©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - ?· Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust,…

Download ©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - ?· Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust,…

Post on 08-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

XkCk^kkTkkmAnTRAnTR-AckTkHwTk#kkkYkk]k UknaUk-68

km

HwTk lbkkTPk Uk|Tkkvk@Ykk]k

XkkCk Ukcv\kkv Tkv WkmHkv

q

Uk|Ak#kA

km lRCkgWk@ HwTk b^kkSZkkZkYkglR@ K}bK

bkkvTkCkN-364250

1

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

vAQkm Tk^k k^kplk : 16800

RbkYkm k^kplk l^k bkg 2063 Uk|Pk-1000

YknA :

AckTk YknOkk\kZk

HwTk l^kkQkmrCkpc AYUkkTM

bkkvTkCkN-364250 Ph-(02846)244081

k #kkkTkm UkMPk@ zAYkPk k 46[50 QkkZk Gv TkvA

YknYkndknkvTkm ksQkA bkckZkQkm k k^kplkTkm zAYkPk k 30[00

QkkZk Gv PkvYkkgQkm 50 % km AngRAngR-AckTk Ukk@YkksQkA K}bK cbPkv

b^k km #kkglPk\kk\k @lPk\kk\k #kkcUkl@^kk@ Pk@VQkm zAYkPkDkKkM^kkYkkg k^kPkkg k Ck|gQkTkm ^kvFkkOk zAYkPk k 15[00

@kBk^kkYkkg k^km Gv

zAYkPk k 15[00

km HwTk lbkkTPk Uk|Tkkvk@Ykk]k (CknH@kPkm)Tkk

bQkkZkm Uk|Ak#kTk Ukn@bAPkkr

km cbkYknBk YkCkTk\kk\k #kkc

kmYkPkm @Ykk cbkYknBk #kkc

q

2

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

UkrOkUkrOkUkrOkUkrOkUkrOk

ckv! ckv! km bkR~Ckn

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Uk|bPkk^kTkk

l^kYk bkg^kPk~ 2010 Tkk kk^kOk YkkbkYkkg Uk|kwN HwTk l#kdkOk-

^kCkr Fkk\Zkkv cPkkv Pkv bkYkZkv XZkkbkYkkg km \kDkn HwTklbkkgPkUk|^kvl#kAk

Tkv YkkvdkYkkCkrUk|Ak#kATkkv Tk^kYkkv lSkAk@ HwTk SkksYkA l#kdkOk Pk@mAv

Fk\kk^k^kkYkkg k^Zkk cPkk

^kCkrYkkg Hv l^kakZkkvTkkv XZkkbk A@k^k^kkYkkg k^kPkkv cPkkv PkvTkv

\kCkPkk TkvA Uk|Tkkv UkkL#kk]kTkk SZkkUkA km cm@kFkgRXkkv

XZkkbkmkvTkv \kBkk^Zkk cPkk; PkvYk H l^kkQkmrkvv Uk|Tkkv PkwZkk@ AZkkr

cPkk l#kdkOk^kCkr Uko@kv Qk^kk ^kBkPkv XZkkbkmkvTkkv l^kFkk@ k Uk|TkkvTkv

^Zk^klbQkPkUkOkv bkgAl\kPk A@m UknbPkAUkv GUkk^km Uk|lbk A@^kkTkkv QkZkv\k

cPkkv Tkv PkvTkk V]Ukv kHv k UknbPkA Uk|lbk QkkZk Gv

k UknbPkAYkkg Bkkbk UkZkkvCkm Uk|Tkkv Tkv PkvTkk TknbkgSkkTkYkkg

Hv Hv Tk^kk UkZkkvCkm Uk|Tkkv R~Xk^Zkk Pkv bk^krTkkv k@ bklcPk

bkYkk^kv#k A@^kkYkkg k^kv\k Gv ^k]m Pkv bk^kr Uk|TkkvTkv lSkAk@ Uk|YkkOkv

^kCkmrA@Ok A@m Ykk]kUkv CkogQkm &km HwTk lbkkTPk Uk|Tkkvk@Ykk]k"

