Chuong 3. Hien tuong tam li - xa hoi trong nhom xa hoi.ppt

Download Chuong 3. Hien tuong tam li - xa hoi trong nhom xa hoi.ppt

Post on 08-Nov-2015

9 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Chng 3. Hin tng tm l - x hi trong nhm x hi3.1. Khi nim chung v nhm x hi3.2. c im tm l - x hi trong nhm ln3.3. c im tm l - x hi trong nhm nh

 • 3.1. Khi nim chung v nhm x hi3.1.1. Khi nim v nhm x hi

 • b. Phn loi: Theo quy m v mi lin h gia cc thnh vinNhm ln: l tp hp ngi c mi quan h qua li vi nhau mang tnh gin tip (thng qua cc quy nh, php ch).- Dn tc.- Giai cp.- m ng.Nhm nh: l tp hp ngi, c mi quan h qua li trc tip vi nhau, trong mt khong thi gian v khng gian nht nh.- Tp th lao ng.- Gia nh.

 • S tng hp v phn loi nhmNhmTheo quy mTheo tnh cht hot ngTheo trnh pht trinTheo gi trTheo thi gian tn tiNhm lnNhm nhNhm chnh thcNhm khng chnh thcNhm pht trin thpNhm pht trin caoNhm hi vinNhm quy chiuNhm tn ti lu diNhm tm thiNhm tn ti theo chu k

 • - Cn c vo tnh cht hot ng: nhm chnh thc v nhm khng chnh thc.- Da theo trnh pht trin: nhm c trnh pht trin cao v nhm c trnh pht trin thp.- Theo gi tr: nhm hi vin (chun mc)v nhm quy chiu (thi tiu cc i vi nhm chnh thc, hng n nhm khc).- Cn c theo thi gian tn ti: nhm tn ti lu di (lng x, trng hc,); nhm tm thi (m ng, nhm khch du lch,); nhm tn ti theo chu k.

 • Phn loi nhm theo J. P. ChaplinNhmNhm c sNhm quy chiuNhm ln

 • Phn loi nhm theo G. M. AndreievaNhmCc nhm c iu kinCc nhm thc tCc nhm trong phng th nghimCc nhm t nhinCc nhm lnCc nhm nhCc nhm khng t chcCc nhm c t chcNhm t phtTp th

 • 3.2. c im tm l - x hi trong nhm lnNhm ln l g?Nhm ln l mt tp hp ngi, c mi quan h qua li vi nhau mang tnh cht gin tip (thng qua cc quy nh, php ch,)

 • c im ca nhm ln- Tn ti trong qu trnh pht trin lch s ca x hi: dn tc, giai cp, m ng, cng ng sc tc, ngh nghip, la tui,- Tn ti khch quan, khng ph thuc ch, nguyn vng ca cc thnh vin.- Chu s quy nh ca cc iu kin vt cht v tinh thn ca x hi: phong tc tp qun, truyn thng,- C mi quan h vi cc nhm khc nh mt chnh th thng nht.- Mi nhm u c nhng c im TLXH c th, thi nht nh i vi nhng gi tr.

 • 3.2.1. c im tm l dn tc

 • a. Khi nim v tm l dn tcTm l dn tc l nhng c im tm l tiu biu, c trng nht v c tnh bn vng ca mt dn tc.- N c hnh thnh trong mi trng a l, t nhin v x hi ca dn tc .- N l c s xc nh bn sc ca mt dn tc v phn bit dn tc ny v dn tc khc.

 • - N phn nh trnh pht trin v np sng vn minh ca dn tc .- Hnh thnh lu di, c s bin i v tr thnh nh hng gi tr ca mi dn tc.- Th hin ra phong tc tp qun, truyn thng, li sng v phong cch sng ca mt dn tc.

 • b. Nhng iu kin hnh thnh tm l dn tc- iu kin t nhin: v tr a l, kh hu, t ai,- Ngun gc hnh thnh v qu trnh u tranh sinh tn, pht trin.- Trnh pht trin ca lc lng sn xut (t duy sn sut) v s giao lu vi cc dn tc khc.- Ch x hi v cc mi quan h trong a bn sinh sng ca cc dn tc.

