bdp 2500 .divx, divx ultra certified ir susijæ logotipai yra divx, inc. prekës þenklai ir yra

Download BDP 2500 .DivX, DivX Ultra Certified ir susijæ logotipai yra DivX, Inc. prekës þenklai ir yra

Post on 10-Aug-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas:

  http://www.philips.com

  Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete:

  www.philips.com/welcome

  Naudojimosi instrukcijø knygelë

  BDP 2500

 • 2

  LAZERIS

  ATSARGIAI:

  ATSARGIAI:

  VIETA:

  VALDYMAS, REGULIAVIMAS AR PROCEDÛRØ, NENURODYTØ ÐIOJE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJØ KNYGELËJE, ATLIKIMAS, GALI SUKELTI PAVOJINGÀ SPINDULIAVIMÀ.

  MATOMAS IR NEMATOMAS LAZERIO SPINDULIAVIMAS ATIDARIUS IR PAÐALINUS APSAUGÀ. NEÞIÛRËKITE Á SPINDULÁ.

  VIDUJE, ÐALIA DEKOS MECHANIZMO.

  © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

  Visos teisës saugomos

 • 30

  ... TERMINØ ÞODYNAS

  Regiono kodas

  WMA

  Regionai sieja diskus ir grotuvus su tam tikromis pasaulio dalimis. Ðis prietaisas gali groti tik diskus, kurie yra suderinami su jo regiono kodais. Savo prietaiso regiono kodà galite rasti prietaiso galinëje dalyje. Kai kurie diskai yra suderinami su daugiau nei vienu regionu (arba visais regionais).

  Windows Media™ Audio yra garso suspaudimo technologija, sukurta Microsoft Corporation. WMA duomenys gali bûti uþkoduojami su Windows Media Player 9 versija arba Windows Media Player for Windows XP. Failai yra atpaþástami ið plëtinio '.wma'.

  3

  Saugumo ir svarbi informacija

  Áspëjimas!

  Perkaitimo rizika! Niekuomet nestatykite prietaiso uþdaroje erdvëje. Visuomet palikite bent 4 colius aplink prietaisà ventiliacijai. Ásitikinkite, kad uþuolaidos ir kiti objektai niekuomet neuþdengia prietaiso ventiliacijos angø.

  Niekuomet nepalikite prietaiso, nuotolinio valdymo pultelio ar baterijø prie atviros liepsnos ar ðilumos ðaltiniø, áskaitant tiesioginius saulës spindulius.

  Nenaudokite prietaiso lauke. Laikykite prietaisà toliau nuo vandens, drëgmës ir skysèiais pripildytø objektø.

  Niekuomet nestatykite ðio prietaiso ant kitos elektrotechnikos.

  Laikykitës atokiau nuo ðio prietaiso audrø su þaibu metu.

  Kur srovës kiðtukas ar prietaiso ðakotuvas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet bûti veikiantis.

  Matomas ir nematomas lazerio spinduliavi- mas atidarius. Venkite þiûrëti á spindulá.

  Seno prietaiso ir baterijø iðmetimo informacija

  Autoriniø teisiø informacija

  Atvirojo kodo progaminë áranga

  Ðis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trik- dþiø reikalavimus. Ðis prietaisas atitinka ðiø direktyvø reikalavimus ir nurodymus: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

  Jûsø prietaisas pagamintas ið medþiagø, kurios gali bûti perdirbamos ir panaudojamos dar kartà.

  Kai ðis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiðkia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvà 2002/96/EC.

  Praðome pasidomëti apie vietinæ elektroniniø atliekø surinkimo sistemà.

  Laikykitës vietiniø taisykliø ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namø apyvokos ðiukðlëmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padës sumaþinti neigiamas pasekmes gamtai ir þmoniø sveikatai.

  Jûsø prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkanèios Europos direktvà 2006/66/EC, jø negalima atsikratyti kartu su kitomis namø apyvokos ðiukðlëmis.

  Pasidomëkite apie vietines taisykles, reguliuojanèias baterijø surinkimà, nes teisingas atsikratymas senu produktu padës sumaþinti neigiamas pasekmes gamtai ir þmoniø sveikatai.

  Ðiame prietaise yra ásiegta autoriniø teisiø apsaugos technologija, apsaugota JAV patentais ir kitomis intelektualinës nuosavybës teisëmis ir priklauso Macrovision Corporation bei kitø teisiø savininkams. Naudojimasis ðia autoriniø teisiø apsaugos technologija turi bûti autorizuotas Macrovision Corporation ir yra skirtas naudoti namuose bei kitose riboto þiûrëjimo sàlygose, nebent kitaip leista Macrovision Corporation. Dublikavimas ir iðardymas yra draudþiamas.

  Ðiame BD grotuve yra ádiegta atvirojo kodo programinë áranga. Philips siûlo pristatyti arba padaryti pasiekiamà, pareikalavus, uþ ne didesnæ nei pristatymo kainà, pilnai nuskaitomà kopijà atitinkamo atvirojo kodo paprastai naudojamoje laikmenoje.

  Ðis pasiûlymas galioja 3 metus nuo produkto ásigijimo datos. Norëdami gauti ðaltinio kodà, paraðykite

  Program Manager – Home Video – AVM 620A, Lorong 1, Innovation Site Singapore Tao Payoh Singapore – 319762

  1. SVARBU

  Bûkite atsakingi Gerbkite autorines teises.

 • 4

  ... SVARBU

  Prekës þenklø informacija

  HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra prekës þenklai arba registruoti prekës þenklai, priklausantys HDMI licensing LLC.

