cetrdeset godina dervisa i spavaca

Download Cetrdeset Godina Dervisa i Spavaca

Post on 02-Dec-2015

14 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kazaz, Enver. Makov i Mesin obrat: Cetrdeset godina Dervisa i Spavaca.

TRANSCRIPT

 • Enver Kazaz

  MAKOV I MEIN OBRAT

  etrdeset godina od objavljivanja Dervia i smrti Mee Selimovia i Kamenog

  spavaa Maka Dizdara dobar je povod za raspravu o stanju bonjakog i

  bosanskohercegovakog knjievnog kanona, principima njihovog izvoenja, kriteriologiji

  koja je prisutna u njihovoj osnovi te modelima izvoenja kanonizacije u ovdanjoj praksi

  vrednovanja knjievnosti. I Dervi i Spava, po opoj saglasnosti, uz Skenderove Sonete I-II,

  najbolja djela bonjake knjievnosti, morali bi biti poloeni u temelj estetikih kriterija

  prema kojima se izvodi kanonizacija. U momentu objavljivanja, danas ve daleke 1966.

  godine, ova djela znaila su vrhunac modernizma u bonjakoj, a uz Andrieve romane i

  pripovijetke i bosanskohercegovakoj knjievnosti, ali i na ukupnom junoslavenskom

  kulturnom prostoru.

  Selimovi je u svom djelu sintetizirao iskustva modernistikog romana interliterarne

  junoslavenske zajednice, suoio, preko parabolikih aspekata svoje prie, tadanje

  jugoslavensko drutvo sa totalitarnom ideolokom i politikom praksom, pokazao nasilje u

  formiranju pojedinevog identiteta u kontekstu postnieanske kulture drame ateizacije na

  Zapadu, ispitao tu kultura sa stajalita telosa ka kojem je ona upravljena, a njenoj apsurdnosti

  suprotstavio ideju trasncendentalnog statusa pisma u kontekstu svijeta kao egzistencijalnog

  gubilita. Istodobno s tim, ovaj romansijer je na planu strukturiranja naracije na bazi svog

  antitetikog miljenja u maksimalnoj mjeri dramatizirao i intelektualizirao naraciju.

  Na toj osnovi on je pokazao prostor ljudske svijesti i ukupan horizont ljudske psihe

  kao topos i etike, i emocionalne, i psiholoke, i politike, i ideoloke, i metafizike, dakle,

  ukupne drame uma, ali i drame ljudske akcije. Njegov roman pripovijeda priu o odisejskom

  udesu ovjeka zapadnjaki shvaene moderne koji se naao u poziciji lukaevski shvaenog

  transcendentalnog beskunitva i stalno promjenjivog identiteta. Antitetko miljenje kao

  osnov dramatizirane naracije i Drevia i Tvrave omoguilo je Selimoviu zasnivanje

  bahtinovski shvaene polifoninosti romana. Ona, meutim, nije u Derviu puka narativna

  tehnika, ve model konsturiranja junakovog sistema miljenja i dehijerarhizacije drutvenog

  poretka, ime je ovaj romansijer, govorei iz pozicije ovjeka koji se koprca u prostoru

  apsurda egzistencije, doveo u pitanje utopijski karakter ne samo totalitarne ideologije nego i

  ukupne megakulture zapadnocentrine moderne.

  To i jesu elementi na osnovu kojih Dervi prevladava svaku kulturalnu granicu

  izdiui se iz lokalne u prostor univerzalne kulture. Ali, politiki aspekti Nurudinove

 • antitetiki utemeljene dramatizirane ispovijesti o apsurdu i smrti i ivota, prevladavaju i

  vremenske, a ne samo prostorne granice u kulturi. U dananjem postmodernom bipolarnom

  svijetu kao konstruktu amerike ideoloke i svake druge moi, u kojem je ameriki

  predsjednik Dord Bu ideolokom naracijom o globalnoj prijetnji terorizma omoguio

  promjenama zakona pretvaranje amerikog demokratskog drutva u drutvo pijunae, ucjene

  i straha, hvatajui u tu svoju zamku i ukupan meunarodni politiki poredak - raspala se

  posljednja utopijska naracija Zapada, ona o parlamentarnoj demokratiji kao idealu slobode i

  vrhunacu povijesnog napretaka i emancipacije ovjeanstva.

