dr ryszard jankiewicz - ko thesis presents the movements ... przez somalijczykw jako wrogie...

Download dr Ryszard Jankiewicz - ko thesis presents the movements ... przez Somalijczykw jako wrogie państwo. tkwią w przeszłości stosunkw obu krajw,

Post on 02-May-2018

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Abstrakty referatw

  prof. UO dr hab. Barska Anna

  Tytu referatu: Stowarzyszenia i organizacje kobiece w Afryce Pnocnej.

  Abstrakt:

  Organizacje i stowarzyszenia kobiece podejmujce walk o wasne prawa s

  zjawiskiem nowym w krajach Afryki Pnocnej. Badania ograniczam do trzech krajw

  Tunezji, Algierii i Maroka. Stanowic konsekwencje transformacji spoecznej w Tunezji

  pojawiy si w latach siedemdziesitych XX wieku. W Algierii ich zaistnienie naley

  czy z dyskusj nad ksztatem kodeksu rodzinnego w pocztkach lat osiemdziesitych

  XX wieku. Natomiast w Maroku dat graniczn wyznacza rok 1992. Organizacje i

  stowarzyszenia w badanym regionie miay charakter legalny i nielegalny, a w zwizku z

  wypyniciem w latach siedemdziesitych XX wieku rwnie wiecki i religijny. Kobiece

  stowarzyszenia i zwizki odsaniaj zdolnoci negocjacyjne kobiet jako grupy spoecznie

  autonomicznej o specyficznych prawach i przywilejach.

  mgr Bobak Dagmara

  Tytu referatu: Islamska Somalia - konflikt regionalny i wyzwanie midzynarodowe.

  Abstrakt:

  Liczne zagroenia spowodowane brakiem stabilnoci w Somalii negatywnie

  wpywaj na sytuacj w Afryce Wschodniej, a w dalszej perspektywie mog oddziaywa

  take na inne regiony wiata. Z tego powodu od lat w sprawy Somalii angauj si jej

  najblisi ssiedzi oraz pastwa i organizacje wspierajce dialog wewntrzsomalijski.

  Pomimo licznych wysikw midzynarodowych, nie ma jednoznacznych koncepcji i

  strategii na rzecz zakoczenia konfliktu w Somalii. Na tym tle cieraj si bowiem rne

  problemy wewntrzne i zewntrzne oraz interesy regionalne. Pojawienie si na

  somalijskiej scenie politycznej zorganizowanych grup islamskich stanowio punkt zwrotny

  w midzynarodowym postrzeganiu problemw tego kraju. Wobec braku poparcia

  spoecznego dla nieefektywnych somalijskich wadz tymczasowych, alternatyw byoby

  utworzenie kolacji rzdowej z przedstawicielami ruchu islamskiego. Rozwizanie to, cho

 • 2

  mocno kontrowersyjne, mogoby by szans na zaprowadzenie porzdku politycznego i

  spoecznego w Somalii kulturowo, religijnie, socjologicznie i gospodarczo zwizanej z

  tradycj muzumask. Wizja pastwa wsprzdzonego przez islamistw, moe jednak

  okaza si nierealna ze wzgldu na sprzeciw aktorw zewntrznych, stale oddziaujcych

  na sprawy wewntrzne Somalii.

  dr Czaplicka Katarzyna

  Tytu referatu: Chiskie inwestycje w Angoli - pozytywny czy negatywny przykad

  wsppracy rozwojowej.

  Abstrakt:

  Jest to gownie makroekonomiczna i polityczna analiza skutkw chiskiego

  zaangaowania w budow infrastruktury w Angoli, w zamian za kontrakty na wydobycie

  surowcw, gwnie ropy naftowej. Wnioski dotycz bardziej oglnych kwestii, m.in.

  efektywnoci tak realizowanej wsppracy rozwojowej i jej konkurencyjnoci wobec

  "zachodnich" programw pomocowych, w kontekcie ekonomicznym i politycznym (np.

  demokracja, prawa czowieka itd.).

  mgr Czernichowski Konrad, mgr in. Malchar Dominika

  Tytu referatu: Konsekwencje Wsplnej Polityki Rolnej UE dla gospodarek afrykaskich.

