dictionnaire francais malgache

of 31 /31
A Abaisser mampidina , mampihetry abandonner mandao , manary abattre manjera , mikapa, mandrodana abîme lavaka , tevana abimer manimba abolir manafoana abominable mahatsiravina abondance abetsahana abondant betsaka à bord eny ambony aborder manatona aboutir miafara aboyer mivovo abri fialofana absent tsy ao absolument tsy maintsy abuser manambaka à cause de noho accablant mahavalaka, manahirana accepter manaiky accident loza, voina acheter mividy à côté de akaiky, à anila acteur/actrice mpanao teatra actif marisika, be aina addition fanampiny, kaonty adjectif mpamaritra anarana admettre mandray , mamela admiration fahatalanjonana admirer midera adresse adiresy adresse fahakingana adresser manisy adiresy, manatona adroit kinga , fetsy adulte olon-dehibe, efa lehibe adultère fijangajangàna aéroport seranam-piaramanidina affaire raharaha , varotra, ady affection fitiavana, faharariana acte asa , ny atao affranchissement (poste) fandoavana vola Africain afrikana âgé be-toana , lehibe agent de police masoivoho (polisy) agiter manetsika agréable mahafinaritra aide fanampiana , mpanampy aider manampy , mamonjy aigre maharikivy aiguille fanjaitra ail tongolo gasy ailleurs any an-kafa , d' afa-tsy izany d'ailleurs afa-tsy izany aimable mahatehotia , tsara fanahy aimer tia aîné zoky ainsi noho izany, ary air rivotra , toetra , feon-kira ajouter manampy alarme fahatairana , fanairana Allemagne Alemaina Allemand alema allée làlan-kely aller mandeha , mandroso allocution lahateny fohy, kabary allumer mampirehitra , mandrehita allumette afokasoka alors amin'izay ambassade ambasady ambassadeur amabasadaoro améliortation fihatsarana , fanatsarana

Author: parajms8778

Post on 30-Dec-2015

351 views

Category:

Documents


17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A MALGASY DICTIONARY

TRANSCRIPT

 • A

  Abaisser mampidina , mampihetry

  abandonner mandao , manary

  abattre manjera , mikapa, mandrodana

  abme lavaka , tevana

  abimer manimba

  abolir manafoana

  abominable mahatsiravina

  abondance abetsahana

  abondant betsaka

  bord eny ambony

  aborder manatona

  aboutir miafara

  aboyer mivovo

  abri fialofana

  absent tsy ao

  absolument tsy maintsy

  abuser manambaka

  cause de noho

  accablant mahavalaka, manahirana

  accepter manaiky

  accident loza, voina

  acheter mividy

  ct de akaiky, anila

  acteur/actrice mpanao teatra

  actif marisika, be aina

  addition fanampiny, kaonty

  adjectif mpamaritra anarana

  admettre mandray , mamela

  admiration fahatalanjonana

  admirer midera

  adresse adiresy

  adresse fahakingana

  adresser manisy adiresy, manatona

  adroit kinga , fetsy

  adulte olon-dehibe, efa lehibe

  adultre fijangajangna

  aroport seranam-piaramanidina

  affaire raharaha , varotra, ady

  affection fitiavana, faharariana

  acte asa , ny atao

  affranchissement (poste) fandoavana vola

  Africain afrikana

  g be-toana , lehibe

  agent de police masoivoho (polisy)

