Katalog Zidovarsko Blago

Download Katalog Zidovarsko Blago

Post on 12-Apr-2015

91 views

Category:

Documents

12 download

DESCRIPTION

Archaeology

TRANSCRIPT

ОСТАВА СРЕБРНИХ ПРЕДМЕТА СА ЖИДОВАРА www.muzejvrsac.org.yu ГРАДСКИ МУЗЕЈ ВРШАЦ 2006 ОСТАВА СРЕБРНИХ ПРЕДМЕТА СА ЖИДОВАРА Издавач Градски музеј Вршац За издавача Аница Медаковић Аутори каталога Драган Б. Јовановић Милош Јевтић Аутори изложбе Драган Б. Јовановић Ивана Пантовић Рецензент Растко Васић Дизајн каталога Јавор Рашајски Фотографије Иван Калнак Цртежи Александра Суботић Технички уредник Иван Калнак Штампа Тритон Вршац Тираж 500 примерака ISBN 86-83911-25-X COBISS.SR-ID 130375180 За реализацију изложбе коришћени оаци и елови екса из књие „Жиоварско блао”, ауора Милоша Јевића, Мирослава Лазића и Миораа Слаића. ОСТАВА СРЕБРНИХ ПРЕДМЕТА СА ЖИДОВАРА идовар је назив издвојеног дела лесног платоа купастог облика, који се високо уздиже изнад кривудавог тока Караша, на источном ободу Делиблатске пешчаре, недалеко од Орешца, у јужном Банату. Ту су у дужем временском периоду, током бронзаног и гвозденог доба, на површини око пола хектара, подизана стална насеља. Са југа и истока су природно брањена неприступачним, високим лесним профилима, а са севера и запада дубоким сурдуцима, односно природним усецима у лесној подлози. Својим изузетним положајем овај локалитет је веома рано привукао пажњу истраживача старина. Први пут се помиње на топографској Ж карти из прве половине XVIII века, израђеној за принца Еугена Савојског, на којој се описује као „Жидовар, старо утврђење у рушевинама”. У последњим деценијама XIX и почетком XX века неколико мађарских археолога обилази и описује Жидовар. Посебно се издваја детаљан опис и скица овог локалитета из 1905. године, којe jе сачинио археолог Gy. Téglas. Жидовар је у то време, на основу површинских налаза керамике, најчешће опредељиван као дачко утврђење. Ово мишљење прихватио је Felix Milleker, први археолог јужног Баната и неуморни истраживач културне баштине свога краја. Исти истраживач је правилно претпоставио да се на жидоварском 2 платоу налази и насеље из бронзаног доба, на основу аналогија са богатим археолошким материјалом који је прикупљен у Ватину. Прва ископавања на Жидовару извео је професор Бранко Гавела 1948–1949 године. На основу налаза из горњих слојева, Жидовар је тада проглашен за келтско утврђење (oppidum). Мада су у току каснијих истраживања, која су са већим прекидима трајала до 1977. године, откривени остаци веома моћног културног слоја из бронзаног и гвозденог доба, келтски Жидовар остао је главна преокупација у тумачењу овог насеља. Нова систематска истраживања на Жидовару организовали су Градски музеј у Вршцу и Одељење за археологију Филозофског факултета у Београду (1996–2002). У првим годинама ископавања најпре се радило на успостављању поуздане вертикалне стратиграфије. У ту сврху отворена је мања стратиграфска сонда на западном делу жидовараског платоа, недалеко од улаза у насеље, који је професор Гавела поетично назвао „врата града”. У овој сонди потврђен је културни слој до дубине од 5,60 m, са остацима већег броја насеља, која се са мањим прекидима, смењују током последња два миленијума старе ере. Прво, најстарије насеље основано је током раног бронзаног доба, око 2000. године пре н.е. Жидовар једним делом улази у историјски период, за време најмлађег насеља које при- 3 0m V IV III II I 6m пада дачко-римском хоризонту. Ово насеље трајно је напуштено чини се, без борбе, већ током првих прелаза римских легија на леву обалу Дунава или за време њихових продора на територију Дачана, у другој половини I века наше ере. У вертикалној стратиграфији Жидовара могу се издвојити следећи културни стратуми: Жидовар I, који припада раном брозаном добу, односно пре-ватинском хоризонту; Жидовар II, који припада средњем бронзаном добу, са више сукцесивних насеља ране и класичне ватинске културе; Жидовар III, који припада касном бронзаном добу, означен финалном фазом ватинске културе; Жидовар IV, који припада раном и развијеном гвозденом добу, означен Гава групом и другом и трећом фазом босутске групе; Жидовар V, који припада касном латену, са насељима Келта и Дачана. Насупрот претходним сондажним ископавањима, определили смо се за отварање већих површина унутар жидоварског платоа. Највише пажње посвећено је централном ископу у југоисточном делу платоа, величине око 650 m 2 (сектор I), на којем је до сада истражен у целини слој млађег гвозденог доба, до релативне дубине од 1,10 m. У правцу овог ископа према северу, налази се стари ископ из 1964–1966 г. (сектор II), на којем је само „освежен” западни профил, у дужини од око 30 метара. Том приликом је на овом делу жидоварског платоа откривен уски појас интактног културног слоја, у којем су очувани делови подница великих правоугаоних кућа из млађег и старијег гвозденог доба. Сектор III Сраирафска сона 1/97 – северни рофил 4 сектор 3 сектор 2 стр 1/97 сонд а 9 сектор 1 БЛАГО Геоески снимак жиоварско лаоа сивомрка земља делови обрушеног зида ров ров јама пећ БЛАГО сивомрка земља жута набијена земља (подница куће) светложута набијена земља (подница куће) пећ ров јама укоп пећ пећ подница куће са обрушеним зидом калдрма сивомрка земља остаци керамичког посуђа постављен је уз северну ивицу жидоварског платоа, на месту старе сонде из 1977. године. Овде су настављени радови на површини од око 150 m2, у слоју касног бронзаног доба. Најмлађи културни стратум (Жидовар V) представља најбоље истражени део вишеслојног насеља. Јасно су уочена три грађевинска хоризонта, који у целини припадају времену позног латена (I век пре нaше ере - I век наше ере). Најстарији хоризонт припада келтском насељу, са скромним остацима архитектуре, уз бројне покретне археолошке налазе. Овом насељу припада керамика особена за каснолатенска насеља Источних Келта, као што су квалитетне сиве посуде рађене на витлу, уз мањи проценат бојене керамике и ситуластих лонаца, дебљих зидова. Историјски се оснивање келтског насеља типа oppidum, односно преуређење халштатског утврђења, може довести у везу са податком о великом поразу Скордиска од римских легија Корнелија Сципиона Азијагена 84. године старе ере. Извори кажу да су Келти (Скордисци) тражили спас прелазећи на дунавске аде и на леву обалу Дунава, а Жидовар се налази свега 20 km од ушћа Караша у ову реку. У следећем насељу подижу се велике правоугаоне куће, са калотастим пећима, потковичасте основе, фундиране керамиком или ређе ломљеним каменом. И надаље је присутна познолатенска, келт­ ска керамика, али у слоју преовлађује груба, а ређе фина дачка керамика (дачке шоље, мањи лонци рађени руком, фруктијере рађене руком и на витлу, и др.). Обиље дачког материјала на жидоварском платоу може се најпре приписати 6 Јуоисочни ео насеља – основа са кућама великим освајачким походима дачког краља Боиребисте, који је приликом похода на запад покорио и „Келте који живе измешани са Трачанима и Илирима”. Најмлађе насеље одликују облици керамичких посуда својствени дачко-римском хоризонту I века наше ере. Веома ретки налази римске керамике из раноцарских радионица, делови мањих бронзаних посуда, неколико бронзаних и сребрних римских монета из касно-републиканског периода (I век пре н.