cartea egipteana a mortilor. papirusul ani - cdn4. egipteana a mortilor...آ  5 incepe discursul...

Download Cartea egipteana a mortilor. Papirusul Ani - cdn4. egipteana a mortilor...آ  5 incepe discursul propriu-zis

Post on 01-Sep-2019

35 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Romdniei Cartea egipteani a morfilor / trad.,cuvint introd. note $i indice tematiq Maria Genescu. - Bucuregti: Herald, 2018 ISBN 978-973- I 1 1 -699-0 I. Genescu, Maria (trad. ; pref. ; note) 29

  Toate drepturlle gezervate. Nicio parte a acestel cirli nu poate fi refrodusl sau ffansmisi sub nicio formi: gi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv;!,qfocopierbl inregistrare sau prin orice sistem de b-tocare a inforinatrei firEq permisiunea editorului. Edilie in limba romani publicatl de Editura Herald. Copyright @ 20i8

  CARTEAEGIPTEANA AMORTILOR, PAPIRUSUL ANI

  (EdiEia a IV-a)

  Tladucere, cuvdnt introductiv, note gi indice tematic: MARIA GENESCU

  EDITURAdbHERALD ' Bucuregti,2018

 • Cuprins

  Cuvint introductiv

  Capitolul I Capitolul II Capitolul III CapitolullV CapitolulV CapitolulVl CapitolulVII capitolulvlII Capitolul IX Capitolul X CapitolulXl CapitolulXII CapitolulXIII CapitolulXIV CapitolulXV CapitolulXVI CapitolulXVII CapitolulXVIII CapitolulXIX CapitolulXX CapitolulXXI CapitolutrXXII Capitolul XXIII CapitolulXXIV CapitolulXXV capitolulxxvl CapitolulXXVII CapitolulXXVII CapitolulXXIX CapitolulXXX CapitolulXXXI CapitolulXXXI CapitolulXXXII CapitolulXXXIV CapitolulXXXV Capitolul)O(XVI CapitolulXXXVII Capitolul X)OilIII

  72 74 76 77 82 83 84 84 85 85 85

  85 86 86 87 88 88 89 89 90 9l 9l 9? 92 93 94

  101

  103

  103 103

  105 107 107

  110 tt2 rt2 112 113 tL4 115 122 124 125 t26 IN tzs l3l r33 L34 135

  135 r37

  7

  t4 23 '24

  26 26 n 28 29 30 30 31

  32 32 34 34 .)/ 37 47 49 52 53 53 54 55 56 57 58 59 60 6t

  CapitolulXXXIX CapitolulXL CapitolulXLI Capitolul XLII CapitolulXLII CapitolulXLIV CapitolulXLV capitolulXLVI CapitolulXLVII CapitolulXLVII CapitolulXLIX Capitolul L Capitolul Ll Capitolul LII Capitolul LIII Capitolul LfV CapitolulLV capitolulLVl CapitolulLVII Capitolul LVIII CapitolulLIX CapitolulLX Capitolul LXI Capitolul LXII CapitolulLXIU CapitolulLXIV CapitolulLXV capitolulLxvl CapitolulLXVII CapitolulLXVIII Capitolul LXIX

  '

  CapitolulLXX CapitoNLXXI CapitolulLXXII Capitolul LXXIII CapitolulLXXIV CapitolulLXXV CapitolulLXXVI Capitotul LXXVII Capitolul LXXVIII CapitolulLXXIX Capitolul LXXX Capitolul LXXXI CapitolulLDOflI CapitolulLXXXII Capitolul LXXXIV CapitolulLXOilI CapitolulLXXXVI capitolul LxxxvII capitolul LXXXVII CapitolulLXXXIX Capitolul XC

  64 65 68 68 68 70 70 70

 • CapitolulXCI Capitolul XCII CapitolulXCIII CapitolulXCIV CapitolulXCV CapitolulXCVI CapitolulXCVII CapitolulXCVIII CapitolulXCIX Capitolul C Capitolul CI Capitolul CII Capitolul CIII Capitolul CIV Capitolul CV Capitolul CVI Capitolul CVII Capitolul CVIII Capitolul CIX Capitolul CX Capitolul CXI Capitolul CXII Capitolul CXIII Capitolul CXIV Capitolul CXV Capitolul CXVJ Capitolul CXVI Capitolul CXVil CapitolulCxIx Capitolul CXX Capitolul CXXI Capitolul CXXII Capirolul CXXII Capirolul CXXfV Capitolul CXXV Capitolul CXXVI Capitolul CXXVII Capitolul CXXVII Capitolul CXXIX Capitolul CXXX Capitolul cxxxl Capitolul CXXXII Capitolul CXXXIII Capitolul CXXXry Capitolul CXXXV Capitolul CXXXVI Capitolul CXXXWI Capitolul CXXXVIII Capitolul CXXXiX Capitolul CXL Capitolul CXLI Capitolul CXLII