  Selimovi je, ali ne samo on ve i niz drugih romansijera, u politikim aspektima

  svoje parabolino organizirane prie pokazao kroz Nurudinovu dramu raspad svih ideolokih i

  politikih utopija, te se tim svojim antiutopijskim duhom ovaj roman smjestio na granicu

  izmeu megakulturnih koncepcija moderne i postmoderne. Otud njegova pria nije samo

  bolna apsurdana ispovijest o totalitarnom poretku komunizma, ve simbolika pria o

  totalitarnoj prirodi svakog oblika ljudskog drutva i totalitarnoj sadrini ukupne povijesti. Ta

  sposobnost Dervia i smrti da misli sadraj ukupnog vremena i ini ovaj roman

  transkulturalnim esteskim fenomenom.

  Na slian nain transkulturalan je i Makov Kameni spava. U svom konstruiranju

  bosanskohercegovakog povijesnog identiteta, Mak jeste poao od tradicije bosanskog

  srednjovjekovlja i kosmogonije bosanskih krstjana, ali se u ciklusu Slovo o nebu, prije svega

  u pjesmama kao to su Sunani hristos, Vrata itd. to povijesno vrijeme suoilo sa

  metafizikim beskrajem, pa Kameni spava jest poezija susreta vremenitog i vjenog,

  povijesnog i metafizikog, tradicionalnog i modernog koncepta ovjeka unutar postupka

  arhazacije modernih iskustava i modernizacije arhainih. Ba onako kako su se npr. u

  Modroj rijeci susrele politeistike koncpecije smrti sa onim monoteistikim. Pri tom je,

  pokazuje Mak u svojim intertekstualnim obuhvatima ukupne kulture u ovoj pjesmi,

  monoteizam izdigao u beskraj kosmosa politeistiku strogo definiranu prostornost smrti iz

  razliitih mitskih figura podzemnog svijeta. Zato su rijeke Stiks i Leta postale modrom

  rijekom u kojoj se njenom irinom, duinom i duljinom sabire ukupan prostor i ukupno

  vrijeme zagledani u metafiziku vjenost i kosmiku beskrajnost.

  Uronjen u lokalnu historiju, Kameni spava je arahaizacijom modernog i

  modernizacijom arhainog sveljudskog iskustva suoio zapadnu materijalistiki koncipiranu

  kulturu moderne sa nunou transcendiranja materijalizma i nunou povrataka

  metafizikom konceptu miljenja, to ga je moderna izgubila padom svetih i mitskih jezika u

  modernistiki logocentrizam i prostor politike funkcionalizacije svetog.

 • Ba kao to je Selimovi u Derviu ostvario modernistiki koncept metatekstualnosti

  kroz dramu pisanja kao dramu samospoznavanja stalno promjenjivog Nurudinovog identiteta,

  i Dizdar je u ciklusu Slovo o slovu, pogotovo u pjesmi bbbb, samoosvjestio poeziju na bazi

  modernistike metatekstualnosti krenuvi od sumnje u rije kao mitsko tvorbeno prapoelo,

  da bi je iz biblijsko-mitskog vratio u vremenito podruje.