  agiter manetsika

  agrable mahafinaritra

  aide fanampiana , mpanampy

  aider manampy , mamonjy

  aigre maharikivy

  aiguille fanjaitra

  ail tongolo gasy

  ailleurs any an-kafa , d' afa-tsy izany

  d'ailleurs afa-tsy izany

  aimable mahatehotia , tsara fanahy

  aimer tia

  an zoky

  ainsi noho izany, ary

  air rivotra , toetra , feon-kira

  ajouter manampy

  alarme fahatairana , fanairana

  Allemagne Alemaina

  Allemand alema

  alle llan-kely

  aller mandeha , mandroso

  allocution lahateny fohy, kabary

  allumer mampirehitra , mandrehita

  allumette afokasoka

  alors amin'izay

  ambassade ambasady

  ambassadeur amabasadaoro

  amliortation fihatsarana , fanatsarana

 • amliorer manatsara

  amener mitondra , mitarika

  Amricain amrikana

  Amrique Amerika

  ami(e) sakaiza

  amiti fitia, fihavanana

  amour fitiavana , manao

  amoureux mpifankatia

  amusant mampiomehy

  amusement fanalan'andro

  amuser mampihomehy, mampilalao

  s'amuser milalao , manala andro

  ancien taloha , ntaolo, zoki-olona

  ne boriky

  ange anjely

  ange alona tsara fanahy

  Anglais anglisy

  Angleterre Angletera

  anguille amalona

  animal biby

  anne taona , herintaona

  annuler manafoana

  aot aoty

  apercevoir mahita

  s'apercevoir mahafantatra

  apritif mampazoto homana

  peu prs tokony ho , sahabo ho

  apparatre miseho , mitranga

  appareil photographique fakan-tsary

  appartement efi-trano maro itoeran'ny

  fanakiaviana iray

  appeler miantso , manonona anarana

  s'appeler atao hoe

  apptit fahazotoa-mihinana

  apporter mitondra , milaza

  apprcier manombana , mankasitraka

  apprendre mianatra , mampahalala

  apporter maka hoan'ny tena

  approuver mankasitraka , manaiky

  aprs manaraka , aoriana

  aprs-midi avy misakafo

  araigne hala

  arbre hazo

  arc reni-tsipika, andohalambo

  arcade andohalambo

  Archevque Arsevaka

  architecte mpanao mari-trano

  argent (mtal) volafotsy

  argent (monnaie) vola

  argent comptant vola tolobositra

  arme fiadiana

  arme foloalindahy, tafika

  armoire lalimoara

  arranger mandahatra , manamboatra

  arrt didy , fisamborana, fijanonana

  arrter misambotra , mampijanona

  arrire aoriana

  en arrire mihemotra

  arrive fahatongavana

  art taozavatra , zava-kanto

  article (bien) zavatra

  article (journal) lahatsoratra

  artificiel nataon'olona

  artiste olona mahay taozavatra, mpanao

  zava-kanto

  asile trano fiarovana

  aspirine asipirinina

  asseoir mametraka , manorina

  s'asseoir mipetraka

  assez ampy , antonona

  assiette lovia , vilia

  assistance fanampiana , fanatrehana

  assister manampy , manatrika

  association fikambanana

  atteindre mahavoa , mahatrata

  attendre miandry , manatena, manampo

  attention fitandremana

  attention fanajana , fiheverana

  attraper misambotra , mahazo, mandray

  au amin'ny , an'ny

  au bout de, afaka

  au-dessous de ao ambany

  au-dessus de ao ambony

  augmentation fampitombaona , fitomboana

  augmenter mampitombo, minitatra

  aujourd'hui androany , anio

  aussi koa , noho izany

  autant tahaka , mitovy amin'ny

  autel alitara

  auteur mpamorona , mpanoratra

 • autobus aotobosy

  automne fararano

  automobile aotomobila, fiarakodia

  autour de manodidina

  autre ny hafa , ny sasany

  autrefois taloha , fahiny

  autrement raha tsy izany

  avancer mialoha , mandroso

  avant aloha , taloha

  avantage tombo , fandresena

  avec amin' , mbamin

  avenir ny ho avy

  l'avenir amin'ny ho avy

  aventure mosalahy , sendrasendra

  aveugle jamba

  avis hevitra , filazana

  avocat (le mtier) mpisolovava

  avocat (le fruit) zavok

  avoir (le nom) fananana

  avoir (le verbe) manana

  avoir besoin de mila

  avoir faim noana

  avoir l'air hoatry ny

  avoir peur matahotra

  avoir raison manana ny marina

  avoir soif mangetaheta

  avoir tort manana ny diso

  avoir (il y a) misy

  avril avrily

  B

  bagage bagazy , entana

  bague peratra

  baie helo-drano

  bain fandroana

  baiser (le) oroka

  baiser (le verbe) manoroka

  baisser mampidina

  balance mizna

  balai kifafa

  balayer mamafa

  balcon lavarangana

  baleine trozona

  balle bala

  banane akondro

  banc dabilio

  bandage famonosam-pery

  bandit jiolahy

  banque banky

  banquet fanasana

  bar labotika

  bar trano fisotroana

  barbe volom-bava

  barrire fefy

  bas (adjectif) ambany

  bas (nom) b-kiraro

  bataille ady

  bateau sambo

  boire misotro

  bote boaty

  boteux mikitringa

  bombe baomba

  bon tsara

  bon march mora

  bord morona , sisina, eny ambony

  bouche vava

  bton kibay

  battre mikapoka

  bote boaty

  boteux mikitringa

 • battre (se) miady

  beau tsara tarehy, mahafinaritra

  beaucoup betsaka, maro be

  beaut hatsarana

  bb zazakely

  bec vavam-borona

  bnfice tombony

  btail biby fiompy

  beurre dibera

  bicyclette bisikileta

  bien (adjectif) tsara

  bien (nom) fananana

  bien que na dia

  bientt tsy ho ela

  bienvenue tongasoa

  bire labiera

  bifteck befitaika

  billet karatra

  bizarre hafahafa

  blme tsiny

  blanc fotsy

  Blanc (l'homme) vahaza

  blanchisserie trano fanasan-damba

  blanchisseuse mpanasa lamba

  bl varim-bazaha

  bless maratra , sosotra

  blesser mandratra

  blessure ratra

  bleu manga

  blond volom-barahina

  buf omby

  boire misotro

  bombe baomba

  bon tsara

  bon march mora

  bord morona , sisina, eny ambony

  bouche vava

  boucherie fivarotan-kena

  boue fotaka

  bouger mihetsika

  bouillir mampangotraka

  boulangerie fivarota-mofo

  bout tendrony , laniny

  bout de au afaka

  bouteille tavoahangy

  bouton bokotra

  bracelet haba

  bracelet fehin-tnana

  branche sampana

  bras sandry

  brillant mamirapiratra

  briller mamirapiratra

  brique biriky

  broderie amboradara

  brosse borosy

  brouillard zavona

  bruit tabataba

  brler mirehitra , mandoro

  brun volon-takatra

  bruyant mitabataba

  latabatra fanoratana

  bureau birao

  C

 • a ity

  cacahuette voanjo

  cacher manafina

  cachet fitomboka

  cadeau fanomezana

  faire un cadeau manao fanomezana

  cadet zandry

  caf kafe

  caisse fandoavam-bola, fandraisam-bola

  calme (adj) miadana

  camion kamio

  campagne ambanivohitra

  canal ttatra

  canard kanakna

  canne sucre fary

  canot sambo kely

  caoutchouc fingotra

  capable afaka tsara

  capital (argent) renivola

  capital (adjectif) zava-dehibe

  capitale renivohitra

  carr efa-joro

  carte (gographie) sarin-tany

  carte karatra

  cascade riana

  cass tapaka

  casser manapaka

  casserole kasiraoly

  cathdrale katedraly

  cause antony

  cause de noho

  causer miresaka, mahatonga

  cave lakavy

  ce io , ity

  cette io , ity

  ceci ity

  cela ity

  cave lakavy

  ce io , ity

  cette io , ity

  ceci ity

  cela ity

  ceinture fehin-kibo

  clibataire mpitovo

  cent zato

  centre afovoany

  cependant na izany aza

  cercle boribory

  certain azo antoka

  certainement izany tokoa

  certificat sertifika

  cerveau ati-doha

  chacun tsirairay , isanisany

  chagrin alahelo

  chane rojo vy , fatorana

  chaleur hafanana

  chambre efitra

  champ saha

  champagne sampaina

  champignon holatra

  chance vintana

  change takalo , fanakalozam-bola

  changement fiovna

  changer (monnaie) manakalo

  chanson hira

  chanter mihira

  chapeau satroka

  chapelle trano fiangonana

  chaque isan , samy

  charbon arina , arin-tany

  charcuterie fivarotan-kena kisoa

  charger mamatratra

  charmant maha-te ho tia

  chasse fihazana

  chat saka

  chaud mafana

  chauffage famanana

  chauffeur mpamily

  chaussette b-tongotra

  chaussure kiraro

  chavirer rendrika

  chef lehibe

 • chef filoha

  chef d'oeuvre sangan'asa

  chemin llana

  chemin de fer llam-by

  chemise somizo

  chemise de nuit akanjo mandry

  chque seky

  cher malala

  cher (prix) lafo

  chercher mitady

  chri(e) malala

  cheval soavaly

  cheveux volo

  cheville kitro kely

  chien alika , amboa

  chiffon voron-damba

  chiffre marika

  chinois sinoa

  choc fifandonana , fandonana

  choisir mifidy

  chose zavatra

  chrtien kristianina

  chute fianjerana

  cicatrice holatra

  ciel lanitra

  cigarette sigara

