doc. mudr. jozef maren čák, phd. urologické . mudr. jozef maren čák, phd. urologické oddelenie

Download Doc. MUDr. Jozef Maren čák, PhD. Urologické . MUDr. Jozef Maren čák, PhD. Urologické oddelenie

Post on 13-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Doc. MUDr. Jozef Marenk, PhD.Urologick oddelenie FNsP Skalica

Konferencia Inkontinencia mou v starom veku29. 30. 11. 2013; hotel Kaskdy, Slia; SR

Vloky Kattre VakyMech. zariadenia

KondmyProdukty pre starostlivos

o kou & proti zpachu

Pomcky na toaletu

UrinlyFI zariadenia

Urinly nosen na tele

UI urinary incontinence; FI faecal incontinence;

(Cottenden, 2013)

run urinly

komodyWC sedadlzbrany/ rmy

zchodov misyspodn stieraebidety

Vrobky pre

zbrany/ rmy bidety

Vrobky prel ( li )toaletu (mo) toaletu (stolica)

urinly

CIC, IDC +drenne vreckkattrov ventily

anlne ztkyrektlne trubice, kattre & rrkyrektlne vaky

nosen na tele

kondmyVLOKY

rektlne vakyuzatvrajce produkty

Vrobky pre Vrobky Vrobky

UI urinary incontinence; FI faecal incontinence; CIC clean intermittent catheterisation; IDC indwelling catheter

Vrobky pre retenciu mou

Vrobky pre UI

Vrobky pre FI

UI urinary incontinence; FI faecal incontinence; CIC clean intermittent catheterisation

Antiinkontinenn pomckymajvznamnlohuprizlepenQoL:

ujedincov,ktornemuby(plne)vylieen upacientovakajcichnaliebu(napr.operan) utch,ktorakaj(oakvaj)naefektprebiehajcejterapie j ( j ) p j j p ktorsarozhodnnepokraovavliebe/neshlasiaanisinmipostupmi in

Skupinyjedincovprektormubyurenantiinkontinenn prostriedky:

osobysretenciou mou jedinci,ktorsivyadujpomocprivykonvanpotreby enysahkouUImuisahkouUI d / UI enysostrednezvanou/zvanouUI

muisostrednezvanou/zvanouUI jedincisFI (deti/ mlad udia) (deti/mladudia) ....

QoL quality of life; UI urinary incontinence; FI faecal incontinence

kvalitnvberdobrchpomcokmevznamneovplyvnikvalituivotaud sinkontinencioumoualebostolice veajedincovsozvanouinkontinenciouniejevhodnchpredefinitvnuliebuUI/FIaprvettoskupinajenajviaczvislodkvalitnchpomcok

j i d t k i k t h d kt h ( i t h zvyujcisadopytpoekonomickyprstupnchproduktoch (vyvinutchnazklademedicnyzaloenejnadkazoch)vysvetujeastaktualizcieproduktov(pomcok)

niektor pomcky (napr kattre) mu ma vznamn neiaduce inky niektorpomcky(napr.kattre)mumavznamnneiaduceinky vdyjepotrebnpomckustarostlivoindividulneposdi prekonkrtnehojedinca dleit s: pouenie a prprava pacienta ako aj vzdelvanie a odborn dleits:pouenieaprpravapacienta akoajvzdelvanieaodbornprpravatrpezlivho opatrovateskhopersonlu sledovanie(monitorovanie)/pravidelnprehodnocovaniefunknostiabezpenosti pouvanej pomckybezpenostipouvanejpomcky dleitjeajneustla(permanentn)najmpsychologickpodporaoetrujcehopersonlu

UI urinary incontinence; FI faecal incontinence

i bl i bilit / i / t k t l t

(Bliss, 2013)

u ien: s problmami s mobilitou/ urgenciou/ prstupom k toalete u ien schopnch sa postavi, alebo skri sa existuj viacer typy urinlov (ndob na mo) urinly s menej pohodln v polohe v ahu