 • c. Nhng c im tm l dn tc cn ch - Lng t ho dn tc l iu kin tn ti v pht trin ca mt dn tc, tr thnh l sng v sc mnh ca c dn tc.- S bnh ng gia cc dn tc trong mt quc gia l mt i hi khch quan mang nng yu t TLXH.- Kht vng c lp dn tc v ch ngha quc t.

 • d. Nhng vn tm l dn tc cp bch hin nay nc ta- Nui dng v pht trin tnh yu nc, t ho dn tc ca ngi Vit Nam vi vn mnh t nc v CNXH.- Xy dng tnh cm qu hng, tm l ng bo, mong c ha hp dn tc trong cng ng ngi Vit trong v ngoi nc.- C thi i x v chnh sch hp tnh, hp l i vi ngi di tn tr v, Vit kiu,- Li ch dn tc v quc t, quan h lng ging tt p vi cc dn tc.- Khc phc khong cch v trnh , kinh t, TLXH, gia cc dn tc.

 • 3.2.2. c im tm l giai cpTm l giai cp l ton b nhng biu hin ca thc giai cp thng qua i sng tinh thn hng ngy.- Cng nhn.- Nng dn.- Tng lp tr thc.

 • a. Tm l giai cp cng nhn

 • * Nhng c im tm l ca giai cp cng nhn Vit Nam:- Nhng c im c tnh truyn thng:+ Tnh tin phong trong cch mng dn tc dn ch nhn dn v cch mng XHCN.+ Gn b lng yu nc vi yu CNXH.+ Gn b vi ng v giai cp nng dn.- Nhng c im mi cn ch : + Tnh cht tr trung, hng hi, xung kch, gn b vi thi k CNH - HH t nc v hi nhp.+ Yu ngh, cn c, dng cm ca ngi Vit Nam.

 • - Nhng c im tm l tiu cc:+ Tp qun v thi quen lc hu.+ nh hng ng k ca giai cp nng dn, tm l sn xut nh.+ S so snh, la chn, ganh t gia cc ngnh ngh khc nhau.+ Tm l lm thu - lm ch, thu nhp cao - thu nhp thp.

 • b. Tm l nng dn

 • Nhng c im c trng tm l nng dn - Thit tha gn b vi t ai, ng rung, lng qu.- Lao ng cn c, sc chu ng bn b, sng c tnh ngha, trng o l, tin theo ng.- c m v nhu cu thng thit thc, gin d.- Tm l tp th bc u hnh thnh nhng cha c cng c v pht huy mnh m.

 • Nhng lu trong tm l nng dn- Thng c mi quan h huyt thng nn c tinh thn cng ng lng - x theo hng duy tnh.- C khuynh hng sng hng ni, t hot ng x hi.- Kh nng thch ng chm, cam chu, an phn.- thc t chc k lut cha cao, tc phong gi gic cha nghim.- Thin v tn ngng, nim tin.- Thng t duy theo kinh nghim, mang tnh trc quan.

 • Tm l tiu nng- T duy manh mn, tm nhn hp.- T tng b phi, dng h cc b a phng.- Tnh th ng, li, yn phn.- T tng d ha di qu, ngi u tranh cho l phi.- Tm l n xi th, chp git.- Tc phong ty tin, thc k lut km.- T tng bnh qun ch ngha.- T tng c on gia trng.- Tm l t hu c nhn.- Trng tui tc, ngi gi.

 • c. Mt s c im tm l ca tng lp tr thc Vit Nam

 • - Yu thch lao ng sng to, t do chn chnh v cng bng x hi, lun ng v pha nhng ngi lao ng b p bc xa b bt cng.- Tnh phong ph, a dng do nhiu b phn hp thnh, nhiu ngun o to v chu nh hng ca nhiu nc khc nhau trn th gii, c quan h vi tr thc quc t.- C tinh thn dn tc cao, c nhiu tim nng cht xm tuy cn non tr.- Lu : + Tm trng bp bnh, lo lng, bn khon trc tiu cc ca x hi. + Mt s tr thc dao ng nim tin vo l tng XHCN.

