contabilitatea activitatii de comert exterior - cdn4. activitatii de comert exterior...آ  scopuri...

Download Contabilitatea activitatii de comert exterior - cdn4. activitatii de comert exterior...آ  scopuri globale;

Post on 02-Sep-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MARIUS DUMITRU PARASCHIVESCU (cooRDoNATOR)

  FLORTN RADU

  GHEORGHE LEPADATU (cooRDoNATOR)

  LUCIAN PATRA$CU

  CONTABILITATEA AcTrvrrArrr DE coMERTtt

  EXTERIOR

 • CUPRINS

  CAPITOLUL 1 GENERALTTATT ASUPRA CONTTNUTULUI $T ROLULUI COMERTULUI EXTERIOR .............11

  1 . 1 . Global izarea economiei - tr[sdturi definitorie a lumii contemporane . . .. , . .. 1 I 1.2. Intemalionalizarea afacerilor - componentd a mediului economic

  contemporan .........,.....,...13 1 .3. Comerlul exterior - definire, fundamentare, ro1......... .............. I 5 1.4. Trdsdturile economico - financiare ale activit5fii de comer! exterior .........t7 1.5. Autoverificarea cuno;tinfelor................. ...............18

  CAPITOLUL 2 ORGANIZAREA ACTIVITATII DE COMERT EXTERIOR $I COOPERARE,A ECONOMTCA rNTERNATIONALA............. ................1e

  2.1. Tipurile de societlfi de comerf exte rior...... ........... l9 2.2. Structuri organizatorice ale societdfilor de comer! exterior.........................21 2.3. Modalit[fi de rcalizarc a activit[tii de comer! exterior...... .......24 2.4. Reglementdri economico - juridice ale comerfului exterior .............,.........25

  2,4.1 , Negocierea intranzac[iile de comer! exterior ..........,.........25 2.4.2. Contractarea in tranzacliile de comer! exterior ..................28

  2.4.2.1. Oferta ........,......,..28 2.4.2.2. Contractul comercial - act de reglementare juridic[ a relaliilor

  economico-financiare in comerlul exterior....,. ..,........31 2.4.3. Condilii de livrare a mdrfurilor in cornerlul exterior.....................,.......45

  2.4.3.1. Condiliile de livrare INCOTERMS - 2000 qi RAFTD - 1941......45 2.4.3.2. Confinutul condiliilor de livrare INCOTERMS - 2000.........,........49 2.4.3.3. Sinteza INCOTERMS - 2000 :.....................................54

  2.5. Autoverificarea cunoptinfelor.............,.. ................57

  CAPITOLUL 3 PROBLEME DE BAZA PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILTTATTT socrETATrLoR DE COMERT EXTERIOR........... .....................,..59

  3.1 . Definirea gi funcliile contabilitAfli............. ............59 3.2. Obiectul qi obiectivele contabilit[lii................ ......61

  3.3.1. Conceptele contabi1it61ii................ .........,........69 3.3.2. Principiile contabilit[tii ................70 3.3.3. Procedeele contabilitdlii ...............73

  3.4. Formele de contabilitate......... ............84

 • 3.5. Funclia financiar - contabild ?n contextul reflect[rii opera{iunilor de corner! exterior

  3.6. Autoverifrcarea cunoqtinlelor................ ................90

  CAPITOLUL 4 MIJLOACE,INSTRLMENTE, MODALITAP OE PLATA $T FTNANTARE uTrLrzATE iN COMERTUL EXTERTOR ....................91

  4.1. Mijloace qi instrumente de plat[ internalionale...... ..................91 4.1.i. Mijloace de plat[ interna]ionale ......................91

  4.1.1 .1. Valutele ...............91 4.1.1.2. Monedele intemalionale................ ...,......,.93

  4.1.2. Instrumente de platd internalionale .....,......... .,...................94 4.1.2.1. Cambia ................96 4.1.2.2. Biletul la ordin .......................99 4.1 .2.3. Cecul ................. 100 4.1.2.4. Cardu1........ ........102

  4.2. Modalitali de platl interna{ionale .....105 4.2.1. Acrcditiwl documentar.,........ ....105 4.2.2.Incasso-ul documentar........,.. .....115 4.2.3. Ordinul de plat[.... .....^..........".....119 4.2.4. Scrisoarea de credit comercial[. ....................122 4.2.5. Compensalia. Acordul de clearing ................123

  4.3. Modalitali de finanlare in comerlul exterior...... .....................126 4.3.1 . Modalit[!i de finanJare pe termen scurt.....,..... .................126 4.3.2.Modalit[!i de fnargarc pe termen lung........... .................130

  4.4. Autoveriticarea cunogtinfelor ..,.....,....... ...,.......... 135

  CAPITOLUL 5 CONTABILITATEA EXPORTIJLT'I DE MARFURI ...,.....,....,,....136

  5.1. Contabilitatea exportului de m[rfuri pe cont propriu...... .......136 5. 1.1. Contabilitatea expodului de mdrfuri pe cont propriu cu incasare la

  vedere....... ..............139 5.1.1.1. Particularitbti financiar-contabile privind exportul de m6rfuri pe

  cont propriu cu incasare la vedere .........139 5,1 .L2. Contabilitatea stocurilor de mdrfuri................. ..........144 5.1.1,3. Contabilitatea comercializhrri m[rfurilor la extern....................... 155

