©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - ?· Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust,…

Download ©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - ?· Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust,…

Post on 08-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

XkCk^kkTkkmAnTRAnTR-AckTkHwTk#kkkYkk]k UknaUk-68

km

HwTk lbkkTPk Uk|Tkkvk@Ykk]k

XkkCk Ukcv\kkv Tkv WkmHkv

q

Uk|Ak#kA

km lRCkgWk@ HwTk b^kkSZkkZkYkglR@ K}bK

bkkvTkCkN-364250

1

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

vAQkm Tk^k k^kplk : 16800

RbkYkm k^kplk l^k bkg 2063 Uk|Pk-1000

YknA :

AckTk YknOkk\kZk

HwTk l^kkQkmrCkpc AYUkkTM

bkkvTkCkN-364250 Ph-(02846)244081

k #kkkTkm UkMPk@ zAYkPk k 46[50 QkkZk Gv TkvA

YknYkndknkvTkm ksQkA bkckZkQkm k k^kplkTkm zAYkPk k 30[00

QkkZk Gv PkvYkkgQkm 50 % km AngRAngR-AckTk Ukk@YkksQkA K}bK cbPkv

b^k km #kkglPk\kk\k @lPk\kk\k #kkcUkl@^kk@ Pk@VQkm zAYkPkDkKkM^kkYkkg k^kPkkg k Ck|gQkTkm ^kvFkkOk zAYkPk k 15[00

@kBk^kkYkkg k^km Gv

zAYkPk k 15[00

km HwTk lbkkTPk Uk|Tkkvk@Ykk]k (CknH@kPkm)Tkk

bQkkZkm Uk|Ak#kTk Ukn@bAPkkr

km cbkYknBk YkCkTk\kk\k #kkc

kmYkPkm @Ykk cbkYknBk #kkc

q

2

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

UkrOkUkrOkUkrOkUkrOkUkrOk

ckv! ckv! km bkR~Ckn

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Uk|bPkk^kTkk

l^kYk bkg^kPk~ 2010 Tkk kk^kOk YkkbkYkkg Uk|kwN HwTk l#kdkOk-

^kCkr Fkk\Zkkv cPkkv Pkv bkYkZkv XZkkbkYkkg km \kDkn HwTklbkkgPkUk|^kvl#kAk

Tkv YkkvdkYkkCkrUk|Ak#kATkkv Tk^kYkkv lSkAk@ HwTk SkksYkA l#kdkOk Pk@mAv

Fk\kk^k^kkYkkg k^Zkk cPkk

^kCkrYkkg Hv l^kakZkkvTkkv XZkkbk A@k^k^kkYkkg k^kPkkv cPkkv PkvTkv

\kCkPkk TkvA Uk|Tkkv UkkL#kk]kTkk SZkkUkA km cm@kFkgRXkkv

XZkkbkmkvTkv \kBkk^Zkk cPkk; PkvYk H l^kkQkmrkvv Uk|Tkkv PkwZkk@ AZkkr

cPkk l#kdkOk^kCkr Uko@kv Qk^kk ^kBkPkv XZkkbkmkvTkkv l^kFkk@ k Uk|TkkvTkv

^Zk^klbQkPkUkOkv bkgAl\kPk A@m UknbPkAUkv GUkk^km Uk|lbk A@^kkTkkv QkZkv\k

cPkkv Tkv PkvTkk V]Ukv kHv k UknbPkA Uk|lbk QkkZk Gv

k UknbPkAYkkg Bkkbk UkZkkvCkm Uk|Tkkv Tkv PkvTkk TknbkgSkkTkYkkg

Hv Hv Tk^kk UkZkkvCkm Uk|Tkkv R~Xk^Zkk Pkv bk^krTkkv k@ bklcPk

bkYkk^kv#k A@^kkYkkg k^kv\k Gv ^k]m Pkv bk^kr Uk|TkkvTkv lSkAk@ Uk|YkkOkv

^kCkmrA@Ok A@m Ykk]kUkv CkogQkm &km HwTk lbkkTPk Uk|Tkkvk@Ykk]k"

