dien tu-tuong-tu

Download Dien tu-tuong-tu

Post on 19-Jan-2017

238 views

Category:

Engineering

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bi ging K thut in t tng t

  1. CHT BN DN NGUYN CHT V CHT BN DN TP CHT

  1. Cht bn dn nguyn cht (cht bn dn thun)

  Hai cht bn dn thun in hnh l Si (14) v Ge (32), chng c c im chung l

  lp ngoi cng u c bn in t ho tr. Ta xt nguyn t Si trong mng tinh th .

  Khi vt liu Si c ch to thnh

  tinh th th t trng thi xp xp ln

  xn chng tr thnh trng thi hon

  ton trt t. Khi khong cch gia

  cc nguyn t cch u nhau.

  - Bn in t lp ngoi cng ca

  mt nguyn t khng nhng chu s

  rng buc vi ht nhn ca chnh

  nguyn t m cn lin kt vi bn

  nguyn t ng cnh n, hai nguyn t ng cnh nhau c mt cp in t gp

  chung.

  - Mi mt in t trong i gp chung va chuyn ng xung quanh ht nhn ca

  n va chuyn ng trn qu o ca in t gp chung. S lin kt ny c gi l

  lin kt ng ho tr.

  nhit xc nh, do chuyn ng nhit, mt s in t gp chung d dng

  tch khi mi lin kt vi ht nhn tr thnh cc in t t do, l ht dn in t.

  - Khi mt in t tch ra tr thnh in t t do th li mt lin kt b khuyt (l

  trng). Khi cc in t gp chung i k cnh d dng b ri vo l trng to

  thnh s di chuyn ca cc in t gp chung. S di chuyn ny ging nh s di

  chuyn ca cc in tch dng, l s di chuyn ca l trng.

  Nh vy, l trng cng l loi ht mang in. Khi t mt in trng ln vt

  liu bn dn th xut hin hai thnh phn dng in chy qua n: thnh phn dng in

  do cc in t t do chuyn ng c hng v thnh phn dng in l trng do in

  t gp chung dch lp l trng. in t t do mang in m, l trng mang in

  dng.

  Cc in t chuyn ng ngc chiu vi vc t cng in trng cn cc l

  trng th chuyn ng cng chiu to nn dng in trong cht bn dn.

  Si

  Si

  Si

  Si

  Si

  Si

  Si

  Si

  Si

  L trng

  in t t do

  Lin kt ng ho tr

 • Bi ging K thut in t tng t

  * Nh vy: Bn dn m dn xut c thc hin bng c hai loi ht mang in (in

  t t do v l trng) c s lng bng nhau c gi l cht bn dn thun (bn dn

  nguyn cht).

  2. Cht bn dn tp cht

  nng cao tnh dn in trong vt liu bn dn, ta thc hin pha thm tp cht

  vo cht bn dn nguyn cht, gi l cht bn dn tp.

  2.1. Cht bn dn tp loi P

  Ta pha thm tp cht l nhng nguyn t thuc nhm III trong bng tun hon

  (Ga, In) vo trong mng tinh th ca nguyn t Si. Khi trong mng tinh th, mt

  s nguyn t Ga s thay th v tr mt s nguyn t Si, ba in t ho tr ca Ga s

  tham gia vo ba mi lin kt vi ba nguyn t Si bn cnh, cn mi lin kt vi

  nguyn t Si th t b thiu mt in t c coi nh mt l trng. Cc mi lin kt b

  thiu mt in t ny d dng c lp y bi mt in t c bn ra t cc mi

  lin kt bn cnh b ph v, nh vy l trng c th di chuyn c, to thnh dng

  in.

  - Khi nhit tng ln s mi

  lin kt b ph v cng nhiu lm cho

  s lng in t t do v l trng

  tng. Nhng bn dn c pha thm

  cc tp cht thuc nhm III th s

  lng cc l trng bao gi cng ln

  hn s lng cc in t t do.

  * Nh vy:

  Vt liu bn dn m dn xut c thc hin ch yu bng cc l trng gi l cht

  bn dn tp loi P. L trng gi l ht dn in a s. in t t do l ht dn in

  thiu s.