  5.1 .2. Contabilitatea exportului de m[rfuri pe cont propriu..............,...........166 5.1.2.1. Particularit[]i financiar-contabile privind exportul de mdrfuri pe

  cont propriu pe credit comercial .......,....166 5.1.2.2. Contabilitatea exporfului de mdrfuri pe cont propriu pe credit

  comercial pe termen scurt.......... ...........J7A

  6

 • 5.1 .2.3. Contabilitatea exportului de mdrfuri pe cont propriu pe credit comercial pe termen 1ung........... ............181

  5.2. Contabilitatea exportului de mdrfuri ?n eomision ..............,....194 5.2.1. Contabilitatea exporfului de mdrfuri in comision ............197

  5.2.1.1. Particularitdli financiar-contabile privind exportul de mdrf-uri in comision cu incasare la vedere ..............197

  5.2.I.2. Contabilitatea operafiunilor privind exporlul de mdrturi in comision cu incasare la vedere ........... 198

  5.2.2. Contabilitatea exportului de mdrfuri in comision pe credit comercial2O5 5 .2.2.1. Parti cul aritdf i fi nanciar-contabi I e privi nd exporful de m[rfuri ?n

  comision pe credit comercial .................205 5.2.2.2. Contabilitatea exportului de mdrfuri in comision pe credit comercial

  pe termen scurt........... .........207 5.2.2.3. Contabilitatea exportului de mirfuri in comision pe credit comercial

  pe termen 1ung.......... ..........225 5.3. Autoverificarea cunoqtinlelor ................ ..............245

  CAPITOLTIL 6 CONTABILITATEA IMPORTULUI DE UANTUru ,,.,,.,,..,.,,....,..247

  6.1. Contabilitatea importului de mlrfuri pe cont propriu...... .......247 6.1.1. Contabilitatea importului de mdrfuri pe cont propriu cu plata

  la vedere .................254 6.1.1.1. Particularit[fi financiar-contabile privind importul de mirfuri pe

  cont propriu cu plata la vedere.... ............... j... ...........254 6.1rt.2. Contabilitatea operafiunilor privind importul de mirfrni pe cont

  propriu cu plata la vedere.... ...................257 6.1.2. Contabilitatea importului de mdrfuri pe cont propriu pe credit

  comercial.. ,...........,,276 6.1.2.1. Particularit[fi financiar-contabile privind importul de mbrfuri pe

  cont propriu pe credit comercial ............276 6.1.2.2. Contabilitatea importului de mdrfuri pe cont propriu pe uedit

  comercial pe termen scurt.......... ............279 6.L2.3. Contabilitatea importului de mirfuri pe cont propriu pe credit

  comercial pe termen 1ung........... ............286 6.2. Contabilitatea importului de mlrfuri in comision ..................300

  6.2.1. Contabilitatea importului de m[rfiui in comision cuplata lavedere..30l 6.2.LI. Particularit[fi financiar-contabile privind importul de mdrfuri in

  comision cu plata la vedere.... ................301 6.2.1.2. Contabilitatea operaliunilor privind importul de mirfuri in comision

  cu plata la vedere ................303 6.2.2. Corrtabilitatea importului de mdrfuri in comi3ion pe credit comercial3l l

 • 6.2.2.1. Particularitdli fi nanciar-contabi le privind importul de mbrfuri in comision pe credit comercial ....................311

  6.2.2.2. Contabilitatea importului de mdrfuri in comision pe credit comercial pe termen scurt.......... ...............313

  6,2.2.3. Contabilitatea importului de mdrfuri ?n comision pe credit comercial pe termen 1ung.,......... ...............3?'1

  6.3. Autoverif-rcarea cunoptin{elor ..,...........,, ...,..........339

  CAPITOLUL 7 CONTABILITATEA OPERATITINILOR COMBINATE $T COMPLEXE DE coMERT EXTERIOR ............340

  7.1. Contabilitatea operaliunilor combinate de comer,t exterior ....340 7.1 .l . Contabilitatea reexportului de mirfuri .....,....340 7.I.2. Contabilitatea operaliunilor de switch. ..........346

  7.2. Contabilitatea operaliunilor complexe de comer! exterior .....357 7 .2.1. Contabilitatea lucrlrilor de construcfii-montaj executate in

  strdin5.tate ...............35 8 7.2.2. Contabilitatea activit[fii de asisten![ tehnicd qi de service in

  strdindtate ...,...........375 7.3. Autoverificarea cunoqtinlelor ................ ..............383

  CAPITOLI'L 8 CONTABILITA TEA S CHIMBIIRILOR COMERCIALE INTRACOMLTNTTARE. ..........384

  8. 1 . Consideralii generale privind schimburile comerciale intracomunitare.... 3 84 8.2. Contabilitatea livrdrilor intracomunitare............ ........,,..........393 8.3. Contabilitateaachizitiilorintracomunitare........... ...........^......398

  BIBLrOGRAFrE......... .............472

 • CAPITOLUL 1

  GENERALITATI ASUPRA CONTTNUTULUI $I ROLULUT COMBRTULUI EXTERIOR

  1.1. Globaltzarez economiei - trlsiturl definitorie a lumii contemporane

  in condiliile lumii contemporane, participarea activd la diviziunea internalionald a muncii reprezintd o componentd esenfiall a procesului de dezvoltare a fiecdrei fdri. ExprimAnd relalii care se stabilesc intre ldrile lumii in procesul dezvoltdrii producliei qi comerfului internafional, diviziunea intemafionald a muncii este un fenomen mondial, care acfioneazdin cadrul unei economii mondiale tot mai interdependente.

  Economia mondiald de astdzi nu mai reprezintd o simplb sumi de economii qi piele nalionale puse in contact. Ea rep