deo prvi uvodne odredbe i osnovna naؤŒela upravni postupak jeste skup pravila koja drإ¾avni...

Download Deo prvi UVODNE ODREDBE I OSNOVNA NAؤŒELA Upravni postupak jeste skup pravila koja drإ¾avni organi i

Post on 30-Aug-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs

  www.paragraf.rs

  Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

  Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju vaea verzija propisa,

  poslednju verziju moete nai OVDE.

  ZAKON

  O OPTEM UPRAVNOM POSTUPKU

  ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)

  Deo prvi UVODNE ODREDBE I OSNOVNA NAELA UPRAVNOG POSTUPKA

  I UVODNE ODREDBE

  Upravni postupak

  lan 1

  Upravni postupak jeste skup pravila koja dravni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzea, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizika lica kojima su poverena javna ovlaenja (u daljem tekstu: organi) primenjuju kada postupaju u upravnim stvarima.

  Upravna stvar

  lan 2

  (1) Upravna stvar, u smislu ovog zakona, jeste pojedinana situacija u kojoj organ, neposredno primenjujui zakone, druge propise i opte akte, pravno ili faktiki utie na poloaj stranke tako to donosi upravne akte, donosi garantne akte, zakljuuje upravne ugovore, preduzima upravne radnje i prua javne usluge.

  (2) Upravna stvar je i svaka druga situacija koja je zakonom odreena kao upravna stvar.

  Opti i poseban upravni postupak

  lan 3

  (1) Ovaj zakon primenjuje se na postupanje u svim upravnim stvarima.

  (2) Pojedina pitanja upravnog postupka mogu posebnim zakonom da se urede samo ako je to u pojedinim upravnim oblastima neophodno, ako je to u saglasnosti sa osnovnim naelima odreenim ovim zakonom i ne smanjuje nivo zatite prava i pravnih interesa stranaka zajemenih ovim zakonom.

  Upotreba jezika i pisma

  mailto:online@paragraf.rshttp://www.paragraf.rs/http://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://paragraf.me/besplatni_propisi_cg.htmlhttp://paragraf.me/besplatni_propisi_cg.htmlhttp://www.paragraf.ba/besplatni_propisi_bih.htmlhttp://paragraf.rs/strane/pravni-komplet.htmlhttp://paragraf.rs/savetovanja.htmlhttp://paragraf.rs/savetovanja.htmlhttp://paragraf.rs/prirucnici/index.htmlhttp://paragraf.rs/prirucnici/index.htmlhttp://paragraf.rs/strane/konsalting.htmlhttp://paragraf.rs/adresari.htmlhttp://paragraf.rs/mobilne_aplikacije.htmlhttp://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=125506http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/http://paragraf.rs/
 • lan 4

  (1) U upravnom postupku u slubenoj upotrebi je srpski jezik i iriliko pismo, a latiniko pismo na nain utvren zakonom.

  (2) Na podrujima u kojima je u slubenoj upotrebi i jezik nacionalne manjine, postupak se vodi i na jeziku i uz upotrebu pisma te nacionalne manjine, u skladu sa zakonom.

  II OSNOVNA NAELA UPRAVNOG POSTUPKA

  Naelo zakonitosti i predvidivosti

  lan 5

  (1) Organ postupa na osnovu zakona, drugih propisa i optih akata.

  (2) Kada je zakonom ovlaen da odluuje po slobodnoj oceni, organ odluuje u granicama zakonom datog ovlaenja i saglasno cilju zbog koga je ovlaenje dato.

  (3) Kada postupa u upravnoj stvari, organ vodi rauna i o ranijim odlukama donetim u istim ili slinim upravnim stvarima.

  Naelo srazmernosti

  lan 6

  (1) Organ moe da ogranii pravo stranke ili da utie na njen pravni interes samo postupanjem koje je neophodno da se njime ostvari svrha propisa i samo ako ta svrha ne moe da se ostvari drukijim postupanjem kojim bi se manje ograniavala prava ili u manjoj meri uticalo na pravni interes stranke.

  (2) Kada se stranci i drugom uesniku u postupku nalae obaveza, organ je duan da primeni one od propisanih mera koje su po njih povoljnije ako se i njima ostvaruje svrha propisa.

  Naelo zatite prava stranaka i ostvarivanja javnog interesa

  lan 7

  Organ je duan da omogui stranci da to lake zatiti i ostvari svoja prava i pravne interese, ali ne na tetu prava i pravnih interesa treih lica, niti javnog interesa.

  Naelo pomoi stranci

  lan 8

  (1) Organ po slubenoj dunosti pazi da neznanje i neukost stranke i drugog uesnika u postupku ne bude na tetu prava koja im pripadaju.

  (2) Kad organ, s obzirom na injenino stanje, sazna ili oceni da stranka i drugi uesnik u postupku ima osnova za ostvarenje nekog prava ili pravnog interesa, upozorava ih na to.

  (3) Ako u toku postupka doe do izmene propisa koji je od znaaja za postupanje u upravnoj stvari, organ e o tome informisati stranku.

  Naelo delotvornosti i ekonominosti postupka

  lan 9

  (1) Organ je duan da strankama omogui da uspeno i celovito ostvare i zatite prava i pravne interese.

  (2) Postupak se vodi bez odugovlaenja i uz to manje trokova po stranku i drugog uesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrivanje injeninog stanja.