е.), бронзане и гвоздене фибуле римског порекла и друго, указују на учестале трговачке везе, које претходе римским продорима и освајањима варварских земаља на левој обали Дунава. Поједини метални налази из насеља млађег гвозденог доба на Жидовару, као што су две веће фибуле од сребра типа Јарак, делови једноставних, отворених наруквица од сребра, део кружног сребрног огледала, мањи сребрни прстен, велике биметалне појасне копче типа Ламинци (гвоздене копче превучене богато украшеним бронзаним лимом), део гвозденог мача са канијом, гвоздене мамузе, већи број разноликих бронзаних и гвоздених фибула каснолатенске схеме, фибуле римског, раноцарског периода и друго, указују на постојање богатијег, вишег слоја у жидоварском друштву. Ова констатација се односи подједнако на старије, келтско, као и млађе, дачко насеље. И поред тога, веома нас је изненадила остава раскошног сребрног накита, откривена у току ископавања средином септембара 2001. године, у југоисточном делу најстаријег латенског насеља. Наиме, археолози су ретко у прилици да у току ископавања неког праисторијског насеља открију оставу драгоцених предмета. Богатији накит од злата и сребра, уз ћилибарске перле, налази се обично у тзв. кнежевским гробовима племенске аристократије из предримског доба. Велике праисторијске оставе металних предмета, укључујући и ретке делове накита од племенитог метала, у последње време се радо тумаче као заветни, вотивни дарови неком божанству. Састав жидоварске оставе сребрних предмета и ћилибара толико је необичан и оригиналан, да отвара бројна питања о њеном карактеру и упућује на више праваца истраживања. При томе, од изузетне важности је чињеница да располажемо поузданим археолошким контекстом, односно подацима о условима налаза блага. Оставу драгоцених украсних предмета можемо определити као оставу скривницу. Садржај оставе указује на дуже тезаурисано породично благо, које је у једном тренутку склоњено од очију јавности. Породични накит сакупљен је на брзину у неку тканину и плитко закопан, највероватније у непосредној близини куће власника блага. Трагови тканине сачувани су на гвозденом језгру опруге једне од сребрних фибула. Укоп блага нема јасне контуре и свега десетак центиметара изнад првих сребних налаза тезаурисаног накита, уочена је мања овална површина тамније земље. Стратиграфски положај дна укопа, на граници између познохалштатског и келтског културног слоја (релативне дубине 1,10 m) не помаже много у закључивању са којег нивоа је благо укопано. Део жидоварског блага (24 сребрна предмета и 15 ћилибарских 7 перли) дислоциран је и откривен у мањим групама или су као појединачни налази, били расути у близини оставе скривнице, у слоју најстаријег, келтског насеља. Сама чињеница да приликом нивелисања терена за подизање нових кућа није откривена остава, као ни расути део блага, указује највероватније на етничку промену становништва. Примамљиво делује претпоставка да су власници блага припадали водећој келтској породици, која је пред најездом многољудне војске дачког краља Боиребисте трајно избегла из жидоварског утврђеног насеља. Нови господари жидоварског утврђења подижу у јужном делу насеља велике куће правоугаоне основе, не слутећи да су њихови претходници у непосредној близини закопали део породичног блага. Остава украсних предмета из Жидовара, укључујући и део растуреног блага из слоја, састоји се од 160 налаза од сребра, 129 ћилибарских перли, два бронзана прстена и два привеска од очњака мрког медведа. Тежина свих предмета из оставе, после конзервације, износи 2 296 грама. Сребрни украсни предмети су заједно тешки више од 2 100 грама. Ћилибарске перле припадају богатој и дугој ниски (нанизане перле чине огрлицу дужине око 2 метра), чија укупна тежина износи око 100 грама. У остави су заступљени делови веома масивног накита, којем припадају велике фибуле типа Јарак (тежине између 113 и 201 грама) и два ланца од густо уплетених дебљих сребр­ них карика (тежине 181 и 216 грама). Свих осам фибула и оба ланца, највероватније коришћена за њихово повезивање, тешки су заједно 1 735 грама, што чини око три четвртине тежине свих сребрних налаза. Потпуну супротност масивним фибулама и ланцима чини велики број привезака и перли од веома танког сребрног лима, који су у просеку тешки између једног и два грама. Уз разноврстан накит од сребра, у остави су нађени и делови тоалетног прибора. Ту спадају два добро очувана бријача на преклоп, са мањим гвозденим сечивом, које је заштићено корицама од дебљег сребрног лима и мање четвртасто огледало од тање сребрне плоче. Готово идентичне сребрне корице бријача на склапање, потичу из келтске оставе из Ковина, која је веома блиска жидоварској остави. Најближе аналогије за четвртаста сребрна огледала налазимо у раноримским гробовима из Костолца. Тежина два гвоздена сечива бријача са сребрном оплатом - корицама, и неколико тањих гвоздених шипки, које су коришћене за ојачање дугих спирала на сребрним фибулама, не прелази 100 грама. У остави су нађена и два очњака мрког медведа, пробушена на једном крају. Претпостављамо да су зуби медведа послужили као централни привесци двема нискама од крупнијих зрна ћилибара, између којих су можда били нанизани и привесци од танког сребрног лима. Најраскошнији део накита из жидоварске оставе представљају две мале цилиндричне кутије са поклопцем, израђене од дебљег сребрног лима, украшене техником филиграна и гранулације. У жидоварској остави се налазила и трећа кутијица овог типа, од које је сачуван само богато декорисани, фрагментован поклопац. Посебно је драгоцен налаз најбоље очуване цилиндричне кутијице, 8 која се носила на краћем ланцу од ситно уплетене сребрне жице. Поклопац ове кутијице богато је украшен филигранским преплетом око крупнијих и ситнијих сребрних гранула, уз кружна лежишта са уфасованим црвеним каменом или стакленом пастом. Слична комбинација филиграна, гранулације и фасованих кружних поља са уметнутом стакленом пастом примењена је на правоугаоној сребрној плочици, која је закачена за дно кутијице. Тешко је претпоставити која је била првобитна намена ових кутијица, висине свега два до три, а пречника три до четири центиметара. Можда су кутијице, слично римским булама, служиле да се у њима чувају посебне амајлије које су имале апо­ тропејски значај. Сва је прилика, да су два бронзана прстена, од којих је један мушки, искуцан од дебљег бронзаног лима, и један мањи, вероватно женски прстен, ливен од бронзе, са три изгравиране ликовне представе, стављена у једну од кутијица непосредно пре закопавања блага. Бронзано прстење из жидоварске оставе у најбољем светлу указује на истовремено коришћење келтских облика накита и накита који потиче