basitliğin kirli kültürü harun yahya

Download Basitliğin Kirli Kültürü Harun Yahya

Post on 03-Dec-2015

238 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

basitlik

TRANSCRIPT

 • OKUYUCUYABu kitapta ve dier almalarmzda evrim teorisinin kne zel bir yerayrlmasnn nedeni, bu teorinin her trl din aleyhtar felsefenin temelini olu-turmasdr. Yaratl ve dolaysyla Allah'n varln inkar eden Darwinizm, 150yldr pek ok insann imann kaybetmesine ya da kukuya dmesine nedenolmutur. Dolaysyla bu teorinin bir aldatmaca olduunu gzler nne sermekok nemli bir imani grevdir. Bu nemli hizmetin tm insanlarmza ulatr-labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularmz belki tek bir kitabmz okumaimkan bulabilir. Bu nedenle her kitabmzda bu konuya zet de olsa bir blmayrlmas uygun grlmtr.

  Belirtilmesi gereken bir dier husus, bu kitaplarn ierii ile ilgilidir. Yazarntm kitaplarnda imani konular Kuran ayetleri dorultusunda anlatlmakta, in-sanlar Allah'n ayetlerini renmeye ve yaamaya davet edilmektedirler.Allah'n ayetleri ile ilgili tm konular, okuyann aklnda hibir phe veya so-ru iareti brakmayacak ekilde aklanmaktadr.

  Bu anlatm srasnda kullanlan samimi, sade ve akc slup ise kitaplarn ye-diden yetmie herkes tarafndan rahata anlalmasn salamaktadr. Bu etkilive yaln anlatm sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tamolarak uymaktadr. Dini reddetme konusunda kesin bir tavr sergileyen insan-lar dahi, bu kitaplarda anlatlan gereklerden etkilenmekte ve anlatlanlarndoruluunu inkar edememektedirler.

  Bu kitap ve yazarn dier eserleri, okuyucular tarafndan bizzat okunabilece-i gibi, karlkl bir sohbet ortam eklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifa-de etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar birarada okumalar, konuyla il-gili kendi tefekkr ve tecrbelerini de birbirlerine aktarmalar asndan yarar-l olacaktr.

  Bunun yannda, sadece Allah rzas iin yazlm olan bu kitaplarn tannma-sna ve okunmasna katkda bulunmak da byk bir hizmet olacaktr. nkyazarn tm kitaplarnda ispat ve ikna edici yn son derece gldr. Bu se-beple dini anlatmak isteyenler iin en etkili yntem, bu kitaplarn dier insan-lar tarafndan da okunmasnn tevik edilmesidir.

  Kitaplarn arkasna yazarn dier eserlerinin tantmlarnn eklenmesinin isenemli sebepleri vardr. Bu sayede kitab eline alan kii, yukarda sz ettiimizzellikleri tayan ve okumaktan holandn umduumuz bu kitapla ayn va-sflara sahip daha birok eser olduunu grecektir. mani ve siyasi konulardayararlanabilecei zengin bir kaynak birikiminin bulunduuna ahit olacaktr.

  Bu eserlerde, dier baz eserlerde grlen, yazarn ahsi kanaatlerine, phe-li kaynaklara dayal izahlara, mukaddesata kar gereken adaba ve saygya dik-kat etmeyen sluplara, burkuntu veren mitsiz, pheci ve ye'se srkleyenanlatmlara rastlayamazsnz.

 • Kim slam'dan baka bir din

  ararsa asla ondan kabul edilmez.

  O, ahirette de kayba urayanlardandr.

  (Al-i mran Suresi, 85)

  BASTLN KRL

  KLTR

  HARUN YAHYA

 • YAZAR ve ESERLER HAKKINDAHarun Yahya mstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 ylnda An-

  kara'da dodu. lk, orta ve lise renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonrastanbul Mimar Sinan niversitesi Gzel Sanatlar Fakltesi'nde ve stanbulniversitesi Felsefe Blm'nde renim grd. 1980'li yllardan bu yana,imani, bilimsel ve siyasi konularda pek ok eser hazrlad. Bunlarn yan sra,yazarn evrimcilerin sahtekarlklarn, iddialarnn geersizliini ve Darwi-nizm'in kanl ideolojilerle olan karanlk balantlarn ortaya koyan ok nem-li eserleri bulunmaktadr.

  Harun Yahya'nn eserleri yaklak 30.000 resmin yer ald toplam 45.000sayfalk bir klliyattr ve bu klliyat 57 farkl dile evrilmitir.