TkkYk kUkm kHv Uk|lbk A@mv Gmv k Ykk]kYkkg Uk|kQklYkA

XZkkbkmTkv YknBZkUkOkv Pk^kTkk lHekkbknTkv XZkkbk YkkKv Hv Hv

l^kakZkkv Wkcn UkZkkvCkm ckvZk Pkv bk^kr ^Zk-CknOk-UkZkkrZk ^Zk-dkvk-Ak]-

Xkk^k PUkkR-^ZkZk-Sk|kw^Zk ^ZkTkk bkkYkkTZk PkQkk l^k#kvak CknOkkv

Xkk^k APkkr-AYkr klR G Ak@A UkkRkTk-lTklYkk lTklYkk-

4

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

TkwlYklkA lTkkZk-^Zk^kck@ bkkPk Pk^kkv Tk^k UkRkQkr Uk|YkkOk-TkZk-

lTkdkvUk TkvAkTPk-bZkkR~^kkR YkkvdkYkkCkr CknOkbQkkTk bk^krek ^kCkv@v

\kv^kkYkkg k^Zkk Gv

1 #kkkkvTkk Qkr A@^kkTkm @mPk :ck\kYkkg YknBZkUkOkv HwTk#kkkkvTkkv Qkkvr A@^kk bkgWkgSkYkkg DkOkng

ekkTk ^kPkvr Gv PkvQkm Pkv bkgWkgSkm QkkvMm bUkPkk A@^kkTkm H@ Gv

kTkm FkkvBk^kK km Uk| kFkTkbkk@Tkm CkkQkk 268Ykkg A@^kkYkkg k^kv\k

Gv PkvYkkg \kBkv\k Qkr UkwAm kTkv \kCkPkkv Xkk^k TkmFkv YknHWk Gv :

HvOkv #kWRWk|Tkkv Tkv PkvTkk ^kkFZkUk bkYkbPk UkRkQkkvrTkkv

lTkkZkTkZkQkm lTkOkrZk AZkkvr ckvZk Pkv ^k bkgZkPk Gv

Uk@kv$Pk KmAkYkkg km YkpPkFkgkFkkZkrRv^kv bUk HOkk^Zkng Gv Av

#kkkYkkg lTkkZkTkZkTkng AQkTk ckvZk Av ^Zk^kck@TkZkTkng AQkTk ckvZkPkvbk^krYkkg lTkkZkTkZkkTknbkk@ H Qkkvr A@^kk

^Zk^kck@TkZk bkPZk b^kUkTkv lTkUkPkkv TkQkm UkOk Akv Ukvdkkv

UkFkk@Qkm TZkQkk lTkUkv Gv Pkv bkgZkkvCk lTklYkk ^kCkv@vTkng ekkTk

A@k^k^kk YkkKv ckvZk Gv Hkv ^Zk^kck@TkZkTkk AQkTkTkkv Qkr PkvTkk #kWRkv

Uk|YkkOkv H A@^kkYkkg k^kv Pkkv lTkkZk Tkv ^Zk^kck@Tkk AQkTkkv Uk@bUk@

l^k

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Uk|Tk :Pkkv #kng A@mv (Pkkv TkZkYkkg #kng bkYkH^kng?)

k@ :lTkkZkTkZk^kMv Hv lTkUkOk AZkn ckvZk PkvTkv Pkkv bkPZkkQkrYkkTkm PkvTkng kkTk gCkmAk@ A@^kng PkQkk ^Zk^kck@TkZk ^kMv Hv lTkUkOk

AZkn ckvZk PkvTkv bkPZkkQkr YkkTkm PkvTkng kkTk GkvM^kng

km bkYkZkbkk@ KmAkYkkg UkOk km YkpPkFkgkFkkZkrRv^kv v H Akg

Gv Av :

(#kkRor\kl^kmlMPk)

bk^krkkSZk^kbkkTkYkv^kYklBk\kg ZkkHZkg ZkRnPg lHkTkw-bPTYkTZkv ^Zk^kck@ .^k lTklBk\kkvZkTZkkkZkbZkklHkP:bkYZkE~lTkkZkYkvAYkv k PRYkm lTkaAgUYkkYZk zA#knekkTkDkTkv YklcYTk Tk lTkHkv WkSTkglP bkgPkv SkplPYk ~173

Qkr :bk^kr ^kbPknkvYkkg Hv SZk^kbkkTk QkkZk Gv Pkv WkSkkgZk(SZk^kbkkTk) lHTk XkCk^kkTkkvv Uko^kkvr$Pk @mPkv PZkkCk^kk ZkkvCZk Akkg