из радионица са јаком хеленистичком традицијом. Већи прстен је отвореног типа са овално раскуцаном главом, украшен једноставним жљебовима, особеним за накит Скордиска. Мањи прстен украшен је угравираним представом делфина, палмине гранчице и стојеће људске фигуре, односно са мотивима који су често присутни на накиту из грчких радионица. Сажимање келтских и хеленистичких традиција присутно је и код раскошног сребрног прс- тења. Валовито, односно седласто моделовано прстење, рађено најчешће од племенитог метала, представља типично келтски облик накита, који је овог пута израђен у хеленистичкој, филигранској техници. Можемо претпоставити да су поједине хеленистичке радионице на Балкану вероватно радиле накит ad usum celticum. Два масивна ланца од вишеструко уплетене сребрне жице, са великим алкама на крајевима (делом прекривене навлакама, израђеним у техници филиграна), припадају такође накиту који је, слично ланчићу који носи цилиндричну кутијицу, рађен у хеленистичком маниру. Ланци су коришћени највероватније за повезивање масивних сребрних фибула, које су изгледа биле у пару ношене на раменима (у остави су нађене две спојене фибуле). У том случају би имали два комплета накита, од којих сваки чине четири фибуле стреластог типа и један сребрни ланац. Фибуле из жидоварске оставе припадају раскошном типу келтских фибула средњолатенске схеме, које се током позног латена израђују у техници ливења и искуцавања. Те фибуле познате су код нас као тип Јарак, према налазишту у југозападном делу Срема. Претежно се раде од сребра и својствене су накиту Скордиска. Сличне облике стреластих, астрагалних фибула налазимо у накиту Источних Келта и суседних Дачана. Највећу групу сребрних украсних предмета у жидоварској остави чини скоро стотину различитих привезака и већих перли. Ти украси израђени су из два идентична комада танког сребрног лима на којима су се налазиле исто- 9 ветно отиснуте и искуцане ликовне представе. Перле су већих димензија, искуцане у облику два типа стилизованих инсеката. Првом типу припадају перле у облику већег тврдокрилца, највероватније скарабеја, док је други тип искуцан у облику опнокрилца са ужим телом, које највише подсећа на цврчка (цикада). Привесци у облику инсеката омиљена су тема у грчкој и хеленистичкој тореутици. Највећи број привезака од танког сребрног лима у жидоварској остави припада привесцима у облику птица. Нађено је око 20 дводелно отиснутих привезака у виду реалистично приказаних птица скупљених крила, са накнадно уметнутим репом. Посебном обрадом издваја се пет привезака са кружним лежиштима на месту очију, испуњеним црвеном пастом. Тај начин приказивања очију птица, својствен је хеленистичким радионицама у којима се најчешће у златном лиму искуцавају врло реалистичне представе голубица, богато украшене у филигранској техници. Занимљиво је да се у групи орнитоморфних привезака јасно разликују најмање две врсте птица, од којих једна подсећа на врапце или цариће, а друга на голубове или вране. У жидоварској остави нађено је 13 мањих тродимензионалних привезака од сребрног лима, у виду маски и људских глава, окренутих надоле. Мотив одсечених глава (têtes coupeés) познат је у келтској уметности, посебно из времена раног латена. У техници искуцавања преко матрице израђена су и четири већа, схематизована привеска, са представом целог људског тела. Антропоморфни привесци су ретко присутни у уметности Источних Келта, а слични привесци од танког сребрног лима налажени су у предримско доба код Јапода и Либурна. Садржај оставе најпре указује да су власници закопаног блага били велики љубитељи сребра. Поседовање раскошног накита од сребра и ћилибара, као симбола угледа и моћи, има дугу традицију у старобалканским заједницама предримског доба. Ипак, није једноставно претпоставити шта је био узрок сакупљања веома разнородних украсних предмета од сребра и ћилибара на једном месту и то унутар мањег келтског утврђења на Жидовару, на граници Великих Скордиска и Дачана. На основу стратиграфских запажања може се закључити да се ради о благу које је прикупљено или боље рећи, коришћено у време када моћ Скордиска опада (прва половина I века пре н.е.). Делује примамљиво теза о породичном благу, које је дуже време било у поседу неке истакнуте келтске породице и које је донето на Жидовар највероватније после страховитог пораза Скордиска од стране римског војсковође Корнелија Сципиона Азијагена, 84. године пре н.е. Жидоварско благо је јединствен налаз по разноврсности похрањеног накита, који обједињује хеленистичку традицију обраде племенитог метала и тежњу Источних Келта ка очувању сопственог уметничког израза. Милош Јевић 10 1. Кутија за чување драгоцености Box for valuables Сребро, филигран, гранулација Кутија за чување драгоцености цилиндричног облика, украшена филиграном и гранулацијом. У средишту горњег дела поклопца, који је делимично оштећен, налази се једна велика гранула чије је подножје уоквирено кариком од тордиране фили­ гранске жице. Гранулирани украс распоређен је и по ивици поклопца, као и поред филигранске карике у центру. Горња и доња ивица поклопца и кутије обрубљене су уплетеном филигранском жицом и на њима се налазе по две наспрамно постављене непрофилисане алке за провлачење ремена, односно ланца. На доњој страни кутије, уз сам руб, налазе се четири наспрамно постављене алке, истог пресека као и претходне. Две алке су служиле за провлачење ремена, а две између њих за качење украсних привезака. Висина 21 mm Пречник 30 mm Тежина 20,38 g Инв. бр. Ап 10160 11 2. Кутија за чување драгоцености Box for valuables Сребро, филигран, искуцавање Кутија за чување драгоцености цилиндричног облика, украшена филиграном и гранулацијом. Горњи део поклопца подељен је крстастим преплетом од филигранске жице на четири исечка. Крст је формиран од трака изведених у филиграну, са два узана преплета и једном тордираном жицом. У центру поклопца уфасован је украсни камен црвене боје. Сваки од кружних исечака у средишту има овакав украс. На доњем и горњем рубу бочне стране поклопца налази се дупли филигрански преплет, док је део поклопца између украшених ивица трбушасто наглашен. На исти начин израђена је и сама кутија. На њеном дну налазе се три алке, кроз које пролази осовина од дебље сребрне жице, чији су крајеви спирално увијени. На ту осовину причвршћена је правоугаона сребрна плочица, украшена на исти начин као и поклопац. Ивице плочице опточене су филигранском бордуром састављеном од два ланчаста преплета, док је централно поље подељено са четири вертикалне траке изведене на исти начин као и бордура. На једној страни плоче уграђена су три украсна камена. На бочној страни кутије налази се ланац од уплетене жице, који је закачен за крајеве осовине. Ланац изнад поклопца има двоканални клизач израђен у техници филиграна, чија је улога да регулише омчу ланца. Пречник добоша 38 mm Висина добоша 28 mm Тежина 86,62 g Инв. бр. Ап 10171 3. Поклопац кутије за чување драгоцености Lid of