  Capitolul CXLIII Capitolul CXLIV Capitolul CXLV Capitolul CXLVI Capitolul CXLVII Capitolul CXLVIII Capitolul CXLIX Capirolul CL Capitolul CLI Capitolul CLII Capitolul CLIII Capitolul CLIV Capitolul CLV Capitolul CLVI Capitolul CLVII Capitolul CLVIII capitolul cl-x Capitolul CLX Capitolul CLXI Capitolul CLXI Capitolul CLXIII Capitolul CLXIV Capitolul CLXV Capitolul CLXVI Capitolul CLXWI Capitolul CLXVIII Capitolul CLXIX Capitolul CLXX Capitolul CLXXI Capitolul CLXXII Capitolul CLXXII Capitolul CLXXIV Capitolul CLXXV Capitolul CLXXVI Capitolul CLXXVII Capitolul CLXXVIII Capitolul CLXXIX Capitolul CLXXX Capitolul CLXXXI Capitolul CLXXXII Capitolul CLX)OilII CapitolulCLXXXW Capitolul CXXXV Capitolul CLXXX\,'I Capitolul CLXXXVI Capitolul CLXXXVII Capitolul CLXXXX Capitolul CXC

  Indice tematic qi de termeni Bibliografie selectivi

  139 t39 t4t t42 143 IM 145 145 147

  l5l 152 t54 155

  l5s 155 156

  ts7 t57 ls8 159 t65 166 168 170 17t 172 t73 t74 t74 175 175 175 175 t76 179 l9s 196 198

  199 199 20s 206 2n6 209 210 2tt 214 214 215 2ls 217 217

  22J 229 2./'0

  u0 244 245

  254 255 256 256 2s7 258 261 263 266 268 269 269 270 2J5 277 278 285 287 290 293 293 294 298 299 302 304 307 3ll 3ll 3ll 3ll 311

  3t2 312

  314 362

  i' :t,

  I i$ ( til

  '.

  "t

  $ i1l ,)t

  i

  219 220 224 22J zn

  250 253 254

 • Cenrpa pcrprrenl A MoRTILoR - Peprnusul Aur

  Capttolul I

  Iati, aici incep descdntecele

  Din care aflagi cum si unde pleaci sufletul

  inziuade luminl cdnd sfirgitul

  Devine inceputul cel mai sigur.

  in c6ntece de laudi voi preamdri

  Intrarea sufletului in ginutul misteriosului Neter-Khertil,

  Din frumosul tirdm Amenti2,

  Renagterea sa intru spirit

  $i Cll5toria3 sa rninunati

  inspre Tirimul de Dincoloa.

  t Vocabula neter induce ideea de divinitate gi deci, aici, textul se referi la Kherty, un zeu-berbec ce poate fi, in func1ie de imprejuriri, ostil sau benefic, iar singurul care

  ar putea sI inllture amenintarea acestei divinitili era Ra insusi. Kherti se mai afl[ in legituri gi cu una dintre zonele dificil de stribltut din Lumea de Dincolo: spirite ma- lefice care pAndesc gi ataci din pegterile sau din gropile in care triiesc. Termenul poa-

  te denumi respectivele locuri sau spiritele ce le ocupi. Textele ce prezintl topografia

  acestor locuri, precum qi descrierea pericolelor la care este expus sufletul postum,

  sunt redate in Cartea pe;terilor.

  ' Cwdntnl Amenfi inseamni locuinia morlilor, dar 9i ,,apusul". La fel ca gi soarele la sfirqitul zilei, la sfArgitul viegii, sufletul se indrepta spre apus. in textele noastre, Amenti

  estb locul ideal de existenlS pentru sufletul postum in agteptarea reincarndrii: aici se

  aflau Cimpiile Ferici$lor (Sekht-talu sar Sekht-Iaru), Cimpiile P-acii (Sekht-Hotep) 9i, in general, tot ceea ce egipteanul antic considera bun gi frumos in viaEa plmdnteani.

