carmel magazine september 2011

Download Carmel Magazine september 2011

Post on 10-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carmel Magazine

TRANSCRIPT

 • 3s e p t e m b e r 2 0 1 1ja

  ar

  ga

  ng

  8 n

  um

  me

  r 1

  8 s

  ep

  te

  mb

  er

  20

  11

  stichtingcarmelcollege

  we gaan het concreter en ambitieuzer doen

  professionaliseren wat is dat eigenlijk?

  leidinggeven is een vak

 • 2vaste rubrieken

  standpunt van een schoolleider ......................3

  column romain rijk ......................................................7

  belpanel ....................................................................................8

  mijn passie .............................................................................9

  hoe ging het verder met ........................................12

  nieuws ....................................................................................13

  nieuws (vervolg) .................................................................16

  de buitenwacht ..............................................................17

  column jos baack .........................................................21

  quickscan ............................................................................22

  leidinggeven is een vakeen schoolgebouw is geen eenheidsworstHoe krijgen we het gebouw dat we willen?

  professionaliseren, wat is dat eigenlijk?

  1814

  10

  in dit nummer

  stichting carmelcollege omvat 12 instellingen voor bijzonder voortgezet onderwijs. Op ruim 50 locaties verzorgen

  we een breed onderwijs aanbod in een kleinschalige en veilige

  omgeving. Zo begeleiden we onze leerlingen. Elke dag opnieuw.

  Onderstaande - voornamelijk brede - scholengemeenschappen

  zijn aan de Carmel verbonden:

  Almelo, Pius X College, Sg. St.-Canisius Deventer, Etty Hillesum Lyceum Eindhoven, Sg. Augustinianum Emmen, Carmelcollege Emmen Enschede, Bonhoeffer College Gouda, Carmel college Gouda Groenlo, KSG Marianum Haren, Maartenscollege, International School Groningen Hengelo, Sg. De Grundel, Sg. Twickel Oldenzaal, Twents Carmel College Oss, Het Hooghuis Raalte, Carmel College Salland

  we gaan het concreter en ambitieuzer doen 4

 • s e p t e m b e r 2 0 1 1

  3

  (stand)punt van een schoolleiderProfessionele ruimte

  Op landelijk niveau speelt de ontwikkeling van het wets-voorstel Professionele Ruimte. Met dit voorstel worden bestuur, schoolleiding en leraren verplicht afspraken te maken over de wijze waarop zeggenschap van leraren over beleid in school wordt georganiseerd.

  In het kader van Professionele Ruimte is het goed ons te concentreren op de docent n zijn leidinggevende. Over de betrokken en deskundige professional zegt Mathieu Weggeman dat deze beschikt over state-of-the-art ken-nis, zijn vak en professie verder brengt, verantwoordelijk-heid neemt, kennis deelt met anderen -intern n extern- en je merkt aan hem dat hij plezier heeft in zijn werk.

  Geldt dit ook voor mij of voor mijn Carmelcollegas? vraagt u zich wellicht af. Bij docenten is het goed om uit te gaan van de onderverdeling:

  Restricted professional: gericht op vakinhoud en vakdi-dactiek; cognitieve ontwikkeling staat centraal.Extended professional: is vakoverstijgend georinteerd; de brede ontwikkeling staat centraal.

  Ik denk dat beleidsmakers landelijk n decentraal zich te veel en te lang hebben geconcentreerd op de extended professional. Dat heeft geleid tot miskenning van de restricted professional en daarmee de komst van BON en boeken zoals Beroepszeer. Als wij het hebben over onderwijsontwikkeling, professionalisering en loop-baanbeleid, is het zaak om beide typen professionals in te zetten en kansen te bieden.

  standPuntloslaten,

  vertrouwen, erkennen en

  verantwoorden

  Studies over effectief leiderschap onderscheiden vier groepen leiderschapskwaliteiten: visiegericht-heid, begrijpen en stimuleren van ontwikkeling van mensen, transformatiegerichtheid en focus op onderwijs.

  Uit aanvullend onderzoek blijkt dat transformatio-neel leiderschap brede effecten heeft in school: didactiek, betrokkenheid van leerlingen, leerresul-taten en hoger commitment van leraren. Bij trans-formationeel leiderschap gaat het om: werken vanuit een visie, zorgen voor gemeenschappelijke doelen, hoge verwachtingen hebben en stellen, ondersteuning bieden aan individuele medewer-kers, voorbeeldfunctie, participatie en betrokken-heid stimuleren en belonen van goed werk.

  Bij Professionele Ruimte gaat het om het creren van ruimte voor de ander, van leidinggevende naar docent en omgekeerd. Dit betekent mijns inziens: loslaten (delen van werk en met name verantwoordelijkheid overlatenaan de ander) vertrouwen (dat het werk en die verantwoordelijkheid in goede handen zijn bij die ander) erkennen van elkaars professionaliteit (docent n lei-dinggevende) verantwoorden (uitleggen wat je gedaan hebt, waarom en met welke resultaten). Beschouw de professionele docent, restricted of extended, als com-pagnon in onderwijskundig leiderschap. Het delen van onderwijskundig leiderschap op de werkvloer, daar gaat Professionele Ruimte over. Voorwaardenscheppend is continue aandacht voor professionalisering: bij docenten verenigd in onderwijsontwikkeling-professionalisering-loopbaanbeleid en voor leidinggevenden verwoord in Management Development.