  cimetire fasana

  cinma sinema

  cinq dimy

  cinquante dinam-polo

  circulation fifamoivoizana

  cirer mampangirana , manoso-tsavoka

  ciseaux hety

  citoyen olom-pirenena

  citron voasary makirana

  clair de lune tara-bolana

  clair mazava

  classe kilasy

  cl lakile

  client mpividy , mpanao zavatra

  cloche lakolosy

  clou fantsika

  coeur fo

  coin zorony

  colre hatezer, en tezitra

  colle lakaoly

  collge kolejy

  colline havoana

  combat ady

  combien ohatrinona

  commander manafatra , mifehy

  comme tahaka

  commencement fiandohana

  commencer manomboka

  comment ahoana

  commerant mpivarotra

  commerce varotra

  commun iraisana

  communiquer mampita

  compagnie kaompania

  comparaison fampitahna

  comparer mampitaha

  complet tanteraka , feno

  compltement tanteraka

  compliment fiarahabana , famangiana

  comprendre mahafantatra, mahazo an-

  tsaina

  comprim pilina

  compte kaonty ,fanisana , fanoratana ny

  vola

  compter manisa

  concert kaonseritra

  condamnation fanamelohana

  condition fomba

  conduire mitondra

  confrence fifampidinihana, kaonferansa

  confiture kaonfitiora

  confortable mahafinaritra

  confus tsy mazava , menatra

  congrs fihaonana , kaongresy, zaikabe

  connaissance fahalalana, sakaiza

  connatre mahalala

  conseil toro-hevitra , fivoriana

  construire manao , mamorona

  consul konsily

  consulat tranon'ny konsily

  contenir mahalany , misakana tsy hiely

 • content faly

  continent kaontinanta

  continuer mitohy , manohy

  contraire mifanohitra

  contre manohitra akaiky

  copie kopia

  coq akoholahy

  corde kofehy , tady

  cordonnier mpanao kiraro

  corne tandroka

  corps vatana

  correct mahitsy , marina

  corriger mitsara , mananatra, manitsy

  corsage tenan'akajom-behivavy

  cte (os) taolan-tehezana

  cte (rivage) moron-tsiraka

  ct de akaiky , anila

  ctelette kotoleta

  coton landihazo

  cou vozona

  coude kiho

  coudre manjaitra

  couler mandeha , mitete

  couleur loko

  coup kapoka

  couper mandidy , manapaka

  cour tokotany

  courage herim-po

  courageux be herim-po

  courant fanao

  courant (lectrique) herinjiro

  courante, monnaie vola fampiasa

  courant d'air rivotra mifamaly

  courir mihazakazaka , manenjika

  courrier iraka , taratasy

  cours (prix) vidin-javatra

  cours (enseignement) fianarana

  course fifaninanana hazakazaka , ny

  aleha

  court fohy

  couteau antsy

  coter vidiny ividianana

  couture zaitra

  couturire mpanjaitra akanjom-behivavy

  couvercle sarona , takotra

  couverture fono , tafo, bodofotsy

  couvrir manarona , manafo

  cracher mandrora

  craindre matahotra

  cratre vavan'ny volkano

  crayon pensily hazo

  crpuscule mazava atsinanana

  creuser mihady

  creux loaka , lavaka

  crevette patsa be

  cri antso , akora, horakoraka

  cric fiasana fanaingan-javatra

  crier miantso , mihorakoraka

  cristal kristaly

  crochet farango kely

  croire mino , matoky

  croix hazo fijaliana

  cru manta

  cuillre sotro

  cuir hoditra

  cuire mahandro

  cuisine lakozia

  cuisine, faire la manao lakozia

  cuisinier mpahandro

  cultivateur mpamboly

  cultiver mamboly

  culture voly

  curieux liana , tia adinadina

  D

  dactylo mpitendry milina

  dame vehivavy

  danger loza

  dangereux mampidi-doza

 • dans amin' , anatin'

  danse dihy

  danser mandihy

  date daty

  debout mitsangana

  dbut, au eo am-piandohana

  dcembre desambra

  dchirer mandrovitra

  dcider manapa-kevitra

  dcrire manoritra , milaza toe-javatra

  dedans ao anatiny

  dfendre miaro , mamely

  dehors ivelany

  dehors de, en ao ivelan'ny

  djeuner sakafo atoandro , petit- sakafo maraina

  dlicieux tsara dia tsara

  demain rahampitso

  demande fangatahana , fiangaviana

  demander mangataka , miangavy

  dmanger mangidihidy , malailay

  demi antsasany , tapany

  demi, : saiky , efa ho

  dmocrate demokrasia

  dent nify

  dentelle dantely

  dentiste mpanao nify

  dpart fiaingana , fandehanana

  dpchez-vous faingna ianao

  dpenses fandaniana , ny lany

  dposer mametraka, mampitahiry

  depuis hatramin'izay

  depuis que hatramin'izay

  dranger mampikorontan, manembatsembana

  dernier farany

  derrire aoriana , ao ivoho

  des amin' , hatramin'

  dsagrable mahasosotra, mahadikidiky

  dsavantage fatiantoka , fahavoazana

  descendre midina , mampidina, mametraka

  dsert efitra , tany foana

  dshabiller manala fitafiana

  dshabiller, se miala fitafiana

  dsinfecter manisy fanafody

  dsirer maniry , mitsiriritra

  dessert zavatra hanina aorian'ny sakafo

  dessin sary

  dessiner manao sary

  dessous ambany

  dessus ambony

  destinataire olona andefasana zavatra

  dtruire mandrava , manimba

  deux roa

  deuxime faharoa

  deuxime fois indroa

  devant aloha , anoloana

  dvelopper mamelatra

  devenir tonga , manjary, miha

  devoir adidy , tsy maintsy hatao, voatry

  hanao

  diamant diamondra

  dieu Andriamanitra

  diffrence fahasamihafana

  diffrent fifandirana , hafa

  difficile sarotra , mafy, mafy

  difficult fahasarotana

  dimanche alahady

  dner (verbe) misakafo

  dner (nom) sakafo hariva

  dire milaza , manambara

  dites-moi lazao ahy

  direct mahitsy

  directeur lehibe , tale, direktera

  direction ny aleha , fiadidian-drahara-ha

  diriger mitarika , mitandrina

  discuter miady hevitra

  disparatre tsy hita intsony, levona

  disparu tsy hita

  disponible malalaka , azo am-panaovin-

  draharaha

  disposer mandahatra , mampiomana

  dispute ady

  disputer (se) miady

  disque kapila

  distance halavirana, elanelana

  dit voalaza , atao hoe

  divers samy hafa

  divorce nisara-panambadiana

  dix folo

 • dixime fahafolo

  docteur dokotera

  doigt rantsan-tanna

  domestique mpiasa an-trano

  donc amin'izany , ary

  donner manome

  dormir matory

  dos lamosina , vohony

  dose fatrany

  double indroa

  douche fandroana

  doucher (prendre une) mandro

  douleur faharariana , fahoriana

  doute fisalasalana , fiahiahiana

  doux mamy , moramora, malemy

  douzaine dozenina

  douze roa ambin'ny folo

  drap lopotra , lamba

  drapeau saina

  droit (nom) fahefana, fahazoana

  droit (adjectif) mahitsy , mijoro

  droite, any an-kavanana

  drle mahatsikaiky

  du, de, la ny

  dur mafy , henjana

  durer maharitra

  E eau rano

  eau-de-vie laodivy

  carlate mena mangatrakatraka

  changer manakalo , mifamaly

  charpe samboady

  chelle tohatra , ambaratonga

  clair tselatra

  clairer manazava , mitsilo

  cole sekoly

  conomiser mitsitsy

  couter mihaino , manaraka

  craser manorotoro

  crire manoratra

  crit soratra , taratasy voasoratra

  cueil haram-bato

  ducation fitaizna , fampianarana

  effacer mamono , mikosoka

  effet vokatra , ny ateraka

  effet, en marina tokoa

  effort fikezahana

  effrayer mampitahotra

  gal mitovy , sahala

  glise eglizy , fiangonana

  gratignure rangotra, ratra kely

  lastique lasitika

  lectricit elektrisite, herin'aratra

  lectrique elektrika

  lve mpianatra

  elle izy

  embarquer manondrana

  embarquer, s' miondrana

  embarrass sahirana , vaka

  embarrasser manahirana, mahasanganehana

  embrasser manoroka , mamihina

  meraude vatosoa maitso

  emmener mitondra , mandeha

  motion fahatairana , fientanampo

  empcher misakana , mandrara

  emploi raharaha , asa

  emporter mitondra, maka an-kery

  en (prposition) amin' , any , ao

  en (pronom) aminy , amin'izany

  en effet marina tokoa

  enchant faly

  encore mbola, kanefa, na dia... aza

 • endommag simba

  endormir, s rendremana, matory

  enfant ankizy , zanaka , zaza

  enfer helo , afobe

  enfin farany , nony ela

  enlever mambata , manaisotra

  ennemi fahavalo , rafy

  ennui fahadisadisana

  ennuyer mampahadisadisa , manorisory

  enregistrer mitana an-tsoratra

  enseigne marika famantarana

  enseigner mampianatra , manoro

  ensemble miaraka, ankapobeny

  ensuite manaraka , noho izany

  entendre mandre , mihaino

  enterrement fandevenana

  enterrer mandevina

  enthousiasme zotom-po , hafaliandehibe

  entier manontolo , tsy vaky

  entourer manodidina , manotrona

  entracte antrakta

  entranement fitaomana, fampianarana

  entre ao anelanelan' , ao amin'

