edu 5813 konflik

Download EDU 5813 Konflik

Post on 20-Jul-2015

2.713 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

EDU 5813 Hubungan Manusia Dalam Pendidikan

Sem 2 2011/2012

0.0

PENGENALAN Konflik merupakan satu fenomena yang lumrah dan sudah menjadi asam

garam kehidupan manusia terutamanya dalam organisasi sekolah. Konflik tercetus disebabkan seseorang itu mempunyai kemahuan dan pengharapan yang sering bercanggah dengan kemahuan dan pengharapan orang lain samada majikan, rakan sekerja, keluarga sendiri atau individu lain yang perlu berurus dengannya. Di dalam organisasi khususnya bidang pengurusan pendidikan, konflik boleh membawa kepada kedinamikan untuk membolehkan organisasi sentiasa berkembang. Dalam pengurusan organisasi sekolah, kita tidak boleh mengelakkan kewujudan konflik antara ahli-ahlinya. Kebiasaannya, konflik berlaku disebabkan oleh sumber-sumber terhad seperti jawatan, kelengkapan pejabat dan peribadi serta hubungan manusia. Fenomena konflik yang berlaku dalam kehidupan seharian sama ada pada diri sendiri ataupun individu lain perlu diberi penekanan. Konflik berlaku pada semua peringkat kehidupan, umur, bangsa, tahap organisasi, status dan sebagainya. Namun begitu, penyelesaian konflik sebaik-baiknya dapat menghasilkan keputusan yang memberi kepuasan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Konflik yang tidak diurus secara konstruktif akan memutuskan hubungan interpersonal dan seterusnya menjelaskan pretasi individu dan organisasi. Oleh itu, untuk mencapai matlamat Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT), pihak pengurusan perlu memahami situasi konflik dan mencari jalan penyelesaian duntuk memuaskan hati pihak yang terlibat dalam konflik. Perbincangan serta idea mengenai konflik telah berkembang menurut pelbagai perspektif seiring dengan perkembangan bidang pengurusan. Pada peringkat awal, perspektif mengenai konflik dipengaruhi oleh perspektif pengurusan secara saintifik yang dipelopori oleh Frederick W Taylor. Menurut perspektif tersebut, konflik akan mengancam autoriti pengurusan organisasi dan seharusnya dielakkan 1

EDU 5813 Hubungan Manusia Dalam Pendidikan

Sem 2 2011/2012

atau diselesaikan secepat mungkin. Perkembangan ini diikuti oleh perspektif perhubungan kemanusian yang menganggap bahawa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan daripada berlaku dalam organisasi. Sehubungan dengan itu pengurus sekolah iaitu pengetua harus menerima hakikat tersebut dan memberikan tumpuan bagaimana untuk menyelesaikannya supaya matlamat SBT dapat dicapai. Sebenarnya, konflik dalam institusi sekolah mempunyai ciri-ciri yang sama. Ini bermakna pengurusan konflik merupakan pengurusan keadaan yang telah dijangkakan. Terdapat kajian yang menunjukkan konflik dalam organisasi pendidikan bersifat berulang. Sekiranya pengurus pihak sekolah dapat mengenal pasti corak konflik yang timbul, pihak pengurusan dapat mengurus konflik dengan kaedah atau model yang betul dan bersesuaian. Konflik berlaku apabila jangkaan peribadi tidak dipenuhi. Meskipun masingmasing melihat perkara yang sama, tetapi mereka juga mempunyai cita-cita peribadi yang hendak dicapai. Keputusan yang tidak memenuhi jangkaan diri membuat kita tidak selesa dan cenderung menolak. Pemikiran perhubungan manusia menegaskan bahawa konflik adalah semula jadi di dalam kumpulan dan organisasi. Oleh itu, konflik tidak dapat dielakkan dan dianggap memberi faedah kepada pretasi organisasi. Dengan itu, pengurusan konflik merupakan satu bidang ilmu yang penting bagi pengurus sekolah demi menuju ke arah sekolah berpretasi tinggi. Kekurangan dan kelebihan tahap konflik boleh menghalang keberkesanan sekolah ke arah mencapai sekolah berpretasi tinggi. Hal ini akan membawa kepada penurunan dalam kepuasan kakitangan sekolah, peningkatan dalam ketidakhadiran dan kadar pusing ganti yang tinggi di mana setiap hujung tahun terdapat ramai guru meminta perpindah tempat bertugas. Perpindahan tempat bertugas bukan sekadar antara negeri malahan antara bahagian dan dalam daerah. Terdapat konotasi negatif 2