B/C

u muov: s problmami s mobilitou/ urgenciou/ prstupom k toalete potrebn urit manulna zrunospotrebn urit manulna zrunos vhodn dizajn potrebn: prispsobenie obleenia/ adaptry proti rozliatiu nevhodn u muov s neudranm rovnovhy/ zlou funkciou rk

C

u ien aj u muov: s problmami s mobilitou/ urgenciou/ prstupom k toalete u ien aj u muov: s problmami s mobilitou/ urgenciou/ prstupom k toalete u vetkch, ktor nie s schopn dosiahnu toaletu/ kde je riziko nebezpeia nevhody: nedostatok skromia (najm v miestnosti, kde s aj in osoby) potreba zaistenia skromia a dstojnosti C

B, C stupe odporania

Ak je cielen lieba paciento s UI nespenAk je cielen lieba pacientov s UI nespen (doasne/ trvale)

Absorpn(vloky, nohaviky, vrecko pre muov, podloky a pod. )

Vntorn zariadenie na zber mou Vntorn zariadenie na zber mou(PK, drenna hadika, zbern vak, ...)

Vonkajie zariadenie na zber mou Vonkajie zariadenie na zber mou(kattre, kondm, hadika, vak: len u muov, ...)

In (pesary, ...)(p y, )

Stupe/ zvanos niku mou je rozhodujci faktor pri vbere druhu/ typu pomcky

UI urinary incontinence

Stupe/ typ poruchy (napr UI: zvan/ stredn/ ahk; Stupe/ typ poruchy (napr. UI: zvan/ stredn/ ahk;stresov/ urgentn; aktna/ chronick retencia mou; ... )

Pohyblivos/ prstup k toalete Zvislos/ nezvislos od dozoru Manulna zrunos Fyziklne charakteristiky pacienta (vka, ... ) Kognitvne funkcie (duevn ulos, ... )

ivotn tl (denn aktivity, typ vykonvanej prce, ... ) Osobn priority pacienta (komfort, pohodlie, prospech,

h h d i bi )samostatnos, zpach, vhodnos, prispsobivos, ... ) Cena In In

UI urinary incontinence)

Antiinkontinenn pomcky: B1 vloky B2 vkladacie plienky B3 plienkov nohaviky B4 fixan nohaviky

dl k B5 podloky B6 oetrovacia kozmetika

Zvanos inkontinencie mou: ahk= 20 g/ vloka ahk = 20 g/ vloka zvan = 150 g/ vloka

Vekos Obvod bokov Sacia schopnos (cm) (ml)

X-Small 40 70 1 600Small 50 80 1 900Small 50 80 1 900Medium 70 110 2 600Large 100 150 2 800gX-Large 130 - 170 4 100

(Bliss, 2013)

priority: spoahliv prevencia niku mou/ nzka cena/ diskrtnos jednorazov produkty maj prednos pred opakovane pouitenmi

(Bliss, 2013)

jednorazov produkty maj prednos pred opakovane pouitenmi v praxi s enami uprednostovan rzne typy pomcok vber zvis od viacerch okolnost: pobyt doma, v prci, v priebehuda alebo noci a pod. B/C

uren najm pre stresov inkontinenciu moui f kti it i t t ik menia efektivita pri urgentnom type niku mou

podmienkou je dostaton manulna zrunos akceptovaten dizajn pomcky prevencia niku mou je najdleitej faktor pre postihnut osobu

i ik i f k i h i t j i i i t t l h k h

C

riziko infekcie moovch ciest je vyie pri intrauretrlnych pomckach

B, C stupe odporania

Denn as (de) % ien Non as (noc) % ien

(Getliffe, 2007)

Denn as (de) % ien (n = 99)

Non as (noc) % ien (n = 81)

Udranie mou bez niku 83 8 Udranie mou bez niku 93 8Udranie mou bez niku 83, 8 Udranie mou bez niku 93, 8

Zvldnutie zpachu 75, 8 Stabiln poloha pomcky 77, 8

Stabiln poloha pomcky 54, 5 Zvldnutie zpachu 54, 3

Diskrtnos 41, 1 Komfort (pohodlie) pri vlhkosti

54, 3

Komfort (pohodlie) pri 40 4 Udranie suchej koe 48 1Komfort (pohodlie) pri vlhkosti