  entre fidirana , fiantombohana

  entrer miditra

  entrez midira

  entrevue fihaonana

  enveloppe valopy , fono

  envelopper mamono , manarona

  envie de, avoir te , avoir ta

  envoyer maniraka , mandefa

  pais matevina

  paule soroka

  pe sabatra

  picerie trano fivarotan-kanina

  pine tsilo

  pingle paingotra

  pingle cheveux vim-bolo, paingobolo

  quateur ekoatora

  quipement fitaovana

  erreur fahadisoana

  escalier tohatra

  escargot sifotra

  esclavage fanandevozana

  espace habakabaka , elanelana

  esprer manantena

  espoir fanantenana

  esprit fanahy , saina

  essayage fanandramana

  essayer manandrana , mitsapa

  essayer de mianatra

  essence lasantsy

  essuyer mamaoka , miaritra

  est (point cardinal) atsinanana

  estomac vavony

  et sy ary, sady... no

  tage rihana

  tat toetra , fanjakana

  Etats-Unis Etazonia

  t fahavaratra

  teindre mamono , manala

  ternuer mievina

  tincelle kilalaon'afo

  toile kintana

  tonner mahatalanjona

  tonner, s' gaga

  trange hafahafa

  tre (verbe) misy

  tre (verbe) dia

  tre (nom) zava-mananaina

  trier fitoeran-tongotra

  troit ety, tery

  tude fianarana

  tudier mianatra

  Europe Eoropa

  Europen Eoropeana

  eux izy ireo

  vanouissement fahatornana

  veill taitra , mahatsiaro

  veiller mamoha , mampahakinga

  ventail fikopaka

  videmment miharihary

  vident miharihary , mazava

  viter mandositra , misoroka

  exact marina

  examen fanadinana, fandinihana

  examiner manadina , mandinika

  except afa-tsy

  excursion fitsangatsanganana

  excuse fialan-tsiny

 • excuser manla tsiny

  excusez-moi azafady

  excuser, s' miala tsiny , manalady

  exemple ohatra , modely

  exemple, par ohatra

  exercice fampiasana

  expdier maniraka, mandefaexpliquer

  manazava , manoro

  exporter mamarina , mamoaka varotra

  exposition fampisehoana

  express faingana dia faingana

  extraordinaire tsy araka ny fanao

  extravagant tsy misy antony , adaladala

  F

  face tarehy , tava, lafy

  face de, en manatrika

  facile mora atao

  facile malemy fanahy

  facilement amin-kamorana

  faon fanao , fomba, fanaovana

  faon, de toute na izany na tsy izany

  facteur (postier) mpizara taratasy

  facteur anton-javatra

  faible osa , malemy

  faire manao , mamorona

  a ne fait rien tsy maninona akory

  ne fait/faites pas aza manao

  fait zavatra atao

  falloir tsy maintsy , tokony

  faut, il tsy maintsy, me mila

  famille fianakaviana , ankohonana

  fantme matoatoa

  farine koba , lafarinina

  fatigue havizanana

  fatigu vizana

  faute fahadisoana

  faute, c'est ma fahadisoako

  faux diso , tsy marina

  faveur soa , fitia, sitraka

  flicitation fiarahabana

  femelle vavy

  femme (pouse) vehivavy, vady

  fentre varavarankely

  fer vy

  ferme (nom) tany fiompiana sy fambolena

  ferme (adjectif) mafy

  ferme mihidy

  fermer manidy

  fermeture hidiny

  fte fety , lanonana

  feu afo

  feuille ravina

  fvrier febroary

  fianc fofom-bady

  ficelle tady kely

  fier sahy , mirehareha

  fivre tazo , fanaviana

  figure endrika , sary tsotra

  fil kofehy

  fil de fer tariby

  filet (de pche) harato

  fille zazavavy

  filleul zanaka amin'ny

  film filma

  fils zanakalahy

  fin (nom) farany

  fin (adjectif) madinika

  final farany

  finalement amin'ny farany

  fini vita

  finir mamita

  fleur voninkazo

  foie ty

 • fonce antitra

  fond farany

  fondre manempo

  fontaine fatsakana

  force hery

  fort ala

  forme endrika , bika

  formel (adjectif) hentitraformule teny fanao

  fort mahery , matanjaka, mafy

  fortune harena

  fosse hady

  fou adala

  fouet karavasy

  foule vahoaka (be)