Gv PkvQkm Ykv vYk YkkTkmv Gmv Av &Uk@ HvTkkv kkZk Gv v^kkv

^Zk^kck@ H bkDk]kv Zk GkvMk^Zkkv Gv Pkkv UkGm k bkPUkn

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

(kPYkSkYkrUk) AkZkrYkkg HkCkv Gv PkQkk Hv ^Zk^kck@Ykkg HkCkv Gv Pkv

UkkvPkkTkk AkZkrYkkg bkoPkk Gv

YkkKv ^Zk^kck@TkZkTkng kkTk GkvMm lTkkZkTkZkTkng kkTk A@^kng

ZkkvCZk Gv ^Zk^kck@TkZk b^k^ZkUk@^ZkTkv ^kk PkvTkk Xkk^kkvTkv ^kkAk@OkAkZkkrlRATkv AkvTkk AkvYkkg Ykv]^km lTkUkOk A@v Gv YkkKvv^kk H kkTkQkm lYkQZkkP^k Gv PkvQkm PkvTkkv PZkkCk A@^kkv ^k]m

lTkkZkTkZk PkvTkv H ZkQkk^kPk ~ lTkUkOk A@v Gv PkQkk AkvTkv AkvYkkg

Ykv]^kPkkv TkQkm PkvQkm v^kk H kkTkQkm bkYZkA~P^k QkkZk Gv YkkKv PkvTkng

kkTk A@^kng

Uk|Tk : Hkv vYk Gv Pkkv lHTkYkkCkrYkkg WkgTkv TkZkkvTkng Ck|cOkA@^kng Akg Gv PkvTkng #kng Ak@Ok?

k@ :lHTkYkkCkrYkkg Akv LvAkOkv Pkkv lTkkZkTkZkTkm YknBZkPkkbklcPk ^ZkkBZkkTk Gv PkvTkv Pkkv &bkPZkkQkr vYk H Gv vYk HkOk^kng PkQkk

Akv LvAkOkv ^Zk^kck@TkZkTkm YknBZkPkk bklcPk ^ZkkBZkkTk Gv PkvTkv &vYk

TkQkm UkOk lTklYkkklRTkm Ukvdkkv k UkFkk@ AZkkvr Gv" vYk

HkOk^kng Tkv v Uk|YkkOkv HkOk^kkTkng TkkYk H WkgTkv TkZkkvTkng Ck|cOk Gv

UkOk WkgTkv TkZkkvTkk ^ZkkBZkkTkTkv bkYkkTk bkPZkkQkr HkOkm &k Uk|YkkOkv UkOk

Gv PkQkk k Uk|YkkOkv UkOk Gv" v^kk Xk|YkUk Uk|^kPkr^kkQkm Pkkv WkgTkv TkZkkv

Ck|cOk A@^kk Akk TkQkm

Uk|Tk :Hkv ^Zk^kck@TkZk bkPZkkQkr Gv Pkkv lHTkYkkCkrYkkg PkvTkkvUkRv#k #kk YkkKv kUZkkv? vA lTkkZkTkZkTkng H lTkUkOk A@^kng cPkgn?

k@ :v^kkv H PkAr km bkYkZkbkk@Ykkg AZkkvr Gv; PZkkg k@kUZkkv Gv Av :

7

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Hkc Ok l^k bkYkOkkkv OkkXkkbkg l^kOkk Rn CkkcvRngPc ^k^kck@vOk l^kOkk U@YkQkn^k.bkOkYkbkg8

Qkr :HvYk Akv TkkZkrY\kvFGTkv Y\kvFG Xkkakk l^kTkk QkrCk|cOk A@k^k^kk Akv bkYkQkr TkQkm PkvYk ^Zk^kck@ l^kTkk Uk@YkkQkrTkkv

UkRv#k #kA>k Gv PkvQkm ^Zk^kck@Tkkv UkRv#k Gv

^k]m v H bkokTkm ^ZkkBZkkYkkg Akg Gv Av :

.^kg Y\kvFGbQkkTkmZk^kkkCkPkv ^Zk^kck@TkZkkvlU Y\kvFGXkkakkbQkkTkmZk^kvTkU@YkkQkrklPUkRA^kkRnUTZkbkTkmZk: Qk Fk Wk|kOkkv Tk Y\kvlFGP^Zk lP^kFkTkkR~^Zk^kck@TkZkkv TkkTknbkPr^Zk:

v Uk|YkkOkv lTkkZkTkv gCkmAk@ A@k^k^kk YkkKv ^Zk^kck@^kMv

UkRv#k kUkmv Gmv UkOk ^Zk^kck@TkZk Gv Pkv gCkmAk@ A@^kk

ZkkvCZk TkQkm

^k]m km AnTRAnTRkFkkZkr @lFkPk km bkYkZkbkk@Tkm KmAkYkkg km

HZkbkvTkkFkkZkvr PkQkk ZkkvCkmTRv k @lFkPk km Uk@YkkPYkUk|Ak#kTkm KmAkYkkg

km Wk|Rv^kv #kkkkvTkk Qkr A@^kkTkm UklPk R#kkr^km Gv Hv k

UknbPkA (XkkCk WkmHkv) Tkk 45Ykkg Ukp Uk@ Gv PkvYkkg UkOk R@vA Uk|bkgCkv

Hv TkZkTkng AQkTk ckvZk Pkv Tkm A@m ZkQkkQkr Qkr A@^kk

2 lTklYkkTkwlYklkA bkgWkgSk ^kCkv@v :lTklYkk-TkwlYklkA bkgWkgSk Pkv Bk@vBk@ ^Zk^kck@TkZkTkkv l^kakZk Gv

PkvQkm PkvTkkv Qkr A@^kkYkkg Bkkbk Ak] @kBk^kkTkm H@ Gv AvYkAv

lTklYkkAk@Ok Pkv Bk

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

UkOk Pkv ^kBkPkv Hv UkRkQkr Uk@ Ak@Ok Tklc ckv^kk GPkkg Ak@OkUkOkkTkkv

k@kvUk k^kv Gv PkvTkv lTklYkk Acv^kkYkkg k^kv Gv; k

lTklYkkbkgWkgSkmTkng ekkTk A@^kng k^k#ZkA Gv UkOk lTklYkkTkv \kmSkv

TkwlYklkAYkkg Akg UkOk AkZkr QkkZk Gv PkvYk YkkTk^kng Pkv lTklYkkTkv lTklYkk

Tklc YkkTkPkkg Bk@vBk@ UkkRkTk YkkTZkk Wk@kWk@ QkkZk Gv; ^Zk^kck@

Ak@Ok ^Zk^kck@Ukv Tklc @cvPkkg lTkkZkAk@Ok Qk HkZk Gv ^k

TkklRQkm ^Zk^kck@Tkv lTkkZk YkkTkPkkv k^Zkkv Gv PkvQkm #kkkkXZkkbk

A@Pkkg UkOk ^k Hkv ^Zk^kck@Tkv lTkkZkUk YkkTk^kkTkkv Qkr A@v Pkkv

TkklRTkm QkPkm k^kPkm Xko\k PkvTkv K]Pkm TkQkm

lTklYkk l^kTkk AkZkr Tk QkkZk Pkv^kng AQkTk UkOk ^Zk^kck@Tkng Gv

vK\kv Av vYk TkQkm UkOk R@vA AkZkr ^kBkPkv lFkPk lTklYkk UklbQkPk

ckvZk Gv vYk WkPkk^k^kk YkkKv v^kng AQkTk k^kv Gv GPkkg Hkv

lTklYkkTkm Hl@ZkkPk UkkRkTkTkv UkMv Gv Qk^kk PkvTkm @kc Hkv^km UkMv

Gv Qk^kk PkvTkm bkckZkTkm H@ UkMv Gv Qk^kk lTklYkkTkkv Uk|Xkk^k

UkMv Gv Av Pkv lTklYkk l^kTkk UkkRkTkYkkg Bk@vBk@ AkZkr QkPkng TkQkmvYk YkkTk^kkYkkg k^kv Pkkv Uk@ l^kTkk b^kYkkg AkZkr Tk QkkZk vYk L@v

UkOk R@vA ^ZkTkng AkZkr UkkvPkUkkvPkkTkk G Ak@AkvQkm b^kPkgkUkOkv QkkZk Gv

PkvQkm vYk lTkOkrZk QkkZk Gv Av AkZkr QkPkm ^kBkPkv lTklYkkTkm UklbQklPk

ckvZk Gv vK\kng ekkTk A@k^k^kk YkkKv Pkv R#kkr^kv\k ckvZk Gv lTklYkkQkm

AkZkr QkZkng v^kkg AQkTk HwTk #kkkkvYkkg k^kv Gv PkvTkv UkOk ^Zk^kck@TkZkTkng

AQkTk H bkYkH^kng PZkkg v^kkv Qkr A@^kkv Av lTklYkkQkm TkwlYklkA AkZkr

QkZkng TkQkm UkOk TkwlYklkAYkkg b^

Recommended

View more >