elaboracion da planificación sociolinguistica de centro, de mercedes queixas zas

Download Elaboracion da Planificación Sociolinguistica de Centro, de Mercedes Queixas Zas

Post on 13-Jun-2015

1.210 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentación elaborada por Mercedees Queixas Zas para o III Seminario de Dinamización Lingüística nos centros de ensino (Galiza, outubro-novembro 2008)

TRANSCRIPT

 • 1. Obradoiro de PSC III Seminario de Dinamizacin Lingstica no Ensino Mercedes Queixas Zas Coordinadora territorial ENDL

2. 247/95 vs. 124/07 P. bilingismo complementarioP. de mantemento

 • L1=LA
 • LA > LB(vehicular en materiascon menos valoracinsocial)
 • L1=LB
 • Competencia bilinge parcial

Obxectivo: competencia bilinge plena L1=LA LALB(vehicular en materiascon mis valoracinsocial) L1=LB Competencia bilinge plena 3. Funcionamento do cerebro dun bilinge

 • Modelo 1: competencia subxacente separada

4. Funcionamento do cerebro dun bilinge

 • Modelo 2: competencia subxacente comn

5. Funcionamento do cerebro dun bilinge

 • Modelo 2: competencia subxacente comn
 • Fonte integrada de pensamento
 • Capacidade humana para almacenar e funcionar doadamente en das ou mis linguas
 • Desenvolver unha das linguas = desenvolver o sistema cognitivo global, a capacidade comunicativa, a linguaxe

6. Hiptese da interdependencia

 • Transferencia da competencia de Lx a Ly
 • Adecuada motivacin para aprender a lingua receptora
 • Exposicin adecuada a ela:
 • cantidade input/output
 • correcto
 • calidade input/output
 • variado uso de diferentes variedades lcas.
 • +
 • manipulacin diferencial materiais lcos.

7. Hiptese da interdependencia Coecemento de casteln. Sexto de primaria Fonte: Huguet (2003) 8. Hiptese da interdependencia 9. Hiptese da interdependencia 10. Hiptese da interdependencia

 • Maior facilidade para transferir coecementos dunha LB a unha LA ca dunha LA a unha LB. Usar a LB na escola garanta da competencia bilinge.
 • Canto maior sexa o xito na adquisicin dunha segunda lingua, mis doada resultar a aprendizaxe da(s) seguinte(s)

11. 247/95 e 124/07 P. bilingismo complementarioP. de mantemento

 • Obxectivo: competencia bilinge
 • Aprendizaxe de linguas
 • =
 • cousa de todos
 • Autonoma dos centros
 • razns

Modelo de conxuncin de linguas Seccins bilinges Competencias bsicas Planificacin 12. Competencias bsicas

 • Capacidade de poer en prctica de forma integrada, en contextos e situacins diversas, os coecementos, as habilidades e as actitudes adquiridas. Mis ca coecementos, implica o seu uso eficaz
 • Cada rea desenvolve varias competencias
 • Cada competencia desenvlvese dende varias reas

13. Competencias bsicas. Lingua galega Comunicacin lingstica - Toda a materia Tratamento da informacin e c. dixital - Traballo de busca de informacin nos medios ou internet (comprendela, seleccionala, transmitila, reutilizala) Para aprender a aprender - Lectura comprensiva diferentes tipos de textos - Resumos, esquemas que organizan ideas - Interpretacin informacin dun dicionario Social e cidad - Sociolingstica Cultural e artstica - Literatura Autonoma e iniciativa persoal - Todo o desenvolvemento da linguaxe - Asuncin de responsabilidades no traballo colaborativo - Lectura de literatura (estimula imaxinacin e creatividade) Coecemento e interaccin co mundo fsico - Categorizacin da realidade ao aprendermos a falar - Lxico - Traballo con textos expositivos de divulgacin cientfica Matemtica

 • Linguaxe ligada a pensamento e razoamento
 • Lectura resolutiva

14. Competencias bsicas. C. en comunicacin lingstica

 • Uso do galego se esta a lingua vehicular marcada no decreto
 • Traballo responsable na determinacin do resto das materias que se impartirn en galego
 • Asuncin do proxecto lingstico de centro como propio
 • Actitudes coherentes de uso de galego no centro
 • Atencin propia correccin lingstica
 • Potenciacin dos usos orais e da participacin do alumnado
 • Axudar a comprender e planificar textos. Ensinar a pensar

15. Autonoma

 • Para avanzar na galeguizacin do ensino que garante o obxectivo da competencia bilinge
 • Para adaptarse realidade de cada centro