  four lafaoro

  fourchette forosety

  fourrure volom-biby haingo

  fragile marefo , malia, mora vaky

  frais vaovao , vao

  franc (nom) farantsa

  franais frantsay

  France Frantsa

  frapper mikapoka , mamely

  frquemment matetika

  frre rahalahy , anadahy

  frit nendasina

  froid hatsiaka

  froid, j'ai mangatsiaka aho izany

  fromage fromazy

  front handrina

  frontire sisin-tany

  frotter mikasoka

  fruit voankazo

  fuite fandosirana , filefana

  fume setroka

  fumer manetroka , midonaka

  fusil basy

  futur ho avy

  G

  Gabardine gabaridina

  gagner mahazo , maharesy

  gai falifaly , ravoravo

  gamin zaza batritra

  gant gan-tanana

  garage garazy

  garantie antoka , fiantohana

  garon zazalahy

  garde-boue arofotaka

  garder miaro , miambina

  gare gara

  garer mampiditra amin'ny gara

  gteau mofomamy

  gter manimba

  gauche havia , ankavia

  gner misakana

  gnral jeneraly

  gnreux onena olona, malala-tnana

  genou lohalika

  gens olona

  gentil mahafinaritra

  gographie jeografia

  gilet salotra

  glace ranomandry , fitaratra

  glissant malama

  gourmand tendan-kanina

  got tsiro , hafy

  goutte indray mitete

  gouvernement governemanta

  grain voa

  graisse jabora , menaka

  grand lehibe , be , avo

  grandir mitombo

  grand-mre renibe , nenibe

  grand-pre raibe , dadabe

  gras matavy , be menaka

 • gratte-ciel trano avo be

  gratter mihaotra , mikiky

  Grce Gresy

  grec grika

  grenier lava-bary

  grenouille sahona

  gris volom-batolalaka

  gronder mitrerona , mikizaka

  gros vaventy

  grossier valavala, baktraka

  grossir mitombo

  groupe gropy

  gurir manasitrana

  guerre ady

  guide mpitarika

  guitare gitara

  gymnase fanaovana zimnastika

  H habiller mampiakanjo

  habiller, s' miakanjo

  habitant mponina

  habiter monina

  habitude fahazarana

  habituel mahazatra , fanao

  halte fijanonana, fiatohana

  haricot tsaramaso

  hte hamaikana, hadodonana

  haut avo , ambony, lava

  hbreux hebreo

  herbe ahitra , vilona

  heure ora

  heureusement zara, soa ihany

  heureux finaritra

  hibou vorondolo

  hier omaly

  histoire tantara

  historique momba ny tantara

  hiver ririnina

  homme (humain) olombelona

  homme (mle) lehilahy

  honnte mahatoky, marina

  honneur voninahitra, haja

  hpital hopitaly

  horaire momba ny ora

  hors ivelany , afa-tsy

  hte vahiny , mampiantrano

  htel hotely

  huile diloilo , solika, menaka

  huitime fahavalo

  humide mando

  I

  ici eto , aty

  ide hevitra, saina

  il(s) izy, izy ireo

  il y a misy

  Il y a combien de temps ? hafiriana

  Il y a deux jours roa andro

  le nosy

  illgal tsy ara-dalna

  illustration sary amin'ny boky

  image sary , endrika

  imagination fiheverana, hevi-dravina

  imitation fakan-tahaka

  immdiat miaraka amin'izay

  immigrant mpifindra monina

 • impair tsy ankasa

  impassible tsy miraika

  impermable tsy tantera-drano

  important lehibe , tsy azo avela

  importateur mpanafatra entana

  importer manafatra entana

  impossible tsy azo atao

  impt hetra

  inattendu tsy nampoizina

  incident sampona , zava-miseho

  inclus ao anatiny

  incomplet tsy feno , tsy ampy

  inconfortable tsy metimety

  inconscient tsy mahatsiaro saina

  incroyable sarotra inoana

  indfini tsy voafetra

  indpendance fahaleovantena

  indpendant mahaleotena

  indien indiana , karana

  indigne teratany , tompontany

  indigestion tsy fahalevonan-kanina

  individuellement isan'olona , tsirairay

  industriel mpanao taozavatra

  ingal tsy mitovy

  injection fanindronana

  innocent madio , tsy manan-tsiny

  innondation tondra-drano

  inquiet be ahiahy

  insecte bibikely

  insister mikiry

  inspecter mizaha

  installer mametraka

  installer, s' mipetraka

  instituteur / institutrice mpampianatra

  institution fikambanana , trano fianarana

  instructeur / instructrice mpampiana-javatra

  instruire mpampianatra , milaza,

  mampandre

  intact tsy nahafahana

  intelligent manan- tsaina , kinga

  intense fatratra

  intention fikasana

  intressant mahasondriana

  intresser mahasoa , mampahasondriana

  intrt zana-bola , tombo-tsoa

  intrieur ao anatiny

  international iraisam-pirenena, internasionaly

  interne ny ao anatiny

  interprte mpandika teny

  intestin tsinay

  inutile tsy misy antony, tsy ilaina

  invention famoronana , fanasana,

  fiantsoana

  invit nasaina

  iode iody

  Italie Italia

  itinraire lalana aleha

  ivre mamo

  J

  jamais mandrakizay, na oviana na oviana

  jambe ranjo

  janvier janoary

  Japon Japana

  jardin zaridaina

  jaune mavo

  je aho , izaho

  jete fefioha vaton'ny seranana

  jeter manipy , manopy

  jeu kilalao , lalao loka

  jeudi alakamisy

  jeune tanora, zavoto

  jeune fille tovovavy

  jeune homme tovolahy

  jeunesse tanora , fahatanorana

 • joie hafaliana , haravona

  joli tsara tarehy

  joue takolaka

  jouer milalao

  jouet kilalao

  jour andro

  journal gazety

  journaliste mpanao gazety

  journe andro

  juge mpitsara

  juger mitsara

  juif jiosy

  juillet jolay

  juin jona

  jungle ala be

  jupe zipo

  jus ro , ranon-javatra

  jusqu' hatramin' , ambara

  juste marina , mety

  justement araka ny rariny

  justice fahamarinana, ny rariny

  K Kilogramme kilao

  kilomtre kilaometatra

  kiosque trano heva

  klaxon fanairana

  L La ao , any, eroa

  l-bas ery

  l-haut ery ambony

  lac farihy

  laid ratsy tarehy

  laine volonondry

  laisser mamela , mandao

  laissez-passer fahazoan-dlana

  lait ronono

  laitue salady

  lame de rasoir hareza

  lampe jiro

  lancer manipy , mitoraka

  langue lela

  lanterne fanala

  lapin bitro

  large malalaka

  laver manasa

  laver, se misasa

  le / la(article) ny

  le / la (pronom) izy , azy

  leon lesona

  lger maivana

  Lger malefaka

  lgumes legioma

  lent votsa , miadana, mitaredretra

  lentement votsavotsa , miadanadana

  lettre taratasy

  leur (possessif) azy

  leur (pronom) aminy , azy

  lever mitsangana , miarina

  lvre molotra

  libert fahafahana

  librairie fivarotam-boky

  libre afaka

  licence fahazoan-dlana

  lieu fitoerana , toerana , tany

  lieu de, au ho solo

  ligne tsipika

 • limonade limonady

  linge lamba , fitafiana

  lingerie momba ny fitafiana

  lingerie aty akanjom-behivavy

  lion liona

  liqueur lalikera

  lire mamaky

  liste lista, lisitra

  lit farafara

  litre litatra

  livre boky

  livre (monnaie) livatra

  livrer manatitra

  locomotive loha-masinina

  loi lalna

  loin lavitra

  loin de lavitra an'

