dr zaghloul al najjar

Download Dr zaghloul al najjar

Post on 30-Oct-2014

631 views

Category:

Spiritual

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Dr Zaghloul al-najjar
  Oleh:AhmadNazrin bin Amran
  Disediakanuntuk:UstazMohdKhofidz bin Soroni.

2. 3.

 • pengenalan.-Dr.Zaghlouladalahseorangtokoh al-quran yang telahbanyakmembongkarsegalarahsia yang terdapatpadanyasecarasaintifik.

4. laman web inimengandungiartikel-artikel yang telahditulisolehbeliau.selainitu, terdapatjugahaltentangperjalananilmiah beliau,prog.televisyen,kitab2 yang ditulisolehbeliau,berita-beritabeliau,programradio,cd,penghargaandandeklarasi,ceritadisebalikkeajaiban,kajian-kajian yang telahdibuatolehbeliau, faktadanistilah,cerita-ceritailmiah,soaljawabdan dialog akhbar 5. selainitudibahagiantepisebelahkananterdapatbahagiantentangIjazdarisegiilmiah,Ijazdarisegisyara Ijazdarisegisejarah, IjazdarisegiQuranidanIjazdarisegipendidikan. Kandunganlaman web syeikh:
6. 7.

 • didalaminiterdapatartikel-artikel yang telahditulisolehDR.untukrujukanparapengunjung yang inginmendapatkanmaklumat yang pentingtentangsesuatuayatdarisegisaintifikdankewajaransesuatuayatterhadapkehidupanseharian.

8.yang menariknyaartikel-artikeliniberkaitandenganayat-ayattertentuhasildarikajianbeliaudanpendapatbeliau.Artikel-artikel DR
9. 10.

 • iabermuladrpd 1933-1958

11. Kemudiandrpd 1958-1978 12. drpd 1978-2005 13. kemudiandaripada 2006 sehinggasekarangUntukpengetahuanDr.masihhidupdanbersediauntukmelimpahkansegalailmunya.
Perjalananilmiah Dr.
14. 15.

 • didalambahagianiniterdapatbeberaparancangantv yang telahdikelolakansendiriolehbeliau.

16. kebanyakkannyaadalahberkaitantentangtafsirayat-ayat al-quranProgram TV
17. 18.

 • disiniterdapatbeberapakitab-kitab yang telahdikarangsendiriolehbeliau

19. diantaranyaIalah, , Kitab-kitab Dr.
20. 21.

 • dalambahagianiniterdapatbeberapaberitaterkinidanaktiviti-aktivitibeliau

22. Selainitujugadalamruanganiniterdapatjugakata-katadannasihat yang bergunadrDr. 23. Contohnyabaru-baruinibeliautelahmenerimaijazahkehormatdaripadauniversitisainsislammalaysiaBeritaterkinitentang DR.
24. 25.

 • disini pula adalahbahagian yang manaiaberkaitandenganwanwancara yang telahdiwawancaraoleh DJ terhadapbeliau

26. diantaranyaialahwawancaratentangperubatandizamanRasulullahs.a.w. 27. beliautelahmengupasisu-isuterkini yang membabitkanperubatandizamannabi.s.a.w.Prog.Radio
28. 29.

 • didalambahagianiniterdapatbeberapaCdceramahdaripada Dr. yang manaiaadalahceramah agama.

30. diantaratajuk-tajuk yang dimuatkandalamcdiniialahseperti:tanda-tandahariQiamat, keajaibandosadan lain-lainCD ceramah DR.
31. 32.

 • dalambahagianterdapatcerita-cerita yang berkaitankeajaiban.

33. antaranyaialahterdapatcerita yang manaparasaintistelahmembuatsatukapsul yang terhasildaripada air kencingunta.menarikbukan?Cerita-ceritatentangIjaz
34. 35.

 • sebenarnyadidalamlaman web initerdapatkajian-kajian yang telahdilakukanoleh Dr.

36. antaranyakajiantentangbagaimanaberdakwahuntukmembawamanusiakepadakeimanankepada Allah 37. selainitujugabeliautelahmembuatkajiantentangtokoh-tokohilmuan yang terkenal.Kajian-kajian DR
38. 39.

 • yang menariknyatentanglaman web iniialahfakta-faktaumum yang mengaitkansainsalamdengan al-quran yang dibawaolehbeliau.

40. diantaranyaadalahtentangputingbeliung. Fakta-faktadanistilah-istilah
41. 42. 43.

 • dalam ruangan ini doktor ada menyelitkan cerita-cerita ilmiah.

44. yang menariknya kebanyakan adalah tentang sains yang mana ia bersangkutan dengan al-quran 45. diantaranya ialah tentang selsema BABI yang telah berlaku akhir-akhir ini.Cerita-cerita ilmiah
46. 47.

 • didalam ruangan ini terdapat beberapa persoalan yang ditujukan terhadap doktor

48. ruangan ini amat menarik kerana kita boleh tahu tentang persoalan-persoalan yang tidak pernah terfikir dalam otak. 49. antaranya ialah persoalan tentang berkaitan dengan ayat-ayat tentang aqidah.Soal jawab
50. 51.

 • dialog ini menerangkan tentang dialog doktor dengan akhbar-akhbar tempatan.

52. dialog ini amat menarik dan banyak mengupas tentang isu-isu yang berlaku pada zaman ini. 53. Antaranya ialah tentang kepentingan umat-umat terdahulu.Dialog
54. 55.

 • dalam ruangan ini doktor telah mengupas tentang ayat-ayat al-quran dari sudut ijaz ilmi.

56. diantaranya ialah tentang tayammum. 57. ia banyak mengupas tentang tayammum dari sudut ilmi yang banyak kita tidak ketahui selama ini.Ijaz ilmi
58. 59.

 • dalam ruangan ini pula doktor telah mengupas tentang beberapa ayat yang mana ianya dikupas dari sudut tasyriei

60. contohnya dalam surah Al-Mudathir.apakah ijaz tasyriei yang terdapat pada ayat ini.Ijaz tasyriei
61. 62.

 • didalam ruangn ini pula doktor mengupas ayat-ayat al-quran dari sudut sejarah pula.

63. diantaranya ialah tentang surah Luqman.mengapa ia dinamakan surah luqman,apakah ijaz disebalik surah tersebut (terutama dari ayat 13-19)Ijaz At-tarikhi
64. 65. Didalam ruangan ini terdapat ayat ayat yang dikupas oleh doktor terutama dari sudut pendidikan dan tarbiyyah.
Contohnya dalam surah luqman.dalam surah ini banyak input yang menarik agar kita dapat mendidik jiwa dan orang disekeliling kita melalui al-quran.
Ijaz tarbawi
66. 67.

 • selain doktor banyak mengupas tentang ijaz dalam al-quran, doktor juga telah mengupas ijaz-ijaz yang terdapat dalam sunnah Rasulullah s.a.w.

Ijaz dalam sunnah nabawiyyah
68. 69.

 • dalam ruangan ini doktor telah membincangkan tentang dari sudut kesihatan dan perubatan.

70. antaranya ialah tentang tamar.Ijaz at-tibbi wal ghazai
71.

 • daripada laman web ini kita akan dapat mengetahui banyak perkara-perkara yang mana selama ini banyak yang kita tidak bongkar kerahsiaan yang tersembunyi dalam al-quran.jadi marilah kita sama-sama menghayati al-quran walaupun dengan hanya melalui tafsir.

Kesimpulan...

Recommended

View more >