42906177-Decja-hirugija

Download 42906177-Decja-hirugija

Post on 25-Jul-2015

857 views

Category:

Documents

36 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Prof. dr Radoslav Aleksi Prof. dr Dragan okovi</p> <p>DEJA HIRURGIJAza studente medicine</p> <p>Medicinski fakultet Kragujevac</p> <p>Autori:</p> <p>Prof. dr Radoslav Aleksi Prof. dr Dragan okovi DEJA HIRURGIJA za studente medicineRecenzenti:</p> <p>Prof. dr Dragia Raki Prof. dr Aleksandar GigiIzdava:</p> <p>Medicinski fakultet, KragujevacZa izdavaa</p> <p>Prof. dr Milorad JevtiLektor i korektor:</p> <p>Prof. Duan DavidoviTehniko ureenje</p> <p>Nikola Ili Branko ArsiPriprema za tampu i tampa:</p> <p>PRIZMA, KragujevacTira:</p> <p>500 primerakaPrvo izdanje 1999. godine ISBN: 86-82477-25-4</p> <p> Prof. dr Radoslav Aleksi &amp; Prof. dr Dragan okoviZabranjeno je fotokopiranje, prevoenje i pretampavanje bilo kojeg dela knjige bez prethodne pismene saglasnosti autora. Odlukom Komisije za izdavaku delatnost Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, br. 517/99, rukopis je odobren za tampanje kao pomoni udbenik za hirurgiju.</p> <p>Prof. dr Radoslav Aleksi Prof. dr Dragan okovi</p> <p>DEJA HIRURGIJAZA STUDENTE MEDICINE</p> <p>KRAGUJEVAC 1999.</p> <p>4</p> <p>SADRAJ</p> <p>PREDGOVOR ....................................................................................................... 9 Poglavlje I OPTI DEO (R. Aleksi) UVOD ............................................................................................................... 13 NEONATALNI PERIOD .......................................................................................... 14 OPTIMALNO VREME ZA OPERACIJU ........................................................................ 15 TUMORI KOD DECE ............................................................................................. 16 Benigni tumori ........................................................................................... 17 Maligni tumori ........................................................................................... 18 Poglavlje II GLAVA (R. Aleksi) RASCEPI PRIMARNOG I SEKUNDARNOG NEPCA (SCHISIS PALATI ANTERIOR S. PRIMUM; SCHISIS PALATI POSTERIOR S. SECUNDUM) ........................................... 25 Rascep primarnog nepca .............................................................................. 25 Rascep sekundarnog nepca ........................................................................... 26 Rascep primarnog i sekundarnog nepca .......................................................... 27 MACROSTOMA .................................................................................................... 28 NAZOMAKSILARNI RASCEP ................................................................................... 28 SREDNJI RASCEP GORNJE I DONJE USNE ................................................................ 28 PIERRE-ROBINOV SINDROM ................................................................................. 28 MACROGLOSIA ................................................................................................... 28 FRENULUM LINGUAE BREVIS ................................................................................ 29 Poglavlje III VRAT (R. Aleksi) LIMFADENOPATIJE ............................................................................................. 33 RAZVOJNI OSTACI .............................................................................................. 34 Medijalna cista vrata (cystis colli mediana) .................................................... 34 Lateralna cista i fistula vrata (cystis colli lateralis, fistula colli lateralis) ..................................................... 34</p> <p>5</p> <p>Medijalni dermalni rascep ............................................................................ 35 CISTINI HIGROM VRATA (HYGROMA COLLI CYSTICUM) ............................................ 36 TIREOIDNE OTEKLINE ......................................................................................... 36 TORTIKOLIS (TORTICOLLIS, CAPUT OBSTIPUM, KRIV VRAT) ....................................... 37 Poglavlje IV GRUDNI KO (D. okovi) NEONATALNI MASTITIS ....................................................................................... 41 UROENE MANE ZIDA GRUDNOG KOA ................................................................... 42 Uroeni rascepi grudne kosti ........................................................................ 42 Depresioni deformiteti (pectus excavatum) (Uroene levkaste grudi, pectus infundibuliforme) .......................................... 42 Protruzioni deformiteti (pectus carinatum) ..................................................... 44 Uroene mane rebara i kljune kosti .............................................................. 45 UROENE MANE PLUA ....................................................................................... 46 Uroene ciste plua (cystis pulmonum congenita) ........................................... 46 Lobusni emfizem (emphysema lobaris) ........................................................... 