  Cartea despre Amduat sifieazi, Amenti in cea de-a cincea orl a cilItoriei nocturne a lui Ra. Stipin qi rege in Amenti era Osiris, numit gi Khentamenti, Domnul Apusului. 3 ,,Clldtoria" mortului egiptean nu numai ci presupunea o iniEiere prealabili dar, prin ea insiqi, era iniliatici. Scopul acestei inigieri era dobindirea vieEii vegnice, cu tot confortul material din epoca istorici la care ne referim, convieluirea lui allturi de

  zei qi, prin aceasta, participarea lui efectivd la miqcirile din spaEiul cosmic ce definesc

  destinul lumii plmintene, in prezent qi in viitor etc. a ,,TdrAmul de Dincolo" sau ,,Lumea de Dincolo" reprezinti spagiul in care existau sufletele morlilor egipteni, pini la reincarnare. Acest ,,tiram" avea o geografie com- plexi cu o impirlire administrativi proprie, asemdnitoare cu cea din Egiptul Antic, conformi cu etapele cilitoriei lui Ra ce se desfigura pe parcursul celor douisprezece ore nocturne.

  I4 15

  Ceprror,ur- I

  Iati cuvintele pe care eu, Osiris Anis,

  Scribul Osiris Ani, am si le spun

  in ziua cdnd voi pleca pentru ultima dat[,

  Pe ultimul drum.

  Cdnd sufletul meu de trup se va despirti,

  Atunci eu, scribul Osiris Ani, astfel voi vorbi:

  ,,Bun gisit, Osiris6, Taur din AmentiT!

  Acum, insugi Thot8, Domnul celor intelepgi,

  5 incepe discursul propriu-zis al lui Osiris Ani, scrib qi preot aducitor de ofrande. La inceput de ,,drum" spre Lumea de Dincolo, el igi definegte statutul moral qi etic ce

  il indreptiEegte si aspire la viaga vegnici. 6 Potrivit eneadei strtctttate de preolii de la Heliopolis, Osiris era cel dintii dintre copiii concepuEi de cel de-al doilea cuplu divin, Geb (Fimintul) Ei Nut (Cerul). Din legenda transmisi de Piutarh, aflim c5, ini$al, Osiris a fost om gi rege in lara Egiptu-

  lui, un civilizator care i-a inviEat pe oameni agricultura, canalizirile etc., scogindu-i din

  starea de silbiticie in care triiau. Stdrnind invidia fratelui slu Seth, devine eroul unei

  drame de proporlii cosmice: va fi ucis de acesta, apoi va fi tdiat in buc[$ ce vor fi rispin- dite pe tot cuprinsul Egiptului. Prin magia lui Isis, prin iscusinga lui Anubis, prin inteli-

  genla lui Thot qi prin voinga lui Ra, Osiris va fi readus la viali, respectiv la viala ve$nic[,

  devenind regele Lumii de Dincolo, Domn in Amenti, Judecitorul suprem al mo4ilor.

  Izvoarele egiptene prezinti numai fragmentar aminunte din viaga lui p[minteani gi postumd. Singura versiune coerentl a acestui mit este cea oferiti de Plutarh in scrierea

  intittiatd Despre Isk 9i Osiris (vezi, Prefala), insi coerenga acestui autor este in ,,spirit" grec, ce nu coincide intotdeauna cu sofisticata mentalitate ,,metafizici" egipteanl. Spre

  exemplu, este prezentat, impreuni cu soqia qi sora lui, Isis, despirlit de restul zeilor din

  panteonul egiptean cind, in realitate, elii reprezintd petogizeii gi, la rindul lui, este inclus, pini la substituire, in oricare dinue diviniti,ti. Esenlialul, sesizat qi de Plutarh, cste ci Osiris reprezenta pentru egipteni rezolvarea misterului invierii, al revenirii la viald: aqa cum Soarele reapare pe cer in fiecare dimineaEi, aqa cum plantele incolgesc,

  tlin nou, dupi fiecare revirsare a Nilului, primdvara. 7 Taurul din Amenti este unul dintre numele ce i se dldeau lui Osiris. in capitolele nrmltoare vom intilni gi alte nume ale lui: Zeul-cu-inima-opri