elik hau - astrologija i treći rajh

Download Elik Hau - Astrologija i Treći Rajh

Post on 31-Oct-2015

847 views

Category:

Documents

43 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Psiholoske bitke tokom drugog svetskog rata.

TRANSCRIPT

 • BIBLIOTEKA MISTIKA

  UrednikRadoslav BratiC

  PriredioFilip David

  Elik Hau

  ASTROLOGIJAI TRECI RAJH

  Preuelo

  Milica Mint

 • N n : t l r r v o r i l l i n a l a

  l . l l l i c l l owc

  NS'I ' I IOI ,oC;Y NNI) I 'SYCHOLOGICAL WARFAREI)UII ING WORLD WAR I I

  Rider & Company, London, 1972.

  Predgovor

  Prvo izdanje ove knjige objavio je u LondonuVilijem Kimber Ltd. pod naslovom Uranijina deca:Audnouati suet astrologa. Ameridko izdanje je ob-javio Volker & Komp., Njujork 1968, kao Astro-logija: Nouija istorija, obuhuatajuci i neispritanupridu o njenoj ulozi, u drugom suetskorrl ratu.

  PoduZa istorijska analiza opstanka i preporodaastroloSkih verovanja u Velikoj Britaniji i Fran-cuskoj svedena je na nekoliko stranica u interesuovog dZepnog izdanja.

  Data verzija knjige se, prema to'me, gotovo ucelosti bavi trima povezanim temama: izvanrednimnemadkim astrolo5kim pokretom iz razdoblja L920-1941. i njegovim zatiranjem od strane nacista; Zi-votnom putanjom Karla Ernsta Krafta, Svajcarskogastrologa za koga se pretpostavlja da je savetovaoHitlera; i, konadno, koriSienjem astrologije i No-stradamusovih prorodanstava u cilju psiholo5kogvojevanja tokom drugog svetskog rata.

 • IUvod

  Podetkom 1943. prvi put sam upoznao jednogastrologa - kasnije, sretao sam mnogs - 26trys-ljujuii Seftonu Delmeru (Sefton Delmer), nada-leko najma5tovitijem i najdovitljivijem predstav-niku metode >crnog( psiholo5kog vojevanja kogasam sreo tokom gotovo detvorogodi5njeg rada uStabu politidkog ratovanja. Postojala su dva vidarada tog odeljenja: Bi-Bi-Sijeva emitovanja za Ne-madku i evropske zemlje pod okupacijom i leci saimprintom vlade Njegovog Velidanstva na zaglav-lju bacani,iz aviona Kraljevskih vazduhoplovnih sna-ga, bili su svi >>beliCrnecrne(< radio-stanice veSto su ostavljaleutisak da se njima rukuje unutar Nemadke; nmogoje muka uloZeno u to, da se osigura da >>crna>CrnuKrokodil je rnoja omiljenazverka.

 • kao da samo 5to me nije progutao krokodil. Za-moli me da ponovim svoje ime i upita kako sepi5e Elik (E11ic). Zatirn, ne obarajuCi uporni po-gled, uze po penkalo u svaku Saku i istovremenonapisa >Elik Hau< (Ell ic Howe), normalno desnomruko,m a kao u ogledalu, ili obrnutim rukopisom,levom. Naslutio sam da hoie da mc hipnoti5e iskrenuo sam pogled. To je razbilo napctost, papredosmo na posao.

  De Vol mi rede da ga je Dclmcr ovlastio danapi5e tekst za falsif ikovani broj ncmatkog astro-lo5kog dasopisa Zenit. Upitao je da l i bisrno moglida obezbedimo neophodne Stamparskc kli5cc za zna-kove zodijaka i planeta. Pokaza mi ih u svomrukopisu i mada ni5ta nisam znao o astrologij i pre-poznao sam ih i rekao da icmo ih l:rko pribavitiu cil ju Stampanja. Moj prvi susrct sa I)c VolombeBe sasvim kratak a ponovio sc jo5 slrrno u dveil i tr i pri l ike, uvek u vczi >crlrog( I)cltnclclvogplana.