EDU 5813 Hubungan Manusia Dalam Pendidikan

Sem 2 2011/2012

apabila ramai guru ingin bertukar sekolah dalam daerah. Hal ini disebabkan wujudnya konflik dan ketidakpuasan di tempat kerja sekarang sehingga

menyebabkan penurunan dalam produktiviti. Oleh itu, untuk memastikan guru yang berpretasi tinggi dapat kekal berkhidmat, pengurusan konflik dan kebajikan guru perlu diutamakan. Konflik intrapersonal, interpersonal dan kumpulan boleh menjejaskan

pencapaian sekolah. Peringkat konflik yang minima dapat membantu dalam membina pemikiran kritikal di kalangan guru-guru di sekolah. Hal ini dapat membantu mereka menjadi lebih responsif terhadap keperluan untuk berubah untuk

meningkatkan pencapaian pretasi sekolah. Manusia sebagai makhluk sosial selalu

berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, selalu diwarnai dua hal, iaitu konflik dan kerjasama. Dengan demikian konflik merupakan sebahagian dari kehidupan manusia di mana kita dapat mengelakkan daripada berlakunya konflik. Oleh itu, konflik perlu ditangani dengan bijak agar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berada dalam keadaan win-win situation. Hal ini penting untuk membantu sekolah mencapai kecemerlangan dan justeru meningkatkan pretasi sekolah demi mencapai hasrat Sekolah Berpretasi Tinggi ( SBT ).

1.0

DEFINISI KATA KUNCI Dalam tugasan kupasan konsep dan teori asas untuk menghasilkan organisasi

pendidikan berprestasi tinggi, dua kata kunci perlu diperjelaskan iaitu iaitu konflik dan sekolah berpretasi tinggi (SBT). Kata kunci akan diperjelaskan berdasarkan bacaan journal, ilmiah, buku rujukan dan e-maklumat.

3

EDU 5813 Hubungan Manusia Dalam Pendidikan

Sem 2 2011/2012

1.1

Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang bererti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diertikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Definisi konflik adalahberbeza-beza mengikut kefahaman individu. Namun, definisi yang disenarai di bawah amat penting untuk membantu kita lebih memahami erti konflik dari sudut pandangan yang berlainan. Menurut sosiologi, konflik adalah proses sosial di mana dua pihak atau lebih berusaha mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain yang dikarenakan oleh perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan dan sebagainya. Soerjono Soekanto menyatakan konflik sebagai suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. James W. Vander Zanden pula menyatakan bahawa konflik merupakan suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, satatus, atau wilayah tempat pihak saling berhadapan bertujuan untuk menetralkan, merugikan, ataupun menyisihkan lawan mereka. Thomas (1976) menyatakan Konflik adalah satu proses yang bermula apabila satu pihak menganggap satu pihak lain telah menghambar, atau akan

menghambarkan satu kepentingan dirinya. Rahim (1992) mendefinisikan konflik sebagai proses interaktif yang bercirikan ketidaksesuaian, ketidaksefahaman ataupun percanggahan antara individu ataupun organisasi. Laue (1987)

mendefinisikan konflik sebagai persaingan semula jadi antara dua ataupun lebih pihak berkenaan sumber-sumber, kuasa dan prestij. Schneer dan Chanin (1987) didefinisikan konflik sebagai fenomena semula jadi yang melibatkan proses persepsi 4

EDU 5813 Hubungan Manusia Dalam Pendidikan

Sem 2 2011/2012

yang berterusan antara dua ataupun lebih individu yang berbeza dalam matlamat, idea, nilai, tingkah laku ataupun emosi Brown (1983) mendefinisikan konflik sebagai tingkah laku yang tidak sesuai di mana tindakan yang diambil berlawanan ataupun mengecewakan pihak lain. Menurut Kartono & Gulo (1987), konflik bererti

ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain.Secara keseluruhannya, konflik merupakan suatu proses pertentangan atau perbedaan antara dua pihak yang disebabkan perbedaan pendapat atau kepentingan untuk saling menentang, menjatuhkan, merugikan demi mendapatkan tujuan dan matlamat yang diinginkannya.

1.2

Sekolah Berpretasi tinggi ( SBT )

SBT ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa dan menjadi sekolah pilihan utama.

Latar belakang Sekolah berpretasi Tinggi Hasrat untuk mengenal pasti dan mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) telah diumumkan oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia dalam ucapannya di Majlis Perhimpunan Bersama Anggota Pentadbiran dan Penjawat Awam serta Government Linked Companies (GLC) di Pusat Konvensyen Antarabangsa (PICC) pada 27 Julai 2009. ".....sebagai projek perintis, sebanyak 100 buah sekolah, terdiri daripada jenis harian biasa, sekolah bestari, sekolah kluster dan Sekolah Berasrama Penuh. Dengan ini, kita akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh tiga tahun sebelum penamat 2012". (YAB Dato' Seri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, PICC, 27 Julai 2009) 5

EDU 5813 Hubungan Manusia Dalam Pendidikan

Sem 2 2011/2012

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menyediakan pelan tindakan untuk mengenal pasti 100 SBT menjelang 2012. Usaha ini sejajar dengan hasrat "1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan".

RASIONA