capaciteitsvergrotingsplan emplacement rotterdam ... capaciteitsvergrotingsplan emplacement...

Download Capaciteitsvergrotingsplan Emplacement Rotterdam ... Capaciteitsvergrotingsplan Emplacement Rotterdam

Post on 06-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Capaciteitsvergrotingsplan

  Emplacement Rotterdam N.a.v. overbelastverklaring 2013/06 van 7 september 2012

  Van ProRail Vervoer en Dienstregeling Auteur Tom Koman

  Kenmerk EDMS#3400425 Versie 1 Datum 29 augustus 2013

  Bestand Capaciteitsvergrotingsplan_Opstellen_Rotterdam_(agv_overbelastverklaring_en_Capaciteitsan alyse)-v1C

  Status Concept, exclusief verwerking eventuele zienswijzen gerechtigden

  Lw Hlg

  Gn

  Asn Vdm Ws

  Nsch

  Zl

  Emn

  Hgl Es

  Aml

  Apd Dv

  Zp

  Ah Ed Dtc

  Nm

  Ehv

  Rm Wt

  Std

  Mt Hrl

  Vl Tb Bd

  Bgn

  Zlw Ddr

  Gvc

  Rtd Sdm

  Gv Gd

  Wd Ledn

  Hlm Shl

  Asd

  Dvd

  Zd

  Hvs Wp Brn Hd

  Amf

  Lls

  Alm

  Kpn

  Gdm

  Mp

  Stv

  Hn Ekz

  Hdr

  Hwd Amr

  IJm Zvt

  Utg

  Apn

  Ztm Hld Mvt

  Rth Kfh

  Rsd Gs

  Vs

  Btl Ht

  Gr O

  Tl Rhn

  Db Zv

  Ww

  Wdn Odz

  Mrb

  On

  Swd Dz Rd

  Hm Veg

  Br Vry

  Krd

  Bon

  Ut

  Tnz Sloe

  Sb

  VAM

  2005 2005

  2 0 0 5

  2 0 0 5

  2 0 0 5

  Hfd

  Co Na

  Hlds Erp

  Whv Ps Bot

  Hr

  Svg

 • Capaciteitsvergrotingsplan Opstellen Rotterdam EDMS#3400425 2/27

  Inhoudsopgave

  0 Voorwoord en Samenvatting 3

  1 Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 1.2 Leeswijzer 4

  2 Probleembeschrijving 5 2.1 Knelpunt overbelastverklaring huidige situatie 5 2.2 Toekomst: opstellen Rotterdam ook een knelpunt? 5

  3 Oplossing voorkeursalternatief. 6 3.1 Uitwerking voorkeursvariant in 2 varianten 6 3.2 Minimum variant 6 3.3 Toekomstvaste variant 8

  4 Baten voorkeursalternatief 10

  5 Baten/kosten, conclusie en advies. 11 5.1 Minimumvariant. 11 5.2 Toekomstvaste variant 11 5.3 Conclusie en advies 11

  6 Bijlagen 12 6.1 Bijlage 6.1 Overbelastverklaring 12 6.2 Bijlage 6.2 Regelgeving 13 6.3 Bijlage 6.3 MCA Rotterdam Noord Goederen 15

 • Capaciteitsvergrotingsplan Opstellen Rotterdam EDMS#3400425 3/27

  Voorwoord Dit document is versie 1 van het capaciteitsvergrotingsplan dat ProRail heeft opgesteld naar aanleiding van de overbelastverklaring, die ProRail in het najaar van 2012 naar aanleiding van het opstelcapaciteitstekort te Rotterdam heeft afgegeven. In deze versie is nog geen zienswijze van vervoerders verwerkt. In september ligt deze rapportage ter consultatie voor bij vervoerders. Eventuele zienswijzen en/of aanvullingen op het rapport zullen begin oktober 2013 worden verwerkt tot een definitieve versie van deze rapportage.