40, 4 Udranie suchej koe 48, 1

*o povauj eny za najdleitejie pri vyuvan vloiek

UI urinary incontinence

( l )

priority: diskrtnos, prevencia niku mou, prijaten cena neexistuje idelny dizajn pomcky

i t ik th b i i

(Bliss, 2013)

priemern mnostvo uniknutho mou bva vyie u muov ne u ien jednorazov vloky s ekonomicky nronejie, ale s odporanejie ako

pomcky s monm opakovanm pouitm (pranie) penis me by stlaen B/C

koncept prstroja je veobecne prijaten a akceptovaten nevhody zatia neboli objektvne zhodnoten C

uren pre vysoko motivovanch muov so stresovou inkontinenciou mou uren pre periodick/ intermitentn pouitie

prevencia niku mou je prioritou urgentn typ inkontinencie mou nie je vhodn riziko pokodenia koe a aj tkaniva penisu !!

h d l k l f k l k

C

nevhodn pre muov so zlou zrunosou nutnoskvalifikovanej aplikciesksenm oetrovateom

B, C stupe odporania

priority: diskrtnos, ahk nasadenie, spoahliv zadranie mou, cena individulna preferencia je vznamn pri vbere pomcky

(Bliss, 2013)

individulna preferencia je vznamn pri vbere pomcky mon prtomnos zvanejieho pokodenia koe vskum zamera na porovnanie vhod/ nevhod jednorazovch vs

opakovane pouitench vloiek/ podloiek najm pre pouitie v noci

B/CB/C

indikcie: retencia mou/ mikn problmy (ak nie je alternatva) alie indikcie: zvan pokodenie koe genitlu, nedostaton

efektivita vloiek/ inch pomcok, neschopnos vykonva CIC opatrnos: pri anamnze traumy moovej rry pri kognitvnych opatrnos: pri anamnze traumy moovej rry, pri kognitvnych

poruchch pacienta (hroz pokodenie z manipulcie kattrom) prevencia infekcie moovch ciest ?

C

B, C stupe odporania; CIC clean intermittent catheterisation

(Bliss, 2013)( , )

priority: diskrtnos, ahk nasadenie, spoahliv zadranie mou, cena individulna preferencia je vznamn pri vbere pomcky mon prtomnos zvanejieho pokodenia koep j p vskum zamera na porovnanie vhod/ nevhod jednorazovch vsopakovane pouitench vloiek/ podloiek najm pre pouitie v noci

B/C

niie riziko bakteririe/ recidivujcej IMC/ mrtia vs moov katter pohodlnejie ne zaveden moov katter akceptovanejie/ preferovanejie vs vloky (u niektorch jedincov) minimlna intervencia je vhodou, potrebn manulna zrunos napriek vetkmu bvaj prtomn loklne poruchy koe, IMC, bakteriria

C

elanie vyhn sa noseniu vloiek/ akceptcia zo strany pacienta je podmienkou pacient by mal by mobiln/ nie na vozku mon vznik alergie na latex a in materily C

uren pre vysoko motivovanch muov so stresovou inkontinenciou mou uren pre periodick/ intermitentn pouitie; prevencia niku mou je prioritou urgentn typ inkontinencie mou nie je vhodn riziko pokodenia koe a aj tkaniva penisu !!

C riziko pokodenia koe a aj tkaniva penisu !! nutn manulna zrunos pacienta/ kvalifikovanej aplikcie sksenm oetrovateom

indikcie: retencia mou/ mikn problmy (ak nie je alternatva), zvan pokodenie koe genitlu, nedostaton efektivita vloiek/ inch pomcok, neschopnos vykonva CICgenitlu, nedostaton efektivita vloiek/ inch pomcok, neschopnos vykonva CIC opatrnos: pri anamnze traumy moovej rry, pri kognitvnych poruchch pacienta (hroz pokodenie z manipulcie kattrom)/ prevencia infekcie moovch ciest ? C

B, C stupe odporania; IMC infekcia moovch ciest;CIC clean intermittent catheterisatio