DL Turtorial

Download DL Turtorial

Post on 29-Dec-2015

24 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>DISTANCE LEARNING </p><p>UENJE NA DALJINU </p><p>(DISTANCE LEARNING DL) </p><p>Pripremila: Nermina Konjali, Vii referent nastavne slube za DL </p><p>Travnik, 2012 </p><p>Poslovni centar Vitez 96-2 , Vitez </p><p>Rektorat ; Poslovni centar Vitez 96-2 , Vitez </p><p>Menadment ; kolska 23 72270 Travnik ,Bosna i Hercegovina, </p><p>Studentska sluba; kolska 23 72270 Travnik ,Bosna i Hercegovina, </p><p>Nastavna sluba; kolska 23 72270 Travnik ,Bosna i Hercegovina, </p><p>Tel: +387/30-509-764; nastava.dl@unvi.edu.ba </p><p>www.unvi.edu.ba </p><p>SVEUILITE / UNIVERZITET "VITEZ" </p><p> VITEZ </p></li><li><p>Prikupljanje bodova i aktivnosti na DL-u </p><p>Student koji studira po principu uenja na daljinu ima svega etiri aktivnosti iz kojih se prikupljaju bodovi, i to: </p><p>1. Test 1...........................................................20 bodova </p><p>2. Test 2...........................................................40 bodova </p><p>3. Vjebe seminarski rad.................................20 bodova 4. Vjebe esej ili studij sluaja.........................20 bodova _________________________________________________ </p><p>UKUPNO: 100 bodova </p><p>Prikupljanje bodova u studiju uenja na daljinu vri se na sljedei nain: </p><p> Test 1 sadri dvadeset pitanja iz prvih 50 % gradiva, a svaki uspjean i ispravan odgovor donosi po </p><p>jedan bod s tim da nema negativnih bodova za netane odgovore. </p><p> Test 2 zavrni ispit sadri 40 pitanja iz ukupnog gradiva, a svaki uspjean i ispravan odgovor donosi </p><p>po jedan bod, s tim da nema negativnih bodova za netane odgovore. </p><p> Za seminarski rad kao i za esej ili studij sluaja dodjeljuje se po 0-20 bodova. Oba rada se piu i rade </p><p>u skladu sa upustvima objavljenim na naslovnoj web stranici Univerziteta (link - </p><p>http://unvi.edu.ba/index.php/uputstva) </p><p>NAPOMENE: </p><p> Ukoliko student nije zadovoljan sa osvojenim bodovima moe ili samoinicijativno ponititi ispit i </p><p>pristupiti popravnom kao i seminarski rad, esej ili studij sluaja. Svi popravni se moraju zavriti do </p><p>kraja trajanja nastave i polaganje testova iz tog predmeta. </p><p> Student mora pisanju Testa 1. i Testa 2. biti u prostorijama Univerziteta i biti fiziki prisutan. Radi </p><p>smanjivanja broja dolazaka u Travnik organizirat e se istovremeno pisanje testova za dva predmeta koji </p><p>se paralelno ue i polau. Minimalan broj bodova koji student moe osvojiti iz testova je 30 poena </p><p>od maksimalnih 60 poena. Ovo je uslov za prolaz iz testova. </p></li><li><p>Ocjenjivanje studenata vri se u skladu sa brojem prikupljenih bodova u sljedeem rasponu: </p><p>Koritenje Web stranica </p><p>Odlaskom na naslovnu stranicu Univerziteta (http://unvi.edu.ba/) moete pronai link na tri Web stranice </p><p>koje e Vam biti potrebne kao DL studentu (Slika 1.), a to su DL (http://dl.unvi.edu.ba/login/index.php), </p><p>UniSIS (http://uis.unvi.edu.ba/login/index.php) i Webmail (http://webmail.unvi.edu.ba/). </p><p>U nastavku uputstva moete nai detaljnije informacije o svakoj pomenutoj Web stranici. </p><p>Slika 1. Izgled naslovne stranice Sveuilita/Univerziteta Vitez </p></li><li><p>1. DL (http://dl.unvi.edu.ba/login/index.php), </p><p> Klikom na link DL odlazite Web stranicu (Slika 2.) gdje ete koristiti sljedee podatke za pristup: </p><p>Korisniko ime/Username : ______________________ (ime.prezime) </p><p>Lozinka / Password : _______________________ </p><p>NAPOMENA: Ukoliko niste zaprimili ifru za DL obratite se u nastavnu slubu uenja na daljinu na broj </p><p>030/509-764 ili putem e-maila nastava.dl@unvi.edu.ba. </p><p>Slika 2. Pristup stranici DL-a </p></li><li><p>Slika 2. Izgled DL stranice nakon prijave </p><p>a) Najnovije vijesti </p><p>Obavijesti namjenjene iskljuivo DL studentima o poetku novog bloka nastave, ovjeri semestra, terminima </p><p>ispita i sl. </p><p>b) Lista predmeta koje student trenutno slua </p><p>Na sredini stranice moete pronai predmete koji se trenutno sluaju. Ukoliko se nakon poetka nastave u </p><p>ovom djelu predmeti i dalje ne budu pojavljivali molimo da pozovete nastavnu slubu da Vam se predmeti </p><p>dodaju i pojave na profilu. </p><p>c) Kalendar </p><p>U desnom dijelu stranice moete pronai kalendar gdje se postavljaju tani termini odravanja testova koji </p><p>se postavljaju najkasnije 5 dana prije odravanja testova. Datume testova i ostalih aktivnosti moete pronai </p><p>odlaskom na predmet. </p><p>a) </p><p>b) </p><p>c) </p></li><li><p>Ulaskom na predmet (u ovom sluaju Poslovna informatika) moete nai sljedee informacije: </p><p> Sadraj i program nastave, </p><p> Snimljeno (po sadraju) 30 predavanja (lekcija) po 30 minuta (slika, ton, tabele, slajdovi, grafikoni, </p><p>eme i sl.), </p><p> Spisak tema za seminarski rad, </p><p> Spisak tema za esej ili studij sluaja, </p><p> Rokovi za: </p><p> - Test 1 </p><p>- Test 2 </p><p>- Prijavu seminarskog rada i eseja/studije sluaja </p><p>- Predaju seminarskog rada i eseja/studije sluaja </p><p>- Popravni za sve 4 alineje </p><p> Literatura </p><p>NAPOMENE: </p><p>Prilikom poetka predmeta, kroz 7 dana je potrebno da prijavite temu za seminarskog rada i esej/studij </p><p>sluaja (navedeno u rokovima na predmetu). Prijavu tema vrite iskljuivo putem e-maila. Prijedloge tema </p><p>aljete samo na e-mail asistenta iji je e-mail naveden na predmetu. </p><p>Redovni rok za slanje radova iznosi mjesec dana, dok se popravni rok za slanje zadaa realizuje nakon </p><p>testa 2 i traje do popravog testa 7 dana. </p><p>Sve datume koje se tiu etiri aktivnosti na DL-u moete pronai na pregledu rokova za predmet. </p><p>Slika 3. Izgled predmeta na DL sistemu </p></li><li><p>2. UniSIS (http://uis.unvi.edu.ba/login/index.php) </p><p>Po zavretku radova, sljedei korak je da iste dostavite na pregled. Slanje radova se ostvaruje putem </p><p>UniSIS-a (Slika 4.) gdje ete se prijaviti sa sljedeim podacima: </p><p>Korisniko ime/Username : _______________________ (ime.prezime) </p><p>Lozinka / Password : _______________________ (br. indeksa) </p><p>NAPOMENA: </p><p>ifru tj broj indeksa neete moi zaprimiti odmah pri upisu stoga savjetujemo da, nakon to ste dostavili svu </p><p>potrebnu dokumentaciju za upis i izvrili uplatu prve rate, kontaktirate nastavnu slubu za DL telefonskim </p><p>putem ili putem e-maila kroz 7 dana i preuzmete Vau ifru. </p><p>Slika 4. Izgled univerzitetskog informacionog sistema UniSIS </p></li><li><p>Studentski modul je namijenjen