  0 Samenvatting

  Overbelastverklaring en Capaciteitsanalyse Najaar 2012 heeft ProRail naar aanleiding van het opstelcapaciteitstekort te Rotterdam een Overbelastverklaring afgegeven (nummer 2013/06): op het emplacement te Rotterdam CS overschrijdt het totaal van de aangevraagde capaciteit in 2013 ten behoeve van opstellen en servicen van materieel de beschikbare capaciteit ter plaatse. ProRail heeft vervolgens een Capaciteitsanalyse uitgevoerd. Hierin is het probleem nader geanalyseerd en zijn kansrijke oplossingen geïdentificeerd. ProRail heeft de capaciteitsanalyse gepubliceerd op 6 maart 2013 (ProRail, kenmerk #3293185). Voorkeursalternatief In samenspraak met de betrokken vervoerders en concessieverleners is tijdens de capaciteitsanalyse verkend welke oplossing voor dit probleem de voorkeur heeft. Dit voorkeursalternatief (opstelcapaciteit voor reizigersmaterieel te Rotterdam Noord Goederen) is vervolgens in dit capaciteitsvergrotingsplan verder uitgewerkt in een minimum- en een toekomstvaste variant. De baten van de beide varianten(afgezet tegen het structureel blijven rijden van materieel naar Den Haag Binckhorst en uitgedrukt in Netto Contante Waarde over 30 jaar: c.a. € 12 miljoen), zijn lager dan de investeringskosten (afhankelijk van de variant: minimaal c.a. € 30 miljoen). Conclusie en advies Voor het oplossen van het huidige opsteltekort te Rotterdam, zoals beschreven in de overbelastverklaring, scoren de beide varianten op kosten en baten dermate, dat ProRail de ermee gemoeide investering, nu niet gerechtvaardigd acht. Omdat echter de baten van een toekomstvaste variant

  • op termijn, bij aanvullende investeringen t.b.v realisering modules 2 én 3 van een groter opstelterrein, kunnen toenemen tot c.a. € 3,4 miljoen per jaar (NCW: c.a. € 61 miljoen). De behoefte voor zo'n groter emplacement als capaciteitsuitbreiding lijkt niet eerder te ontstaan dan in de periode 2025 - 2030.

  • op termijn kunnen worden aangevuld met efficiencybaten voor Nedtrain en NSR, in geval van realisering van een groter opstelterrein Rotterdam Noord Goederen

  • op termijn kunnen toenemen wanneer als gevolg van ARBO-wetgeving aanvullende opsteltekorten te Rotterdam CS gaan ontstaan, waarvoor geen kosteneffectieve oplossingen bestaan anders dan te Rotterdam Noord Goederen,

  wordt geadviseerd om: het reeds in gang gezette ontwerponderzoek voor een groter opstelterrein te Rotterdam Noord Goederen voort te zetten (prognose: voorjaar 2014 gereed) en onderdeel te laten zijn van de gezamenlijke visie (NSR/ProRail) voor het opstellen van materieel op landelijk niveau voor de lange termijn.

 • Capaciteitsvergrotingsplan Opstellen Rotterdam EDMS#3400425 4/27

  1 Inleiding

  1.1 Achtergrond Overbelastverklaring Najaar 2012 heeft ProRail naar aanleiding van het opstelcapaciteitstekort te Rotterdam een Overbelastverklaring afgegeven (nummer 2013/06, zie eerste bijlage). Op het emplacement te Rotterdam Centraal overschrijdt het totaal van de aangevraagde capaciteit in 2013 ten behoeve van opstellen en serviceprocessen van materieel de beschikbare capaciteit ter plaatse. Capaciteitsanalyse Volgens de EU-richtlijn 2001/14 (artikel 25) heeft ProRail in aansluiting op de overbelastverklaring eerst een Capaciteitsanalyse uitgevoerd. Hierin is het probleem geanalyseerd en zijn kansrijke oplossingen geïdentificeerd. ProRail heeft de Capaciteitsanalyse gepubliceerd op 6 maart 2013 (ProRail, kenmerk #3293185). De kansrijke oplossing uit het Capaciteitsanalyse is:

  Oplossingsvariant “15”: restruimte Rotterdam Noord Goederen herinrichten voor opstellen en servicen reizigersmaterieel, zonder optimalisatie van de lay-out naar het eindplan.