TkkYk kUkm kHv Uk|lbk A@mv Gmv k Ykk]kYkkg Uk|kQklYkA

XZkkbkmTkv YknBZkUkOkv Pk^kTkk lHekkbknTkv XZkkbk YkkKv Hv Hv

l^kakZkkv Wkcn UkZkkvCkm ckvZk Pkv bk^kr ^Zk-CknOk-UkZkkrZk ^Zk-dkvk-Ak]-

Xkk^k PUkkR-^ZkZk-Sk|kw^Zk ^ZkTkk bkkYkkTZk PkQkk l^k#kvak CknOkkv

Xkk^k APkkr-AYkr klR G Ak@A UkkRkTk-lTklYkk lTklYkk-

4

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

TkwlYklkA lTkkZk-^Zk^kck@ bkkPk Pk^kkv Tk^k UkRkQkr Uk|YkkOk-TkZk-

lTkdkvUk TkvAkTPk-bZkkR~^kkR YkkvdkYkkCkr CknOkbQkkTk bk^krek ^kCkv@v

\kv^kkYkkg k^Zkk Gv

1 #kkkkvTkk Qkr A@^kkTkm @mPk :ck\kYkkg YknBZkUkOkv HwTk#kkkkvTkkv Qkkvr A@^kk bkgWkgSkYkkg DkOkng

ekkTk ^kPkvr Gv PkvQkm Pkv bkgWkgSkm QkkvMm bUkPkk A@^kkTkm H@ Gv

kTkm FkkvBk^kK km Uk| kFkTkbkk@Tkm CkkQkk 268Ykkg A@^kkYkkg k^kv\k

Gv PkvYkkg \kBkv\k Qkr UkwAm kTkv \kCkPkkv Xkk^k TkmFkv YknHWk Gv :

HvOkv #kWRWk|Tkkv Tkv PkvTkk ^kkFZkUk bkYkbPk UkRkQkkvrTkkv

lTkkZkTkZkQkm lTkOkrZk AZkkvr ckvZk Pkv ^k bkgZkPk Gv

Uk@kv$Pk KmAkYkkg km YkpPkFkgkFkkZkrRv^kv bUk HOkk^Zkng Gv Av

#kkkYkkg lTkkZkTkZkTkng AQkTk ckvZk Av ^Zk^kck@TkZkTkng AQkTk ckvZkPkvbk^krYkkg lTkkZkTkZkkTknbkk@ H Qkkvr A@^kk

^Zk^kck@TkZk bkPZk b^kUkTkv lTkUkPkkv TkQkm UkOk Akv Ukvdkkv

UkFkk@Qkm TZkQkk lTkUkv Gv Pkv bkgZkkvCk lTklYkk ^kCkv@vTkng ekkTk

A@k^k^kk YkkKv ckvZk Gv Hkv ^Zk^kck@TkZkTkk AQkTkTkkv Qkr PkvTkk #kWRkv

Uk|YkkOkv H A@^kkYkkg k^kv Pkkv lTkkZk Tkv ^Zk^kck@Tkk AQkTkkv Uk@bUk@

l^k

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Uk|Tk :Pkkv #kng A@mv (Pkkv TkZkYkkg #kng bkYkH^kng?)

k@ :lTkkZkTkZk^kMv Hv lTkUkOk AZkn ckvZk PkvTkv Pkkv bkPZkkQkrYkkTkm PkvTkng kkTk gCkmAk@ A@^kng PkQkk ^Zk^kck@TkZk ^kMv Hv lTkUkOk

AZkn ckvZk PkvTkv bkPZkkQkr YkkTkm PkvTkng kkTk GkvM^kng

km bkYkZkbkk@ KmAkYkkg UkOk km YkpPkFkgkFkkZkrRv^kv v H Akg

Gv Av :

(#kkRor\kl^kmlMPk)

bk^krkkSZk^kbkkTkYkv^kYklBk\kg ZkkHZkg ZkRnPg lHkTkw-bPTYkTZkv ^Zk^kck@ .^k lTklBk\kkvZkTZkkkZkbZkklHkP:bkYZkE~lTkkZkYkvAYkv k PRYkm lTkaAgUYkkYZk zA#knekkTkDkTkv YklcYTk Tk lTkHkv WkSTkglP bkgPkv SkplPYk ~173