  Het gaat dus bij de invulling van professionele ruimte om loslaten, vertrouwen, erkennen en verantwoorden.dan zetten we beroepszeer om in beroepseer.

  Harry Claessen, rector Twents Carmel College.

 • Koer

  s

  Hij toont zich blij verrast met het compliment. Koers 2013 was eveneens een afspiegeling van het gemeen-schappelijke van Stichting Carmelcollege, maar in een veel wolliger gedaante. Het las prettig en klonk mooi, maar ademde niettemin een hoog goedgevoelgehalte. Prettig te horen dat je het zo ervaart, zegt hij. In Koers 2013 stonden beslist geen domme dingen, maar het bleef allemaal vaag, concreet werd het zelden. Er kwa-men daarom ook wel eens kritische kanttekeningen van mensen die niet konden terugvinden waarop Carmel wil sturen. Rijk kan zich daarin vinden: Koers 2013 dateert van 2007. Dat was een andere tijd. Op Stichtingsniveau mochten we toen niet al te veel van het onderwijs vinden, dat was immers van de scholen zelf.Dan moet er in de jaren die zijn verstreken, veel zijn gebeurd. Rijk knikt, net als Jan Rijkers, voorzitter van de centrale directie van Het Hooghuis. Jan heeft stevig bijgedragen, als co-auteur en op de achtergrond, licht Rijk toe. Hij vervolgt: Als je nu vraagt wt er dan is ver-anderd, dan zijn er twee hoofdaspecten aan te wijzen. Allereerst de samenleving, die voortdurend hogere eisen aan de organisatie en de inhoud van het onderwijs stelt. We moeten ons steeds meer verantwoorden, wat ik overigens terecht vind. Daarbij worden grotere onder-wijs opbrengsten verlangd. Denk aan de uitspraak van Marja van Bijsterveldt: De basis op orde, de lat omhoog. Dat gebeurt niet vanzelf, daarvoor moet je heldere doelstellingen benoemen.

  Vertrouwen

  Naast die meer externe verklaring, is er een interne. Je ziet op alle niveaus groei van het onderlinge vertrouwen.

  CvB, Convent van Schoolleiders en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad staan dicht bij elkaar. Dat be-tekent niet dat we geen scherpe discussies voeren. Dat doen we wel en dat blijven we doen. Maar het kan nu in een veilige omgeving. Rijkers vult aan: Scherpte is er zeker, maar er is eveneens vertrouwen. Dat vertrouwen vertaalt zich in grotere vrijheid en grotere verantwoor-delijkheid. En in een klimaat waarin je kunt zeggen: Dit weet ik even niet, wie kan me helpen? Het is geen teken van zwakte als je zoiets vraagt. Bovendien hebben we heel veel expertise in huis, die kunnen we nog meer met elkaar delen. Ook die ambitie zie je terug in Koers 2014.Dat grotere besef van gemeenschappelijkheid staat de verscheidenheid niet in de weg. Het staat expliciet in de inleiding van Koers 2014: Onze scholen verschillen naar hun aard, de inhoud van hun aanbod en het tempo waarin ze zich ontwikkelen. Die verschillen koesteren we, juist omdat ze de eigenheid van onze scholen en dus van de ontwikkeling van de Stichting uitmaken. Er volgt meteen een spreekwoordelijke maar: Uitein-delijk, in 2014, vinden we elkaar in een uniform profiel van kwaliteit.

  Het klinkt haast als een ontdekkingsreis. Rijkers kan zich als schoolleider uitstekend in de formulering vinden. Als je een Koersdocument weer t concreet maakt, kan het gebeuren dat doelstellingen voor een school te hoog gegrepen zijn. Stel dat je achterloopt, dan trek je in vier jaar niet meteen bij. Op dat moment komen er discus-sies die je niet wilt. We schrijven bijvoorbeeld dat we bovengemiddeld willen presteren. Dat kan bedreigend zijn; wie moeilijk zit, gaat dan de discussie over dat be-grip aan. Dat is niet gebeurd. Ik vind dat een goed teken. We kunnen groeien met elkaar.

  4

  koers 2014 is het jongste visiedocument van het college van bestuur (cvb) en daarmee de opvolger van koers

  2013. wie beide stukken kent, ziet een wereld van verschil. niet eerder was de toon zo openhartig en zo concreet.

  doelbewust, volgens romain rijk, de voorzitter van het college van bestuur: teksten veranderen de wereld niet.

  je moet inhoud geven, zichtbaar maken, het gedrag tonen dat daarbij hoort.

  we gaan het concreter en ambitieuzer doen

 • s e p t e m b e r 2 0 1 1

  5

  De basis op orde, de lat

  omhoog

 • 6dezelfde taal

  Rijk, die aandachtig heeft zitten luisteren, neemt de draad over: Belangrijk is dat we nu allemaal dezelfde taal spreken en volgens hetzelfde stramien denken. Dan kom je veel meer en gemakkelijker tot die gemeen-schappelijke doelstellingen. Met, zoals het Carmel past, grote vrijheid voor de scholen. Oss is Oldenza