  2.2. Cht bn dn tp loi N

  Ta pha thm cc nguyn t thuc nhm V trong bng tun hon (As, P) vo

  trong cu trc mng tinh th ca nguyn t Si. Khi mt s nguyn t P s thay th

  mt s v tr nguyn t Si trong mng tinh th.

  Si

  Si

  Si

  Si

  Ga

  a Si

  Si

  Si

  Si

  L trng

  in t t do

  Cp in t t do-l trng

  +3

 • Bi ging K thut in t tng t

  Nguyn t P c nm in t ho

  tr, bn trong nm in t ho tr s

  tham gia vo bn mi lin kt vi bn

  nguyn t Si ng xung quanh n, cn

  in t ho tr th nm khng tham

  gia vo mi lin kt no m chu s

  rng buc rt yu vi ht nhn, chng

  d dng tch khi mi lin kt vi ht

  nhn tr thnh cc in t t do v

  s tham gia vo vic vn chuyn dng

  in.

  Khi nhit tng ln, s mi lin kt b ph v cng tng sinh ra nhiu cp in t

  t do - l trng. Nhng cht bn dn pha thm tp cht thuc nhm V th s lng

  cc in t t do bao gi cng ln hn s lng cc l trng.

  * Nh vy, loi bn dn m dn xut c thc hin ch yu bng cc in t t

  do gi l cht bn dn tp loi N. in t t do l ht dn a s, l trng l ht dn

  thiu s.

  2. TIP GIP P - N. TNH CHT CHNH LU CA IT BN DN

  1. Tip gip P-N khi cha c in trng ngoi

  Khi cho hai khi bn dn P v N tip xc

  cng ngh vi nhau, gia hai khi bn dn hnh

  thnh mt mt tip xc P-N, do s chnh lch v

  nng ht dn gia hai khi s xy ra s

  khuych tn. Cc l trng khi P s khuych

  tn sang khi N v cc in t t khi N s

  khuych tn sang khi P.

  Kt qu lm cho b mt gn lp tip gip ca khi P ngho i v in tch dng v

  giu ln v in tch m. B mt gn lp tip gip ca khi N mt in tch m v nhn

  thm l trng nn tch in dng. Nu s chnh lch v nng cc loi ht mang

  in hai khi ny cng ln th s khuch tn din ra cng mnh.

  P N - - - -

  + + + + Et.xc Ik.tn

  Itri

  Mt tip xc

  Ut.xc

  l0

  U

  Si

  Si

  Si

  Si

  P

  Si

  Si

  Si

  Si

  in t t do +5

 • Bi ging K thut in t tng t

  Kt qu: Hai bn mt tip gip hnh thnh nn in trng vng tip xc Etx c

  chiu hng t khi N sang khi P. in trng tip xc ny cn tr s khuych tn

  ca cc ht mang in a s t khi ny sang khi kia. Khi Etx cn bng vi lc

  khuych tn th trng thi cn bng ng xy ra. Khi vng in tch khng gian

  khng tng na, vng ny gi l vng ngho kit (vng thiu vng ht dn in) l

  chuyn tip P-N bao gm cc ion khng di chuyn c. Khi cn bng ng, c bao

  nhiu ht dn in khuych tn t khi ny sang khi kia th cng by nhiu ht dn

  c chuyn tr li qua mt tip xc, chng bng nhau v tr s nhng ngc chiu

  nhau nn chng trit tiu nhau, kt qu dng in qua tip xc P-N bng 0.

  Kt lun: Khng c dng in chy qua lp tip gip P N khi cha c in trng

  ngoi.

  2. Tip gip P- N khi c in trng ngoi

  2.1. Trng hp phn cc thun

  t in p mt chiu vo tip gip P-N sao cho cc dng ni vo khi P, cc

  m ni vo khi N. in p ny to ra mt in trng ngoi Eng c chiu hng t

  khi P sang khi N. Khi in trng ngoi Eng c chiu ngc vi in trng vng

  tip xc Etx nn in trng tng vng tip xc gim.