Qkr :bk^kr ^kbPknkvYkkg Hv SZk^kbkkTk QkkZk Gv Pkv WkSkkgZk(SZk^kbkkTk) lHTk XkCk^kkTkkvv Uko^kkvr$Pk @mPkv PZkkCk^kk ZkkvCZk Akkg

Gv PkvQkm Ykv vYk YkkTkmv Gmv Av &Uk@ HvTkkv kkZk Gv v^kkv

^Zk^kck@ H bkDk]kv Zk GkvMk^Zkkv Gv Pkkv UkGm k bkPUkn

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

(kPYkSkYkrUk) AkZkrYkkg HkCkv Gv PkQkk Hv ^Zk^kck@Ykkg HkCkv Gv Pkv

UkkvPkkTkk AkZkrYkkg bkoPkk Gv

YkkKv ^Zk^kck@TkZkTkng kkTk GkvMm lTkkZkTkZkTkng kkTk A@^kng

ZkkvCZk Gv ^Zk^kck@TkZk b^k^ZkUk@^ZkTkv ^kk PkvTkk Xkk^kkvTkv ^kkAk@OkAkZkkrlRATkv AkvTkk AkvYkkg Ykv]^km lTkUkOk A@v Gv YkkKvv^kk H kkTkQkm lYkQZkkP^k Gv PkvQkm PkvTkkv PZkkCk A@^kkv ^k]m

lTkkZkTkZk PkvTkv H ZkQkk^kPk ~ lTkUkOk A@v Gv PkQkk AkvTkv AkvYkkg

Ykv]^kPkkv TkQkm PkvQkm v^kk H kkTkQkm bkYZkA~P^k QkkZk Gv YkkKv PkvTkng

kkTk A@^kng

Uk|Tk : Hkv vYk Gv Pkkv lHTkYkkCkrYkkg WkgTkv TkZkkvTkng Ck|cOkA@^kng Akg Gv PkvTkng #kng Ak@Ok?

k@ :lHTkYkkCkrYkkg Akv LvAkOkv Pkkv lTkkZkTkZkTkm YknBZkPkkbklcPk ^ZkkBZkkTk Gv PkvTkv Pkkv &bkPZkkQkr vYk H Gv vYk HkOk^kng PkQkk

Akv LvAkOkv ^Zk^kck@TkZkTkm YknBZkPkk bklcPk ^ZkkBZkkTk Gv PkvTkv &vYk

TkQkm UkOk lTklYkkklRTkm Ukvdkkv k UkFkk@ AZkkvr Gv" vYk

HkOk^kng Tkv v Uk|YkkOkv HkOk^kkTkng TkkYk H WkgTkv TkZkkvTkng Ck|cOk Gv

UkOk WkgTkv TkZkkvTkk ^ZkkBZkkTkTkv bkYkkTk bkPZkkQkr HkOkm &k Uk|YkkOkv UkOk

Gv PkQkk k Uk|YkkOkv UkOk Gv" v^kk Xk|YkUk Uk|^kPkr^kkQkm Pkkv WkgTkv TkZkkv

Ck|cOk A@^kk Akk TkQkm

Uk|Tk :Hkv ^Zk^kck@TkZk bkPZkkQkr Gv Pkkv lHTkYkkCkrYkkg PkvTkkvUkRv#k #kk YkkKv kUZkkv? vA lTkkZkTkZkTkng H lTkUkOk A@^kng cPkgn?

k@ :v^kkv H PkAr km bkYkZkbkk@Ykkg AZkkvr Gv; PZkkg k@kUZkkv Gv Av :

7

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Hkc Ok l^k bkYkOkkkv OkkXkkbkg l^kOkk Rn CkkcvRngPc ^k^kck@vOk l^kOkk U@YkQkn^k.bkOkYkbkg8

Qkr :HvYk Akv TkkZkrY\kvFGTkv Y\kvFG Xkkakk l^kTkk QkrCk|cOk A@k^k^kk Akv bkYkQkr TkQkm PkvYk ^Zk^kck@ l^kTkk Uk@YkkQkrTkkv