  (3) Organ je duan da po slubenoj dunosti, u skladu sa zakonom, vri uvid u podatke o injenicama neophodnim za odluivanje o kojima se vodi slubena evidencija, da ih pribavlja i obrauje.

  (4) Organ moe od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvruju injenice o kojima se ne vodi slubena evidencija.

  Naelo istine i slobodne ocene dokaza

  lan 10

  (1) Organ je duan da pravilno, istinito i potpuno utvrdi sve injenice i okolnosti koje su od znaaja za zakonito i pravilno postupanje u upravnoj stvari.

 • (2) Ovlaeno slubeno lice odluuje po svom uverenju koje injenice uzima kao dokazane, na osnovu savesne i briljive ocene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata celokupnog postupka.

  Pravo stranke na izjanjavanje

  lan 11

  (1) Stranci mora da se prui prilika da se izjasni o injenicama koje su od znaaja za odluivanje u upravnoj stvari.

  (2) Bez prethodnog izjanjavanja stranke moe se odluiti samo kada je to zakonom dozvoljeno.

  Naelo samostalnosti

  lan 12

  (1) Organ postupa u upravnoj stvari samostalno, u okviru svojih ovlaenja.

  (2) Ovlaeno slubeno lice samostalno utvruje injenino stanje i na osnovu toga primenjuje zakone i druge propise na upravnu stvar.

  Pravo na albu i prigovor

  lan 13

  (1) Protiv reenja donesenog u prvom stepenu, odnosno ako organ u upravnoj stvari nije odluio u propisanom roku, stranka ima pravo na albu, ako zakonom nije drukije propisano.

  (2) Stranka ima pravo na prigovor u sluajevima utvrenim ovim zakonom.

  (3) Nadleni dravni organi mogu da izjave albu i prigovor kada su na to ovlaeni zakonom.

  Naelo pravnosnanosti reenja

  lan 14

  Reenje protiv koga ne moe da se izjavi alba, niti pokrene upravni spor (pravnosnano reenje), a kojim je stranka stekla odreena prava, odnosno kojim su joj odreene obaveze, moe da se poniti, ukine ili izmeni samo u sluajevima koji su zakonom odreeni.

  Naelo pristupa informacijama i zatite podataka

  lan 15

  (1) Organ je duan da omogui pristup informacijama od javnog znaaja u skladu sa zakonom.

  (2) Tajni i lini podaci tite se u upravnom postupku u skladu sa zakonom.

  Deo drugi UPRAVNO POSTUPANJE

  I UPRAVNI AKT

  Pojam i vrste

  lan 16

  (1) Upravni akt, u smislu ovog zakona, jeste pojedinani pravni akt kojim organ, neposredno primenjujui propise iz odgovarajue upravne oblasti, odluuje o pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke, ili o procesnim pitanjima.

  (2) Upravni akti su reenja i zakljuci.

  (3) Reenja i zakljuci mogu imati i drugi naziv, ako je to posebnim zakonom predvieno.

  Poetak pravnih dejstava upravnog akta

  lan 17

  Upravni akt poinje da proizvodi pravna dejstva od kada je stranka o njemu obavetena, ako njime nije odreeno da pravna dejstva poinju kasnije.

  II GARANTNI AKT

 • Pojam

  lan 18

  (1) Garantni akt je pisani akt kojim se organ obavezuje da, na odgovarajui zahtev stranke, donese upravni akt odreene sadrine.

  (2) Garantni akt donosi se kad je to posebnim zakonom odreeno.

  Nedonoenje upravnog akta saglasno garantnom aktu

  lan 19

  (1) Organ donosi upravni akt saglasno garantnom aktu samo ako stranka to zahteva.

  (2) Protiv upravnog akta stranka moe podneti albu kad upravni akt nije donet saglasno garantnom aktu.

  (3) Organ nije duan da donese upravni akt saglasno garantnom aktu:

  1) ako zahtev za donoenje upravnog akta ne bude podnet u roku od godinu dana od dana izdavanja garantnog akta ili drugom roku odreenom posebnim zakonom;

  2) ako se injenino stanje na kome se zasniva zahtev za donoenje upravnog akta bitno razlikuje od onog opisanog u zahtevu za donoenje garantnog akta;

  3) ako je izmenjen pravni osnov na osnovu koga je garantni akt donet tako to se novim propisom predvia ponitavanje, ukidanje ili izmena upravnih akata donetih na osnovu ranijih propisa;

  4) kad postoje drugi razlozi odreeni posebnim zakonom.

  Zatita interesa

  lan 20

  Garantni akt ne sme biti protivan javnom interesu, niti pravnom interesu treih lica.

  Primena ovog zakona

  lan 21

  Na garantni akt shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o upravnom aktu.

  III UPRAVNI UGOVOR

  Upravni ugovor i njegova dozvoljenost

  lan 22

  (1) Upravni ugovor je dvostrano obavezan pisani akt koji, kad je to posebnim zakonom odreeno, zakljuuju organ i stranka i kojim se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj stvari.

  (2) Sadrina upravnog ugovora ne sme biti protivna javnom interesu niti pravnom interesu treih lica.

  Izmena upravnog ugovora zbog promenjenih okolnosti

  lan 23

  (1) Ako bi, zbog okolnosti nastalih posle zakljuenja upravnog ugovora koje se nisu mogle predvideti u vreme zakljuenja ugovora, ispunjenje obaveze za jednu ug

Recommended

View more >