za rad i pristup informacijama studenta, svaki student ima svoje korisniko ime, </p><p>kao i pristupne podatke koje e mu biti dodjeljene od Studentske slube za DL. </p><p>Podmoduli su podijeljeni u blokove unutar poetne stranice, a opisani su; </p><p>1. NASTAVNI PLAN I PROGRAM - pregled predmeta na koje je student upisan u toku tekue </p><p>akademske godine, podijeljene po semestrima. Klikom na odreeni predmet student moe da vidi stanje </p><p>bodova, ocjenjivanja, i aktivne zadae (Seminarske radove, Case study i sl.), te polja za unos i slanje radova. </p><p>NAPOMENA: Studenti vie NEE slati seminarske radove putem emaila, ve iskljuivo putem </p><p>Informacionog sistema. Na taj nain e se lake pratiti napredak studenata, olakati i ubrzati protok informacija, </p><p>kao i poveati sigurnost jer e svi radovi biti na jednom mjestu unutar sistema te nee biti zastoja u protoka </p><p>(pogrena adresa i sl.), a uz centralizaciju poveava se osiguranje od plagijarizma. </p><p>2. DOKUMENTACIJA - Studenti imaju mogunost da poalju kroz sistem dokumentaciju koju su do </p><p>sada pisali na alteru studentske slube. </p><p>3. RASPORED ASOVA - Klikom na switch link student se prikazuje raspored asova za predmete </p><p>koje slua. </p></li><li><p>4. NOVOSTI - Student moe da vidi vane novosti, vezane za evidenciju bodovanja, ocjenjivanja </p><p>radova ili konane ocjene. </p><p>5. OBAVIJESTI - Student u ovom bloku dobija sve vane obavijesti od studentske slube, nastavnika </p><p>ili generalne sistemse obavijesti. </p><p>6. PRIVATNE PORUKE - Student u ovom bloku moe da proita, odgovori i pie nove poruke bilo od </p><p>kojeg ili kojem korisniku sistema. </p><p>7. BLOK PERSONAL - Podaci o korisniku sa 5 komponenti; </p><p> Ime i prezime, </p><p> Slika korisnika, </p><p> Profil korisnika, </p><p> Poruke korisnika, i </p><p> Odjava iz sistema. </p><p>8. HORIZONTALNI MENI ZA NAVIGACIJU - Na ovom meniju, student trebaju da popune Ugovor </p><p>o uenju, klikom na link otvara se Nastavni plan i Program sa ponuenim izbornim predmetima. Student mora </p><p>da oznai kvadrati pored predmeta iji status stoji Izborni, isto vai i za izbor stranog jezika, te nakon izbora </p><p>kliknuti na Snimi na dnu stranice. </p></li><li><p>Nain slanja radova na studentskom informacionom sistemu (UniSIS) </p></li><li><p>NAPOMENA: </p><p>Studenti se trebaju pridravati rokova za slanje radova jer u protivnom, ukoliko redovni i popravni rok </p><p>za slanje zadae istekne nee biti u mogunosti ponovo poslati rad. Pored toga, prijava ispita se vri takoer </p><p>putem UniSIS-a u horizontalnom meniju koji moete vidjeti nakon prijave na Va UniSIS profil. </p></li><li><p>3. Webmail (http://webmail.unvi.edu.ba/) </p><p>Za pristup Webmailu potrebni e Vam biti podaci koje moete preuzeti od Studentske slube za DL ili </p><p>od IT Management-a; </p><p>Korisniko ime/Username : _______________________ (ime.prezime@unvi.edu.ba) </p><p>Lozinka / Password : _______________________ </p><p>Slika 5. Izgled poetnog prozora za prijavu na Webmail </p><p>KONTAKT PODACI </p><p>Sveuilite/Univerzitet Vitez Vitez </p><p>Referent nastavne slube uenja na daljinu: Nermina Konjali </p><p>E-mail: nastava.dl@unvi.edu.ba </p><p>Broj telefona: 030/509-764 </p><p>Broj faxa: 030/509-759 </p></li></ul>