UkRv#k #kA>k Gv PkvQkm ^Zk^kck@Tkkv UkRv#k Gv

^k]m v H bkokTkm ^ZkkBZkkYkkg Akg Gv Av :

.^kg Y\kvFGbQkkTkmZk^kkkCkPkv ^Zk^kck@TkZkkvlU Y\kvFGXkkakkbQkkTkmZk^kvTkU@YkkQkrklPUkRA^kkRnUTZkbkTkmZk: Qk Fk Wk|kOkkv Tk Y\kvlFGP^Zk lP^kFkTkkR~^Zk^kck@TkZkkv TkkTknbkPr^Zk:

v Uk|YkkOkv lTkkZkTkv gCkmAk@ A@k^k^kk YkkKv ^Zk^kck@^kMv

UkRv#k kUkmv Gmv UkOk ^Zk^kck@TkZk Gv Pkv gCkmAk@ A@^kk

ZkkvCZk TkQkm

^k]m km AnTRAnTRkFkkZkr @lFkPk km bkYkZkbkk@Tkm KmAkYkkg km

HZkbkvTkkFkkZkvr PkQkk ZkkvCkmTRv k @lFkPk km Uk@YkkPYkUk|Ak#kTkm KmAkYkkg

km Wk|Rv^kv #kkkkvTkk Qkr A@^kkTkm UklPk R#kkr^km Gv Hv k

UknbPkA (XkkCk WkmHkv) Tkk 45Ykkg Ukp Uk@ Gv PkvYkkg UkOk R@vA Uk|bkgCkv

Hv TkZkTkng AQkTk ckvZk Pkv Tkm A@m ZkQkkQkr Qkr A@^kk

2 lTklYkkTkwlYklkA bkgWkgSk ^kCkv@v :lTklYkk-TkwlYklkA bkgWkgSk Pkv Bk@vBk@ ^Zk^kck@TkZkTkkv l^kakZk Gv

PkvQkm PkvTkkv Qkr A@^kkYkkg Bkkbk Ak] @kBk^kkTkm H@ Gv AvYkAv

lTklYkkAk@Ok Pkv Bk

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

UkOk Pkv ^kBkPkv Hv UkRkQkr Uk@ Ak@Ok Tklc ckv^kk GPkkg Ak@OkUkOkkTkkv

k@kvUk k^kv Gv PkvTkv lTklYkk Acv^kkYkkg k^kv Gv; k

lTklYkkbkgWkgSkmTkng ekkTk A@^kng k^k#ZkA Gv UkOk lTklYkkTkv \kmSkv

TkwlYklkAYkkg Akg UkOk AkZkr QkkZk Gv PkvYk YkkTk^kng Pkv lTklYkkTkv lTklYkk

Tklc YkkTkPkkg Bk@vBk@ UkkRkTk YkkTZkk Wk@kWk@ QkkZk Gv; ^Zk^kck@

Ak@Ok ^Zk^kck@Ukv Tklc @cvPkkg lTkkZkAk@Ok Qk HkZk Gv ^k

TkklRQkm ^Zk^kck@Tkv lTkkZk YkkTkPkkv k^Zkkv Gv PkvQkm #kkkkXZkkbk

A@Pkkg UkOk ^k Hkv ^Zk^kck@Tkv lTkkZkUk YkkTk^kkTkkv Qkr A@v Pkkv

TkklRTkm QkPkm k^kPkm Xko\k PkvTkv K]Pkm TkQkm

lTklYkk l^kTkk AkZkr Tk QkkZk Pkv^kng AQkTk UkOk ^Zk^kck@Tkng Gv

vK\kv Av vYk TkQkm UkOk R@vA AkZkr ^kBkPkv lFkPk lTklYkk UklbQkPk

ckvZk Gv vYk WkPkk^k^kk YkkKv v^kng AQkTk k^kv Gv GPkkg Hkv

lTklYkkTkm Hl@ZkkPk UkkRkTkTkv UkMv Gv Qk^kk PkvTkm @kc Hkv^km UkMv

Gv Qk^kk PkvTkm bkckZkTkm H@ UkMv Gv Qk^kk lTklYkkTkkv Uk|Xkk^k

UkMv Gv Av Pkv lTklYkk l^kTkk UkkRkTkYkkg Bk@vBk@ AkZkr QkPkng TkQkmvYk YkkTk^kkYkkg k^kv Pkkv Uk@ l^kTkk b^kYkkg AkZkr Tk QkkZk vYk L@v