  Hierbij wordt geadviseerd • zo snel mogelijk tot een eindplan voor een groter opstelterrein te

  Rotterdam Noord Goederen te komen (planstudie), dat past in de (concept-)Visie Ontwikkeling Opstelcapaciteit Openbare Infra Reizigersmaterieel.

  • en op basis daarvan te analyseren op welke wijze (wel, gedeeltelijk of geen rekening houdend met het eindplanontwerp) op veel kortere termijn substantiële opstelcapaciteit van minimaal 45 bakken kan worden gerealiseerd om het knelpunt van de overbelastverklaring op te lossen.

  Capaciteitsvergrotingsplan ProRail heeft de hierboven beschreven kansrijke oplossing(en) verder verwerkt in een Capaciteitsvergrotingsplan conform EU-richtlijn 2001/14, artikel 26. Dit rapport is daar het resultaat van.

  1.2 Leeswijzer Dit rapport levert de beslisinformatie voor de oplossing van het capaciteitsprobleem. Het rapport is als volgt opgebouwd: hoofdstuk titel inhoud 2 Probleembeschrijving Aanleiding van de overbelastverklaring, beschrijving knelpunt. 3 Oplossing

  voorkeursalternatief Beschrijving en kosten van de voorkeursoplossing in 2 varianten: een minimumvariant (niet-toekomstvast: geen rekening houdend met eventuele uitbreidingen) en een toekomstvaste variant.

  4 Baten Baten van de benodigde infrastructuur 5 Kosten/ baten, conclusie

  en advies

  6 Bijlagen Overbelastverklaring, regelgeving en MCA-berekeningen

 • Capaciteitsvergrotingsplan Opstellen Rotterdam EDMS#3400425 5/27

  2 Probleembeschrijving

  2.1 Knelpunt overbelastverklaring huidige situatie Te Rotterdam Centraal is een opsteltekort ontstaan van 20 bakken op zondag t/m vrijdagochtend en van 45 bakken op vrijdagavond tot zondagochtend. Voor het dienstregelingsjaar 2013 brengt NSR het teveel aan materieel over naar Den Haag Binckhorst, waardoor extra leeg-materieel-ritten nodig zijn. NSR heeft aangegeven, zoals in de overbelastverklaring is aangegeven, hier niet tevreden mee te zijn. Zie bijlage voor de overbelastverklaring

  2.2 Toekomst: opstellen Rotterdam ook een knelpunt? In het kader van Programma Hoogfrequent Spoor (2020) wordt ook in de toekomst te Rotterdam een opsteltekort voorzien: 32 bakken in 2020. Zie document “PHS Overige maatregelen Opstellen Reizigersmaterieel Rotterdam”, Rapport Voorkeursalternatief, P377388, 25 juni 2013, versie 4.

  In dat rapport worden vier verder onderzochte alternatieven beschreven: • De sporen 16 t/m 20 op Rotterdam geschikt maken voor opstellen en servicen; • Rotterdam Stadion (bij de Kuip) benutten voor opstellen en inrichten voor servicen; • Restruimte Rotterdam Noord Goederen inrichten voor opstellen en servicen

  reizigersmaterieel; • Het gebied Groot Den Haag (Den Haag Hollands Spoor, Den Haag CS, Den Haag

  Kleine Binckhorst, Den Haag Grote Binckhorst, Leidschendam) De derde optie1: ombouw van Rotterdam Noord Goederenstation, met handhaving van de bestaande func

Recommended

View more >