the box for valuables Сребро, филигран, искуцавање Делимично оштећен поклопац, готово идентичан поклопцу претходно описане кутије. Пречник 39 mm Висина 6.5 mm Тежина 11.65 g Инв. бр. Ап 10172 13 4. Фибула типа Јарак Jarak type fibula Сребро, ливење, искуцавање Масивна сребрна фибула с копљасто моделованим луком и проширеним горњим делом. Лук са раскуцаним проширењем, које је украшено прсте­ настом апликацијом, обухвата крај посувраћене стопе. Део лука између стопе и спиралног навоја обложен је навлаком од искуцаног сребрног лима. Кроз унутрашњост спиралног навоја од сребрне жице пролази осовина од гвоздене жице. Да би крајеви опруга били маскирани, на оба краја осовине постављене су полулоптасте сребрне навлаке пречника 12 mm. Дужина лука без навоја 111 mm Дужина навоја 135 mm Тежина 201,28 g Инв. бр. Ап 10161 5. Фибула типа Јарак Jarak type fibula Сребро, ливење, искуцавање Масивна сребрна фибула с копљасто моделованим луком и проширеним горњим делом. Лук са раскуцаним проширењем, које је украшено прстенастом апликацијом, обухвата крај посувра­ ћене стопе. Део лука између стопе и спиралног навоја, обложен је навлаком од искуцаног сре­ бр­ ног лима. Кроз унутрашњост спиралног навоја од сребрне жице пролази осовина од гвоздене жице. Да би крајеви опруга били маскирани, на оба краја осовине постављене су полулоптасте сребрне навлаке. Дужина лука без навоја 102,5 mm Дужина навоја 125 mm Тежина 151,96 g Ин. бр. Ап 10162 14 6. Фибула типа Јарак Jarak type fibula Сребро, ливење, искуцавање Незнатно се разликује од претходна два примерка. Део лука између спиралног навоја и места где се посувраћена стопа спаја с њим није ојачан плочицом од искуцаног сребрног лима. Два задебљања на луку фибуле са сваке стране оивичена су са два пластична ребра, у чијем подножју су изведени кратки урези. Дужина лука без навоја 94 mm Дужина навоја 114,5 mm Тежина 112,59 g Инв. бр. Ап 10163 7. Фибула типа Јарак Jarak type fibula Сребро, ливење, искуцавање Масивна сребрна фибула с копљасто моделованим луком и проширеним горњим делом. На посувра­ ћеној стопи, која се прстенастим проширењем причвршћује за лук фибуле, налази се украсни прстен. На стопи су два пластична задебљања. Задебљање на врху је масивније и изливено из тела стопе, док доње задебљање представља апликацију у виду масивне алке која обухвата доњи део стопе. Горње задебљање оивичено је са два танка пластична ребра, украшена кратким урезима који прелазе и на олучасти део између ребара. Део стопе за учвршћивање игле украшен је урезаним праволинијским орнаментом. Дужина лука без навоја 108 mm Дужина навоја 132 mm Тежина 197,67 g Инв. бр. Ап 10164 15 8. Фибула типа Јарак Jarak type fibula Сребро, ливење, искуцавање Масивна сребрна фибула с копљасто моделованим луком и проширеним горњим делом. Припада истој варијанти као и претходни примерак. На горњем делу лука накнадно је извршена интервенција због учвршћивања спирале. На левом крају тог навоја, на осовини од гвожђа, сачуван је траг тканине. Дужина лука без навоја 91,5 mm Дужина навоја 110 mm Тежина 84,73 g Инв. бр. Ап 10165 9. Фибула типа Јарак Jarak type fibula Сребро, ливење, искуцавање Масивна сребрна фибула с копљасто моделованим луком и проширеним горњим делом. Припада истој варијанти као и претходни примерак. На врху лука налази се масивно задебљање, а жљебови и ребра око њега лепезасто су постављени. На доњем делу лука недостаје украсна апликација у виду прстена, али је остао њен траг. Дужина лука без навоја 98 mm Дужина навоја 131 mm Тежина 153,51 g Ап 10166 16 10. Фибула типа Јарак Jarak type fibula Сребро, ливење, искуцавање Масивна сребрна фибула с копљасто моделованим луком и проширеним горњим делом. Припада истој варијанти као и претходни примерак, од кога се разликује по очуваном прстенастом задебљању на доњем делу лука. На проширењу стопе, намењеном за причвршћивање игле, налази се орнамент у виду плитких косих уреза. Дужина лука без навоја 92 mm Дужина навоја 129 mm Тежина 169,42 g Инв. бр. Ап 10167 11. Фибула типа Јарак Jarak type fibula Сребро, ливење, искуцавање Масивна сребрна фибула с копљасто моделованим луком и проширеним горњим делом. Припада истој варијанти као и претходни примерак. Очуване су украсне навлаке на крајевима навоја. Дужина лука без навоја 94 mm Дужина навоја 130,5 mm Тежина 166,94 g Инв. бр. Ап 10168 17 12. Ланац од уплетене жице Chain of intertwined wire Сребро, филигран, уплетена жица Ланац за повезивање фибула од уплетене сребрне жице, на крајевима се налазе украсне перфориране навлаке од филигранске жице, кроз које је провучена по једна сре­ брна алка. Дужина 325 mm Дебљина 12 mm Тежина 181,34 g Инв. бр. Ап 10169 13. Ланац од сребрне жице Chain of intertwined wire Сребро, филигран, уплетена жица Ланац за повезивање фибула од уплетене сребрне жице, на крајевима се налазе украсне перфориране навлаке од филигранске жице, кроз које је провучена по једна сре­ брна алка. Једна навлака је делимично оштећена. Дужина 352 mm Дебљина 13,5 mm Тежина 216,11 g Инв. бр. Ап 10170 18 14. Перла у облику тврдокрилца Coleoptera shaped bead Сребро, искуцавање у калупу Перла од искуцаног сребрног лима, ирађена у калупу и спојена лемљењем. Представља стилизовану форму тврдокрилца. Тело је широким попречним жљебом подељено на два дела. На доњем делу су прецизно изведена крила, а између њих, на средини леђа, налази се низ мањих брадавичастих испупчења. Очи су издвојене са два дубока жљеба. Дужина 22 mm Ширина 15 mm Тежина 2,3 g Инв. бр. Ап 10173 15. Перла у облику тврдокрилца Coleoptera shaped bead Идентичан претходном примерку Дужина 23 mm Ширина 15 mm Тежина 2,4 g Инв. бр. Ап 10174 16. Перла у облику тврдокрилца Coleoptera shaped bead Идентичан примерку бр. 14 Дужина 24 mm Ширина 15 mm Тежина 2 g Инв. бр. Ап 10175 17. Перла у облику тврдокрилца Coleoptera shaped bead Идентичан примерку бр. 14 Дужина 24 mm Ширина 15 mm Тежина 2,25 g Инв. бр. Ап 10176 18. Перла у облику тврдокрилца Coleoptera shaped bead Идентичан примерку бр. 14 Дужина 24,4 mm Ширина 15 mm Тежина 2,36 g Инв. бр. Ап 10177 19 20 19. Перла у облику тврдокрилца Coleoptera shaped bead Идентичан примерку бр. 14 Дужина 25 mm Ширина 15,5 mm Тежина 2,47 g Инв. бр. Ап 10178 22. Перла у облику тврдокрилца Coleoptera shaped bead Идентичан примерку бр. 14 Дужина 25,5 mm Ширина 14,5 mm Тежина 2,43 g Инв. бр. Ап 10181 20. Перла у облику тврдокрилца Coleoptera shaped bead Идентичан примерку бр. 14 Дужина 24 mm Ширина 15,5 mm Тежина 1,81 g Инв. бр. Ап 10179 23. Перла у облику тврдокрилца Coleoptera shaped bead Идентичан примерку бр. 14 Дужина 24 mm Ширина 14 mm Тежина 2,13 g Инв. бр. Ап 10233 21. Перла у облику тврдокрилца Coleoptera shaped bead Идентичан примерку бр. 14 Дужина 22,4 mm Ширина 15 mm Тежина 1,31 g Инв. бр. Ап 10180 24. Перла у облику тврдокрилца Coleoptera shaped bead Идентичан примерку бр. 14 Дужина 21,5 mm Ширина 14 mm Тежина 1,87 g Инв. бр. Ап 10238 21 25. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Сребро, искуцавање у калупу Својим обликом перла највише подсећа на скарабеја. Здепасто тело инсекта подељено је на две целине – главу и тело са крилима, које дели један широки попречан жљеб. На оба краја налазе се перфорације за провлачење врпце. Дужина 26,5 mm Ширина 20 mm Тежина 2,13 g Инв. бр. Ап 10182 26. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Идентичан претходном примерку Дужина 26,5 mm Ширина 19 mm Тежина 2,04 g Инв. бр. Ап 10183 27. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Идентичан примерку бр. 25 Дужина 26 mm Ширина 19 mm Тежина 2,05 g Инв. бр. Ап 10184 28. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Идентичан примерку бр. 25 Дужина 25,5 mm Ширина 19 mm Тежина 2,08 g Инв. бр. Ап 10185 29. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Идентичан примерку бр. 25 Дужина 26 mm Ширина 20 mm Тежина 1,75 g Инв. бр. Ап 10186 22 23 30. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Идентичан примерку бр. 25 Дужина 26 mm Ширина 19,5 mm Тежина 1.88 g Инв. бр. Ап 10187 31. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Идентичан примерку бр. 25 Дужина 26 mm Ширина 19,5 mm Тежина 1,75 g Инв. бр. Ап 10188 32. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Идентичан примерку бр. 25 Дужина 26 mm Ширина 19,5 mm Тежина 1.12 g Инв. бр. Ап 10189 33. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Идентичан примерку бр. 25 Дужина 27 mm Ширина 20 mm Тежина 2,98 g Инв. бр. Ап 10190 34. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Идентичан примерку бр. 25 Дужина 25,5 mm Ширина 19 mm Тежина 1,72 g Инв. бр. Ап 10191 35. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Идентичан примерку бр. 25 Дужина 26,5 mm Ширина 19,5 mm Тежина 2,03 g Инв. бр. Ап 10192 36. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Идентичан примерку бр. 25 Дужина 27 mm Ширина 19,5 mm Тежина 2,22 g Инв. бр. Ап 10193 37. Перла у облику тврдокрилца – скарабеј Coleoptera shaped bead – scarab Идентичан примерку бр. 25 Дужина 26 mm Ширина 20 mm Тежина 2,31 g Инв. бр. Ап 10194 24 Дужина 32 mm Ширина 9 mm Тежина 1,71 g Инв. бр. Ап 10230 38. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Сребро, искуцавање у калупу Привезак у облику голуба. Глава и део десне стране трупа недостају. Крила су сумарно моделована. Реп је хоризонтално постављен и израђен од троугаоног сребрног лима, који је уметнут у тело привеска. За леђа птице причвршћена је алка дворебрастог пресека, кроз коју је провучена алка од сребрне жице. Дужина 33 mm Ширина 11 mm Тежина 1,56 g Инв. бр. Ап 10229 39. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Сребро, искуцавање у калупу Привезак у облику голуба. На врату се налазе три попречна паралелна жљеба. Очи су сумарно приказане косим плитким урезом. За леђа птице причвршћена је алка дворебрастог пресека, кроз коју је провучена алка од сребрне жице. 40. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Идентичан претходном примерку Дужина 28 mm Ширина 10 mm Тежина 1,35 g Инв. бр. Ап 10231 41. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Идентичан примерку бр. 39 Дужина 32 mm Ширина 17 mm Тежина 1,8 g Инв. бр. Ап 10241 42. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Идентичан примерку бр. 39 Дужина 33 mm Ширина 17,5 mm Тежина 1,43 g Инв. бр. Ап 10242 25 43. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Идентичан примерку бр. 39 Дужина 32 mm Ширина 18 mm Тежина 1,67 g Инв. бр. Ап 10243 44. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Идентичан примерку бр. 39 Дужина 32 mm Ширина 18 mm Тежина 1,98 g Инв. бр. Ап 10244 45. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Идентичан примерку бр. 39 Дужина 32 mm Ширина 17,5 mm Тежина 1,5 g Инв. бр. Ап 10245 46. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Идентичан примерку бр. 39 Тежина 1,78 g Инв. бр. Ап 10293 26 47. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Идентичан примерку бр. 39 Дужина 30 mm Ширина 18 mm Тежина 1,79 g Инв. бр. Ап 10246 48. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Идентичан примерку бр. 39 Дужина 33 mm Ширина 18,5 mm Тежина 1,87 g Инв. бр. Ап 10247 49. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Идентичан примерку бр. 39 Дужина 33 mm Ширина 18 mm Тежина 1,98 g Инв. бр. Ап 10248 27 50. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Идентичан примерку бр. 39 Дужина 34 mm Ширина 16 mm Тежина 1,91 g Инв. бр. Ап 10249 51. Привезак у облику голуба Dove shaped pendant Идентичан примерку бр. 39 Дужина 33 mm Ширина 20 mm Тежина 1,92 g Инв. бр. Ап 10250 28 52. Привезак у облику врапца Sparrow shaped pendant Сребро, искуцавање у калупу Орнтоморфни привезак у облику мање птице сличне врапцу. Тело је кратко и здепасто, крила су сумарно приказана. Врат је кратак и широк, назначен са два плитка жљеба. Украс на глави приказан је низом косих плитких уреза. За леђа је причвршћена алка троребрастог попречног пресека, кроз коју је провучена алка од сребрне жице. Привезак је делимично оштећен. Дужина 30 mm Ширина 18,5 mm Тежина 1,57 g Инв. бр. Ап 10252 53. Привезак у облику врапца Sparrow shaped pendant Сребро, искуцавање у калупу Орнитоморфни привезак од сребрног лима у облику врапца. Тело је кратко и здепасто, крила су благо испупчена и назначена плитким ужљебљеним линијама. Врат је кратак и и широк, назначен са два плитка жљеба. Глава је мала и сасвим сумарно приказана. Реп је, као и код осталих орнитоморфних привезака, од уметнуте троугаоне плочице од сребрног лима. За леђа је причвршћена алка дворебрастог пресека, кроз коју је провучена алка од сребрне жице. Дужина 27,5 mm Ширина 18 mm Тежина 1,49 g Инв. бр. Ап 10251 29 54. Привезак у облику врапца Sparrow shaped pendant Идентичан претходном примерку Дужина 28,5 mm Ширина 18 mm Тежина 1,6 g Инв. бр. Ап 10253 55. Привезак у облику врапца Sparrow shaped pendant Идентичан примерку бр. 53 Дужина 27 mm Ширина 20 mm Тежина 1,61 g Инв. бр. Ап 10254 56. Привезак у облику врапца Sparrow shaped pendant Идентичан примерку бр. 53 Дужина 29 mm Ширина 18 mm Тежина 1,29 g Инв. бр. Ап 10255 57. Привезак у облику врапца Sparrow shaped pendant Идентичан примерку бр. 53 Дужина 28 mm Ширина 18,5 mm Тежина 1,08 g Инв. бр. Ап 10256 58. Привезак у облику врапца Sparrow shaped pendant Идентичан примерку бр. 53 Дужина 28 mm Ширина 19 mm Тежина 1,39 g Инв. бр. Ап 10291 59. Орнитоморфни привезак Ornitomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Фрагментован орнитоморфни привезак. Тежина 1,45 g Инв. бр. Ап 10292 60. Фитоморфни привесци Phytomorphic pendants Сребро, искуцавање у калупу Једанаест привезака у облику бршљеновог листа. Издвајају се две варијанте. Првој варијанти (а) припада шест привезака чији је облик издиференциран у три дела, од којих је средишњи најдужи, зашиљен при дну и украшен попречним жљебовима. Другој варијанти (б) припада пет привезака, једноставније грађе и мањих димензија. (а) Дужина 26 mm Ширина 21 mm Тежина 16,78 g 61. Фитоморфни привезак Phytomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Фрагментован привезак у облику листа бршљена, чији је облик издиференциран на три дела, од којих је средишњи најдужи, зашиљен при дну и украшен попречним жљебовима. Тежина 0,81 g Инв. бр. Ап 10317 (б) Дужина 23 mm Ширина 17 mm Инв. бр. Ап 10257 31 62. Антропоморфни привезак Anthropomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Привезак ромбоидног облика, представља сумарно моделовану женску фигуру с назначеним очима, благо моделованим носем и брадом, рукама наслоњеним на бокове и сукњом са хоризонталним наборима. На горњем делу привеска причвршћена је непрофилисана алка за качење, кроз коју је провучена алка од сребрне жице. Дужина 29 mm Ширина 21 mm Тежина 3,49 g Инв. бр. Ап 10258 63. Антропоморфни привезак Anthropomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Фрагментован антропоморфни привезак, састоји се од осам делова. Тежина 1,99 g Инв. бр. Ап 10239 64. Антропоморфни привезак Anthropomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Привезак у облику стојеће људске фигуре. Лице је уоквирено полукружном ужљебљеном линијом, а очи су приказане са два јамичаста удубљења. Коса је представљена кратким густим урезима. Руке нису назначене, док је глава од тела одвојена широким појасом. Доњи део тела моделован је у виду раширених ногу, на којима се налазе по три ужљебљене хоризонталне линије. На врху привеска причвршћена је алка за качење троребрастог попречног пресека, кроз коју је провучена алка од сребрне жице. Дужина 36 mm Ширина 26 mm Тежина 2,93 g Инв. бр. Ап 10240 32 65. Антропоморфни привезак Anthropomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Очи су представљене са два јамичаста удубљења, уоквирена полукружном ужљебљеном линијом, која представља лице. Од те линије до спољашње ивице привеска зракасто су густо постављени краћи жљебови, који у крајњој стилизацији представљају на горе зачешљану косу у широким праменовима. Горњи део, односно сумарно моделовано тело, од доњег дела раздвајају две ужљебљене линије које формирају шире празно поље. Доњи део је моделован у виду раширених ногу на којима се налазе по три хоризонталне ужљебљене линије. На врху је причвршћена алка троребрастог поречног пресека. Дужина 36 mm Ширина 26 mm Тежина 2,99 g Инв. бр. Ап 10280 66. Антропоморфни привезак Anthropomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу На врху горњег полукружног дела налазе се два јамичаста удубљења која представљају очи. Не постоји линија која уоквирује лице, као код претходног примерка. Коса је представљена плитким косим зарезима у виду ужљебљених линија. Овај део је од доњег дела, моделованог у виду раширених ногу, одвојен са три паралелне ужљебљене линије. На врху се налази алка дворебрастог поречног пресека. Дужина 38 mm Ширина 24 mm Тежина 3,54 g Инв. бр. Ап 10281 33 67. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Просопоморфни привезак са реалистичком представом људског лика, благо назначених кружних очију и оштро акцентованих обрва. Брада, нос и прецизно зачешљана коса уназад, такође су назначени. Дужина 23,5 mm Ширина 15 mm Тежина 1,37 g Инв. бр. Ап 10259 68. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Просопоморфни привезак са реалистичком представом људског лика, благо назначених кружних очију и оштро акцентованих обрва. Брада и нос такође су назначени. Од претходног примерка разликује се по нешто сумарнијем приказу косе. На врху је закачена алка троребрастог пресека. Дужина 22 mm Ширина 15 mm Тежина 1,32 g Инв. бр. Ап 10260 69. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Просопоморфни привезак од сребрног лима искуцаног у калупу, натуралистичке стилизације, са представом уназад зачешљане косе, очима изведеним у облику кружних жљебова с истакнутом зеницом, наглашеним носом и устима. На врату се налазе три хоризонтална жљеба. На горњем делу привеска причвршћена је троребраста алка за качење, кроз коју је провучена алка од сре­ брне жице. Дужина са алком 19 mm Ширина 14,5 mm Тежина 1,29 g Инв. бр. Ап 10228 34 70. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Просопоморфни привезак израђен у натуралистичком маниру. Истичу се само поједина карактерна својства на људској глави: округле очи са назначеном зеницом, високо подигнута коса која је у широким праменовима забачена уназад, на врату се налазе четири хоризонтална набора. На врху је алка троребрастог пресека, кроз коју је провучена алка од сребрне жице. Сребро је лошег квалитета прекривено тамном патином. Дужина 24 mm Ширина 15 mm Тежина 1,41 g Инв. бр. Ап 10261 71. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Идентичан претходном примерку Дужина 24 mm Ширина 15 mm Тежина 1,2 g Инв. бр. Ап 10262 72. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Идентичан примерку бр. 70 Дужина 24 mm Ширина 14 mm Тежина 1,3 g Инв. бр. Ап 10263 73. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Идентичан примерку бр. 70 Дужина 24 mm Ширина 15 mm Тежина 1,29 g Инв. бр. Ап 10264 74. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Просопоморфни привезак израђен у натуралистичком маниру, идентичан горе описанима. Очувана је само једна половина привеска. Дужина 24 mm Ширина 12 mm Тежина 0,99 g Инв. бр. Ап 10265 75. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Идентичан примерку бр. 70 Дужина 24 mm Ширина 14 mm Тежина 0,86 g Инв. бр. Ап 10266 35 36 76. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Налик је масци, са јасно назначеним представама очију и уста. Коса је приказана кратким урезима, а на челу је раздељена и ту је утиснуто кружно удубљење. Лице је од косе одвојено дубоким жљебом, а четири пара косих жљебова сугеришу нос, обрве и мимичне боре око уста. На врху је постављена алка дворебрастог поречног пресека, кроз коју је провучена алка од сребрне жице. Дужина 24 mm Ширина 15 mm Тежина 1,33 g Инв. бр. Ап 10282 77. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Идентичан претходном примерку Дужина 24 mm Ширина 15 mm Тежина 1,65 g Инв. бр. Ап 10283 78. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Идентичан примерку бр. 76 Дужина 25 mm Ширина 15 mm Тежина 1,68 g Инв. бр. Ап 10284 79. Просопоморфни привезак Prosopomorphic pendant Идентичан примерку бр. 76 Дужина 23 mm Ширина 16 mm Тежина 1,38 g Инв. бр. Ап 10285 37 80. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Привезак једноставне чланковите грађе. На једној страни привеска налазе се јасно издиференциране очи и неукрашени средњи фриз, уоквирен са два, односно три плитка жљеба. На супротној страни је прикачена алка троребрастог пресека, кроз коју је провучена алка од сребрне жице. Дужина 32 mm Ширина 14 mm Тежина 1,52 g Инв. бр. Ап 10267 82. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Идентичан претходном примерку Дужина 28 mm Ширина 13 mm Тежина 1,88 g Инв. бр. Ап 10269 83. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Идентичан примерку бр. 81 Дужина 28 mm Ширина 13 mm Тежина 2,03 g Инв. бр. Ап 10270 81. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Средишњи фриз знатно је ужи од претходно описаног и украшен је вертикалним жљебовима. С једне стране широког жљеба, у бочним угловима, моделоване су крупне очи, између којих је направљено кружно удубљење. На другом крају налази се алка дворебрастог попречног пресека, кроз коју је провучена алка од сребрне жице. Дужина 22 mm Ширина 11 mm Тежина 0,78 g Инв. бр. Ап 10268 84. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Идентичан примерку бр. 81 Дужина 28 mm Ширина 13 mm Тежина 1,95 g Инв. бр. Ап 10271 38 85. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Идентичан примерку бр. 81 Дужина 28 mm Ширина 12 mm Тежина 1,89 g Инв. бр. Ап 10272 87. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Идентичан претходном примерку Дужина 27 mm Ширина 12 mm Тежина 1,44 g Инв. бр. Ап 10274 88. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant 86. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Широк средишњи фриз украшен је вертикалним жљебовима, са горње и доње стране оивичен је широким и дубоким жљебовима који јасно диференцирају целокупни мотив. На једној страни широког жљеба, у бочним угловима, моделоване су крупне очи, а наспрам горњег дела, испод алке за качење, налазе се два паралелна полукружна жљеба. На врху је алка троребрастог попречног пресека, кроз коју је провучена алка од сребрне жице. Дужина 28 mm Ширина 11 mm Тежина 1,32 g Инв. бр. Ап 10273 Идентичан примерку бр. 86 Дужина 27 mm Ширина 12 mm Тежина 1,56 g Инв. бр. Ап 10275 89. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Идентичан примерку бр. 86 Дужина 28 mm Ширина 12 mm Тежина 1,42 g Инв. бр. Ап 10276 39 90. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Идентичан примерку бр. 86 Дужина 27 mm Ширина 12 mm Тежина 1,34 g Инв. бр. Ап 10277 93. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Сребро, искуцавање у калупу Фрагментован привезак, очуван је само горњи део са алком. Тежина 0,82 g Инв. бр. Ап 10320 91. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Идентичан примерку бр. 86 Дужина 22 mm Ширина 10 mm Тежина 0,94 g Инв. бр. Ап 10278 92. Чланковити (eнтоморфни) привезак Segmental – enthomorphic pendant Идентичан примерку бр. 86 Дужина 27,5 mm Ширина 12 mm Тежина 0,94 g Инв. бр. Ап 10279 40 94. Привезак композитне грађе Pendant of composite structure Сребро, филигран Привезак је израђен од филигранске жице. Два вретенаста привеска причвршћена су алкама дворебрастог пресека за цевчицу од филигранске жице. Тежина 2,44 g Инв. бр. Ап 10290 95. Привезак композитне грађе Pendant of composite structure Идентичан претходном примерку Тежина 2,68 g Инв. бр. Ап 10306 96. Привезак композитне грађе Pendant of composite structure Идентичан примерку бр. 94 Тежина 2,85 g Инв. бр. Ап 10307 97. Привезак композитне грађе Pendant of composite structure Идентичан примерку бр. 94 Тежина 2,62 g Инв. бр. Ап 10308 98. Привезак композитне грађе Pendant of composite structure Сребро, филигран На једном од вретенастих привезака недостаје доњи део. Тежина 2,85 g Инв. бр. Ап 10309 99. Привезак композитне грађе Pendant of composite structure Сребро, филигран На једном од вретенастих привезака недостаје доњи део. Тежина 2,54 g Инв. бр. Ап 10310 41 100. Привезак композитне грађе Pendant of composite structure Сребро, филигран Један од вретенастих привезака је преломљен. Тежина 2,58 g Инв. бр. Ап 10311 101. Привезак композитне грађе Pendant of composite structure Сребро, филигран Очуван је само један вретенасти привезак са делом цевчице од филигранске жице. Тежина 1,29 g Инв. бр. Ап 10312 102. Привезак композитне грађе Pendant of composite structure Сребро, филигран Очувана је само цевчица са алкама и један вретенасти привезак. Тежина 2,08 g Инв. бр. Ап 10313 103. Привезак композитне грађе Pendant of composite structure Сребро, филигран Очуван је део цевчице са алком и врхом вретенастог привеска. Тежина 0,76 g Инв. бр. Ап 10314 42 104. Алка Loop Сребро Алка од танке сребрне жице округлог пресека. Пречник 32 mm Дебљина 1 mm Тежина 1,66 g Инв. бр. Ап 10289 105. Алке Loops Сребро Три алке мањих димензија од сребрне жице округлог пресека. Пречник 20 mm Тежина 1,93 g Инв. бр. Ап 10301а 106. Алке Loops Сребро Десет алки од сребрне жице округлог пресека. Пречник 27 mm Тежина 10,03 g Инв. бр. Ап 10301б 107. Алке Loops Сребро Десет алки од сребрне жице округлог пресека. Пречник 32 mm Тежина 15,21 g Инв. бр. Ап 10301ц 43 108. Алке Loops Сребро Четири украсне алке од сребрне жице, троребрастог поречног пресека. Пречник 5 mm Тежина 1,25 g Инв. бр. Ап 10304 109. Алка Loop Сребро, филигран Алка од сребрне филигранске жице. Пречник 7 mm Тежина 0,75 g Инв. бр. Ап 10305 111. Алке Loops Сребро Четири сребрне алке – две од филигранске жице, једна од жице округлог пресека и једна троребрастог попречног пресека. Тежина 1,51 g Инв. бр. Ап 10318 112. Алке Loops Сребро Алке од сребрне жице, различитих димензија и типова. Тежина 3,01 g Инв. бр. Ап 10319 110. Алке Loops Сребро, Три међусобно повезане алке од сребрне жице округлог пресека. Тежина 0,54 g Инв. бр. Ап 10315 44 113. Огледало Mirror Сребрни лим Огледало од масивног полираног сребрног лима, правоугаоног облика. Дужина 74,6 mm Ширина 65 mm Тежина 31,77 g Инв. бр. Ап 10286 45 114. Бријач Razor Сребро, гвожђе Гвоздено сечиво полумесечастог облика уметнуто је у корице од танког сребрног лима. Горње стране корица полукружно се завршавају и имају олучасто украсно ојачање, које уједно затвара задњи део бријача. На једном крају налази се нитном причвршћена алка за качење. На супротном крају нитном је причвршћено сечиво бријача. Дужина 107,3 mm Ширина 29,2 mm Тежина 28,34 g Инв. бр. Ап 10297 115. Бријач Razor Сребро, гвожђе Гвоздено сечиво полумесечастог облика уметнуто је у корице од танког сребрног лима. Недостаје олучасто украсно ојачање, које уједно затвара задњи део бријача, а које је, судећи по траговима, отпало док је бријач још био у употреби. На једном крају налази се нитном причвршћена алка за качење. На супротном крају нитном је причвршћено сечиво бријача. Дужина 108 mm Ширина 28 mm Тежина 24,13 g Инв. бр. Ап 10298 46 116. Прстен Finger ring Сребро, филигран Прстен је израђен од таласасто моделоване фили­ гранске жице, која спајањем формира широку траку. Тежина 3,89 g Инв. бр. Ап 10287 117. Прстен Finger ring Сребро, филигран Прстен је израђен од таласасто моделоване фили­ гранске жице, која спајањем формира широку траку. Тежина 5,6 g Инв. бр. Ап 10288 47 118. Прстен Finger ring Бронза, ливење Мали бронзани прстен пронађен у цилиндричној кутији за чување накита. Средишњи део је плочасто искуцан и на њему су урезане три представе. У средини је приказана људска фигура сумарне стилизације, са дугом косом, рукама уз тело и опруженим ногама. Изнад главе ове фигуре представљена је палмина гранчица, а испод ногу риба, највероватније делфин. Пречник 17,5 mm Тежина 1,2 g Инв. бр. Ап 10295 119. Прстен Finger ring Бронза, ливење