UkOk R@vA ^ZkTkng AkZkr UkkvPkUkkvPkkTkk G Ak@AkvQkm b^kPkgkUkOkv QkkZk Gv

PkvQkm vYk lTkOkrZk QkkZk Gv Av AkZkr QkPkm ^kBkPkv lTklYkkTkm UklbQklPk

ckvZk Gv vK\kng ekkTk A@k^k^kk YkkKv Pkv R#kkr^kv\k ckvZk Gv lTklYkkQkm

AkZkr QkZkng v^kkg AQkTk HwTk #kkkkvYkkg k^kv Gv PkvTkv UkOk ^Zk^kck@TkZkTkng

AQkTk H bkYkH^kng PZkkg v^kkv Qkr A@^kkv Av lTklYkkQkm TkwlYklkA AkZkr

QkZkng TkQkm UkOk TkwlYklkAYkkg b^kPkgkUkOkv AkZkr QkZkng Pkv ^kBkPkv lTklYkk

AkvOk cPkng Pkv WkPkk^k^kk YkkKv v AQkTk A@v\k Gv

Akv vYk YkkTkv Gv Av lTklYkk-TkwlYklkA bkgWkgSk ^kTkk UkZkkrZk

9

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Tkv AYkr ^kFFkv H ckvZk WkmHk Akv ^kFFkv Tk ckvZk; UkOk Pkv ^kkPk

Wk@kWk@ TkQkm WkmHkkv ^kFFkv UkOk lTklYkk-TkwlYklkA bkgWkgSk ckvZk

Gv Ykkk %Zkk@v %Zkk@v Ak@Okkv WkPkk^k^kk ckvZk PZkk@v PZkk@v

UkkRkTkAk@Ok Tkv lTklYkkAk@Ok vYk Acv kkYkkg k^kv Gv Tkv Wkv

UkRkQkkvr ^kFFkv Ak@OkAkZkr ckvZk PZkk@v lTklYkk Ak@Ok Tkv TkwlYklkAAkZkrvYk Acv^kkYkkg k^kv Gv; Tkv vA H ^ZkYkkg UkkvPkkTkng Ak@Ok-AkZkr WkPkk^k^kkTkng ckvZk PZkk@v UkkRkTk Ak@Ok Tkv UkkRvZk AkZkr

Acv^kkYkkg k^kv Gv k bkgWkgSkTkm FkkvBk^kK k UknbPkATkk Uk|Tkkvk@

393 (Ukp 160)Ykkg A@^kkYkkg k^kv\k Gv

AvK\kkA v^km YkkTZkPkk Sk@k^kv Gv Av AYkrTkk RZk Tknbkk@

^kTkv degree to degree l^kAk@ A@^kkv H UkMv k^km YkkTZkPkk

Wkv ^ZkTkm vAP^kWknlYkkgQkm PUkTTk QkkZk Gv AYkrTkkv ^kYkkg bk^krQkk

Xkk^k Gv; Pkv ^k YkkKv ^Zk dkvk Ak] Xkk^k Gv; YkkKv

Bk@vBk@ ^k UkkvPkkTkk Ak@Okv l^kAk@ A@v Gv PZkk@v lTklYkk AZkn AYkr

Gv Pkv R#kkr^k^kk YkkKv #kkkYkkg AYkrTkk RZkQkm ^kYkkg l^kAk@ QkkZk

Gv vYk Acv^kkYkkg k^kv Gv k bkgWkgSkmTkm bUkPkk Uk|Tkkvk@ 371

PkQkk 396Ykkg A@^kkYkkg k^kv\k Gv bkk@kg#k v Gv AvlTklYkk^Zk^kck@ Tkv Uk@^Zkv WkSkkTkng ekkTk A@^kkTkm H@ Gv AvYkAvPkv^kk ekkTk l^kTkk ZkQkkQkr ekkTk QkPkng TkQkm UkOk PkvYkkgQkm AkvTkk kkZkv