 • 3.2.3. Tm l m ng

 • * m ng l mt tp hp ngi hi t li vi nhau v mt l do no ti mt khng gian v thi gian nht nh.- S hnh thnh m ng mang tnh cht ngu nhin, nht thi.- m ng thng khng c s thng nht mc ch hng n hot ng chung.- Khng c tnh t chc, k lut.- Thng khng c ngi lnh o, th lnh.- Thnh phn tham gia rt a dng.

 • * Mt s hin tng ni bt ca tm l m ng:- Tr tu ca m ng: cm tnh, m h, khng su sc,- Tnh cm ca m ng: t l thun vi s lng.- C ch tm l m ng: bt chc, ly lan, m th - thi min.

 • * Hnh thnh m ng tch cc:- To ra tnh hung c sc hp dn, ph hp vi nhu cu, hng th, nguyn vng, ca nhiu ngi.- Tc ng lm tng cng xc cm ca m ng to nn sc mnh tng hp.

 • * Gii tn m ng tiu cc:- Loi b nguyn nhn, iu kin hnh thnh.- Phn ha m ng, to ra m ng khc lm gim p lc ca m ng tiu cc.- Tc ng lm thay i nhn thc.- Dng bin php hnh chnh gii tn.

 • 2. Tm l nhm nh

 • * Nhm nh l g? Nhm nh l tp hp ngi, c mi quan h qua li trc tip vi nhau, trong mt khong thi gian v khng gian nht nh.- Tp th lao ng.- Gia nh.-> Nhm nh l mt tp hp ngi c thng nht li vi nhau theo mt mc ch v theo nhng mi quan h nht nh.

 • c im ca nhm nh- Tp hp ngi l mt s lng ngi t 2 (3) tr ln.- Mc ch (tch cc hay tiu cc): c cc thnh vin chp nhn v gn kt vi nhau.- Mi quan h (c nhiu dng): tnh cm, cng vic, hc tp, vui chi,- Mi ngi cng mt lc c th l thnh vin ca nhiu nhm: gia nh, ngh nghip, hc tp, vui chi,

 • 2.1. Tm l tp th lao ngTp th lao ng l mt nhm x hi bao gm nhiu thnh phn tham gia vi cc mc nhn thc v s hiu bit khc nhau, gn b vi nhau bng mt hot ng chung ph hp vi yu cu ca s phn cng lao ng x hi. - Tp th lao ng l mt nhm nh c ngha x hi quan trng ni lin c nhn vi x hi v l t bo c s ca x hi.- Tm l tp th l ton b nhng qu trnh, trng thi v thuc tnh TLXH ca mt tp th.

 • c im ca tp th lao ng- C mc ch hot ng r rng, c th, mi thnh vin u thng nht v thc hin.- Phi c quy nh cng vic r rng, cht ch, c k lut buc mi thnh vin phi chp hnh.- C quyn s hu v chu trch nhim qun l, s dng mt c s vt cht, kinh t, ti sn nht nh.- Cc thanh vin c mi quan h gn b mt thit gip ln nhau trong cng vic v i sng hng ngy.- C truyn thng hot ng, c quan h vi cc nhm khc.

 • 2.2. Tm l gia nh- Gia nh l t bo ca x hi, l ni ra i v ln ln thnh ngi ca nhng nhn cch. - Gia nh l mt nhm nh xy dng trn quan h hn nhn v huyt thng.- Tm l gia nh l nhng biu hin ca i sng tinh thn hng ngy ca cc thnh vin.

 • Mt s im cn lu trong tm l gia nh Vit Nam hin nay- Li ch kinh t gia nh ang tr thnh ng lc trc tip v chnh ng ca con ngi: n nh, hi ha ca tm l gia nh.- Vai tr ca ngi m (ph n) rt quan trng trong vic to nn mi m gia nh.- Tm l gia nh tc ng mnh m v nhy cm trong vic x l cc hin tng: li hn, di dn, ti phm,

 • - Vn nh , vic lm, tin lng cho mt h gia nh l vn bc xc, thng xuyn tc ng n tm l mi thnh vin.- Mc tiu xy dng Gia nh vn ha mi c lin quan n vn duy tr v pht trin tm l gia nh.

 • CM N CC BN!Email: nguyen1975hongphan@yahoo.com T: 0903169291