  Abstrakt:

  Autorzy stawiaj sobie za cel omwienie potencjau rolniczego w Afryce, analiz

  przewag komparatywnych wybranych krajw, a take ocen i konsekwencje Wsplnej

  Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla rolnictwa tego kontynentu. Przedstawiona zostanie

  geneza i przemiany WPR w latach 1962-2003: w sposb syntetyczny i bardzo zwizy

  opisane bd reformy, zaczynajc od Reformy Mansholta, potem Mac Sharrego, Agendy

  2000, a koczc na ostatniej z Luksemburga 2003. Uwaga skupiona bdzie na gwnych

  przesankach tych reform i problemach, jakie pojawiay si przed WPR. W dalszej

  kolejnoci omwione zostan wspczesne problemy i wyzwania przed WPR UE.

  Przedstawiony zostanie wspczesny model rolnictwa europejskiego, problemy dla WPR

  wynikajce z prac nad liberalizacj handlu rolnego na forum WTO, GMO i planowane

 • 3

  zmiany w latach 2007-2013, zmiany zasad finansowania, reformy poszczeglnych rynkw

  rolnych itp. Uwaga skoncentrowana bdzie na zagadnieniach najwaniejszych i ktre bd

  mogy mie wpyw na kraje afrykaskie. Najwaniejsza cz artykuu nawizywa

  bdzie do jego tytuu. Nastpi w niej prba okrelenia najwaniejszych konsekwencji

  WPR dla gospodarek afrykaskich. Przedstawione zostan dotychczasowe umowy UE z

  AKP, zwaszcza traktat z Cotonou (Benin). Zaproponowany zostanie podany ksztat

  porozumie regulujcych handel rolny w przyszoci.

  mgr wik Natalia

  Tytu referatu: Antykolonialne ruchy religijne w Afryce Wschodniej.

  Abstrakt:

  W epoce kolonializmu, ludno Afryki Wschodniej buntowaa si przeciwko

  europejskiej dominacji, odwoujc si m.in. do religii rodzimej i tworzc w oparciu o ni

  nowe koncepcje spoeczne i polityczne. Antykolonialne ruchy religijne, jako forma

  spoecznego wyrazu, stanowi nieodczny element historii regionu w XIX i XX w. Praca

  prezentuje je na tle wydarze zwizanych z pocztkami europejskiej dominacji w Afryce

  Wschodniej oraz umiejscawia je w kontekcie wszelkiego rodzaju form oporu i protestu.

  Autorka przedstawia take najnowsze i najwaniejsze koncepcje historyczne zwizane z

  antykolonialnymi ruchami religijnymi. Same ruchy, natomiast, zostay scharakteryzowane

  na przykadzie religijnych rebelii w trzech wybranych pastwach regionu: Kenii, Tanzanii

  orazUgandzie.

  [ENG: During the colonial era, people of East Africa were opposing to European

  domination, using religion as a basis for new social and political conceptions. Anticolonial

  religious movements, as a form opf social protest, constitute a permanent element of the

  regions history in the XIXth and XXth century. The thesis presents the movements

  against a background of the beginnings of European domination in East Africa and it

  places them in the context of other forms of resistance and protest. The author also

  provides the most recent and most important historical conceptions concerning

  anticolonial religious movements. The movements were characterized on the example of

  rebellions which took place in 3 chosen states of the region: in Kenya, Tanzania and

  Uganda.

 • 4

  mgr Dudek Anna

  Tytu referatu: Czy obszary chronione s naprawd chronione? Stan rodowiska w

  afrykaskich parkach narodowych na pocztku XXI wieku.