ARklUk SkYkr QkPkkv TkQkm PkvYk H PkvTkv SkYkrTkng Ak@Ok UkOk QkPkng TkQkm PkvYk

Fkkvbk lTkOkrZk Skk@^kkv

c{ vK\kng HOkk^k^kkTkng Av km YkpPkFkgkFkkZkrRv^k @lFkPk

UknknUkkZk Ck|gQkTkk 225Ykkg \kkvATkkv Hv Qkr Gv Pkv UkZkkvCkm

ckv PkvTkng kv ^kPk@Ok kUkmv Gmv

10

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

3 HwTkm TkmlPk Qk^kk TkZkl^k^kdkk :.AvTkkAakrTPm \kQkZkTPm ^kbPnP^klYkP@vOkTPvTk HkZklP HkwTkmTkmlPYkrTQkkTkTkvklYk^k CkkvUm225

Qkr :@^kTkng TkvPk

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

4 YkkvdkYkkCkr :YkkvdkYkkCkr Pkkv vA H Gv Tkv Pkv lTkkZk YkkvdkYkkCkr Gv UkOk

lTkkZk Tkv ^Zk^kck@vYk Wkv YkkvdkYkkCkr TkQkm Uk@gPknlTkkZkYkkvdkYkkCkrTkng AQkTk Wkv Uk|Ak@Tkng Gv (1) lTkkZk YkkvdkYkkCkr (2)

^Zk^kck@ YkkvdkYkkCkr vK\kv Av R@vA AkZkrYkkg Wkv Ak@Okkv ckvZk Gv

UkkRkTk Tkv lTklYkk PkvYkkg UkkRkTk Pkv lTkkZk YkkvdkYkkCkr Gv Tkv

Pkv bkYkZkTkm Sko@m @cv\km Tkv l^kAk@m R#kk Pkv lTklYkk ckv^kkQkm PkvTkv

^Zk^kck@ YkkvdkYkkCkr Akkv Gv DkOkk \kkvAkv Wkv YkkvdkYkkCkr ckvZk vYk

YkkTkv Gv; UkOk Pkv YkkTZkPkk HoLm Gv k bkgWkgSkYkkg YkkvdkYkkCkrUk|Ak#kA

zcRm km lRCkgWk@ HwTk bkgDkYkQkn@k Pk@VQkm Wkck@ UkMv\k Gv PkvTkmUk|bPkk^kTkkYkkg Ukp 9-10 Ykkg \kBZkng Gv Av :

&& kUTk v bk WkkPAk Bk gMTk lAZkk cw lAYkkvdkYkkCkr lTkkZk ^Zk^kck@U Rkv kAk@ Ak cw ^kv l\kBkPv cy lA ZkcYkkTZkPk lTkkZk^Zk^kck@k^k\kgWkm lYkQZkkRplZkkxAm cw ^kkbP^kYkx Pkv YkkvdkYkkCkr RkvTkc{ cy lATPn YkkvdkYkkCkr lTkUOk Ak Rkv kAk@ cw UkLA RvBkxCkv lA Hkkv\kkvCk lTkkZk-bkYZkCR#krTk ^Zk^kck@bkYZkCR#krTk lTkkZk @TkkZk ^Zk^kck@-@TkkZk lTkkZkYkkvdkYkkCkr ^Zk^kck@YkkvdkYkkCkr ZkklR Rkv XkvRkx Am @kPlRTkFkFkkr A@Pv AcPv cy TkAv YkgP^Zk bkv Ug Hkm Ak YkgP^Zk lAPTkk lXkkcw? bkm kAk@ kCkv Fk\kA@ TckxTkv l\kBkk cw lA lTkkZk-^Zk^kck@ RkvTkkxAkv UkRvZk YkkTkTkk Xkm Xk|Yk cw ZkkxlA RkvTkkx TkZkkx Ak b^kU U@bU@l^k cw bkl\kZkv RkvTkkx TkZkkx Ak UkRvZkUTkk Tkc{ WkTk bkAPk XkmPA Pkv Zkcm Skk@Okk Qkm lA Tk Av^k\k lTkkZk UkRvZk cw Tk Av^k\k ^Zk^kck@lATPn RkvTkkx cm UkRvZk cy lATPn UglMPHkmTkv bkv lYkQZkkRplZkkxAm k^kplkWkP\kkr cw

