borang nyata terpinda individu di bawah seksyen .nota panduan borang nyata terpinda bagi borang b

Download BORANG NYATA TERPINDA INDIVIDU DI BAWAH SEKSYEN .NOTA PANDUAN BORANG NYATA TERPINDA BAGI BORANG B

If you can't read please download the document

Post on 03-Apr-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MAKLUMAT ASAS

1 Nama (seperti dokumen pengenalan diri)

2 No. Cukai Pendapatan 3 No. Pengenalan

4 No. Pasport Semasa

5 No. Pasport Didaftar Dengan LHDNM

6 No. Telefon

Amaun / Amaun Tambahan Pendapatan Bercukai Cukai / Cukai Tambahan Dikenakan Jumlah Cukai Kena Dibayar

BAHAGIAN A: PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN, CUKAI KENA DIBAYAR DAN KEDUDUKAN CUKAI RM Sen

A1 Pendapatan berkanun perniagaan A1 . 00

A2 Pendapatan berkanun perkongsian A2 . 00

A3 Agregat pendapatan berkanun perniagaan (A1 + A2) A3 . 00

A4 TOLAK: Rugi perniagaan bawa hadapan (Terhad kepada A3) A4 . 00 A5 JUMLAH ( A3 A4 ) A5 . 00 A6 Pendapatan berkanun penggajian A6 . 00 A7 Pendapatan berkanun sewa A7 . 00 A8 Pendapatan berkanun faedah, diskaun, royalti, premium, pencen, anuiti, bayaran berkala lain,

apa-apa perolehan atau keuntungan lain dan tambahan mengikut peruntukan perenggan 43(1)(c) A8

. 00

A9 PENDAPATAN AGREGAT ( A5 + A6 + A7 + A8 ) A9 . 00 A10 TOLAK: Rugi perniagaan tahun semasa (Terhad kepada A9) A10 . 00 A11 JUMLAH ( A9 A10 ) A11 . 00 A12 TOLAK: Perbelanjaan lain [Perbelanjaan mencari gal i ] (Terhad kepada A11) A12 . 00 A13 TOLAK: Derma / hadiah / sumbangan yang diluluskan A13 . 00 A14 JUMLAH [ A11 A12 A13 ] (Isi 0 jika nilai negatif) A14 . 00 A15 PENDAPATAN PERINTIS KENA CUKAI A15 . 00 A16 JUMLAH PENDAPATAN [SENDIRI] ( A14 + A15 ) A16 . 00 A17 JUMLAH PENDAPATAN YANG DIPINDAHKAN DARIPADA SUAMI / ISTERI * BAGI TAKSIRAN BERSAMA A17 . 00

* Jenis pendapatan SUAMI / ISTERI yang dipindahkan 1 = Ada pendapatan perniagaan 2 = Tiada pendapatan perniagaan

A18 JUMLAH PENDAPATAN YANG DISATUKAN ( A16 + A17 ) A18 . 00

A19 Jumlah Pelepasan (Amaun dari D19) A19 . 00 A20 PENDAPATAN BERCUKAI [ ( A16 A19 ) atau ( A18 A19 ) ] (Isi 0 jika nilai negatif) A20 . 00 A21 PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN (Rujuk jadual kadar cukai yang disediakan di Portal Rasmi LHDNM, http://www.hasil.gov.my)

A21a Cukai ke atas yang pertama . 00 A21a .

A21b Cukai ke atas baki . 00 Atas Kadar % A21b .

A22 JUMLAH CUKAI PENDAPATAN ( A21a + A21b ) A22 .

A23 TOLAK: Jumlah Rebat Sendiri .00 Suami / Isteri .00 Zakat dan Fitrah . A23

.

A24 JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN [ A22 A23 ] (Isi 0 jika nilai negatif) A24 .

A25 CAMPUR: Cukai Dahulunya Dibayar Balik (Dari B17 Borang BE / B27 Borang B / D5 Borang BT) A25 .

A26 JUMLAH ( A24 + A25 ) A26 .

A27 TOLAK: Seksyen 110 (lain-lain) . Seksyen 132 dan 133 . A27 .

A28 CUKAI KENA DIBAYAR ( A26 A27 ) A28 .

A29 TOLAK: Cukai Dahulunya Kena Dibayar A29 .

A30 Cukai / Cukai Tambahan Dikenakan ( A28 A29 ) A30 .

A31 Kenaikan cukai di bawah seksyen 77B Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi:-

A31a Borang nyata terpinda yang dikemukakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kena dibayar ( A30 x 10% ) A31a . ATAU

A31b Borang nyata terpinda yang dikemukakan selepas tempoh 60 hari dari tarikh kena dibayar tetapi

tidak lewat daripada 6 bulan dari tarikh kena dibayar [ A30 x 10% ] + [ { A30 + ( A30 x 10% ) } x 5% ] A31b

.

A32 Jumlah Cukai Kena Dibayar [ ( A30 + A31a ) atau ( A30 + A31b ) ] A32 .

AKUAN

Saya No. Pengenalan / Pasport *

( * Potong yang tidak berkenaan )

dengan ini mengakui bahawa maklumat mengenai pendapatan dan tuntutan bagi potongan pelepasan yang saya berikan dalam borang nyata terpinda ini dan dokumen yang disertakan adalah benar, betul dan lengkap.

