diagnostic in oftalmologie

Download diagnostic in oftalmologie

Post on 16-Apr-2015

396 views

Category:

Documents

22 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

diagnostic in oftalmologie

TRANSCRIPT

DEI{ISLAMDOGAI{CONSTAI{TIN

EARAH

JURJA SANDA

DrAGNosTrcuL

ix

OFTALMOLOGIE

Ovidius University Press

Constanta 2006

CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL DIFERENTIAL AL SEMNELOR $I SIMPTOMELOR OCULARE1.

Simptome

Conjunctivitaacutfl disconfort

Iridociclitaacutfl

Glaucomul acut

Durerea

moderatd, cu foarte intens6, iradieri frontale, oculard gi temporale, mai perioculard; ales noaptea; cefalee, llcrimare

accenfuatdlapresiunea

regiunii ciliare Acuitateavizuald,intactd, scdzutd

Foarte scdnttd de stazd, (congestie pasivd)

Hiperemia conjunctivalS,superfi ciald

perikeraticd, profundd(congestie activd) lacrimald

Secrefia

mucoasa,

Iacrimald

mucopurulentd CorneeanormalS edem endotelial, precipitate pe fata posteri oard

fulbure, edem epitelial micd sau

Camera anterio ari

normal6

normald

inexistenti

Umoareaapoasfl

normal6normal6

tulbure (Tyndall Tulbure (Tyndall

pozitiv)mioticS, areflexiv6, deformatd

pozitiv)midriaticd,,

Pupila

imobili,

de

Iris

normal

culoare verzrrte congestiv (de edemaJiat (de culoare inchisd), culoare inchis6),desen gters,

Transparenfa

normal6

sinechii posterioare opacitdli pupilare normal, dificil de examinat incaz de exsudat in camera anterioard

desen gters, impins spre cornee

opacitdlicorneene

mediilor Fund deochi

se poate

imposibil deexaminat datorrtI, edemului epitelialcorneean. CAnd se poate

examina normal

examina: paprla hiperemicd,edemaf iatd,, vase sinuoase, dilatate, cu sau

ftrd hemoragiiTensiunea

normall

ocularfl

normald sau scizutd (cu exceplia

retiniene. foarte multcrescute, (601OOmmHg)

iridocicliteihipertensive)

Debut

gradat

de obicei gradat

bruscde obicei dup6 40 de ani

Vf,rstflSimptome generale

la orice vdrstdabsente

la orice virstd

tate gi atenuate

grefuri, virsdturi, bradicardie (se poate confunda cu abdomen acut)

Tsbel 1.

2.o

Scflderea proqresivfl a vederii Ia vflrstnici

2.1. Anamnezauni- sau bilateruld? o de cdt timp dweazd? . defectulvrzval este central sau global? o dacd, in familie au glaucomatp$i* ? o dacd suferd de diabet zaharat HTA sau alte maladii dedacd este

sistem ?

o

dacd a unnattratament gi

duratalui

?

2.2. Examinareo misurarea A.V. la distantdScara Snellen Scara Monoyer 0,1

Dimensiune (mm)15,55

5150: IlI0 5140: 1/8 5130: 116

lI,640,28,73 7,24 5,82

5ll5: U35120Y4

0,3

4,36

5lI0511

-

t/2

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

3,62

,5

- 213

2,9t 2,4I 2,r82,061,81

l,6rr,45

515: I

I

Tsbel 2. Scara Snellen qi Monoyer (distanld de examinare 5 m)

o mdsurarea A.V. cu punctul stenopeic

Fig. 7. Punct stenopeicMetoda Donders se face prin examinarea A.V. a ochiului la distanfa de 5 m, in fala optotipului. examin area fEcdndu-se separat pentru fiecare ochi, ochiul neexaminat fiind acoperit cu o sticld matd sau cu o palet6.

Pentru a diferenlia scSderea A.V. prin viciu de refraclie de o afecliune organicd, agezdm in fala ochiului examinat un punct stenopeic (ecran metalic perforat in centru). ln cazul viciului de refracfie, A.V. se va imbunitdfi prin suprimarea aberaliei

qi de sfericitate, iar in cazul tulburdrilor de transparenfS a mediilor, vederea va fi mai scdnrtd datoritdcromaticediminudrii cantitetii de lumini.

o examinarea corneei, camerei anterioareo m6surarea T.O.

gi

pupilelor

o oftalmoscopia cu pupila dilatatd o eventual examenul simfului cromatic

. .o o o o

2.3. Cauzecatatacta glaucomul primar cu unghi deschis degenerescenfa maculard,legatd, de vdrstd maculopatia diabetic6 atrofia opticd opacitifi vitreene

3.

o cavze unilaterale-obstrucfia ACR -tromboza VCR -retinop atta seroasd centrali -dezlipirea de retind -hemoragia vitreeand-neurop atta ischemici

3.1.

Scflderea bruscil a vederii (mai mult de24 de ore)

Etiologie

-coroidita

cauze bilaterale

-hipertensiunea malign6 cu edem macular -edem papilar de lungd duratd -leziuni chiasmatice

3.2. Anamnezaa oO

dacd este

uni- sau bilaterald,?

dacd simptomele sunt constante sau intermitente ?

dacd apare in condilii de staticd sau in dinami cd ? o dacd este severd sau nu ? O dacd pacientul este hipertensiv sau diabetic ?

o o o o o

Bxaminflri mdsurarea A.V.reflexele pupilare oftalmoscopia direct6 gi indirectd angiofluorografia ultrasonografia

3.3.

