Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram in ??Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram in English Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram ... sarvar ūpamay ī dev ī sarva ṃ dev īmaya ṃ

Download Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram in  ??Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram in English Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram ... sarvar ūpamay ī dev ī sarva ṃ dev īmaya ṃ

Post on 06-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>http://devistotrams.blogspot.com/ </p><p>Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram in English Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram English Lyrics (Text) </p><p> Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram English Script </p><p> Author: i mrkaeya apardhaata ktv jagadambeti coccaret| </p><p>y gati samavpnoti na t brahmdaya sur ||1|| </p><p>spardhosmi ara prptastv jagadambike| </p><p>idnmanukampyoha yathecchasi tath kuru ||2|| </p><p> andvismtebhrnty yannynamadhika kta| </p><p>tatsarva kamyat devi prasda paramevar ||3|| kmevar jaganmt saccidnandavigrahe| </p><p>ghrcmim prty prasda paramevar ||4|| sarvarpamay dev sarva devmaya jagat| </p><p>atoha vivarp tv nammi paramevar ||5|| </p><p> pra bhavatu tat sarva tvatprasdnmahevar </p><p>yadatra phe jagadambike may visargabindvakarahnamritam| ||6|| tadastu samprata prasdata sakalpasiddhica sadaiva jyat ||7|| </p><p>bhaktybhaktynuprva prasabhaktivat vyaktamavyaktamamba ||8|| tat sarva sgamst bhagavati tvatprasdt prasda ||9|| </p><p>prasda kuru me devi durgedevi namostute ||10|| </p></li><li><p>http://devistotrams.blogspot.com/ </p><p> ||iti apardha kampaa stotra sampta|| </p></li></ul>