  Osim nekoliko brojeva Zenitq sastavil i smo ta-kode sve5dicu sa prordanskim katrcninta u sti lustihova kakve je pisao Mi5el Nostradarmus (MichaelNostradamus), duveni francuski >vidovnjak< iz Ses-naestog veka. Kasnije iu op5irnijc govorit i o timizdanjima. Na ovom mestu, rncdutim, moram dapomenem dinjenicu, nepoznatu mi u ono vreme,da je nastanak na5e sveBdice u sti lu Nostradamusanadahnulo saznanje da se Karl Ernst Kraft (KarlErnst Krafft), Svajcarski astrolog za koga se pret-postavljalo da je Hitlerov savctodavac, koristioNostradamusovom graclom u svrhu psiholoSkog ra-tovanja. Nostradamusa je sada trebalo >vratiti

 • sa posvetorn za njenog pokojnog muZa. Tom pri-likom sasvim kratko smo se osvrnuli na Krafta.Pomenula je dlanke Luja de Vola u popularnojStampi, koje nisam video, i dodala kako verujeda je Kraft umro u nemadkom koncentracionomlo,goru. Pogodilo me je Sto je toliko toga ostaloneobja5njeno. Moje praienje Krafta, za koga sampretpostavljao da ie me odvesti u pravcu Hitlera,zapodelo je ba5 u to vreme, mada Ce pnoii mesecidok se na kraju ne dodepa,m pravog traga. TraZe-nje i njegov ishod osnovni su sadrZai ove knjigei nep,otrebno je da se istrdavam sa pritom.

  Moja opsednutost nemadkim astrolcl3kim pokre-tom u mnogo dermr je blisko povczana sa Krafto-vom istorijom. Iznikla je iz ranih faza studiie oporeklu srodnih pokreta u Velikoj Britaniji i Fran-cuskoj. Na kraju sam otkrio da je niihctv ncmadkiparnjak predstavljao posebno zanimljivu dru5tve-nu pojavu. O njegovo,m poreklu i istoriji takoelese izlaZe u ovoj knjizi, gotovo u cclini zasnovanojna nemadkoj gracli, nedostupnoi u cnglcskom pre-vodu.

  Moja pitanja o izvorima tri najznadainija evrop-ska astrolo5ka pokreta dvadesetog stoleCa u podetkusu ostajala bez odgovora, p'o,5to Starnpana obaveB-tenja, recimo u vidu knjige sa naslovom, otprilike,Moderni astrolozi, 1800-1950, nije postojala. Kop-kao me je proces opstanka astrolo5kih verovanjai kako se ova ba5tina prenosila. Uskoro sam usta-novio da je po'dosta pisano o svim ranijim razdob-ljima, naime od vavilonskih korena astrologije pado sedamnaestog stoleia, kada su nova astronomskaotkriia naizgled svela astrologiiu na jedva ne5toviBe od >>okamenjene nauke

 • naestog stoleia pa nadalje, dork je priticanje novihprirudnika nakon 1824. bilo neznatno mada ujed-nadeno. Izmeclu 1700. i 1890, svako voljan daupozna elemente astrologije ustanovio bi da je lakodomoii se neophodnih knjiga, uglavnom onih sta-rih objavljivanih tokom celog osamnaestog stoleia,novih publikacija posle 1824, i, ukoliko je potrebno,uditelja. Moderni britanski astroloSki pokret (na-stao posle 1890) bio je sporedan proizvod raspro-stranjenog interesovanja za ezoterizam i okultizamkoji su podstakti Helena Petrovna Blavacki (Blavat-sky) i Teozofsko druStvo posle 1tl84-85. Radovimadam Blavacki sadrZe mnoge aluzi.ic na teozo'fskukosmologiju sa nejasnom astrolo5ko'm pozadinom.Za te nove teozofske astrologe horoskop je pred-stavljao ezoteridni dokument a n.icgovo tumadenjejednu okultnu veZbu. Njihovc britanske pretedebile su daleko ovozemaljskijc u svom pristupu.

  Najznadajniji od astro-tcozofskih prvaka bio jeAIan Leo (odnosno W. F. Al lcn, 1860-1917), mra-dan trgovadki putnik, a sudbina jc htcla da onpostane prvi znamenitiji britanski astroloiki publi-cista i, Stavi5e, prvi koji je upraZnjavao svoiu umet-nost na viSoj i dobro organizovanoj ravni. Postaoje profesionalni astrolog 1898, i uskoro stao daobjavljuje niz popularnih prirudnika koji su po-stigli daleko veiu prodaju od srodnih publikacijau pro5losti. Poneki su jo5 uvek u opticaju, madaje proSlo vi5e od pola stoleia od njegove smrti.