  Abstrakt:

  Ochrona zasobw przyrodniczych w Afryce nigdy nie naleaa do priorytetw w

  polityce pastw kontynentu i dzi rwnie przegrywa w konfrontacji z innymi problemami

  regionu. Spoecznoci lokalne, zamieszkujce obszary chronione lub tereny ssiadujce z

  nimi, zwykle nie odnosz adnych korzyci z faktu istnienia strefy chronionej. Negatywne

  nastawienia do projektw konserwacji przyrody sprawia, e miejscowa ludno zwykle

  nadmiernie eksploatuje zasoby przyrodnicze parkw. Do najpowaniejszych zagroe

  afrykaskich obszarw chronionych zalicza si: kusownictwo, pozyskiwanie drewna

  opaowego, prowadzenie upraw i wypasanie zwierzt gospodarskich, grnictwo surowcw

  mineralnych. W artykule zanalizowano stan rodowiska na obszarze przyrodniczych

  obiektw wiatowego Dziedzictwa Ludzkoci UNESCO w Afryce. Przeledzono zmiany

  liczebnoci zwierzt chronionych na tych obszarach w cigu ostatnich 20 30 lat oraz

  uwarunkowania tych zmian. Zanalizowano take stan siedlisk na terenach chronionych.

  dr Gemechu Dageme

  Tytu referatu: Interwencja wojsk etiopskich w Somali.

  Abstrakt:

  Referat dotyczy strategii militarnej interwencji stosowanej przez Etiopi wobec

  Somalii. Strategia ta przyniosa wiele szkd, przede wszystkim przyczynia si do

  destabilizacji bezpieczestwa w Somalii i krajach Rogu Afryki. Etiopia jest postrzegana

  przez Somalijczykw jako wrogie pastwo. tkwi w przeszoci stosunkw obu krajw,

  kiedy to dochodzio midzy nimi do konfliktw Przyczyny tego zbrojnych. Obecnie

  jakiekolwiek dziaania Etiopii prowadzone na terenie Somalii pokojowe czy zbrojne - s

  negatywnie odbierane przez wikszo Somalijczykw. Interwencja Etiopii w Somalii

  przyczynia si rwnie do rywalizacji o wpywy w regionie, zwaszcza midzy Etiopi a

  Erytre. Oba te pastwa s zainteresowane poparciem rzdu somalijskiego. W przypadku

 • 5

  trudnoci w tworzeniu niezalenego rzdu w Somalii, kraj ten staje si polem bitwy o

  hegemoni w regionie. Dodatkowo sytuacj komplikuje ewentualne poparcie jednej ze

  stron przez USA, co jeszcze bardziej polaryzuje ukad si w regionie. Jak si wydaje,

  ostateczne rozwizanie tych problemw pozostaje w rkach samych Somalijczykw.

  Dialog, umacnianie pastwa somalijskiego w oparciu o porozumienie wszystkich klanw

  somalijskich bez ingerencji z zewntrz moe by gwarancj pokoju i stabilnoci w Somalii

  i caym regionie Rogu Afryki.

  dr Gergont Kazimierz

  Tytu referatu: Polityka edukacyjna Ghany w kontekcie ustale prawnych. W 1957 roku

  Ghana odzyskaa niepodlego.

  Abstrakt:

  Rzd odziedziczy i przej kontrol nad istniejcymi szkoami. Przez okresy

  istnienia niepodlegej Ghany realizowano rne systemy administrowania szkoami.

  Czsto toczya si batalia o programy nauczania o kontrol nad uczniami. Przedmiotem

  analizy bd konstytucje z 1969, 1979 oraz 1992 roku. Omwiona zostanie polityka

  edukacyjna rzdu z uwzgldnieniem relacji oraz wsppracy z rnymi Kocioami i

  grupami wyznaniowymi. Przedstawione zostanie nowe curriculum edukacyjne,

  finansowanie edukacji oraz ksztacenie nauczycieli.

  dr Gilarowski Jerzy

  Tytu referatu: Konflikty zbrojne w Afryce a rodowisko przy