definirea competeإ¢elor cheie - religiei in formarea...آ  formarea personalitؤƒإ£ii...

Download DEFINIREA COMPETEإ¢ELOR CHEIE - religiei in formarea...آ  formarea personalitؤƒإ£ii elevilor, أ®n formarea

Post on 29-Oct-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • În martie 2000, Consiliul European a dezvoltat Strategia Lisabona ca răspuns la

  promblemele pe care le întâmpină Europa legate de globalizare şi de trecerea la o

  societate bazată pe cunoaştere. S-a subliniat atunci că „fiecare cetăţean trebuie echipat

  cu aptitudinile necesare traiului şi muncii în această nouă societate informaţională”.

  La început, prin aşa-numitele „aptitudini noi” se înţelegea capacitatea

  antreprenorială şi tehnologia informaţională-aptitudini de operare a calculatorului;

  „aptitudini de bază ” însemnau în general aptitudinile de citire şi calcul numeric.

  Conceptul a fost revizuit şi înnoit în urma Comunicatului Comisiei privind învăţarea pe

  tot parcursul vieţii [1] 2001: Un Grup de Lucru, desemnat pe baza unui mandat politic, a

  extins conceptul la un cadru de competenţe cheie necesare într-o societate bazată pe

  informaţii.

  [1] Comunicat al Comisiei: TRANSFORMAREA ÎN REALITATE PE SPAŢIUL EUROPEAN A NOŢIUNII DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII,

  Brussels, 21.11.01, COM(2001) 678 final, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0678en01.pdf

  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND

  COMPETENŢELE

  http://www.dolceta.eu/romana/Mod4/spip.php?article17 http://www.dolceta.eu/romana/Mod4/spip.php?article17 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0678en01.pdf

 • DEFINIREA COMPETEŢELOR CHEIE

  S-au preferat termenul „competenţe”, ca fiind mai larg decât cel

  de aptitudini – referindu-se la o combinaţie de cunoştinţe, aptitudini şi

  atitudini corespunzătoare unei anumite situaţii.

  Termenul „competenţe cheie” defineşte:

  • competenţe care susţin realizarea personală;

  • asimilarea socială;

  • cetăţenia activă şi angajarea profesională.

  Motivul principal este nevoia crescândă, atât în sfera personală cât şi

  în cea publică şi profesională, de competenţe cheie, de adaptare

  flexibilă la o lume în continuă şi rapidă schimbare.

 • Cadrul de Competenţe Cheie cuprinde 8 domenii de

  competenţe cheie, considerate la fel de importante, pentru că

  fiecare poate contribui la o viaţă reuşită într-o societate

  bazată pe cunoştinţe. Multe dintre competenţe se suprapun şi

  se intersectează: aspecte care sunt esenţiale pentru un

  domeniu susţin competenţe din altul:

  Comunicare în limba maternă;

  Comunicare în limbi străine;

  Competenţe matematice şi stiinţifice, competenţe tehnologice de bază;

  Competenţă digitală;

  Dezvoltarea strategiilor de învăţare;

  Spirit de iniţiativă şi antreprenorial;

  Conştiinţă şi exprimare culturală

  Competenţe sociale şi civice.

 • Contribuţia disciplinei Religie – Cultul Ortodox la formarea

  şi dezvoltarea competenţelor-cheie europene este

  nuanţată şi diversificată, incluzând atât contribuţia directă,

  prin susţinerea formării şi dezvoltării anumitor competenţe-

  cheie, cât şi contribuţia indirectă/sensibilizarea cu privire la

  alte competenţe-cheie.

  Disciplina Religie – Cultul Ortodox contribuie îndeosebi în

  ceea ce priveşte următoarele domenii de competenţe-cheie:

  Competenţe sociale şi civice

  Sensibilizare şi exprimare culturală

  Comunicare în limba maternă

  A învăţa să înveţi

 • Disciplina Religie are un rol deosebit de important în

  formarea personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi

  abilităţi necesare pentru a le asigura accesul la învăţarea pe

  toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe

  cunoaştere.

  Scopul studierii Religiei este acela de a forma

  personalităţi în concordanţă cu valorile creştine, prin integrarea

  cunoştinţelor religioase în structura de atitudini moral-creştine

  şi prin aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa proprie şi a

  comunităţii.