48 Sekvestracija plua (sequestratio pulmonum) .................................................. 49 Medijastinalne bronhogene ciste (Cystis bronchogenes mediastinalis) .............................................................. 50 UROENE DIJAFRAGMALNE KILE ........................................................................... 50 Zadnje-bona dijafragmalna kila (Hernia diaphragmatica congenita - Bochdalek) .............................................. 51 Retrosternalna dijafragmalna kila (Hernia diaphragmatica retrosternalis congenita - Morgagni) ............................ 52 Eventracija (relaksacija) dijafragme ............................................................... 53 Dijafragmalne kile u predelu zjapa jednjaka (Hernia hiatus oesophagei) .............. 53 UROENE MANE JEDNJAKA .................................................................................. 54 Atrezija ezofagusa i traheoezofagusna fistula (atresio oesophagei cum fistulam tracheooesophagealis) .................................. 54 Gastroezofagusni refluks (Refluxio gastrooesophagealis) ................................... 56 Poglavlje V ABDOMEN (D. okovi) UROENE MANE PREDNJEG TRBUNOG ZIDA ........................................................... 61 Nepotpun razvoj prednjeg trbunog zida ........................................................ 61 Patologija pupka ........................................................................................ 63 Uroene mane preponskog predela ................................................................ 64 UROENE MANE TRBUNIH ORGANA ..................................................................... 66 Kongenitalni ileus (Ileus congenitalis, intestinalna opstrukcija novoroeneta ) ............................ 66 Morbus Hirschsprung (megacolon congenitalis, uroena aganglionoza creva, kongenitalni ili aganglionarni megakolon) ............................................ 70 Anorektalne anomalije ................................................................................. 72 HIPERTROFINA STENOZA PILORUSA (STENOSIS PYLORI HYPERTROPHICA) .................. 74 INVAGINACIJA CREVA (INVAGINATIO INTESTINALIS,INTUSSUSCEPTIO INTESTINALIS) ... 76</p> <p>6</p> <p>SPECIFINOST APENDICITISA U DEJEM UZRASTU ................................................... 78 Poglavlje VI DEJA UROLOGIJA (D. okovi) UROENE MANE UROTRAKTA ................................................................................ 83 UOPTE O UROENIM MANAMA UROTRAKTA ........................................................... 83 POSEBNO ZNAAJNE UROENE MANE UROTRAKTA ................................................... 85 Uroene mane bubrega ............................................................................... 85 Kongenitalna hidronefroza (hydronephrosis congenita) ................................... 86 Kongenitalni megaureter (megaureter congenita) ........................................... 87 Vezikoureteralni refluks (refluxio vesicoureteralis) .......................................... 88 Ekstrofija mokrane beike (extrophio vesicae urinariae) ................................. 89 UROENE MANE SPOLJNIH POLNIH ORGANA ........................................................... 90 Fimoza (phimosis) ...................................................................................... 90 Hipospadija (hypospadias) ........................................................................... 92 Epispadija (epispadias) ............................................................................... 93 Nesputen testis (nondescensus testis, cryptorchismus, retentio testis, ectopio testis) ...................................................................... 94 Anorhija (anorchio) .................................................................................... 95 AKUTNI SKROTUM .............................................................................................. 95 Torzija testisa (torsio testis) ........................................................................ 96 Torzija ciste hidatide - Morgagni (torsio cystae hydatidae - Morgagni) ............... 97 Akutni orhiepididimitis (orchiepididymitis acuta) ............................................ 97 VARIKOKELA (VARICOCELE) ................................................................................. 97 NEUROGENA BEIKA (VESICA NEUROGENES) ........................................................... 98 ENUREZA (ENURESIS) ....................................................................................... 100 Poglavlje VII DEJA ORTOPEDIJA (R. Aleksi) OPTI DEO ...................................................................................................... 103 RAZVOJNI POREMEAJ KUKA (LUXATIO COXAE CONGENITA, DISLOCATIO COXAE, DYSPLASIO COXAE, UROENO IAENJE KUKA, LUKSANTNA MALFORMACIJA KUKA) .................................................................... 105 DRUGE ANOMALIJE I OBOLJENJA KUKA ............................................................... 