eikestadnuus edition 13 july 2012

Download Eikestadnuus Edition 13 July 2012

Post on 14-Mar-2016

343 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eikestadnuus Edition 13 July 2012

TRANSCRIPT

 • Vrydag, 13 Julie 2012 Jaargang 62 | Tel 021 887 2840 R5,00 (BTW ingesluit)

  www.eikestadnuus.co.zaNUUS NET VIR JOU

  H e l d e r b e r gK y l e m o r e

  BINNE INSIDENUUSIdees virMandeladag bl. 3

  NUUSSterilisationin Kmandi

  bl. 6

  KUNSUSKoor issteeds beste

  bl. 10

  SPORTSkryf in virbergfietsuitdaging

  bl. 43

  Ng n rooftogELB VAN HEERDEN

  NIKSVERMOEDENDEklante van die De JonkerKwikspar in Morkel-straat was vandeesweek die tei-ken van gewapende rowers.

  Twee van die klante wat Dins-dag by die winkel was ten tydevan die rooftog, het vertel vanhul ondervinding.

  Venter Goosen en YolandiFaul het om 19:15 by die winkelaangegaan om n paar inkopieste doen.

  Daar het twee mans by die ys-kaste gestaan, met blikkies Cokein die hand. Hulle het vreemd ge-lyk, maar ek het toe weer daar-van vergeet, vertel Venter.

  Toeonsbesigwasomtebetaal

  het ons gesien hoe die mans diesekuriteitswag aan sy knuppeltot binne die winkel trek. Dit hetso half gelyk of hulle net speel.

  Die volgende oomblik het die-selfde man sy hand in my baad-jiesak en toe in my broeksak ge-steekenmybeursiegevat.Hyhetmet die knuppel in sy hand ge-staan en ek en Yolandi het albeina die knuppel gegryp.

  Dis toe dat n tweede man ag-ter my sy rewolwer op my rig ens: Ill shoot you, you p--s.. Ekhet my hande in die lug gesteek.

  Hulle is toe gedwing om op diegrondte l.Yolandihet indiehol-tevandie toonbankgeklimenge-sien hoe hulle die bestuurderdwing om die kluis oop te maaken die kasregisters leeg te maak.

  Die sekuriteitswag kon niksdoen nie. Hy moes sy hande voorhom uitsteek en bly l. Hy konnie eers die paniekknoppie druknie, onthou sy.

  Yolandihet intussenvanvreesbegin huil. Een van die manswas eers baie kalm en het gesalles gaanokeiwees,maar toebe-ginhyopmyskree: Shutup, youn--i..

  Volgens die Stellenbosch-poli-siewoordvoerder lt.NatalieMar-tin, het drie mans met kepse opdie Spar om 18:50 binnegekom.

  Hulle het die bestuurder metn vuurwapen gedreig en gevrawaar die kluis is. Die bestuurderhet dit oopgemaak en hulle hetdie kontant en sigarette in sakkegegooi. Ng drie mans het die

  JONKERSHOEK KWIKSPAR

  winkelbinnegekomendiekasre-gisters leeggemaak en sigarettevan die rakke afgeneem.

  Die rowers het egter nie daaropgehou nie. Hulle het al dieklante in die winkel gedwing omhul beursies en selfone ook teoorhandig voor hulle die pad ge-vat het.

  Geen skote is afgevuur nie engelukkig is niemand beseer nie,maar die slagoffers was erg ge-traumatiseer en ons het gesorgdat hulle berading ontvang nadie voorval, s Martin.

  Die ses mans wat by die roofbetrokke was is steeds op vryevoet.

  Enigeenmet inligting rakendedievoorvalkandieStellenbosch-speurtak bel by 021 809 9140.

  Wat doen jy virMandeladag? Eikestadnuus het hierdie week, in dieaanloop tot Mandeladag (Woensdag 18 Julie), by die kinders vanAnna Foundation op die Stellenzichtwynlandgoed gaan kuier en speelgoed, klere en skoene geskenk. Dieoggend was een van groot pret endie kinders het sommer onderneemom elkeen self iets vir Mandela se94ste verjaarsdag te doen. Hier(voor, van links) isCharndrickMakili,Cheswin Claassen, Adrian Daniels,LeeAnn Williams en Cameron Cyster. Agter is Samantha van den Berg(Eikestadnuus), Mogammat Galant,Laurencia Hendricks, LiciaWilliams,Carolyn Clark (Anna Foundation) enBiancaBeukes.Wat doen jy virMandeladag? Stuur jou fotos na samantha.vandenberg@eikestadnuus.com.