  long lava

  long de, le manaraka ny

  longtemps elabe

  longtemps, plus ela tokoa

  louer manofa, mampanofa

  lourd mavesatra

  lui izy , azy

  lumire hazavana

  lundi alatsinainy

  lune volana

  lune de miel volan-tantely

  lunettes solomaso

  luxueux mirenty

  M

  machine milina

  machine crire milina fanoratana

  machoire valanorano

  madame madama , ramatoa

  mademoiselle ramatoakely

  mai mey

  maigre mahia, kaozatra

  maigrir mampahia , mihamahia

  main tnana

  maintenant izao , ankehitriny

  mairie lapan'ny tanna

  maire ben'ny tanna

  mais nefa n, kanefa

  maison trano

  maison d'dition fanotam-boky

  matre tompo , mpampianatra

  majorit ankamaroany, maro an'isa

  mal ratsy , aretina

  mal de dents areti-nify

  mal de gorge aretin-tenda

  mal de mer tsy mahazaka mandeha

  sambo

  mal de tte aretin'andoha

  mal , avoir marary any amin'ny

  maladie aretina

  malheur fahoriana , vitan-dratsy

  malheureux mahantra , fadivanorana

  malle vata be

  malsain tsy mahasalama

  manger mihinana

  manire fomba

  manquer diso , tsy mahavoa

  manteau kapaoty

  manucure mpikarakara tnana

  manufacture fanaovan-tao-zavatra

  marbre marbra

  marchandise entana

  marche tsena

  marcher mandeha

  mardi talata

  mari vady

  mariage mariazy, fanambadiana

  mari manambady

  marier, se mivady , manambady

  marin tatsambo , matilo

  marine momba ny ranomasina

  marque marika

  marron manja

 • mars marsa

  marteau tantanana, maroto

  massage fanorana

  massif mafonja

  matelas kidoro

  matin maraina

  mauvais ratsy

  mayonnaise maionezy

  me ahy

  mcanicien mpanamboatra milina

  mchant masiaka, loza be, ratsy

  mdaille medaly

  mdecin dokotera

  mdical medikaly

  mdicament fanafody

  meilleur ny tsara indrindra

  mlanger mampifangaro

  melon voatavo

  membre rantsana , mpikambana

  mme iny ,sahala, na dia... aza

  mmoire saina , fitadidiana

  mnage tokantrano

  mnagre mpikarakara tokantrano

  mendiant mpangataka

  mensonge lainga

  menteur mpandainga

  menthe solila

  mentir mandainga

  menu menu

  mer ranomasina

  merci misaotra

  mercredi alarobia

  mre reny

  mriter mendrika

  merveilleux mahafinaritra

  mes (possessif) ko

  message hafatra

  messager mpitondra hafatra

  messe lamesa

  mesure fatra , refy

  mesurer mamatra , mandrefy

  mtal metaly

  mtier asa , raharaha

  mtre metatra

  mettre mametraka, manisy

  mettre , se miantomboka

  meubles fanaka

  meurtre vonoan'olona

  mi-chemin, an-tsasa-dalana

  midi mitataovovonana

  miel tantely

  mien / mienne ny ahy

  milieu toerana , ampovoany

  militaire miaramila

  milliard arivo tapitrisa

  million tapitrisa

  mince manifinify

  mine vanja , tany misy mineraly

  mine (air) endrika

  mine, bonne mahazo aina, tsara endrika

  minral mineraly

  ministre ministra

  minute minitra

  miroir fitaratra

  mission fanirahana , iraka

  mode fomba , lamaody

  modle modely

  moderne tsy ela , maoderina

  modeste maotina , manetri-tena

  moi izao , ko, ahy

  moi, c'est ahy

  moi, avec amiko

  moi, pour ho ahy

  moins latsaka

  moins que, raha tsy

  mois volana

  moiti antsasany

  moment fotoana

  mon ,ma ko

  monde izao tontolo izao

  monnaie vola madinika

  monsieur rangahy , andriamatoa

  montagne tendrombohitra

  montre famataranandro

  montrer manoro

  montrez-moi atoroy ahy

  monument tsangam-bato

  morceau sombiny

 • morceau tapany

  mort (adjectif) maty

  mort (nom) faty

  mot teny

  moteur motera

  moto moto

  mou malemy , boda, osa

  mouche lalitra

  mouchoir mosara

  mouill lena

  mouiller mandena

  mourir maty , miala aina

  moustache volom-bava

  moustique moka

  moutarde motarda

  mouton ondry

  mouvement fihetsehana, fifindrana

  moyen (adjectif) antonony

  moyen (nom) fanaovana

  moyenne ara-keviny

  muet moana

  municipal monisipaly

  muscle nofo

  musicien mpitsoka mozika

  mulet mole

  mystre mistery

  mystrieux feno mistery

  N

  nager milomano

  naissance nahaterahana, fahaterahana

  nappe lamban-databatra

  nation firenena

  national nasionaly

  nationalit firenena nihaviana

  nature natiora , zava-boahary, toetra

  naturel natioraly

  naturellement avy amin'ny natiora, araka

  izany

  naval momba ny sambo

  navire sambo

  ne (ngation ) tsy, aza

  n(e) teraka

  nanmoins kanefa , kanjo

  ncessaire ilaina

  neige oram-panala

  nerf ozatra

  neuf (adjectif) vao

  neuf (chiffre) sivy

  neveu zazalahy zana-draintampo

  neuvime fahasivy

  ni ni n

  nice zazavavy zana-draitampo

  niveau hahavony

  noir mainty

  noix voany

  nom anarana

  nombre isa

  nommer manonona, manome anarana

  nom anarana

  nord avaratra

  nord-ouest avaratr'andrefana

  Norvge Norvezy

  nos antsika , anay

  nostalgie hanina

  nous isika , izahay

  nouveau vaovao

  nouveaut zava-baovao

  nouvelle vaovao , filazana

  novembre novambra

  nu miboridana

  nuage rahona

  nuisible manimba , sy mahasoa

  nulle foana , tsy misy

  nulle part tsy aiza tsy aiza

  numro marika , nomerao

 • O

  Oblige voatery , manery

  obtenir mahazo

  occasion efa niasa

  occupation raharaha , fitnana

  occup be raharaha , voatna

  occuper mipetraka , mitana

  occuper manao raharaha

  ocan oseana

  octobre oktobra

  odeur fofona

  oeil maso

  oeuf atody

  officiel ofisialy

  oignon tongolo

  oiseau vorona

  olive oliva

  ombre aloka

  on izy

  oncle dadatoa, dadafara

  ongle hoho

  onze iraika ambin'ny folo

  opration fandidiana , fanaovana

  oprer miasa, mandidy

  opinion hevitra , fiheverana

  opticien mpanao na mpivarotra solomaso

  or (nom) volamena

  or (conjonction) ary , ary amin'izany

  orage ranonoram-baratra

  orange voasary

  orangeade ranomboasary

  orchestre orkestra

  orchide orkide

  ordinaire mahazatra , fanao

  ordinairement mazna , matetika

  ordonnance didy , taratasim-panafody

  ordre laharana , baiko

  ordures fako

  oreille sofina

  oreiller ondana

  oriental tatsinanana

  original voalohany , hafa kely

  ornement haingo , ravaka

  orphelin kamboty

  orteil rantsan-tongora

  os taolana

  oser sahy

  oter manala

  ou na

  o aiza , ho aiza

  o, d' avy aiza

  oublier manadino

  ouest andrefana

  oui eny

  ouragan tafio-drivotra mafy

  ourlet orile

  outil fiasana

  ouvre-bote famohana boaty

  ouvre-bouteille famohana tavoahangy

  ouvrier mpiasa

  ouvrir mamoha

  P page pejy

  paille mololo

  pain mofo

  paire mivady , roa

  paix fiadanana

  paix fandriampahalemana

  palais rova , lapa

  pale hatsatra , matroka

 • palme palma

  pamplemousse voasarihangibe

  panier sobiky , harona

  pansement fanamboaram-pery

  pantalon pataloha

