dvd video prehrÁvaČ dvp3142 dvp3144 potrebujete ?· dvd video prehrÁvaČ ... componen t video...

Download DVD VIDEO PREHRÁVAČ DVP3142 DVP3144 Potrebujete ?· DVD VIDEO PREHRÁVAČ ... COMPONEN T VIDEO IN…

Post on 07-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DVP3142 1

  DVD VIDEO PREHRVA

  Nvod na obsluhu

  DVP3142DVP3144

  akujeme, e ste si vybrali vrobok znaky Philips.

  Potrebujete rchlu pomoc?Pretajte si najskr nvod na obsluhu pre rchle tipy, ktor vm uahia pouitie produktu Philips.Ak ste si u pretali nvod a potrebujete dodaton rady,mete ns kontaktova online na www.philips.com/welcome

  Vrobok je uren pre pouitie na Slovensku.

 • 2 DVP3142

  Veobecn informcieUPOZORNENIEVIDITEN A NEVIDITEN LASEROVIARENIE PRI OTVOREN ZARIADENIA .VYHNITE SA PRIAMEMU OIARENIU TMITO LMI.

  Zariadenie nevystavujte kvapkaniu alebo striekaniu vody a na zariadenie nepokladajte ndoby s tekutinami ako s vzy.

  Z dvodu nestlosti formtov diskov ponkanch rznymi vrobcami me DVD systm vyadova rozrenie prehrvania, alebo upgrade. Ako sa DVD technolgia zdokonauje, tieto zdokonalenia sa stvaj tandardnejmi a bud jednoduchie kompletovaten.Pozrite si www.philips.com/support pre aktualizciu softvru.

  Toto zariadenie obsahuje technolgiu ochrany proti koprovaniu, ktor je chrnen uritmi U.S. patentmi a ostatnmi intelektulnymi prvami vlastnenmi spolonosou Microvision Corporation a ostatnmi vlastnkmi. Pouitie tejto technolgie ochrany mus by schvlen spolonosou Macrovision Corporation a je uren pre domce a in obmedzen pouitie len ak to nie je uren inak Macrovision Corporation. Zmena alebo deaktivcia je zakzan.

  UVATE BY SI MAL VIMN E NIE VETKY VYSOKOKVALITN TV S PLNE KOMPATIBILN S TMTO PRODUKTOM A MU SPSOBI NESPRVNE ZOBRAZEN OBRAZ. V PRPADE 525 OR 625 PROBLMOV S PROGRESVNYMSNMANM OBRAZU ODPORAME ABYUVATE PREPOL PREPOJENIE NA STANDARD DEFINITION VSTUP. AK MTE NEJAK OTZKY TKAJCE SA MONOST TV S TMTO MODELOM 525P 625P DVD PREHRVAA, KONTAKTUJTE NAE ZKAZNCKE SERVISN STREDISKO.

  Pouitie ovldaov, nastaven alebo inch postupov ako s odporan v tomto nvode me ma za nsledok nebezpen iarenie alebo nekorektn fungovanie prstroja.

 • DVP3142 3

  Veobecn informcieEnviromentlne informcieZariadenie nie je zabalen do nadbytonch obalov. Urobili sme vetko preto, aby obaly mohli by rozdelen na tri rznorod materily: kartn (krabica), polystyrn (vstue) a polyetyln (vreck, ochrann flia).

  V DVD prehrva pozostva z materilov, ktor je mon op poui, ak demont vykonva pecializovan odborn firma.Dodriavajte prosm miestne nariadenia, o sa tka obalov, vybitch batri alebo u nepouitenho zariadenia.

  Vyroben pod licenciou od Dolby

  Laboratories, Dolby a symbol dvojitho D s ochrann znaky Dolby Laboratories.

  Windows Media a Windows logo s

  ochrann znaky alebo registrovan ochrann znaky spolonosti Microsoft Corporation v Spojench ttoch a/alebo ostatnch krajinch.

  DivX Certified produkty: DivX a

  prslun logo s ochrann znaky DivX, Inc. a pouvaj sa s licenciou.