  Foto: Eunice Visagie

 • EikestadnuusVrydag, 13 Julie 2012Nuus.02

  Onafhanklikeombudsman

  VOLGENS die redaksionele beleidvan Eikestadnuus verwelkom onsvoorstelle en kommentaar oor diekoerantse inhoudenstelonsbedui-dende foute so gou as moontlik reg.

  Stuur asseblief inligting oor dieregstelling van foute in die koerantaan die ombudsman van Media24segemeenskapspers,GeorgeClaas-sen, by george.claassen@me-dia24.comofbelhomby021 851 3232of 083 543 2471.

  Leserskanookklagtes oordie in-houd by die Persombudsman vanSuid-Afrika, Joe Thloloe, aanhan-gig maak. Skakel in daardie ver-band gerus 011 484 3612/8 of stuurn e-pos na khanyim@ombuds-man.org.za of johanr@ombuds-man.org.za.

  THINGS TODODinge om te doenMRE SEWEER

  14 CDIE NAWEEK: Dit sal koud en gedeeltelik bewolk wees met ligte renbuie Sondag. VanMaandagaf sal die temperaturematigweesmetsonnige dae van Dinsdag af.

  DORPSKALENDERTOWN CALENDER

  13 July) Sven Blumer and Stephan Cloeteare playing Double Trouble Bluesand Folk Rock at the Woodmill Life-style Market. A performance not to bemissed. For bookings call 083 755 2877;visit www.thewoodmill.co.za.

  14 to 15 July) AnnualBastilleFestivalFransch-hoek a celebration of the valleyscenturies-old French Huguenot herit-age. Visitors can meet with 10 wine-makers fromtheRhne-AlpesregioninFrance. Public tastings of the Rhne-Alpes wines and a selection of Vign-erons de Franschhoek wines at GrandeProvence cost R395. Booking is essen-tial. Access to the Bastille food andwine marquee costs R150, or R395 forthe VIP marquee. Call 021 876 2861 orvisit www.franschhoekbastille.co.za.

  14 Julie) Stellenbosch Voetslaanklub:Orangekloof en Disa Gorge. Sowat9 km. Brandstofbydrae R65. Vertrek07:45voorJSMarais-gebou.Dipermit-stap sonder koste. Slegs 12 persone perdag word toegelaat, bespreek dus be-tyds. Erica Vink: 0 082 319 6197 of021 788 7977;2ed-erica@telkomsa.net.

  17 Julie) Stellenbosch Blommeklub verga-der in die NG Kerk Stellenbosch-Weskerksaal in Alexanderstraat. Lorraine

  Rose sal Laat die Kunstenaars Ons In-spireer demonstreer. Toegang vir be-soekers is R20. Greta van der Merwe:0 021 886 5367 of 072 202 4572.

  18 Julie) Stellenbosse Heemkring ledever-gadering. 19:00, Erfurthuis, Ryneveld-straat. Professor Reino Otterman saloordieRynseSendelingepraat.Allebe-langstellendes welkom. 0 021 883 3611.

  19 Julie) Die Stellenbosch Toastmasters-klubvergader inBernadettos inRyne-veldstraatom18:45.Claire:0 078 148 2749of 2 stelliestm@gmail.com.

  20 July) Ladies Indulgence at the Wood-mill Lifestyle Market. If you haventtried the Dr Fish treatment yet, SimplySpa will be doing free treatments at theWoodmill. Bookings: 0 083 755 2877;visit www.thewoodmill.co.za.

  24 Julie) Paint&DecorDIYinStellenboschSquare verftegniek-kursus vir meu-bels. R400 per persoon. Van 09:00 tot12:00. Bespreek by0 021 880 1980 of be-soek www.paintdecordiy.co.za.

  25 July) Franschhoek Toastmasters meetat18:45.Meetnewpeopleand learnhowto practise and perfect communicationand leadership skills. Blueberry HillCottages, Middagkrans Road, Fran-schhoek. Claire: 0 078 148 2749 or2 stelliestm@gmail.com.