1 = Borang nyata ini bagi pihak saya sendiri 3 = Sebagai pentadbir harta pusaka

2 = Borang nyata ini bagi pihak individu di ruangan 1

Tandatangan Tarikh (hh/bb/tttt)

BORANG NYATA TERPINDA INDIVIDU [PEMASTAUTIN YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN]

DI BAWAH SEKSYEN 77B AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967

Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967

B 2017

TAHUN TAKSIRAN

BORANG NYATA

TERPINDA

CP6F [Pin. 2017]

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

1

BAHAGIAN B: BAGI TAKSIRAN BERSAMA (JIKA RUANGAN A17 BERKAITAN)

Bahagian ini perlu diisi sekiranya terdapat perubahan amaun pada ruangan A17 di atas berbanding dengan amaun di ruangan B7 Borang BE asal / B17 Borang B asal / Borang BT asal tuan.

* Sila rujuk kepada No. Ruang dalam Borang Nyata suami / isteri (Borang BE / B / BT / M / MT) bagi perkara yang dipinda. Isi ruangan yang berkenaan sahaja. Sekiranya ruangan tidak mencukupi, sila sertakan lampiran mengikut format di bawah.

Borang Nyata Suami / Isteri: 1 = Borang BE 2 = Borang B 3 = Borang BT 4 = Borang M 5 = Borang MT

PENDAPATAN BERKANUN DAN JUMLAH PENDAPATAN (Bahagian B Borang BE / B / BT / M / MT)

No. Ruang * Perkara Amaun

MAKLUMAT PENDAPATAN PERNIAGAAN (Bahagian G Borang B / M / MT / Bahagian J Borang BT)

No. Ruang * Perkara Amaun

MAKLUMAT KEWANGAN ORANG PERSEORANGAN (Bahagian H Borang B / Bahagian K Borang BT / Bahagian F Borang M / MT)

No. Ruang * Perkara Amaun

BAHAGIAN C: KETERANGAN BAGI LAIN-LAIN PINDAAN

** Sila rujuk kepada No. Ruang dalam Borang Nyata asal tuan bagi perkara yang dipinda. Isi ruangan yang berkenaan sahaja. Sekiranya ruangan tidak mencukupi, sila sertakan lampiran mengikut format di bawah.

MAKLUMAT PENDAPATAN PERNIAGAAN (Bahagian G Borang B / Bahagian J Borang BT)

No. Ruang ** Perkara Amaun

MAKLUMAT KEWANGAN ORANG PERSEORANGAN (Bahagian H Borang B / Bahagian K Borang BT)

No. Ruang ** Perkara Amaun

BAHAGIAN D: PELEPASAN

D1 Individu dan saudara tanggungan 9,000 . 00 D2a Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa

(Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan) .00 Terhad 5,000

ATAU D2b Ibu dan bapa : Amaun Bilangan Individu = Amaun D2 . 00 No. Pengenalan/Pasport Kelayakan Yang Menuntut Boleh Dituntut

i. Ibu 1,500 = .00 Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu Terhad 3,000

ii. Bapa 1,500 = .00 Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa D3 Peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya Terhad 6,000 . 00 D4 Individu yang kurang upaya 6,000 . 00 D5 Yuran pendidikan (sendiri):

(i) peringkat selain Sarjana dan Doktor Falsafah bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi

(ii) peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah sebarang bidang atau kursus pengajian

Terhad 7,000

. 00

D6 Perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati atas diri sendiri, suami / isteri atau anak Terhad 6,000

. 00 D7 Pemeriksaan perubatan penuh atas diri sendiri, suami / isteri atau anak (terhad 500) . 00 D8 Gaya hidup Perbelanjaan untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

(i) pembelian buku / jurnal / majalah / surat khabar bercetak / lain-lain penerbitan seumpamanya (bukan bahan bacaan terlarang) (ii) pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (bukan untuk kegunaan perniagaan) (iii) pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 dan bayaran keahlian gimnasium (iv) bayaran bil bulanan untuk langganan internet (atas nama sendiri)

Terhad 2,500

. 00

D9 Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan diri sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan ke bawah (Potongan dibenarkan sekali dalam setiap 2 tahun taksiran)

Terhad 1,000

. 00

D10 Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar Terhad 1,000 . 00 D11 Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional

(jumlah simpanan dalam tahun 2017 tolak jumlah pengeluaran dalam tahun 2017) Terhad 6,000

. 00

D12 Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri Terhad 4,000 . 00 D13 Suami / Isteri yang kurang upaya 3,500 . 00 D14 Anak Bilangan Kelayakan 100% Bilangan Kelayakan 50% D14a Anak Di bawah umur 18 tahun X 2,000 = X 1,000 = D14a . 00

D14b Anak 18 tahun dan ke atas yang masih belajar

X 2,000 = X 1,000 =

X 8,000 = X 4,000 = D14b . 00

D14c Anak Kurang upaya X 6,000 = X 3,000 =

X 14,000 = X 7,000 = D14c . 00 D15 Insurans nyawa dan KWSP Terhad 6,000 . 00 D16 Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertangguh (Deferred Annuity) Terhad 3,000 . 00 D17 Insurans pendidikan dan perubatan Terhad 3,000 . 00 D18 Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Terhad 250 . 00 D19 Jumlah Pelepasan (D1 hingga D18) (Pindahkan amaun ini ke A19) . 00

2

Nama :

.

...

No. Cukai Pendapatan :

NOTA PANDUAN BORANG NYATA TERPINDA BAGI BORANG B TAHUN TAKSIRAN 2017

Di bawah peruntukan seksyen 77B Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967), individu dibenarkan membuat pindaan ke atas Borang Nyata yang telah dikemukakan kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.

I PERATURAN

Individu

Recommended

View more >