112 Coxa vara ................................................................................................ 112 Coxa valga ............................................................................................... 113 Anteverzija vrata femura (anteversio colli femoris) ........................................ 113 Epifizioliza kuka (epiphysiolysis capitis femoris) ........................................... 114 Morbus Legg-Calv-Perthes ........................................................................ 114 Tranzitorni sinovitis (synovitis transitoria, synovitis serosa, coxalgia) .............. 115 Gnojno zapaljenje kuka novoroeneta i odojeta (arthritis coxae pyogenes, osteomyelitis coxae) ............................................ 115 KONGENITALNE ANOMALIJE KOLENA I POTKOLENICE .............................................. 116 Genu varum i crura vara ............................................................................. 116 Genu valgum ............................................................................................ 117 Rekurentna dislokacija patele (dislocatio patellae recurens) ............................ 117</p> <p>7</p> <p>Druge kongenitalne deformacije kolena i potkolenice .................................... 118 KONGENITALNE ANOMALIJE STOPALA .................................................................. 118 Pes equinovarus ....................................................................................... 118 Pes metatarsus varus ................................................................................ 118 Pes talovalgus .......................................................................................... 119 STEENE DEFORMACIJE STOPALA ........................................................................ 120 Pes excavatus .......................................................................................... 120 Pedes plana (Ravna, meka stopala) ............................................................. 120 OSTALE KONGENITALNE ANOMALIJE EKSTREMITETA ............................................... 121 DEFORMACIJE KIME ........................................................................................ 121 Skolioza (scoliosis) ................................................................................... 121 Kifoza (kyphosis) ..................................................................................... 124 GENERALIZOVANE KONGENITALNE ANOMALIJE I DRUGA OBOLJENJA ........................ 126 Rahitis (rachitis) ...................................................................................... 127 DEJA CEREBRALNA ODUZETOST (PARALYSIS CEREBRALIS) ..................................... 128 JUVENILNI REUMATSKI ARTRITIS (ARTHRITIS RHEUMATOIDES JUVENILIS) ............... 130 BIOLOKO STRANO TELO ................................................................................... 130 JUVENILNE OSTEOHONDROZE (EPIPHYSITIS, APOPHYSITIS, OSTEOCHONDRITIS, NECROSIS ASEPTICA) ............................................................. 131 HEMATOGENI OSTEOMIJELITIS (OSTEOMYELITIS HAEMATOGENES) ............................ 132 OSTEOMYELITIS NOVOROENETA I ODOJETA ...................................................... 133 TUBERKULOZA KOSTIJU .................................................................................... 133 TUMORI I TUMORIMA SLINE TVOREVINE KOSTIJU ................................................ 133 Benigni kotani tumori i tumorima sline tvorevine ....................................... 134 Maligni kotani tumori .............................................................................. 136 ZGLOBNI TUMORI I TUMORIMA SLINE TVOREVINE ................................................ 137 Poglavlje VIII DEJA TRAUMATOLOGIJA (R. Aleksi) OPTI DEO ...................................................................................................... 141 POROAJNE POVREDE DETETA ............................................................................ 142 POVREDE GLAVE ............................................................................................... 143 Intrakranijalne hemoragije ......................................................................... 143 POVREDE GRUDNOG KOA, ABDOMENA I ORGANA RETROPERITONEUMA ..................... 144 KOTANO ZGLOBNA TRAMATOLOGIJA ................................................................... 144 Prekobrojne kosti i sekundarni osifikacioni centri .......................................... 146 Patoloki prelomi ...................................................................................... 146 Najee vrste preloma kod dece ................................................................. 147 Luksacije ................................................................................................. 149 SINDROM PRETUENOG DETETA .......................................................................... 149 OPEKOTINE ..................................................................................................... 150 LITERATURA ..................................................................</p>