4.o

Scflderea

tra

4.1. Ctuzeatac ischemic ffanzitor

o edem papilar o migrend o neurop atra ischemici o spasme ale ACR o tromboza VCR o hipotensiune in ortostatism o anemie severd10

3.o o o oo

Durerea ocularfl 5.1. Cauze conjunctivite

episclerite sclerite keratite

iridocicliteatac acut de glaucom

a

6.o o o o o

Durerea orbitaril 6.1. Cauze

pseudotumori orbitare nevritd opticd retrobulbafi parulizii de nervi cranieni in diabet sinuzite vicii de refractie

7.

Cefaleea

7.1.

Anamneza

o intensit atea, regiunea, frecvenfaoO

gi

evenfualii factori

agravan[i graduald sau bruscd antec edente heredo -colaterale

7.2.o oo

Examinflri

reflexele pupilare motilitatea oculard mdsurarea T.O.evaluare a func liet v rz;uale

oO

o

refracfia dupd cicloplegie oftalmoscopia dupd dilatarea pupilei11

8.

8.1. Cauze

o astigmatism o deformiri ale corneeio keratoconus

o dezhpue de retindo migrena

9. .

o cataractd incipientd

Djplopia 9.1. Monocularfl

luxafia sau subluxafia cristalinului sau pseudofakului

o astigmatism neregulat o scleroza in pl6ci

9.2. Binoculario parahzia nervilor cranieni III, IV, VI

10. Prurit ocularCauze o conjunctivite alergice . conjunctivite virale o blefarite o sindromul de ochi uscat

.

alergie la medicamentele topice o ufinare a pwtdrii lentilelor de contact

1L. Senzafia de gqrp strflinCauze o blefaritet2

o sindromul

.

de ochi uscat

trichiazisabrazie corneeand

o

o corpi strdini corneeni superficialio keratita punctatd

12. Fotofobia

.o

Cauzeabtazie corneeand edem corneean uveita anterioard

. .

albinism o aniridia

13. HemeralopiaCauze o miopia necorectatd o deficienfe de vitamina A

o retinop atia pigmentard

o glaucom avansat

14. Senzatii luminoaseCauze

o dezlipte

.

de vitros uveitd posteri oard

o hemoragie vitreeand

o

dezlipne de retind o opacitdli corneene o migrend, tranzitorie

15.

Cedem corneean o glaucom cu unghi inchis

.

o cicatrici corneene

o cataructd,

16.

Fotopsii Cauze

o dezhpire de retindo decolare de vitros o retinite o migrene 17. Vedere coloratflo o o

18.

Cauze dezhpire de vitros sau dezlipire de retind (eritropsie - rogu) intoxica[ia cu digitald, (cianopsie albastru) dupd angiofluorogr afre, in icter, dupd tratamenful cu sulfonamide gi clorotrazide (xantopsie galben) dup6 tratament cu griseofulvind (cloropsie verde) -

Heterocromiairianf, 18.1. Hipercromie irianfl

nevul Ota (melan ocjtozd, oculo-dermali)

Fig.2. Nev Ota (melanocitozd dermald)14

oo o

o

siderozdbulbard tumori iriene pigmentate sindromul Sturge - Weber tratament indelungat cu latanoprost

18.2. Hipocromie irianflcongenttald, (numai a unui sector sau a intregului iris)

Fig. 3. Hipocromie iriand tn sector

o sindromul Claude Bernard - Horner

.

ciclita heterocomici Fuchs

Cresterea bruscfl a tensiunii oculare o atac acut de glaucom o glaucom primar cu unghi deschis de natur6 inflamatorie o sindromul Posner - Schlossmann . glaucom malign

19.

.

glaucom postoperator o hemoragie retrobulbardt5

20. Scflderea vederii. cu F.O. normal20.L Nevritfl opticfl retrobulbarflo de reguld este unilaterald,

.o

durere oculard spontand qi la migcdrile globului ocular o nu intotdeauna este afectatd, gi papilascdderea vederii culorilor a defecful vizual este central sau centrocecal sau arcuat

20.2. Sindromul Stargardt (fundus flavimaculatus)a a

afecfiune bilat erald, ce apare la copii sau la tineri atrofia regiunii maculare

20.3. AmbliopiaO

o

asimptomaticd A.V. nu se imbundtdfegte dupd corecfie

20.4. Amaurozl congenitalfl Lebero o

nistagmus ERG anormald

20.5. Acromatopsiao oo

nu diferen[iazd,nici o culoare nistagmus fotofobie

21.

Scotoamele pot fi:

21.1. Pozitive

(

sesizate

de pacient) sau negative

(sesizate de examinator)

21.2. Centrale in:o o o oo

leziuni maculare papilite nevrite optice retrobulbare intoxicafii leziuni occipitalet6

Fig. 4. Scotom central21,.3.

Centrocecale

Fig. 5. Scotom centrocecal

21.4. Arcuate (scotom Bjerrum)o

- cauze

:

oo

glaucom ischemie optic d anterroard, miopie forte

t7

Fig.

6. Scotom

arcuut

21.5. Paracentrale implicdpunctul de fixaJie, frrd a-l include

o regiune aproape de