  26 tot 27 Julie) Universiteit Stellenbosch Taal-sentrum se gewilde werkwinkel-reeks oor Effektiewe Notules virGeslaagde Vergaderings. Deelne-mers het die opsie om een van die tweedae by te woon. Dit word in Afrikaansaangebied.Dageensluitproseduresvirvergaderings en notules in, terwyl dagtwee oor skryfvaardighede vir effektie-we notules sal handel.

  Die koste vir die reeks is R2 740 fR1 330virdageenfR1 710virdagtwee.Sluitingsdatum is 16 Julie. Besoekwww.sun.ac.za/taalsentrum of kontakAudrey Poole: 0 021 808 2167;2 taalsentrum@sun.ac.za.

  26 Julie) Die Universiteit StellenboschFritz Ponelis-gedenklesing wordaangebied. 19:00, J.S. Gericke-biblio-teekouditorium.ProfessorPietSwane-poel,vandiedepartementAfrikaansenalgemene literatuurwetenskap aanUnisa, sal oor die onderwerp PonelisSintaksis:VanSkeletnaVlees enBloeden Senuwee gesels. 0 021 808 2158.

  Teken in en wen!AS jy tydens die maand Julie inteken opdie Eikestadnuus, staan jy die kans om eennag se verblyf in n luukse suite vir tweepersone in die gastehuis op die Alluvia-wynlandgoed te wen. Dit sluit ontbyt in.

  Daar is ook n private wynproe vir twee.Die waarde is R3 000.

  Die prys kan nie vir kontant omgeruilword nie. Die prys kan net per besprekinggebruik word en is geldig vir n jaar.

  Besoek www.alluvia.co.za.

  Uitdagingaanalmal:Raadslid Franklin Adams, van die Stellenbosch Peoples Alliance (SPA), het vandeesweek, inaanloop totMandelaDag (18 Julie)ndagsesalarisaanStellenboschVoedingsaksie geskenk vir die goeie werk wat hulleindiegemeenskapdoen.Adamsdaagegternou ander raadslede, besighede of gemeenskapslede uit om dieselfde te doen ineer van die 67 jaar wat oudpresident Nelson Mandela vir geregtigheid baklei het.Hier oorhandig hy die geld aan Liesel Koen,die bestuurder van Stellenbosch Voedingsaksie. Foto: Samantha van den Berg

  Franschhoek markn GROOT Franschhoek-dorpsmark wordSaterdag 14 Julie as deel van die Bastille-fees hir die naweek aangebied.

  Besoekerskansowat 160 stalletjies opdieFranschhoekse NG-kerkgronde en -kerk-saal van 09:00 tot 17:00 besoek.

  Toegangisgratisenparkering is teenR30n motor op die kerkterrein beskikbaar.

  Kindervermaak word op die grasperkevoor die kerk aangebied.

  Kom bewonder die groot verskeidenheidkuns, handvaardighede, juweliersware,klere, naaldwerk, boeke en plante.

  Geniet pannekoek, fyngebak, brode, pas-teie, koek, tert, koffie, tee, koeldrank,wors-rolletjies, hamburgers, tjips, samoosas,schwarmas,wraps,Mexikaansekos,Malei-ergeregte, kaas, biltong, dro wors, drovrugte, neute, braaivleis, sosaties, ens.

 • EikestadnuusVrydag, 13 Julie 2012 Nuus. 03

  Sbos vat hande vir Madiba se 94steSAMANTHA VAN DEN BERG

  SUID-AFRIKA se oudpresident, Nel-son Mandela, word in die komendeweek 94 jaar oud. N sy suksesvolle90ste-vieringe in Londen in 2008, is daarbesluit om jaarliks sy verjaarsdag op 18Julietevierdeurdiedagaansylewe,werken welsynsorganisasies te wy. Op di dagkan individue wreldwyd soos Mandela67 jaar vir menseregte gestry het slegs67 minute van hul tyd aan hul plaaslikegemeenskap afstaan. Hier volg n paarStellenbosse Mandeladag-aktiwiteite:Woensdag, 18 Julie:) Prof. Russel Botman, US-rektor, help

  as ontvangsklerk in Tygerberg-kinder-hospitaal. Skenk