  Prin cunoştinţele, atitudinile şi valorile promovate,

  disciplina Religie –– Cultul Ortodox contribuie la formarea

  competenţelor cheie stabilite la nivelul Comisiei Europene.

 • Pornind de la ideea că un demers de proiectare

  curriculară trebuie să acorde conceptului de competenţă

  semnificaţia unui „organizator” în relaţie cu care sunt stabilite

  finalităţile învăţării, sunt selectate conţinuturile specifice şi sunt

  organizate strategiile de predare-învăţare-evaluare, actuala programă

  şcolară a urmărit valorizarea cadrului european al competenţelor-

  cheie la următoarele niveluri:

  -formularea competenţelor generale şi selectarea seturilor de valori şi

  atitudini;

  -organizarea elementelor de conţinut şi corelarea acestora cu

  competenţele specifice;

  -elaborarea sugestiilor metodologice.

 • 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al

  desăvarsirii şi mântuirii omului;

  2. Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor

  religioase in diferite contexte de comunicare;

  3. Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor

  religioase în propiile atitudini şi comporatamnete;

  4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor

  probleme teoretice şi practice, în cadrul

  diferitelor grupuri;

  5. Aplicarea învăţăturii de credinţă în

  viaţa personală şi a comunităţii.

  Competenţele generale se definesc pe obiect de studiu şi

  se formează pe durata învatamântului gimnazial. Ele au un grad

  ridicat de generalitate si complexitate şi au rolul de a orienta

  demersul didactic către achiziţiile finale dobândite de elev prin

  învatare.

 • 1.1 Explicarea rolului şi a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea şi

  desăvârşirea creştinilor;

  1.2 Identificarea, în pildele studiate, a modalităţilor de relaţionare cu

  Dumnezeu.

  2.1 Integrarea corectă a termenilor religioşi, specifici temelor studiate, în

  diferite contexte de comunicare;

  2.2 Comunicarea clară şi corectă a conţinutului şi mesajului moral-religios din

  textele studiate.

  3.1 Cunoaşterea învăţăturilor de credinţă referitoare la Sfintele Taine;

  3.2 Identificarea învăţăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului;

  3.3 Explicarea semnificaţiei şi a importanţei sărbătorilor creştine pentru

  credincioşi;

  3.4 Prezentarea principalelor evenimente din istoria Bisericii primare;

  3.5 Identificarea şi selectarea informaţiei relevante pentru o temă dată, pe

  paginile web recomandate de profesorul de religie.

  4.1 Integrarea în comportamentul cotidian, a învăţăturilor morale cuprinse în

  pildele Mântuitorului;

  4.2 Aplicarea învăţăturilor creştine cu privire la relaţiile dintre semeni şi cu

  natura înconjurătoare;

  4.3 Respectarea tradiţiilor creştine referitoare la participarea credincioşilor la

  sfintele sărbători;

  5.1 Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile

  cu persoanele de alte credinţe şi convingeri;

  5.2 Manifestarea respectului faţă de toţi semenii, atât în comunicarea directă,

  cât şi în spaţiul virtual.

 • 1.1 Explicarea importanţei Tainelor Preoţia, Cununia şi Maslul în viaţa

  creştină;

  1.2 Recunoaşterea, în minunile Mântuitorului, a dumnezeirii Acestuia

  şi a dragostei Sale faţă de oameni.

  2.1 Comentarea prin cuvinte proprii a unor texte din Sfânta Scriptură;

  2.2. Formularea de opinii personale în aprecierea unor evenimente cu

  conţinut religios – moral.

  3.1 Analizarea mesajului moral-religios din minunile Mântuitorului;

  3.2 Explicarea contribuţiei sfinţilor martiri şi a Sfinţilor Împăraţi

  Constantin şi Elena la dezvoltarea Bisericii Creştine;

  3.3 Prezentarea modului de pregătire a credincioşilor pentru trăirea

  sărbătorilor creştine;

  3.4 Identificarea şi selectarea informaţiei relevante pentru o temă

  dată pe paginile web recomandate de profesor.

  4.1 Identificarea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură;

  4.2 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în

  formarea caracterului moral-religios.

  5.1 Manifestarea atitudinii de respect faţă de persoanele discriminate

  din diferite motive.

 • 1.1 Argumentarea faptului că Dumnezeu este Creator şi

  Proniator al lumii;

  1.2 Recunoaşterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în

  minunile şi învăţăturile Sale

  2.1 Utilizarea corectă