRIJANJE PROSTORA4. KORITENJE TOPLE VODE5. RASVJETA6. SAOBRAAJ7. PROIZVODI I RECIKLIRANJE

  PETO POGLAVLJE IZVORI ENERGIJE

  1. SUNCE2. BIOENERGIJA3. VJETAR4. ELEKTRINA ENERGIJA IZ HIDROELEKTRANA5. UGALJ6. NAFTA7. PRIRODNI GAS8. NUKLEARNA ENERGIJA

  ZAKLJUCI

  06

  09

  101013 14

  17

  18182123242727

  29

  30313234

  37

  38384042444445

  47

  4851535555565757

  61

  SADRAJ

 • 5ENERGIJA I IVOTNA SREDINAUdbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

  Od 2010. godine Razvojni program Ujedinjenih nacija spro-vodi projekat pod nazivom Zapoljavanje i sigurno snabdi-jevanje energijom koritenjem energije iz biomase u Bosni i Hercegovini - Biomass. Projekat finansira Globalni fond za i-votnu sredinu (GEF).

  Ovaj udbenik je prilagoen i tampan u okviru projekta, a baziran je na originalnim materijalima Norvekog SPARE pro-grama za odrivo koritenje energetskih resursa, namijenje-nog kolskoj djeci.

  Mnogo ozbiljnih ekolokih problema svjetskih razmjera po-vezano je sa proizvodnjom i koritenjem energije.

  Energija i ivotna sredina se u mnogo emu razlikuju od re-dovnih kolskih predmeta, jer ne pruaju samo suhoparno znanje nego i podstiu uenike na samostalno nauno istra-ivanje te ih ohrabruju i na praktinu primjenu raznih dosti-gnua. Ovaj udbenik pomae da se na praktine naine po-vea efikasno koritenje energije u koli i kod kue. Rezultati istraivanja, te praktina saznanja do kojih uenici mogu da dou u oblasti energetske efikasnosti, mogu da budu korisni za sve roditelje, prijatelje i komije.

  Projekat e doprinijeti sticanju lokalnog iskustva i osvjete-nosti o koristima energije iz biomase i dati vrste temelje da se ova pitanja stave u kontekst irih inicijativa vezanih za energiju, umarstvo, poslovnu politiku i zakonodavstvo. Takoe, ovim se projektom uklanjaju trine barijere za us-postavljanje odrivih usluga vezanih za energiju biomase u ruralnim podrujima Bosne i Hercegovine putem transfor-macije trita, stvaranja novih radnih mjesta, smanjenja siro-matva u zajednici i bezbjednog snabdijevanja energijom na lokalnom nivou.

  Jedan od ciljeva projekta je uspostavljanje dravnog obrazov-nog programa i kolskog udbenika pod naslovom Energija i ivotna sredina za izborni predmet u osnovnom i srednjem obrazovanju na bazi iskustva steenog kroz SPARE program.

  Zahvaljujemo se svim uenicima, nastavnicima, aktivistima nevladinih organizacija i strunjacima koji su pomogli u pri-lagoavanju programa ovog udbenika. Takoer izraavamo zahvalnost Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih od-nosa BiH i Ministarstvima Vlade Republike Srpske: Ministar-stvu prosvjete i kulture, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvu za prostorno ureenje, graevinar-stvo i ekologiju i Ministarstvu poljoprivrede, umarstva i vo-doprivrede, koji su dali podrku ovom projektu.

  Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH UNDP BiH

  DRAGI ITAOCI!

 • 6ENERGIJA I IVOTNA SREDINAUdbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

  O EMU EMO UITI

  Zato uvati energiju?

  1992. godine, u Rio de aneiru u Brazilu odrana je konfe-rencija Ujedinjenih nacija (UN) o ivotnoj sredini i razvoju. Na konferenciji su uestvovali predstavnici 197 zemalja. Orijentisana prema odrivom razvoju, ovo je bila prva konfe-rencija koja je na globalnom nivou afirmisala ideju odrivog koritenja resursa i ouvanja ivotne sredine za budue gene-racije. Uteda energije i koritenje obnovljivih izvora energije igraju kljunu ulogu u razvoju i zatiti ivotne sredine, poto su uobiajeni izvori energije do sada bili najvei zagaivai na planeti.

  Svi energetski procesi koriste izvore energije. Neki od tih izvora su isti, poput energije sunca i vjetra, bez ikakvog is-putanja gasova, te stoga nemaju negativan uticaj na ivot-nu sredinu; dok koritenje nekih drugih izvora moe dovesti do ozbiljnih posljedica zbog isputanja ogromnih koliina sta-klenikih gasova i zagaujueg otpada. Svi neobnovljivi izvo-ri energije, bez izuzetka, negativno utiu na ivotnu sredinu i to u takvoj mjeri da dovode do promjena i klime i prirode u svjetskim razmjerama.

  Najvei dio energije koja se koristi u Evropi stvara se u proce-sima sagorijevanja nafte, uglja i gasa. Koritenjem ovih neob-novljivih izvora energije ljudi prouzrokuju zagaenje do kojeg dolazi oslobaanjem u atmosferu ugljen-dioksida (CO2) i dru-gih staklenikih gasova. Ugljen-dioksid je glavni uzronik glo-balnog zagrijavanja, koje ve dovodi do neeljenih posljedica. Mada jo uvijek nismo sigurni kada i u kojem obimu e se ove promjene desiti, prema navodima Komiteta za klimu UN-a globalne klimatske promjene su bez sumnje ve zapoele.