  pape papa

  papier taratasy

  Pques Paska

  paquet fonosana

  par amin' , noho, isany

  paratre miseho

  parallle mitovy elanelana hatrany

  paralys malemy , tsy afa-mihetsika

  parapluie elo

  parc vala

  parce que satria

  pardessus akanjobe

  pardon famelna

  pardonner mamela

  pareil mitovy

  parent aman-dreny , havana

  paresseux kamo

  parfait tonga lafatra

  parfum hanitra , zava-manitra

  Paris Parisy

  parler miteny

  parole teny , fitenenana

  parrain mpiantoka , ray amin'ny batisa

  part anjara , fiombonana

  part, mitokana , afa-tsy

  partager mizara

  particulier irery , ihany

  partie tapany , faritra, faritra

  partir lasa , mandeha

  partout na aiza na aiza, eny rehetra eny

  pas (nom) famindra , dia

  pas (adverbe) tsy misy

  pas du tout tena tsy misy

  passage llana , fintna

  passager mpandalo , mpandeha

  passe lasa

  passeport pasipaoro

  passer mandalo , lasa

  passerelle fiampitana

  pte koba

  ptisserie fanaovana mofomany

  patrie tanindrazana

  patriote tia tanindrazana

  patron mpampiasa

  patte tongotra

  pauvre mahantra

  pay voaloa , tamby

  paye karama

  payer comptant manao tolobotsitra

  pays tany

  paysan tambanivohitra

  peau hoditra

  pche paiso

  pcher manjono

  peigne fihogo

  peigner, se mihogo

  peindre mandoko

  peine famaizana , fahoriana, fahasasarana

  peine, saiky tsy

  peint voaloko

  plerin mpivahiny

  pelle lapelina

  pencher, se manondrika, mampiraika

  pendant mandritra

  pendant que raha mbola, nony

  pendre manantona

  pendule famataranandro

  penser mieritreritra

  perdre manary

  perdu very

  pre ray

  priode andro, fe-potoana

  perle perla , vakana

  permanent maharitra, tsy miova

  permettre mamela , manome allana

  perroquet boloky

  persan persiana

  Perse Persa

  persil persila

  personne olona

  personnel olona

  personnel (adjectif) momba ny tena

 • peser mandanja

  petit kely , madinika

  petit-fils zafikely

  petits pois pitipoa

  ptrole solitany

  peu kely , vitsy

  peur tahotra

  peur, avoir matahotra

  peur, faire mampitahotra

  peut-tre angamba

  pharmacie fivarotam-panafody

  philosophie filozofy

  phono fono

  photocopie fotokopia

  photographe mpaka sary

  photographie sary

  photographier maka sary

  piano piano

  pic tendrony

  pice sombiny , silany

  pied tongotra

  pierre vato

  pigeon voromailala

  pile antontan-javatra , pila

  pilier andry

  pilote mpanamory aeroplanina

  pilule pilina

  pintade akanga

  pipe pipa

  piquer manindrona

  piqure tsindrona

  pirate jiolahy

  pire ratsy indrindra

  pis ratsy tanteraka

  piscine filomanosana

  placard plakara

  place fitoerana , kianja

  plafond valindrihana

  plaindre mitsetra, tora-pasika

  plaindre, se mitaraina

  plaine tany lemaka

  plaire tia , sitraka, mahafinaritra

  plait, a me mahafinaritra ahy ity

  plaisir fahafinaretana

  plan planina

  plan de ville planin'ny tanna

  planche hazo fisaka

  plancher gorodona

  plante planeta

  plantation fambolena

  plante zava-maniry

  planter mamboly

  plastique plastika

  plat (adjectif) fisaka

  plat (nom) lovia lehibe

  plein feno

  plein (avoir le ventre) voky

  pleurer mitomany

  pleuvoir manorana

  plier mamoritra

  plomb firaka

  plombage fanasiana firaka

  plombier mpanao fantso-drano

  pluie orana

  plume volomborona

  plume (pour crire) penina

  plupart la ny ankamaroany

  plus mihoatra , kokoa

  plus, le ny... kokoa

  plusieurs maromaro

  plutt aleo , ahay

  pneu kodiarana

  pneumonie pnemonia

  poche paosy

  pole lapoaly , fatam-by

  posie poezia

  pote poety

  poids lanja, vato fandanjana

  poignet hato-tnana

  poil volom-biby

  poing totohondry

  point tsy akory

  pointu maranitra

  poire poara

  poisson trondro

  poitrine tratra

  poivre dipoavatra

  poli manaja , voafotsy, malama

 • police polisy

  politicien mpanao politika

  pomme paoma

  pomme de terre ovy

  pont tetezana

  populaire tiam-bahoaka, maro tia

  porc kisoa

  port seranana , fitondrana

  porte varavarana

  porte-feuille poketra

  porte-monnaie poketram-bola

  porter mitondra , mitaona

  portrait sarin'olona

  possible azo atao

  poste (fminin) paositra

  poste (de police) fitoerana

  potage lasopy

  potin habasiam-bava

  poudre vanja , vovoka

  poule akoho

  poulet vatotrakoho

  poumon avokavoka

  poupe saribakoly

  pour mba , raha

  pour que mba ho

  pourboire falim-po , kado

  pourquoi nahoana

  pourtant kanefa , nefa

  pousser manosika, mandronjina

  poussire vovoka

  pouvoir (nom) fahefana

  pouvoir (verbe) mahefa , mahavita

  prairie tanin'ahitra

  pratique fanazarana , mora ampiasaina

  pratiquer manao , mampiasa

  prcdent mialoha , aloha

  prcder mialoha

  prcieux sarobidy , soa

  prfrable aleo

  prfrable satry

  prfrer mifidy

  premier voalohany

  prendre maka , mandray

  prparation fanamboarana, fiomanana

  prparer manomana , mampiomana

  prparer, se miomana

  prs de akaiky , anila

  prs, peu tokony ho, sahabo ho

  prsent manatrika ao

  prsent, jusqu' mandraka ankehitriny

  prsent (nom) kado , fanomezana

  prsentation fanolorana

  prsenter manolotra , mampiseho

  prsenter, se miseho , manolotena

  presque saiky , efa ho

  presse (nom) fanaovan-gazety, presy

  presser manery , mahamaika

  presser, se mifanesika

  prter mampindrana

  prter, se manaiky

  prtre pretra

  preuve porofo

  prvenir milaza mialoha

  prire vavaka , fiangaviana

  prince printsy

  principal fotony , lohany

  printemps lohatoana

  prison tranomaizina

  prisonnier gadra

  priv an'olona , tsy miankina

  prix vidiny

  probable toa , tokony

  problme olana , praoblema

  prochain (adjectif) ho avy, manaraka

  prochain (nom) mpiara-belona

  production vokatra , famokarana

  produire mamokatra

  professeur praofesora

  profession anton-draharaha

  profond lalina

  progrs fandrosoana

  promenade fitsangatsanganana

  promesse toky , vava atao

  promettre manome toky , mampanantena

  prompt mailaka , malaky

  prononciation fanononana

  propagande fampielezan-kevitra

  proposition fanomezan-kevitra

  propre madio

  propritaire tompony

 • proprit fananana

  prosprit fandrosoana , fanambinana,

  protection fiarovana

  protestant protestanta

  province provansa , faritany

  provision vatsy

  prune paisombazaha

  public (adjectif) mahoraka

  public (nom) vahoaka

  puis tamin'izay

  puits fatsakana

  puissance hery , fahefana

  puissant mahery , manan-kery

  punir manasazy , manafay

  pyjama pijama , akanjo mandry

  Q quai fitodiana

  qualifier milaza toetra

  qualit toetra

  quand rahoviana

  quand mme na dia... aza

  quant raha ny amin'