Централни, елипсоидно проширен део оивичен је двојном урезаном линијом. Пречник 20,5 mm Тежина 1,34 g Инв. бр. Ап 10296 48 120. Зуб медведа Bear tooth Кратак и дебео очњак медведа. На кореном делу налазе се две перфорације за качење. Дужина 66,5 mm Ширина 26 mm Тежина 31,04 g Инв. бр. Ап 10299 121. Зуб медведа Bear tooth Дужи очњак медведа, на кореном делу налази се перфорација за качење. Дужина 83,5 mm Ширина 26 mm Тежина 31,58 g Инв. бр. Ап 10300 49 122. Украсна навлака за осовину навоја фибула Decorative lid for fibula’s iron shaft Сребро, искуцавање Полулоптасти поклопац од сребрног лима за осовину навоја фибула. Мања перфорација налази се у средини. Пречник 12 mm Тежина 0,9 g Инв. бр. Ап 10302 125. Украсна цевчица Decorative tubules Сребро, филигран и гранулација Четири фрагмента највероватније исте цевчице, израђене у комбинованој техници филиграна и гранулације. Око цевчице од танког сребрног лима намотавана је сребрна жица формирајући граничне траке два шира фриза, у којима је таласасто плетена танка филигранска жица око фиксираних спљоштених гранула. Тежина 0,62 g Инв. бр. Ап 10321 123. Украсна навлака за осовину навоја фибула Decorative lid for fibula’s iron shaft Идентичан претходном примерку Пречник 12,5 mm Тежина 0,89 g Инв. бр. Ап 10303 124. Украсна навлака за осовину навоја фибула Decorative lid for fibula’s iron shaft Идентичан примерку бр. 122 Пречник 12 mm Тежина 0,85 g Инв. бр. Ап 10316 126. Фрагменти привезака Fragments of beads Сребро, искуцавање у калупу Фрагменти различитих привезака од танког сре­ брног лима. Тежина 3,22 g Инв. бр. Ап 10322 50 127. Перле од ћилибара Amber beads Једанаест ћилибарских перли истог типа, цилин­ дричног облика и приближно истих димензија. Дужина 14 – 19 mm Ширина 7 – 9 mm Укупна тежина 6,92 g Инв. бр. Ап 10195 51 128. Перле од ћилибара Amber beads Седам ћилибарских перли истог типа, цилин­ дричног облика и приближно истих димензија. Дужина 14 – 19 mm Ширина 7 – 9 mm Укупна тежина 6,92 g Инв. бр. Ап 10196 129. Перла од ћилибара Amber bead Перла од ћилибара цилиндричног облика. Дужина 23,5 mm Ширина 12 mm Тежина 2,3 g Инв. бр. Ап 10197 130. Перла од ћилибара Amber bead Перла од ћилибара цилиндричног облика. Дужина 24 mm Ширина 10,5 mm Тежина 1,74 g Инв. бр. Ап 10198 131. Перла од ћилибара Amber bead Перла од ћилибара цилиндричног облика. Дужина 24 mm Ширина 11 mm Тежина 1,82 g Инв. бр. Ап 10199 52 132. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 24,5 mm Ширина 10 mm Тежина 1,62 g Инв. бр. Ап 10200 133. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 28 mm Ширина 10 mm Тежина 1,82 g Инв. бр. Ап 10201 134. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 35 mm Ширина 12 mm Тежина 3,38 g Инв. бр. Ап 10202 135. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 33,5 mm Ширина 12 mm Тежина 3,32 g Инв. бр. Ап 10203 136. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 26,5 mm Ширина 12 mm Тежина 2,59 g Инв. бр. Ап 10204 137. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 29 mm Ширина 13,5 mm Тежина 3,08 g Инв. бр. Ап 10205 138. Перла од ћилибара Amber bead Велика перла од ћилибара, цилиндричног облика. Дужина 27 mm Ширина 15,5 mm Тежина 4,52 g Инв. бр. Ап 10206 139. Перла од ћилибара Amber bead Велика перла од ћилибара, цилиндричног облика. Дужина 24 mm Ширина 19 mm Тежина 5,89 g Инв. бр. Ап 10207 53 140. Перле од ћилибара Amber bead Девет перли од ћилибара цилиндричног облика. Дужина 16 - 19 mm Ширина 8 - 10 mm Тежина 7,27 g Инв. бр. Ап 10208 141. Перле од ћилибара Amber beads Једанаест перли од ћилибара у облику дугмета. Дужина 5 - 8 mm Ширина 12 - 14 mm Тежина 7,23 g Инв. бр. Ап 10209 54 142. Перле од ћилибара Amber beads Шест мањих перли од ћилибара цилиндричног облика. Дужина 13 - 16 mm Ширина 5,5 - 7 mm Тежина 2,15 g Инв. бр. Ап 10210 143. Перле од ћилибара Amber beads Седам мањих перли од ћилибара, цилиндричног облика. Дужина 6 - 14 mm Ширина 7 - 9 mm Тежина 3,51 g Инв. бр. Ап 10211 144. Перле од ћилибара Amber beads Четири перле од ћилибара у облику дугмета. Дужина 4 - 6 mm Ширина 15 - 17 mm Тежина 3,23 g Инв. бр. Ап 10212 55 145. Перле од ћилибара Amber beads Три перле од ћилибара цилиндричног облика. Дужина 11 - 12 mm Ширина 7 mm Тежина 1,03 g Инв. бр. Ап 10213 146. Перле од ћилибара Amber beads Четири перле од ћилибара у облику дугмета са широком перфорацијом. Дужина 7 - 9 mm Ширина 4 - 6 mm Тежина 0,85 g Инв. бр. Ап 10214 147. Перле од ћилибара Amber beads Шест перли од ћилибара у облику дугмета. Дужина 3,5 - 5 mm Ширина 10 - 11 mm Тежина 1,81 g Инв. бр. Ап 10215 148. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 18 mm Ширина 10,5 mm Тежина 1,23 g Инв. бр. Ап 10217 56 149. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 19 mm Ширина 11 mm Тежина 1,28 g Инв. бр. Ап 10218 152. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 18 mm Ширина 11 mm Тежина 1,37 g Инв. бр. Ап 10221 150. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 18,5 mm Ширина 10,5 mm Тежина 1,2 g Инв. бр. Ап 10219 153. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 19 mm Ширина 12 mm Тежина 1,66 g Инв. бр. Ап 10222 151. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 19 mm Ширина 10,5 mm Тежина 1,25 g Инв. бр. Ап 10220 154. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 21 mm Ширина 11 mm Тежина 1,29 g Инв. бр. Ап 10223 57 155. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 22 mm Ширина 11,5 mm Тежина 1,8 g Инв. бр. Ап 10224 156. Перла од ћилибара Amber bead Перла цилиндричног облика. Дужина 19 mm Ширина 10 mm Тежина 1,43 g Инв. бр. Ап 10225 158. Перле од ћилибара Amber beads Осамнаест фрагмената више ћилибарских перли. Тежина 2,75 g Инв. бр. Ап 10227 157. Перле од ћилибара Amber beads Фрагменти две ћилибарске перле. Тежина 0,65 g Инв. бр. Ап 10226 58 159. Перла од ћилибара Amber bead Ћилибарска перла у облику дугмета. Дужина 18 mm Ширина 6 mm Тежина 1,42 g Инв. бр. Ап 10234 160. Перле од ћилибара Amber beads Тринаест ћилибарских перли цилиндричног облика. Дужина 18 - 26 mm Ширина 7,5 - 9 mm Тежина 12,5 g Инв. бр. Ап 10232 161. Перла од ћилибара Amber bead Цилиндрична ћилибарска перла. Дужина 12 mm Ширина 7 mm, Тежина 0,82 g Инв. бр. Ап 10294 162. Перле од камена Stone bead Две сферичне перле од камена, беличасте боје. Пречник 6 - 11 mm Инв. бр. Ап 10216 59 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 903.25”6387”(497.113) (083.824) 902.01(497.113 ) (083.824) ЈОВАНОВИЋ, Драган Б. Остава сребрних предмета са Жидовара / [аутори каталога Драган Б. Јовановић, Милош Јевтић; аутори изложбе Драган Б. Јовановић, Ивана Пантовић ; фотографије Иван Калнак ; цртежи Александра Суботић]. - Вршац : Градски музеј, 2006 (Вршац : Тритон). - 59 стр. : илустр. ; 20 x 23 cm Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 500. ISBN 86-83911-25-X 1. Јевтић, Милош а) Археолошке оставе - Скордисци - Жидовар - Изложбени каталози б) Накит, келтски - Жидовар - Изложбени каталози COBISS.SR-ID 130375180