dak ṣiṇā mūrti ?jasy āntati v āṅkuro jagadita ṃ pr āṅnarvikalpa ṃ puna ḥ māyākalpita…

Download dak ṣiṇā mūrti ?jasy āntati v āṅkuro jagadita ṃ pr āṅnarvikalpa ṃ puna ḥ māyākalpita…

Post on 29-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>daki mrti stotram </p> <p>ntipha </p> <p>o yo brahma vidadhti prva </p> <p>yo vai vedca prahioti tasmai | </p> <p>tahadevamtma buddhipraka </p> <p>mumukurvai araamaha prapadye || </p> <p>dhynam </p> <p>o maunavykhy prakaitaparabrahmatatvayuvna </p> <p>varihntevasadigaairvta brahmanihai | </p> <p>cryendra karakalita cinmudramnandamrti </p> <p>svtmarma muditavadana dakimrtime || </p> <p>vaaviapisampe bhmibhge niaa </p> <p>sakalamunijann nadtramrt | </p> <p>tribhuvanaguruma dakimrtideva </p> <p>jananamaraadukhaccheda daka nammi || </p> <p>citra vaatarormle vddh iy gururyuv | </p> <p>gurostu maunavykhyna iystucchinnasaay || </p> <p>o nama praavrthya uddhanaikamrtaye | </p> <p>nirmalya prantya dakimrtaye nama || </p> <p>Page 1 of 4</p> <p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p> <p>gururbrahm gururviu gururdevo mahevara | </p> <p>gurusskt para brahm tasmai r gurave nama || </p> <p>nidhaye sarvavidyn bhiaje bhavarogim | </p> <p>gurave sarvalokn dakimrtaye nama || </p> <p>cidoghanya maheya vaamlanivsine | </p> <p>saccidnanda rpya dakimrtaye nama || </p> <p>varo gururtmeti mtribheda vibhgine | </p> <p>vyomavad vyptadehya dakimrtaye nama || </p> <p>aguthatarjanyogamudr vyjenayoginm | </p> <p>tyartha brahmajvaikya darayanyogat iva || </p> <p>o nti nti nti || </p> <p>vivandarpaa dyamna nagar tulya nijntargata </p> <p>payanntmani myay bahirivodbhta yathnidray | </p> <p>yassktkurute prabhodhasamaye svtmname vdvaya </p> <p>tasmai rgurumrtaye nama ida r dakimrtaye || 1 || </p> <p>bjasyntati vkuro jagadita prnarvikalpa puna </p> <p>mykalpita deaklakalan vaicitryacitrktam | </p> <p>Page 2 of 4</p> <p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p> <p>myvva vijmbhayatyapi mahyogva ya svecchay </p> <p>tasmai rgurumrtaye nama ida r dakimrtaye || 2 || </p> <p>yasyaiva sphuraa sadtmakamasatkalprthaka bhsate </p> <p>skttatvamasti vedavacas yo bodhayatyritn | </p> <p>yassktkaradbhavenna puranvttirbhavmbhonidhau </p> <p>tasmai rgurumrtaye nama ida r dakimrtaye || 3 || </p> <p>nncchidra ghaodara sthita mahdpa prabhbhsvara </p> <p>na yasya tu cakurdikaraa dvr bahi spandate | </p> <p>jnmti tameva bhntamanubhtyetatsamasta jagat </p> <p>tasmai r gurumrtaye nama ida r dakimrtaye || 4 || </p> <p>deha pramapndriyyapi cal buddhi ca nya vidu </p> <p>str blndha jaopamstvahamiti bhrntbha vdina | </p> <p>myakti vilsakalpita mahvymoha sahrie </p> <p>tasmai r gurumrtaye nama ida r dakimrtaye || 5 || </p> <p>rhugrasta divkarendu sado my samcchdant </p> <p>sanmtra karaopa saharaato yo bhtsuupta pumn | </p> <p>prgasvpsamiti prabhodasamaye ya pratyabhiyate </p> <p>tasmai r gurumrtaye nama ida r dakimrtaye || 6 || </p> <p>blydivapi jgraddiu tath sarvsvavasthsvapi </p> <p>vyvtt svanu vartamna mahamityanta sphuranta sad | </p> <p>Page 3 of 4</p> <p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p> <p>svtmna prakakaroti bhajat yo mudray bhadray </p> <p>tasmai r gurumrtaye nama ida r dakimrtaye || 7 || </p> <p>viva payati kryakraatay svasvmisambandhata </p> <p>iyacryatay tathaiva pit putrdytman bhedata | </p> <p>svapne jgrati v ya ea puruo my paribhrmita </p> <p>tasmai r gurumrtaye nama ida r dakimrtaye || 8 || </p> <p>bhrambhsyanalo nilo mbara maharntho himu pumn </p> <p>itybhti carcartmakamida yasyaiva mrtyaakam | </p> <p>nnyatkicana vidyate vimat yasmtparasmdvibho </p> <p>tasmai gurumrtaye nama ida r dakimrtaye || 9 || </p> <p>sarvtmatvamiti sphuktamida yasmdamumin stave </p> <p>tensva ravattadartha mananddhyncca sakrtant | </p> <p>sarvtmatvamahvibhti sahita sydvaratva svata </p> <p>siddhyettatpunaraadh pariata caivarya mavyhatam || 10 || </p> <p>|| iti rmacchakarcryaviracita dakimurtistotra sampram || </p> <p> Web Url: http://www.vignanam.org/veda/dakshina-murthy-stotram-english.html </p> <p>Page 4 of 4</p> <p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p>