  O laseriToto zariadenie vyuva laser. Kee pri nesprvnom pouvan me djs k pokodeniu zraku, akkovek opravy prenechajte odbornmu servisu.

  POZNMKA:Zobrazovan obrzky mu by odlin, v zvislosti od krajiny.

  UPOZORNENIE(UMIESTNENIE VAROVANIA: NA ZADNOM TTKU ZARIADENIA)

  NIKDY NEVYKONVAJTE, ALEBO NEUPRAVUJTE PREPOJENIA, KE JE ZARIADENIE ZAPNUT.

  Prvo na zmenu technickch dajov vyhraden. Ochrann znaky s vlastnctvom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich konkrtnych vlastnkov.

  Tento produkt vyhovuje poiadavkm o rdiovom ruen Eurpskeho spoloenstva.

  Tento produkt vyhovuje poiadavkm nasledovnch smernc a predpisov: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

  Pre uvatea:

  Dkladne si pretajte informcie zobrazen v zadnej asti DVD Video prehrvaa a odpte si sriov slo. Toto slo si uschovajte pre budce pouitie. Model: DVP 3142 a DVP 3144Sriov slo: ___________________

  LASERTyp Polovodiov laser, InGaAlP (DVD) AIGaAs (CD) Vlnov dka 658 nm (DVD) 790 nm (CD)Vstupn vkon 7.0 mW (DVD) 10.0 mW (VCD/CD)Rozbiehavos la 60 stupov

 • 4 DVP3142

  Kdy jazykov

 • DVP3142 5

  Obsahdrba a bezpenos .................................................................................................................. 6

  Nastavenie ........................................................................................................................................6istenie diskov ............................................................................................................................................6

  Veobecn informcie ................................................................................................................ 7Dodvan prsluenstvo ..............................................................................................................................7Regionlne kdy ..........................................................................................................................................7

  Prepojenia .................................................................................................................................... 8Pripojenie k TV ............................................................................................................................................8Pripojenie sieovej nry ...........................................................................................................................11

  Voliten prepojenia .................................................................................................................. 12Pripojenie k stereo systmu ......................................................................................................................12Pripojenie k digitlnemu AV receiveru .......................................................................................................12

  Prehad zariadenia .................................................................................................................... 13Predn a zadn panel ................................................................................................................................13Diakov ovlda .......................................................................................................................................14

  Prprava ...................................................................................................................................... 15Krok 1: Vloenie batri .............................................................................................................................15Krok 2: Vyhadanie kanlu na sledovanie ..................................................................................................15Krok 3: Nastavenie funkcie progresvneho snmania ................................................................................16Krok 4: Vber sprvneho systmu farieb ..................................................................................................17Krok 5: Nastavenie jazyka .........................................................................................................................18

  Prehrvanie diskov ................................................................................................................... 19Prehrvaten disky ...................................................................................................................................19

  Funkcie prehrvania ................................................................................................................. 20Zaatie prehrvania disku .........................................................................................................................20Zkladn ovldanie prehrvania ...............................................................................................................20Opercie pre video prehrvanie ................................................................................................................21Vber rznych funkci opakovanho prehrvania ......................................................................................22Zobrazenie informci o prehrvanom disku .............................................................................................23pecilne funkcie DVD .............................................................................................................................24pecilne funkcie VCD a SVCD ................................................................................................................24

  Funkcie prehrvania ................................................................................................................. 25Prehrvanie DivX disku ............................................................................................................................25Prehrvanie MP3/WMA/JPEG/Kodak/Fuji Picture CD ..............................................................................25

  Monosti menu DVD .................................................................................................................. 27Pouitie menu nastaven jazyka ...............................................................................................................27Pouitie menu nastaven obrazu ...............................................................................................................28Pouitie menu nastaven zvuku .................................................................................................................31Pouitie menu nastaven obmedzen ........................................................................................................33Pouitie menu rznych nastaven ..............................................................................................................35

  Ostatn ....................................................................................................................................... 37Aktualizcia softvru ................................

Recommended

View more >