  quantit habetsahana

  quarante efa-polo

  quart ampahefany

  quartier faribohitra , faritra

  quatre efatra

  quatrime fahefatra

  que (pronom) izay , inona

  que (conjonction) andrao , injay, fa sao,

  raha tsy

  quel inona , iza

  quelque (adjectif) sasany, vitsy

  quelque (adverbe) na manao ahoana

  quelquefois indraindray

  quelque part any ho any

  quelques uns sasantsasany

  quelqu'un olona iray

  querelle adiady

  question fanontaniana

  qute tati-rakitra

  queue rambo , filaharana

  queue, faire la mitandahatra

  qui iza

  quinze dimy ambin'ny folo

  quittance taratasy fanamarinana

  fandraisam-bola , rosia

  quitter mandao , miala

  quoi ahoana , inona

  quotidien isan'andro

  R

  rabais fihenam-bidy

  rabattre mampidina

  raccomoder manosoka

  race firazanana

  racine faka

  racheter manavotra

  raconter mitantara

  radio (poste) radio , vata fandraisam-peo

  raide henjana , miridiridy

  raisin voaloboka

  raison antony , fahamarinana, fahendrena

  raison, avoir manana ny marina

  raisonnable hendry , manan-tsaina

  ramasser mitsimpona , manangona

 • rang filaharana

  ranger mandahatra , mandamina

  rapide malaky , mideza, mitsoriaka

  rapidement haingana, malaky

  rappeler mampody , mampiverina

  rapperler, se mahatadidy , mahatsiaro

  rare vitsy , mahalana

  rarement indraindray tadiavina

  raser manaratra

  raser, se miharatra

  rasoir hareza

  rat voalavo

  rater tsy mahavoa, tsy mahomby

  rattacher mamatotra

  rattacher, se mifamatotra

  rebelle mpikomy , mpiodina

  rcent vao

  recevoir mandray

  rcolte vokatra

  recommander manafatra, mametraka

  rcompense valisoa

  reconnaissant mankasitraka

  reconnatre miaiky , manaiky

  reu rosia

  reculer mampihemotra, mihemotra

  rduction fampihenana , fihenana

  rduire mampihena

  rel marina , tena

  rfrer mampitaha, miera

  refermer mikatona , mikombona

  rforme fanovana , fanavaozana

  rformer manolo , manova

  rfrigirateur frizidera

  refuser mand , tsy manaiky

  regard fijery

  regarder mijery

  regardez ! jereo

  rgion faritra , faritany

  registre rejistra

  rglement fitsipika , didy, fandoavana

  trosa

  rgler le compte mandoa kaonty

  regret nenina

  regretter manenina, malahelo,

  manembona

  rgulier manara-potoana

  reine mpanjakavavy

  rein voa , valahana

  rejeter mand , manilika, mandoa

  rejouer milalao indray

  rjouir mampahafaly

  rjouir, se mifaly

  rejouissance firavoravoana

  relation ifandrasaina

  religion finoana , fivavahana

  remarque fanamarihana

  remarquer mahita , mandinika

  rembourser mamerina , manonitra

  remde fanafody

  remercier misaotra

  remettre manolotra , mametraka

  remettre, se mionona , manolo-tena,

  manankina

  remettre, se manankina

  remise fihenam-bidy

  remonter mamahana , misondrota

  remplacer manolo

  remplir mameno , manototra

  rencontrer, se mifanena

  rendre mamerina , manatitra

  rendre, se mandeha ho any

  rente vola miditra isan-taona

  rentrer miditra , mody

  renverser manjera, manongana

  rparation fanamboarana

  rparer manamboatra

  repas sakafo

  repasser mipasoka

  rpter mamerina

  rpondre mamaly , manoina

  rponse valiny

  repose fialan-tsaratra

  reposer, se miala sasatra

  reprendre manohy , mamerina

  reprsentant solo , masoivoho

  reprsenter misolo , mampiseho

  reproduction nalain-tahaka

  rpublique repoblika

  requin antsantsa

 • rserve malina

  rserv mahatam-bava

  rserver mamandrika

  rservoir fitahirizana rano

  rsister manohitra , maharitra

  respect fanajana

  rsidence fonenana

  respiration fiainana

  respectable fanaja

  respirer miaina

  responsable miadidy , miandraikitra

  ressembler mitovy , manahaka

  reste sisa , ambiny

  rester mijanona

  rsultat vokany

  retard fahatarna

  retenir mitana , mihazona

  retourner miverina , mamerina

  runir mivory , mamory

  russir mahomby

  rve nofy

  rveil famohamandry

  rveill famohamandry taitra

  rveiller mamoha manaitra

  rveiller, se taitra , mifoha

  revenir miverina

  revenu fidiram-bola

  rver manonofy

  revoir, au mandrapihaona

  rvolution fitolomana

  revolver basy poleta

  revue revio

  rhum roma

  rhume sery

  riche manankarena

  rien tsinontsinona , tsy misy

  rire (verbe) mihomehy

  rire (nom) hehy

  rivire renirano

  riz vary

  robe akanjo

  rocher vatolampy

  roi mpanjaka

  roman tantara noforonina

  rond boribory

  ronfler mierotra , miraondraona

  rose ando

  roti hena ritra , mendy

  rouge mena

  rouge lvres lokomena

  rouler mikodia , mandeha

  ruban rib

  rubis vatosoa mena

  rue arabe

  ruine faharavana

  ruiner mandrava

  ruiner (se ) lany harena

  Russie Rosia

  S

  sable fasika

  sac kitapo

  sac main poketra

  sacr masina

  sacrifice fahafoizan-tena, sorona

  sage hendry

  sagesse fahendrena

  saint masina

  saison fizaran-taona

  salade salady

  sale maloto

  salir mandoto

  salle efitra

  salle d'attente efitra fiandrasana

  salle de bains efitra fandroana

  salle manger efitra fihinanana

  saluer miarahaba

  salut salama

  salut (nom) fiarahabana

  samedi sabotsy

 • sang r

  sanglant feno ra mandriaka

  sanglier lambo

  sanitaire nomba ny fahasalamana

  sans tsy misy , tsy manana,

  sant fahasalamana

  sant, votre mahasoava

  saphir vatosoamanga

  sarcastique manesoeso , mandatsa

  satisfaisant mahafa-po

  satisfaire manome fahafam-po

  sauce lasaosy

  saucisse saosisy

  sauf afa-tsy

  sauf-conduit fahazoan-dlana

  sauter mitsambikina

  sauterelle valala

  sauvage dia , baribariana, haolo

  sauver mamonjy

  sauveur mpamonjy , mpanafaka

  savant manampahaizana

  savoir mahalala , mahafantatra

  sais, je fantatro , haiko

  savez-vous ? fantatrao ve ?

  science fahalalana

  se tena , mifan

  sec maina

  scher manamaina

  seconde segondra

  secret miafina , mangingina

  secrtaire mpitan-tsoratra

  sein nono

  sein (donner le) mampinono

  seize enina ambin'ny folo

  sel sira

  selle lasely , fivalanana

  semaine herinandro

  sembler toa , atao, miova tsy

  sens lafiny , hevitra, fahalalana

  sensible mora taitra

  sentier sakeli-dalana

  sentiment fihetseham-po

  sentimental be fihetseham-po

  sentir mandre , mamofona

  sparer mampisaraka , manakava

  sept fito

  septembre septambra

  septime fahafito

  srie zavatra mifanaraka

  srieux tokoa , matotra

  srieusement marina tokoa

  serpent bibilava

  serre voageja , tery

  serrer manery , mangeja

  service fanompoana , fanampiana

  serviette serviet

  servir manampy , misolo

  servir, se mampiasa

  seul irery , tokana

  seulement fotsiny, ihany

  svre sarotsarotiny

  sexe mahalahy na mahavavy

  si (conjonction) raha

  si (adverbe) loatra , toy izany

  sicle zato taona

  sige fototra , fipetrahana

  sien ny azy

  sienne ny azy

  signal famantarana

  signaler mampiseho , manoro

  signature sonia

  signer manisy sonia

  signifier mampandre

  silence fanginana

  silencieux mangina , jomoka

  simple tsotra , tokana

  sincre mahitsy , marina

  sincrit fahitsiana

  singe rajako

  situation toerana

  six enina

  sixime fahenina

  social sosialy

  soeur anabavy , rahavavy

  soie landy , lasoa

  soif hetaheta

  soigner mitsabo

  soigner, se mitandrin-tena

 • soin fitsaboana , fikarakarana

  soir hariva

  soir, hier omaly hariva

  soire takariva

  soixante enim-polo

  sol tany

  soldat miaramila

  soleil masoandro

  solennel manetriketrika

  solide mafy tsy mety rava

  solitude fanirery

  solliciter miangavy

  soluble mety levona

  sombre matroka , malahelo

  somme torimaso vetivety, vola

  sommet tampony , tendrony

  son feo

  sonner mampaneno, maneno

  sorcier mpamosavy , mpanao ody

  sorte karazana

  sortie fivoahana

  sortir mivoaka

  sottise adalana

  souhait firariana

  souhaiter mimrary

  soulever manainga

  soupon ahiahy

  soupe lasopy

  T

  tabac paraky, latabatra

  tableau sary hoso-doko

  tablier aron'akanjo

  tabouret seza bory

  tche pentina , loto

  taille habe, hahavo,

  tailleur mpanjaitra

  taire, se mangina

  tant de maro

  tante menitoa

  tantt mbetika

  tapis karipetra

  tard ela

  tarif tarify , filazam-bidy

  tarte tarta

  tas toko

  tasse tasy , kaopy

  taureau ombalahy, hetra

  taxi taksi

  teindre mandoko

  teinturerie fanadiovana fitafiana

  tel / telle tahaka , na toy izany

  tlphone telefaonina

  tlphoner miantso an-telefaonina

  tlphoniste mpandray telefaonina

  tlvision televiziona

  tellement loatra , mba, ka dia

  tmoignage tenin'ny nanatri-maso

  tempe fihirifana

  temprature hafanana

  tempte tafio-drivotra

  temple fiangonana

  temps fotoana , andro

  tenace miraikitra , mifikitra

  tendre (adjectif) malemy

  tendre (verbe) manolotra , manenjana

  tendresse fitiavana

  tnbres aizina

  tenir mitana , mihazona

  tenir, se miankina , mipetraka

  tente lay

  terrain tany

  terre tany

  terrasse terasy

  terrible mahatahotra

  tte loha

  th dit

  thtre teatra

  tide matimaty

 • tiers am-paha-telony

  timbre hajia

  timide sarokenatra

  tire-bouchon fanalana bosoa

  tirer misarika , misintona , mandroritra

  tiroir vata sarihana

  tissu lamba

  toi ise , ianao

  toilette momba ny fitafiana

  toit tafo

  tomate voatabia

  tombe fasana

  tomber mianjera , lavo, latsaka

  ton (possessif) nao

  ton (nom) feo

  tonnerre varatra , kotroka

  torchon lamba famaohana

  tort hadisoana

  tort, avoir manana ny diso

  tt vitevety , haingana

  tt ou tard na ho ela na ho haingana

  total tontaliny

  toucher mitsapa , mikasila

  toujours mandrakariva

  tour (fminin) tilikambo

  tour (masculin) fihodinana

  tourner manodina , mihodina