drŽavna uprava in upravni postopek

Download DRŽAVNA UPRAVA IN UPRAVNI POSTOPEK

Post on 08-Feb-2017

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • I

  DRAVNA UPRAVA IN UPRAVNI

  POSTOPEK

  MATJA KOVA

 • II

  Vijeolski strokovni program: Poslovni sekretar

  Ubenik: Dravna uprava in upravni postopek

  Gradivo za 1. letnik

  Avtor:

  mag. Matja Kova, univ. dipl. prav.

  B2 d.o.o.

  Vija strokovna ola, Ljubljana

  Strokovna recenzentka:

  mag. Katja Gorjup, univ. dipl. prav.

  Lektorica:

  Nataa Colja, prof. slov. jezika

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji

  Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  35.07(075.8)(0.034.2)

  KOVA, Matja, 1972-

  Dravna uprava in upravni postopek [Elektronski vir] : gradivo

  za 1. letnik / Matja Kova. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC,

  2010. - (Vijeolski strokovni program Poslovni sekretar / Zavod

  IRC)

  Nain dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/

  Drzavna_uprava_in_upravni_postopek-Kovac.pdf. - Projekt Impletum

  ISBN 978-961-6824-42-2

  251898112

  Izdajatelj: Konzorcij vijih strokovnih ol za izvedbo projekta IMPLETUM

  Zalonik: Zavod IRC, Ljubljana.

  Ljubljana, 2010

  Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraevanje je na svoji 124. seji dne 9. 7. 2010 na podlagi 26.

  lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraevanja (Ur. l. RS, t. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08 in

  58/09) sprejel sklep t. 01301-4/2010/11 -2 o potrditvi tega ubenika za uporabo v vijeolskem izobraevanju.

  Avtorske pravice ima Ministrstvo za olstvo in port Republike Slovenije. Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum Uvajanje novih izobraevalnih programov na podroju vijega strokovnega

  izobraevanja v obdobju 200811.

  Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za olstvo in port. Operacija se

  izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 20072013, razvojne prioritete Razvoj lovekih virov in

  vseivljenjskega uenja in prednostne usmeritve Izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.

  Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraa mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor.

  http://www.b2.eu/Default.aspx

 • III

  KAZALO VSEBINE

  PREDGOVOR ....................................................................................................................................................... 3 1 DRAVNA UPRAVA ................................................................................................................................... 5 1.1 POJEM JAVNE IN DRAVNE UPRAVE ................................................................................................. 5

  1.1.1 Javna in dravna uprava .................................................................................................................... 5 1.1.2 Pristojnosti za zadeve dravne uprave ............................................................................................... 6 1.1.3 Razmejitev pristojnosti med dravo in lokalno skupnostjo ............................................................... 7

  1.2 ORGANIZACIJA DRAVNE UPRAVE ................................................................................................... 8 1.2.1 Funkcija dravne uprave .................................................................................................................... 8 1.2.2 Funkcija Vlade ................................................................................................................................... 9 1.2.3 Razmerja vlade oziroma uprave do Dravnega zbora ....................................................................... 9 1.2.7 Pravni akti vlade in uprave .............................................................................................................. 14 1.2.8 Nadzor ............................................................................................................................................. 16

  1.3 DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAAJA.............................................................................. 16 1.4 JAVNI USLUBENCI .............................................................................................................................. 18 1.5 FUNKCIONARJI ...................................................................................................................................... 19 1.6 SISTEM PLA V JAVNEM SEKTORJU ................................................................................................ 19

  1.7.1 Vrste oseb javnega prava ................................................................................................................. 20 1.7.1.1 Korporacije javnega prava (drava, obine, zbornice) ........................................................... 20 1.7.1.2 Javni zavodi ........................................................................................................................... 20 1.7.1.3 Javni skladi ............................................................................................................................ 21 1.7.1.4 Javne agencije ........................................................................................................................ 22

  2 JAVNE FINANCE....................................................................................................................................... 24 2.1 POJEM JAVNIH FINANC ....................................................................................................................... 24 2.2 PRIHODKI IN ODHODKI ....................................................................................................................... 25 2.3 UPRAVLJANJE Z JAVNOFINANNIMI IZDATKI ............................................................................. 26 2.4 PRORAUN ............................................................................................................................................. 27

  2.4.1 Pojem prorauna .............................................................................................................................. 27 2.4.2 Znailnosti in sestava prorauna ...................................................................................................... 28 2.4.3 Proraunska sistematika .................................................................................................................. 30

  2.5 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z DRAVNIM IN LOKALNIM PREMOENJEM ................ 31 2.5.1 Upravljanje z premoenjem ............................................................................................................. 31 2.5.2 Razpolaganje s premoenjem .......................................................................................................... 32

  2.6 SISTEM ENOTNEGA ZAKLADNEGA RAUNA ................................................................................ 33 2.6.1 Izvajanje in evidentiranje javnofinannih tokov .............................................................................. 33 2.6.2 Upravljanje z denarnimi sredstvi irega sektorja drave ................................................................ 34

  2.7 ZADOLEVANJE DRAVE ................................................................................................................... 34 2.7.1 Izdajanje dravnih porotev ............................................................................................................. 35 2.7.2 Javni dolg......................................................................................................................................... 35

  2.8 NOTRANJI IN ZUNANJI NADZOR JAVNIH FINANC ........................................................................ 36 2.8.1 Notranji nadzor ................................................................................................................................ 36 2.8.2 Zunanji nadzor ................................................................................................................................. 37

  2.9 DRAVNE POMOI ............................................................................................................................... 39 3 JAVNA NAROILA IN JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO ............................................................ 41 3.1 JAVNA NAROILA ................................................................................................................................ 41

  3.1.1 Pojem javnega naroanja ................................................................................................................. 41 3.1.2 Postopki javnega naroanja ............................................................................................................. 43 3.1.3 Razpisna dokumentacija .................................................................................................................. 44 3.1.4 Pogoji za udelebo in ocenjevanje ponudb ...................................................................................... 44 3.1.5 Roki in objave v postopkih oddaje javnih naroil ........................................................................... 45 3.1.6 Odpiranje in ocenjevanje ponudb .................................................................................................... 46 3.1.7 Javna naroila na infrastrukturnem podroju ................................................................................... 48 3.1.8 Pravno varstvo ponudnikov in naronikov ...................................................................................... 48

  3.2 JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO ..................................................................................................... 50 3.2.1 Pojem javno zasebnega partnerstva .........

Recommended

View more >