  Leo je takocle odgovoran za jednu novinu kojupredani astrolozi jednoduBno osuduju, naime pre-fabrikovane horoskope Bto ih pravi ma5ina za ko-piranje ili slidni aparati. Po prispedu po5tanskenarudZbenice od 1 Silinga - bilo je to podetkomprve decenije ovog stoleia, kada je zaposlio devetlica u svojoj >astroloSkoj firmk - odgovarajuiestranice su paZljivo srarmjivane i onda oda5iljanemu5terijama. Namera je bila da ovi takozvani test--horoskopi namame narudioce za unosniji posao poceni od 5 Silinga do 5 funti.

  Leovo ime bilo je i ostalo nepoznato Sirojjavnosti po5to astrolo3ki Zurnalizam, onakav kakvogdanas poznajerno, nije postojao u njegovo vreme.Istina, sve do relativno skorijeg datuma svako

  L2 13

  i

 • Istina je da je madam Blavacki imala malobrojneali utoliko vi5e odu5evljene sledbenike u Francus-koj posle 1884, no francuski ogranak Teozofskogdrrstva nikad nije bio brojan niti uticajan kaonjegov britanski pandan. Ovo stoga Sto su njenaudenja imala malo privladnosti za takve istandanernlade okultiste kakvi su bili Papu,s, Stanislas deGvita (de Guaita), Osvald Virt (Oswald Wirth) injihovi savremenici. Oni i prijatelji im behu prven-stveno kabalisti i neoruZokrsta5i, za koje je, pride,duboko tajni simbolizam tarot karata imao naroditokultni znalaj.

  Les mgstdres de I'horoscope, ,iz 1887. >doktora

 • TI

  Nemadki prcPorocl

  Za i s t raZ , i v i r t i r , l t i t l < ; r v s l t l l t . i l t , i ' r l t l r r ov i t t i l t s t azai boga ra l j udsk i l l lN l ' r t i r ' ; r r r . l l t , t t t ' t t t i r i ' l i i l r l ; t r o l oSk i po -i t " t l f .o : i "

  "

  cc lo,s t i ' r ' i1 i . r l ; r t lv l t t l t ' : ; t ' t t t t t r s t r - r lc iu 'o t "a t t o " i i o poscbno z i i r r i n r l i i v t r po . i r r v r r i t o i z s l e -i "Ci i t t " i i "g t . Pr-vo, t t t l< t l t t r l< t ' r r l l

 • kuia u Lajpcigu sa Folratom kao njenim vlasnikom.Godine 1908. lokalni teozofi, koji nisu imali po-verenja ni u Folrata ni u njegove pobude, Zale sena njega dr Rudolfu Stajneru (Rudolph Steiner),generalnom sekretaru Nemadke sekcije TeozofskogdruStva.

  >>Afera Folrat>duh

 • kada su je se Nemci jednorn zbiija dodepali, ispo-ljili su svu svoju tradicionalnm temeljitost.

  Zadudujuie veliki br"oj Nemaca, ukljudujuiimnoge oibrazovane mu5karce i Zene, podinje daproudava astrologiju podetkorn dvadesetih godina.Razlog za ovu iznenadnu opsednutost dotad nepo-mo'dnom, dak blago prezrenom obla5iu, nije te5kootkriti. Posledica vojnog poraza, sa svim njegovimproblemima i neizvesnostima, ukljudujuii inflacijukoja je izmicala iz ruku, a ,stavljena je pod kontrolutek pred kraj 'J.923, namamila je mnoge da u>>zvezdama( potraZe obave5tenja i znamenja o bo-ljim vremenima u buduinosti. Pre 1914. ono rela-tivno malo nemadkih astrologa bili su ugla'u-nomteozofi ili okuitisti, ili oboje istovremeno. Astrolo-giju su smatrali za jednu su3tinski hermetidkunauku. Meclutim, srazmerno mnogo obrlaienih nisu6e zanimali ni za teozofiju, njenog nastavljadaantropozofiju, niti za tradicionalni okultizam, i vi5esu vo,leli da o astrologiji razmi5ljaju kao o neza-visnoj nauci koja ie, da li joj se vremena i sobziro'm na slom tradicionalnih predrasuda, bitiSiroko prihvad