  E = Etx Eng gim. Khi b rng

  vng ngho gim lm cho s khuych tn

  din ra d dng. Cc ht mang in a s d

  dng khuych tn t khi ny sang khi kia.

  Do mt ht mang in a s ln nn dng

  khuych tn Ikt ln, dng in ny gi l

  dng in thun Ith. Ta ni tip gip P-N

  thng.

  Trong :

  l0: B rng vng ngho khi cha c in trng ngoi

  l0: B rng vng ngho khi phn cc thun

  Do s lng ht dn thiu s t, nn dng in tri dt rt nh, Itr 0. in tr

  tip gip P- N trong trng hp ny gi l in tr thun, c gi tr nh Rth 0.

  P N - - - -

  + + + + Et.xc

  l0

  Ut.xc

  Ut.xc - Ungoi

  U

  Engoi

  (+) (-)

  IThun

  l0

  Ungoi

 • Bi ging K thut in t tng t

  2.2. Trng hp phn cc ngc

  t cc dng vo khi N, cc m vo

  khi P. Khi Eng cng chiu vi Etx nn

  in trng tng vng tip xc tng, do

  b rng vng ngho tng, n ngn cn cc ht

  dn a s khuch tn t khi ny sang khi

  kia, do vy dng khuch tn coi Ikt = 0. Dng

  in tri c gi tr nh do s ht dn thiu s

  rt t, Itr = 0, nn dng in qua tip gip P-N

  khi phn cc ngc c gi tr bng 0.

  Ta ni tip gip P-N b kho, trong trng hp ny tip gip P-N coi nh mt

  in tr c gi tr v cng ln gi l in tr ngc, Rng .

  * Nh vy: Tip gip P-N ch c tc dng dn in theo mt chiu (t khi P

  sang khi N) khi c phn cc thun. Tnh cht ny gi l tnh cht van hay tnh cht

  chnh lu, l tnh cht chnh lu ca it bn dn.

  3. it bn dn.

  3.1. Cu to, k hiu.

  it thc cht l mt tip gip P-N. in cc ni vi khi P c gi l Ant (k

  hiu l A), in cc ni vi khi N gi l Katt (k hiu l K), ton b cu trc trn

  c bc trong mt lp v bng kim loi hay bng nha.

  * Nguyn l lm vic: Chnh l cc hin tng vt l xy ra tip gip P-N trong

  cc trng hp: cha phn cc, phn cc thun v phn cc ngc xt trn.

  3.2. c tuyn V-A.

  c tuyn V-A c chia lm 3 vng:

  + Vng : ng vi trng hp phn cc

  thun. Khi tng UAK , lc u dng tng t t,

  sau khi UAK > U0 (thng U0 = (0,60,7)V nu

  it c ch to t vt liu Silic,

  P N Ant Katt

  Hnh a: Cu to

  A K

  Hnh b: K hiu

  Ungoi

  P N - - - -

  + + + + Et.xc

  l0

  Ut.xc+ Ungoi

  Ut.xc

  U

  Engoi

  (-) (+)

  l0

  Ingc

  UAK

  )1( TAKu

  ngbhth eIi

  0

  Ungc Ung.max

  Uthu

  n

  IA

  Ingc

 • Bi ging K thut in t tng t

  U0 = (0,20,3)V nu it c ch to t vt liu Gecmani) th dng in tng theo

  in p vi quy lut ca hm s m.

  + Vng : Tng ng vi trng hp phn cc ngc vi gi tr dng in

  ngc ing c gi tr nh (ing Ibha).

  + Vng : Gi l vng nh thng, tng ng Ung > Ung.max (Unh thng).

  Dng in ngc tng ln t ngt, dng in ny s ph hng it (v vy

  bo v it th ch cho chng lm vic di in p: U = (0,7 0,8).Uz , Uz l in p

  nh thng) trong khi in p gia Ant v Katt khng i tnh cht van ca

  it b ph hng. Tn ti hai dng nh thng: do nhit cao v in trng mnh

  lm cho cc ht dn chuyn ng nhanh, gy va p v gy nn hin tng ion ho do

  va chm lm cho qu trnh to thnh ht dn t, dn n dng in tng n