Avanzan os que non chegaban ao 50% Dselles cobertura legal aos centros moi galeguizados Por que non inmersin? Planificacin 16. Obxectivo da escola ->Competencia Creacin de espazos de uso Eliminacin prexuzos Mellora a competencia Repercusin positiva no uso 17. U nha nova etapa:planificacin + dinamizacin PLANIFICACIN SOCIOLINGSTICA DO CENTRO (PSC) PROXECTO LINGSTICO DO CENTRO (PLC) 18. Por que necesario elaborar unha planificacin lingstica? VISUALIZASITUACIN SOCIOLINGSTICA DE PARTIDA FACILITAA REFLEXININTERNA DOCUMENTO PLURIANUAL PROCURA OTRABALLO ENEQUIPO APOSTA PORUN ENSINO PLURILINGEREAL NECESARIO PARACOMPLETAR ODECRETO 124/2007 19. Necesidade de planificacin OPONSE A : CONCORDA CON :

 • IMPROVISACIN
 • PROGRAMACIN
 • PARCIALIDADE
 • UNIVERSALIDADE
 • RUTINA
 • IMAXINACIN
 • DISPERSIN
 • SINERXA

20. Quen elabora a planificacin lingstica? EQUIPO DIRECTIVO ENDL CCP APOIO DO CLAUSTRO 21. Cando debemos elaborar unha planificacin lingstica? Curso 2008-2009 Cambio derumbo educativo LOE Novos retos: ascompetencias bsicas Paso previo elaboracin doproxecto lingstico de centro (PLC) 22. Que plan de traballo preciso? REALISTA CONSENSUADO PARTICIPATIVO INTEGRADOR SECUENCIADO 23. Que debe garantir a planificacin lingstica?

 • Que o alumnado que ten a lingua galega como lingua habitual poida mantela e consolide unha competencia plena nela.
 • Que o alumnado que ten o casteln como lingua habitual adquira unha competencia plena en galego, de maneira que se favorezan os contextos en que se exprese nela.
 • Que o alumnado adquira plena competencia en casteln tamn.
 • Que o alumnado adquira a competencia establecida no currculo para as linguas estranxeiras.

24. En que aspectos clave cmpre reflexionarmos?

 • Anlise da situacin sociolingstica de partida (lingua do contorno educativo, do profesorado, do alumnado e ambientalidade lingstica do centro).
 • Descricin de puntos fortes e febles no centro: administracin, xestin pedagxica, relacin co contexto familiar, relacin co contorno, interaccin didctica
 • Reflexin e avaliacin interna sobre a experiencia dinamizadora aplicada no centro.

25. Que o mtodo DAFO?

 • FORTALEZAS:Factores internos ao centro que sustentan o xito das futuras accins
 • DEBILIDADES: Factores internos ao centro que formulan freos e obstculos
 • OPORTUNIDADES: Factores presentes no contorno que poden influr positivamente. Facilitan novos mbitos de actuacin e novos mtodos de traballo.
 • AMEAZAS:Factores presentes no contornoquepoden influr negativamente

26. Que o mtodo DAFO? OPORTUNIDADES FORTALEZAS ASPECTOS POSITIVOS AMEAZAS DEBILIDADES ASPECTOS NEGATIVOS FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 27. Que medidas promoverei na planificacin lingstica do centro?

 • Criterios pedagxicos coherentes co ndice global e sectoriais do centro
 • Mellora da aprendizaxe lingstica.
 • Mellora competencia comunicativa comn ao coecemento global.
 • Coordinacin didctica
 • Incardinacin da PL nos proxectos que conforman o PE (plan de lectura, dinamizacin TIC, plan de collida de inmigrantes, convivencia, orientacin, proxecto interdisciplinar)
 • Didctica integrada das linguas da escola

28. Que estratexias promoverei na planificacin lingstica? INFORMAR DOS OBXECTIVOSLINGSTICOS COMUNIDADE EDUCATIVA PROGRAMARPLANS DE FORMACININTERNA PROMOCIONARO TRABALLO COLECTIVO COLABORARCOCONTORNO EDUCATIVO AVALIARPL DESEADA 29. A xentes da planificacin lingstica nos centros educativos 30. Contidos fundamentais do PLC

 • En que materias diferentes das xa marcadas no decreto se vai usar como lingua vehicular o galego (Decreto 124/07 como decreto de mnimos, nunca de mximos).
 • Medidas para que o alumnado que descoeza as linguas vehiculares do ensino, e nomeadamente o galego, poida seguir con xito esas materias.

31. Partes e contidos da PSC Determinacin do punto de partida 32. Contorno vs. contexto

 • 124/07: o PLC debe inclur os criterios para determinar a lingua predominante nocontorno
 • ?
 • Artigo 7: na etapa de educacin infantil, o profesorado usar na clase a lingua predominante entre o alumnado, ter en conta a lingua do contorno e coidar de que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coecemento da outra lingua oficial de Galicia

33. Contorno vs. contexto

 • Contorno
 • (Fdez. Paz et alii)

Alumnado Profesorado Ambientalidade lingstica do centro Contexto extraescolar vs 124/07 Contorno do 124/07? 34. Determinacin da lingua do contorno

 • IG (indicador global)
 • ndices sectoriais

Necesidades Posibilidades Contexto Alumnado Profesorado 35. Clculo dos ndices sectoriais Ambientalidade lingstica do centro

 • Observacin

Contexto sociolingstico dos centros

 • Fontessecundarias
 • Documentacin previa