  Windows Media ir Windows logotipai yra prekës þenklai arba registruoti prekës þenklai, priklausantys Microsoft Corporation JAV ir/ar kitose ðalyse.

  'DVD Video' yra DVD Format/Logo Licencing Corporation prekës þenklas.

  'Blu-ray Disc' ir logotipas yra prekës þenklai.

  Pagaminta pagal Dolby Laboratories licencijà. Dolby ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories prekës þenklai.

  Pagaminta pagal licencijà pagal JAV patentø numerius: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ir kitus JAV ir pasaulinius patentus, iðduotus ir nagrinëjamus. DTS yra registruotas prekës þenklas; DTS logotipai ir simbolis, DTS-HD ir HTS-HD Master Audio| Essential yra DTS, Inc. © prekës þenklai. 1996-2008 DTS, Inc. Visos teisës saugomos.

  DivX, DivX Ultra Certified ir susijæ logotipai yra DivX, Inc. prekës þenklai ir yra naudojami su licencija.

  Oficialus DivX® Ultra sertifikuotas produktas. Groja visø versijø DivX ® video, áskaitant DivX ® su pagerintu DivX® media failø grojimu ir DivX® Media Format.

  Groja DivX® video su meniu, subtitrais ir audio takeliais.

  Java ir kiti Java prekës þenklai ir logotipai yra prekës þenklai ar registruoti prekës þenklai, priklausantys Sun Microsystems, Inc. JAV ir/ar kitose ðalyse.

  'BONUSVIEW' yra Blu-ray Disc asociacijos prekës þenklas.

  'x.v.Colour' yra Sony korporacijos prekës þenklas.

  1 KLASË LAZERINIS PRODUKTAS

  29

  Vaizdo santykis

  Blu-ray diskas (BD)

  BONUSVIEW

  Skaitmeninis garsas

  DivX Video-On-Demand

  Dolby Digital

  DTS (Digital Theatre System – Skaitmeninë teatro sistema)

  HDCP

  HDMI (high definition multimedia interface)

  JPEG

  MP3

  PBC

  PCM

  Televizoriaus ekrano aukðèio ir ploèio santykis. Áprasti televizoriai yra 4:3; plaèiaekraniai modeliai yra 16:9. Letter box formatas leidþia jums mëgautis platesniu vaizdu standartiniame 4:3 ekrane.

  Blu-ray diskai yra naujos kartos optiniai video diskai, kuriuose galima iðsaugoti penkis kartus daugiau informacijos nei áprastuose DVD diskuose. Didelë talpa leidþia pasinaudoti tokiais privalumais, kaip aukðèiausios kokybës vaizdas, multi-kanalø garsas, interaktyvûs meniu ir taip toliau.

  Tai yra BD-Video (Final Standard Profile arba Profile 1.1), kuris palaiko interaktyvø turiná, áraðytà diske, toká kaip vaizdas vaizde. Tai reiðkia, kad vienu metu galite þiûrëti pirminá ir antriná vaizdà.

  Skaitmeninis garsas yra garso signalas, kuris paverèiamas skaitinëmis vertëmis. Skaitmeninis garsas gali bûti perduodamas keliais kanalais. Analoginis garsas gali bûti perduodamas tik per du kanalus.

  DivX Certified® prietaisas turi bûti priregistruotas, norint groti DivX Video-On-Demand (VOD) turiná. Norëdami gauti registracijos kodà, susiraskite DivX VOD dalá jûsø prietaiso nustatymø meniu. Apsilankykite vod.divx.com su ðiuo kodu ir uþsiregistruokite, taip pat suþinokite daugiau apie DivX video.

  Erdvinio garso sistema, sukurta Dolby Laboratories ir sudaryta ið ðeðiø audio kanalø (priekinis kairys ir deðinys, erdvinis kairys ir deðinys, centrinis ir þemø daþniø).

  DTS yra multi kanalinë garso sistema. Erdvinë garso sistema su 5.1 kanalo skaitmeninio garso perdavimu buities prietaisams ir programinës árangos turiniui. Ji nëra sukurta Dolby Digital.

  High-bandwidth Digital Content Protection yra specifikacija, kuri leidþia saugø skaitmeninio turinio perdavimà tarp skirtingø prietaisø (kad apsaugotø nuo neteisëto kopijavimo).

  Skaitmeninë sàsaja tarp vaizdo ir garso ðaltiniø. Ji gali perduoti nesuspaustà aukðtos raiðkos vaizdà ir skaitmeniná multikanalø garsà. Ji suteikia aukðtà vaizdo ir garso kokybæ, visiðkai be trikdþiø. HDMI yra visiðkai suderinama su DVI. Pagal HDMI standartà, prijungus HDMI arba DVI produktus be HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus vaizdo ir garso.

  Labai daþnas skaitmeniniø nuotraukø formatas. Nejudanèiø vaizdø suspaudimo sistema, pasiûlyta Joint Photographic Expert Group, kuri leidþia beveik nesumaþinti vaizdo kokybës stipriai suspaudþiant failà. Failus galima atpaþinti pagal plëtinius '.jpg' arba '.jpeg'.

  MP3 yra garso failø suspaudimo sistema. MP3 yra Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3 trumpinys. Naudojantis MP3 formatu á vienà CD-R ar CD-RW diskà galima áraðyti apie 10 kartø daugiau duomenø nei á áprastà diskà.

  Grojimo kontrolë. Sistema, leidþianti narðyti po Video CD / Super VCD diskø meniu, áraðytus á diskus. Jûs galite mëgautis interaktyviu grojimu ir paieðka.

  Pulse Code Modulation. Skaitmeninë garso kodavimo sistema.

  1

Recommended

View more >