12

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

5 bk^krek b^kXkk^k :kPYkkTkm TkgPk #kl$PkkvYkkgTkm &bk^krekP^k Tkv bk^krRs#kP^k"

v^km Wkv #kl$PkkvTkk UkoOkr #kn UkZkkrZk QkPkkg kPYkk bk^krek Tkv

bk^krR#kmr QkkZk Gv; PkvYkkg bk^krekb^kXkk^k ^kMv HCkPkTkk bk^kr ^Zkkv PkvTkkg

TkgPk CknOkkv TkklR-TkgPk UkZkkrZkkv UkvldkPk SkYkkvr Tkv PkvTkk

l^kXkkCk Uk|lPkFGvRkv v WkSkkTkv ZknCkUkR~ vA bkYkZkv HkOkv Gv Tkv

Pkv ekkTkYkkg Akg HkOZkng @cvPkng TkQkm PkvQkm lbk QkkZk Gv Av R@vA

^ZkTkk UkZkkrZk YkWk QkkZk Gv Akv UkOk UkZkkrZk kMk^k]kgQkPkkg TkQkm

Uk|QkYkkTknZkkvCkTkk #kkkkvYkkg km PkmQkA@ XkCk^kkTkkvv PkQkk km

Av^k]m XkCk^kkTkkvv DkOkk ^kkvTkk XkoPk-Xkk^km UkZkkrZkkv bUkUkOkv

HOkk^kv\k Gv PkQkk ^klSkekkTkm YknlTkkvv UkOk DkOkk ^kkvTkk XkoPkXkk^km Xk^kkvTkm ^kkPkkv Acm Gv PkvQkm R@vA ^ZkTkk UkZkkrZkkv YkWk

ckvZk Gv vYk Hkv YkkTk^kkYkkg k^kv Tklc Pkkv Pkv #kkkkv BkkvKk UkMv

Akv Acv Gv Av XkCk^kkTk UkvldkPk SkYkrTkv Tk HkOkv Xkl^kaZkTkk

UkZkkrZk Uk|CkK QkZkk TkQkm YkkKv Pkv bkkYkkTZkUkOkv HkOkv UkOk l^k#kvakUkOkv

HkOkm #kAv Tklc; ^k]m Akv Acv Gv Av Hkv XkCk^kkTk XkoPk-Xkk^km bUk

HkOkPkk ckvZk Pkkv Ykk@kv Ukcv\kkv UkZkkrZk Tkv Gv\\kkv UkZkkrZk A>kkv? Pkv

Acm Rvv Uk|YkkOkv TkvA Uk|Ak@Tkm HoLm YkkTZkPkkkv Fkk\km @cm Gv^k]m XkCk^kkTkv WkSkn HkOkm \kmSkng ckvZk Pkkv ^kkvv Akv Ukn

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Ukn

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Tkv bUkPkkQkm A@^kkYkkg k^kv\k Gv vK\kng R#kkr^Zkk UkGm TkYk|Xkk^kv

HOkk^k^kkTkng Av k Uk|Tkkvk@Ykk]k Ykkk ^kkgFkm H^kkQkm Pk^kTkng ZkQkkQkr

ekkTk Qk #kAv Tklc Uk@gPkn ZkQkkQkr ekkTk A@^kk YkkKv ekkTkmkv UkkbkvQkm

UkRv#k bkmSkkv bkkgXk]^kkv Hkvv Tkv PkvK\kk YkkKv lHekkbknkvv

Uk@YkUko%Zk ApUkk]n bkR~Ckn

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

e rkh si Mtt{krh xMx, tuZ - 364250

Uk|Ak#kAmZk lTk^kvRTkUk|Ak#kAmZk lTk^kvRTkUk|Ak#kAmZk lTk^kvRTkUk|Ak#kAmZk lTk^kvRTkUk|Ak#kAmZk lTk^kvRTk

(...

Recommended

View more >