  Tako se u Kamenom spavau tragizam povijesti, kroz anatajnovski shavaeno

  ovremenjenje prostora i oprostorenje vremena, pretoio u hajdegerovski shvaen odnos bitka

  i vremena, da bi sve to bilo uzdignuto u metafiziki beskraj i bezvrijeme, tj. vjenost. Kao to

  je Selimovi na bazi antitetiki postuliranog miljenja dramatizirao Nurudinovu ispovijest s

  ciljem ostvarivanja polifoninosti romana, tako je i Dizadar dosegao polijeziku prirodu

  poezije kombiniranjem razliitih funkcionalnih stilova, da bi u konnici ukrtajui modernu i

  tradiciju kao megakulturne koncepte ukrstio i njihove jezike u stalnom kretanju poezije od

  lokalno povijesnog do univerzalno metafizikog.

  Imajui u vidu da su ovo tek nacrti jednog od niza moguih itanja ova dva djela, oba

  pisca postaju u kontekstu bonjake i bosanske literature, u okvirima eliotovski shvaenog

  susretu individualnog talenta i tradicije, knjievni zakonodavci, Selimovi u romanu, a

  Dizadar u poeziji. Oba pisca, takoer, kako je to napomenuto, matinu literaturu i kulturu ine

  transkulturalnim fenomenima, potvrujui nunost redefiniranja zapadnocentrinog

  knjievnog kanona, pri emu je centar smjeten u viskodiferencirane literature tzv. velikih

  jezika, a rub je u nediferenciranim literaturama tzv. malih jezika. Konana posljedica jest

  uvoenje bonjake i bosanskohercegovake literature i kulture, nakon Andrievog dobijanja

  Nobelove nagrade, u poredak zapadnocentrinog knjievnog kanona. To znai da su sa

  Selimoviem i Makom, a poslije i sa Skenderovim sonetima, bonjaka i bosanska

  knjievnost modernizma nakon Andrieve nagrade prele iz statusa lokalnih u podruje

  globalno vanih kulturnih fenomena. Na planu bonjakog i bosanskohercegovakog

  knjievnog konteksta to je znailo postavljanje novih, globalno relevantnih estetskih

  standarda.

  Oba djela, meutim, svojim znaajem nisu ostala samo u domenu knjievnosti, nego

  se njihov uticaj prenosi i na cjelinu kulturnih praksi, ali i drugih drutvenih diskursa. Zato i

  Dervi i smrt i Kameni spava vre presudan uticaj kako na kulturni bonjaki i

  bosanskohercegovaki identitet, tako i na druge identitarne prakse u BiH, i onu politiku, i

  ideoloku, i etiku itd., pa bi se gotovo moglo rei da ovi knjievni tekstovi ponekad postaju i

  mitskim mjestima u postupcima konstruiranja i interpretiranja bonjakog kulturnog i

  nacionalnog identiteta.

 • Kada se ima u vidu Makova i Selimovieva estetska gesta i prevladavanje lokalnih

  kulturnih mjerila za raun modernistiki shvaene univerzalnosti esteskih kriterija, postavlja

  se pitanje da li je to ostavilo traga u postupku kanonizacije bonjake i bosanskohercegovake

  knjievnosti i da li se kanon izvodio iz perspektive Selimovievog i Dizadrevog eliotovski

  shavenog knjievnog zakonodavstava, ili je, pak, kulturni, politiki i ideoloki kontekst

  traio drugaije postavljenu kriteriologiju u konstruiranju knjievnog kanona.

  Bonjaka knjievnost, naalost spada u literature sa samo djelimino izvedenom

  kanonizacijom. Svi dosadanji pokuaji njenog kanoniziranja, od Isakovieve uvene

  antologije Biserje, preko projekta Muslimanska knjievnost u dvadeset i pet knjiga i Alefovih

  antologija bonjake knjievnosti, to ih je ureivao Enes Durakovi, do aktuelnog

  Preporodovog projekta Bonjaka knjievnost u 100 knjiga, ustvari, su nastojali pomiriti u

  sebi kriteriologiju panoramskog predstvaljanja ove literature sa postupcima njene

  modernistiki koncipirane kanonizacije. Razlozi za takvo kombiniranje kriterija

  panoraminosti i kanonizacije nalaz