  Najjednostavnije rjeenje

  Bez suneve svjetlosti ivot na planeti Zemlji e prestati da postoji. Sunevi zraci dolaze na povrinu Zemlje za osam mi-nuta i petnaest sekundi i skoro sva energija koju ovjean-stvo koristi, neposredno ili posredno potie sa sunca. Za 15 minuta sunce nam poalje koliinu energije koja je ovje-anstvu dovoljna u toku cijele godine. Ako bi se ova energija mudro iskoristila, mnogi energetski problemi koji nas u bu-dunosti oekuju bi se mogli izbjei.

  Ouvanje energije, jednostavnije reeno tednja ener-gije odnosno koritenje energije na efikasniji nain je vje-rovatno i najjednostavniji nain smanjenja zagaenja i-votne sredine. Velike koliine energije se mogu utedjeti uz odgovarajue napore i u javnom i u privatnom sektoru.

  Koritenjem manjih koliina neobnovljive energije, koliina staklenikih gasova bi se u znaajnoj mjeri smanjila.

  Da li energije ima dovoljno za svakoga?

  Koritenje energije za potrebe ovjeanstva dovodi do ozbilj-nih posljedica za nau planetu. Samo u posljednjih 100 godi-na koliina energije koju koristimo je udvostruena.

  Podjela dobara izmeu sjevera i juga, izmeu bogatih i siro-manih zemalja je izuzetno neravnomjerna. Na jednom kra-ju skale nalaze se zemlje sa hladnijm klimom, manjim brojem stanovnika i velikim bogatstvima, kao to su na primjer skan-dinavske zemlje i Kanada, dok sa druge strane imamo gusto naseljene i siromane zemlje, kao to su Indija, Indonezija i Banglade. Pad potronje energije, koji je zabiljeen u nekima od tih siromanih zemalja ne moe se naalost pripisati mje-rama ouvanja energije i strahu od globalnog zagrijavanja.

 • 7ENERGIJA I IVOTNA SREDINAUdbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

  Taj pad je rezultat smanjenja ekonomskog rasta, dunikih kriza i nerazvijenih tehnologija. Jednom kad te zemlje rijee svoje ekonomske probleme i one e krenuti putem povea-nja energetske potronje, jer i one tee poboljanju ivotnog standarda do nivoa koji uivaju bogate zemlje sjevera.

  Budunost su mladi ljudi

  UN naglaava da u brizi za ivotnu sredinu djeca i omladina irom svijeta moraju preuzeti aktivnu ulogu.

  Svrha SPARE projekta se sastoji u tome da mladim generaci-jama prui to vie znanja o energiji i da ih motivie da grade drutvo zasnovano na koritenju energije na nain koji nee koditi ivotnoj sredini. Ovaj projekat e osposobiti uenike da energiju koriste pravilno i da u isto vrijeme pozitivno dje-luju u svom okruenju, usmjeravajui i ostale ljude da slijede njihov primjer. Pored toga, nadamo se da emo doprinijeti i

  uspostavljanju meusobnog kontakta izmeu kola u razlii-tim dravama i time omoguiti da uenici razmijene iskustva i informacije.

  Mnogo malih rijeka stvara veliko jezero

  Zajedno sa nastavnicima i uenicima u mnogim drugim ze-mljama svijeta i vi sada kaete Da! za preuzimanje aktivne uloge vas samih u uvanju energije u vaoj porodici i u vaoj koli. Kroz praktine zadatke i primjere, stei ete vjetine po-trebne za produktivnije i pametnije koritenje energije i poe-ete sa prvim malim koracima u ostvarenju konkretnih uteda.

  Na cilj je da svako od nas postane bolji u koritenju energije na razumniji nain nego do sada! Smatramo da svako mora poeti od sebe i to sad odmah!

 • 8ENERGIJA I IVOTNA SREDINAUdbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

  Zadatak 1

  TesT ouvaNja eNergije

  Kod svoje kue vi: Da Ne

  Biljeite svoju potronju struje

  Gasite svjetlo kad izlazite iz kue

  Maina za pranje vea je uvijek napunjena do vrha kada je koristite

  Friider se nalazi u hladnoj prostoriji

  Namjetaj nije postavljen ispred grejnih tijela

  Poeli ste koristiti tedne sijalice za rasvjetu

  Koristite lokalnu rasvjetu (na primjer, stolnu lampu)

  Provjetravate prostoriju brzo i efektivno svaki put u trajanju samo nekoliko minuta

  Obljepljujete prozore zatitnom trakom tokom zime

  Nou zatvarate prozore

  Prilikom kuhanja stavljate poklopac na kuhinjski lonac

  esto odmrzavate friider

  Za pranje sua koristite sudoper

  Radije se tuirate nego kupate u kadi

  Idete biciklom ili pjeke u kolu i na posao

  Smanjujete temperaturu u kui kad izlazite