elastičnost ponude i koeficijent elastičnosti ponude

Download Elastičnost ponude i koeficijent elastičnosti ponude

Post on 05-Jan-2016

80 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elastičnost ponude i koeficijent elastičnosti ponude. Elastičnost ponude i koeficijent elastičnosti ponude. Elastičnost ponude. Elastična ponuda Esx > 1. cena (p). 50 din. 40 din. 1. Rast cene za 22 %. 100. 200. količina (Q). 2. ...Vodi povećanju ponude Q od 67 %. Elastičnost ponude. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Elastinost ponude i koeficijent elastinosti ponude

  EKONOMIJA

  Es =

  Procentna promena ponuene koliine

  Procentna promena cene

  odnosno Es =

  Q/Q

  P/P

  Es =

  QS_

  QS

  :

  P

  P

  =

  QS_

  P

  x

  _P_

  QS

  >

  = 1,

 • Elastinost ponude i koeficijent elastinosti ponude

  EKONOMIJA

  Slika 4.8. Elastina, jedinana, neelastina i druge vrste elastinosti ponude

  Pano a prikazuje ekstremne sluajeve, i to: a) savreno neelastinu ponudu, gde porast cene sa 80 NJ na 100 NJ ne menja ponuenu koliinu od 120; b) jedinina elastinost ponude, gde je elastinost jednaka 1, i svako poveanje cene sa 80 na 130 NJ izaziva srazmeran porast ponuene koliine sa 120 na 200 jedinica; c) savreno elastina ponuda, gde je elastinost beskonana, gdeje pri svakoj ceni od 80 NJ ponuena koliina beskonana, a pri ceni nioj od 80 NJ ponuena koliina je jednaka 0, dok e proizvoai pri ceni od 80 NJ nuditi bilo koju koliinu. Pano b pokazuje sve ostale modalitete elastinosti ponude, i to: d) neelastinu ponudu, gde je elastinost manja od 1; e) elastinu ponudu, gde je elastinost vea od 1.

  _1281785357.vsd

  Pano a.

  Pano b.

  Savreno elastina ponuda

  Savreno neelastina ponuda

  Jedinina elastinost ponude

  80

  80

  120

  100 120

  c) ES =

  b) ES = 1

  a) ES = 0

  ES = 0

  d) ES < 1

  ES = 1

  e) ES > 1

  ES =

  130

  100

  100

  200

  Koliina

  300

  200

  300

  Koliina

  100

 • Elastinost ponudecena (p)koliina (Q)40 din50 din1002001. Rast cene za 22 % ... 2. ...Vodi poveanju ponude Q od 67 %.Elastina ponuda Esx > 1

  EKONOMIJA

 • Elastinost ponudecena (p)koliina (Q)40 din50 din1001101. Rast cene za 22 % ... 2. ...Vodi poveanju ponude Q od 10 %.Neelastina ponuda Esx < 1

  EKONOMIJA

 • Elastinost ponudecena (p)koliina (Q)40 din50 din1001251. Rast cene za 22 % ... 2. ...Vodi poveanju ponude Q od 22 %.Jedinina elastinost ponude Esx = 1

  EKONOMIJA

 • Kako nam elastinost tranje i ponude pomau u ekonomiji poljoprivrede Ekonomija poljoprivrede u funkciji ponude i neelastine tranje dobra i loa etva. Kada je tranja neelastina, ratari zarade vie prihoda od loe nego od rodne godine. Elastinost tranje je veoma niska za mnoge poljoprivredne proizvode, kao to su itarice, mleko, meso, kafa i sl. Navike u ishrani se sporo menjaju, ak i kad se poveaju cene. Uticaj promena ponude i neelastine tranje na poljoprivredni sektor predstavlja primer uticaja varijabli na obim proizvodnje.

  EKONOMIJA

 • Kako nam elastinost tranje i ponude pomau u ekonomiji poljoprivrede Slika 4.10. Opadanje cena poljoprivrednih proizvoda proizilazi iz ekspanzivne ponude i neelastine tranjeRavnotea u taki E predstavlja uslove u poljoprivrednom sektoru pre par decenija.Tranja za poljoprivrednim proizvodima se manje poveala nego to se ogromno poveala ponuda zbog tehnolokog napretka. Tako konkurentne cene poljoprivrednih proizvoda imaju tendenciju opadanja. Uz neelastinu tranju, dohoci poljoprivrede opadaju s porastom ponude.

  EKONOMIJA

  0

  Cena (P)

  Koliina (Q)

  D

  S'

  E2

  E

  P2

  P3

  Q Q1 Q3 Q2

  S

  E1

  E3

  D'

  D'

  D

  PE

  P1

  S'

  S

 • Kako nam elastinost tranje i ponude pomau u ekonomiji poljoprivrede Ograniavanje ponude. Budui da je tranja neelastina, kako opadaju cene, tako se smanjuju i dohoci u poljoprivredi. Zbog opadajuih dohodaka, poljoprivredni proizvoai trae pomo vlade. U tom smislu su mnoge zemlje preduzele mere. Garantovanim otkupom se poveavaju cene, carinama i uvoznim ogranienjima se smanjuje uvoz hrane, a ponekad se prua i pomo kroz novane subvencije. Neretko se od poljoprivrednih proizvoaa zahteva da ogranie proizvodnju.

  EKONOMIJA

 • Kako nam elastinost tranje i ponude pomau u ekonomiji poljoprivrede Slika 4.11. Programi ograniavanja setve (proizvodnje) poveavaju i cene i dohotke poljoprivrednih proizvoaaPre ogranienja setve, trite je ostvarilo nisku ravnotenu cenu u taki E. Kada je vlada ograniila proizvodnju, kriva ponude se pomerila sa S,S na S',S', pomerajui ravnoteu u taku E' i podiui cenu u taku B sa neelastinom tranjom. Uoite da je nivo prihoda O, B, E', S' vei nego poetni pravougaonik prihoda O, A, E, S.

  EKONOMIJA

  Cena (P)

  Koliina (Q)

  D

  Posle ogranienja etve

  B

  S

  S

  Pre ogranienja etve

  E'

  A

  E

  D

  S'

  S'

  0

 • Kako nam analiza ponude i tranje moe pomoi da se raspodele porezi nametnuti kupcima i prodavcimaPoresko optereenje i kako porezi nametnuti kupcima utiu na trine ishode? Poresko optereenje je nain na koji se iznos sredstava poreza deli na uesnike na tritu.U analizi poreskog optereenja kupaca polazimo od nekoliko elementarnih pretpostavki: beogradska lokalna vlast donese zakon po kome se od kupaca hamburgera zahteva 20% poreza, ili 80 din. Beogradsko trite je kreiralo cenu hamburgera s dodacima od 450 din. Kako ovaj zakon poreskog optereenja utie na kupce i prodavce hamburgera?

  EKONOMIJA