elaborarea documentaب›iei tehnico-economice pentru ... ... 1 elaborarea documentaب›iei...

Download Elaborarea documentaب›iei tehnico-economice pentru ... ... 1 Elaborarea documentaب›iei tehnico-economice

Post on 25-Dec-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Elaborarea documentației tehnico-economice pentru

  implementarea în județul Hunedoara a unui sistem de

  management integrat al deșeurilor din activități de construcții și

  demolări generate de populația județului

  Beneficiar:

  ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

  "SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL

  HUNEDOARA”

  Proiectant:

  SC TOP EUROPROIECT SRL, Bucureşti

  Faza:

  STUDIU DE FEZABILITATE

  Decembrie 2015

 • 2

  Colectiv elaborare:

  Dipl. ing. Tatomir Mihaela- Coordonare, managementul deşeurilor

  Arh. Jelea Ileana Aurora- arhitect, înregistrare proiect la UAT

  Dipl.ing. Păunescu – Amenajări teren

  Dipl. ing. Truţă Clementina – Construcţii

  Dipl. ing. Ştefan Stelian – Electromecanic

  Dipl. Ing. Stănescu Ion – Amenajări teren

  Dipl. ing. Ioana Doru – Memoriu tehnic

  Tehn.pr. Pany Horia Eduard – Tehnoredactare ACAD

  Dipl. ing. Vlăescu Mihai – Verificator intern

 • 3

  Abrevieri

  DCD, C&D - deşeuri din construcţii şi demolări

  A.N.R.S.C.U.P.-Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunale şi de

  Utilitate Publica

  MDLPL – Ministerul dezvoltării regionale şi turismului

  CE – Comunitatea Europeană

  UE – Uniunea Europeană

  CJ- Consiliul Judeţean

  CMID- Centru Management Integrat al Deșeurilor

  I.N.S. – Institutul Naţional de Statistică

  PIB – Produsul Intern Brut

  H.G. – Hotărirea de guvern

  PVC- Policlorură de vinil

  APL – Autorități Publice Locale

  VANF - valoarea actuală netă financiară

  RIRF - rata internă de rentabilitate financiară

 • 4

  CUPRINS

  A. PĂRŢI SCRISE

  1 . Date generale

  1.1. Denumirea obiectului de investiţie.

  1.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul).

  1.3. Titularul investiţiei.

  1.4. Beneficiarul investiţiei.

  1.5. Elaboratorul studiului.

  1.6 Tema

  2. Informaţii generale privind proiectul

  2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea

  proiectului

  2.2. Descrierea investiţiei

  a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung

  (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi

  oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

  b)Scenariile tehnico-economice prin care obectivele pot fi atinse:

  - scenarii propuse

  - scenariu recomandat

  - avantajele scenariului recomandat

  c) descrierea constructivă

  2.3. Date tehnice ale investiţiei

  2.3.1. Zona şi amplasamentul

  2.3.2. Statutul juridic al terenurilor propuse

  2.3.3. Situaţia ocupărilor definitive de teren

  2.3.4. Studii de teren (studii topografice, studiu geotehnic)

  2.3.5. Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice

  domeniului de activitate

  2.3.6. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum (necesarul de utilităţi pentru

  varianta propusă promovării, soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi)

 • 5

  2.3.7. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

  2.4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare al investiţiei

  3. Costurile estimative ale investiţiei

  3.1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

  3.2. Graficul de realizare a investiţiei.

  4. Analiza cost - beneficiu

  5. Sursele de finanţare a investiţiei

  6. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

  7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

  7.1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (mii lei), din care construcţii-montaj (C+M)

  7.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

  7.3. Durata de realizare (luni)

  7.4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

  7.5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia

  8. Avize şi acorduri de principiu necesare realizării proiectului

  1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

  2. Certificatul de urbanism;

  3. Avize de principiu conform CU

  4. Acordul de mediu;

 • 6

  B. PĂRŢI DESENATE:

  1. A00 – Plan de încadrare în zonă a platformelor

  2. A01 – Plan de situaţie Bârcea Mare

  3. A02 – Plan de situaţie Brad

  4. A03 – Plan de situaţie Petroșani

  5. A04 – Plan de situaţie Călan

  6. A05 – Plan de situaţie Orăștie

  7. A06 – Plan de situaţie Petrila

  8. A07 – Plan de situaţie Lupeni

  9. A08 – Plan de situaţie Uricani

  10. A09 – Plan de situaţie Aninoasa

  11. R01 - Împrejmuire

  12. R02 – Poartă acces

  13. R03 – Perete beton

  14. T01 – Flux deșeuri orașe

  15. T02 – Platformă mediu rural

  16. D01 – Structură rutieră

 • 7

  A. PĂRŢI SCRISE

  Cap. 1: DATE GENERALE:

  1.1. Denumirea obiectivului de investiţii;

  Elaborarea documentației tehnico-economice pentru implementarea în

  județul Hunedoara a unui sistem de management integrat al deșeurilor

  din activități de construcții și demolări generate de populația județului

  1.2. Amplasamentul

  Aria implementării proiectului este întregul teritoriu administrativ al judeţului

  Hunedoara.

  Platforme DCD în Judeţul Hunedoara - localitățile Bârcea Mare, Brad, Petroșani, Călan,

  Orăștie, Petrila, Lupeni, Uricani, Aninoasa judeţul Hunedoara

  1.3. Titularul investiţiei:

  ADI Hunedoara

  1.4. Beneficiarul investiţiei:

  ADI Hunedoara

  1.5. Elaboratorul studiului:

  SC TOP EUROPROIECT SRL, Bucureşti

  1.6. Tema

  Deșeurile din construcții și demolari sunt deșeurile rezultate în urma demolarii sau

  construirii cladirilor, șoselelor si a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este

  încadrat ca deseu periculos conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse in clasa 17 din

  nomenclatorul deșeurilor.

  Deseurile din construcții și demolari sunt identificate ca un flux prioritar de deseuri prin

  legislația U.E. deoarece pot constitui o sursa pentru reciclare și refolosire în industria

  construcțiilor.

 • 8

  În acest sens prin Directiva 2008/98 EU privind deseurile s-a stabilit o ținta de 70 %,

  care trebuie atinsa pâna în anul 2020, pentru pentru reutilizarea, reciclarea și alte operatiuni

  de valorificare materiala a deșeurilor din construcții. Aceasta ținta a fost transpusa în

  legislația nationala prin art 17 alin 2 lit.b din legea 211/2011 privind deseurile.

  Obligatia a fost stabilita în sarcina producatorilor de deșeuri și a autoritatii publice

  locale.

  Având in vedere ca prin Proiectul “Managementul integrat al deseurilor in judetului

  Hunedoara” cofinanțat de UE prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2015 (POS

  Mediu) care se implementeaza în prezent nu se asigura infrastructura sau instalațiile

  necesare managementului acestui flux de deșeuri este necesara rezolvarea situatiei prin

  ADI Hunedoara.

  Pentru eficientizarea activitații și realizarea unor economii globale, concretizate prin

  costuri operaționale reduse și pe cale de consecința tarife cât mai suportabile pentru

  beneficiari este necesara o abordare regionala a managementului acestui flux de deșeuri

  printr-un studiu de fezabilitate.

  Cantitatea totala de deșeuri din construcții și demolari colectate de la populație este

  prognozata, prin Studiul de Fezabilitate (parte integrata a Aplicației de finanțare, elaborata in

  anul 2013), și este de 15.000 t/an in anul 2015, repartizată astfel:

   Zona Brad – 1.500 t/an;

   Zona Centru – 8.100 t/an;

   Zona Hațeg – 1.200 t/an;

   Zona ValeaJiului – 4.200 t/an.

  În cadrul studiului de fezabilitate se vor verifica aceste cantitați pe baza informațiilor

  din baza de date a Agentiei pentru Protectia Mediului a judetului Hunedoara.

  Studiul de fezabilitate va analiza și prezenta propuneri pentru urmatoarele 5 subclase

  de deșeuri:

  1701 - CIMENT, CARAMIZI, TIGLE si MATERIALE CERAMICE

  1702 - LEMN, STICLA si PLASTIC

  1704 - METALE (INCLUSIV ALIAJELE LOR)

  1706 - MATERIALE IZOLANTE

  1708 - MATERIALE DE CONSTRUCTIE PE BAZA DE GHIPS

 • 9

  Documentația ce va fi predata la Beneficiar va conține urmatoarele:

  A. Studiul de fezabilitate care va fi elaborat in conformitate cu cerințele din Hotarârea de

  Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-

  economice aferente i