  Yazarn mstear ismi, inkarc dnceye kar mcadele eden iki peygam-berin hatralarna hrmeten, isimlerini yad etmek iin Harun ve Yahya isimle-rinden oluturulmutur. Yazar tarafndan kitaplarn kapanda Resulullah'nmhrnn kullanlm olmasnn sembolik anlam ise, kitaplarn ierii ile il-gilidir. Bu mhr, Kuran- Kerim'in Allah'n son kitab ve son sz, Peygam-berimiz (sav)'in de hatem-l enbiya olmasn remzetmektedir. Yazar da, yayn-lad tm almalarnda, Kuran' ve Resulullah'n snnetini kendine rehberedinmitir. Bu suretle, inkarc dnce sistemlerinin tm temel iddialarn tektek rtmeyi ve dine kar yneltilen itirazlar tam olarak susturacak "sonsz" sylemeyi hedeflemektedir. ok byk bir hikmet ve kemal sahibi olanResulullah'n mhr, bu son sz syleme niyetinin bir duas olarak kullanl-mtr.

  Yazarn tm almalarndaki ortak hedef, Kuran'n tebliini dnyaya ula-trmak, bylelikle insanlar Allah'n varl, birlii ve ahiret gibi temel imanikonular zerinde dnmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin rk temel-lerini ve sapkn uygulamalarn gzler nne sermektir.

  Nitekim Harun Yahya'nn eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ngiltere'denEndonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, span-

  ya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan talya'ya, Fran-sa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dnya-nn daha pek ok lkesinde beeniyle okun-maktadr. ngilizce, Franszca, Almanca, talyan-

  ca, spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapa, Ar-navuta, Rusa, Bonaka, Uygurca, Endonezyaca,

  Malayca, Bengoli, Srpa, Bulgarca, ince, Kishwa-hili (Tanzanya'da kullanlyor), Hausa (Afrika'da

  yaygn olarak kullanlyor), Dhivelhi (Mauri-tus'ta kullanlyor), Danimarkaca ve s-vece gibi pek ok dile evrilen eserler,

 • yurt dnda geni bir okuyucu kitlesi tarafndan takip edilmektedir. Dnyann drt bir yannda olaanst takdir toplayan bu eserler pek ok

  insann iman etmesine, pek ounun da imannda derinlemesine vesile ol-maktadr. Kitaplar okuyan, inceleyen her kii, bu eserlerdeki hikmetli, zl,kolay anlalr ve samimi slubun, aklc ve ilmi yaklamn farkna varmakta-dr. Bu eserler sratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, rt-lemezlik zellikleri tamaktadr. Bu eserleri okuyan ve zerinde ciddi biim-de dnen insanlarn, artk materyalist felsefeyi, ateizmi ve dier sapkn g-r ve felsefelerin hibirini samimi olarak savunabilmeleri mmkn deildir.Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardr, nkfikri dayanaklar rtlmtr. amzdaki tm inkarc akmlar, HarunYahya Klliyat karsnda fikren malup olmulardr.

  Kukusuz bu zellikler, Kuran'n hikmet ve anlatm arpclndan kay-naklanmaktadr. Yazarn kendisi bu eserlerden dolay bir vnme iinde deil-dir, yalnzca Allah'n hidayetine vesile olmaya niyet etmitir. Ayrca bu eserle-rin basmnda ve yaynlanmasnda herhangi bir maddi kazan hedeflenme-mektedir.

  Bu gerekler gz nnde bulundurulduunda, insanlarn grmediklerinigrmelerini salayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasn teviketmenin de, ok nemli bir hizmet olduu ortaya kmaktadr.

  Bu deerli eserleri tantmak yerine, insanlarn zihinlerini bulandran, fikrikarmaa meydana getiren, kuku ve tereddtleri datmada, iman kurtarma-da gl ve keskin bir etkisi olmad genel tecrbe ile sabit olan kitaplar yay-mak ise, emek ve zaman kaybna neden olacaktr. man kurtarma amacndanziyade, yazarnn edebi gcn vurgulamaya ynelik eserlerde bu etkinin el-de edilemeyecei aktr. Bu konuda kukusu olanlar varsa, Harun Yahya'nneserlerinin tek amacnn dinsizlii rtmek ve Kuran ahlakn yaymak oldu-unu, bu hizmetteki etki, baar ve samimiyetin aka grldn okuyucu-larn genel kanaatinden anlayabilirler.

  Bilinmelidir ki, dnya zerindeki zulm ve karmaalarn, Mslmanlarnektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliin fikri hakimiyetidir. Bunlardankurtulmann yolu ise, dinsizliin fikren malup edilmesi, iman hakikatlerininortaya konmas ve Kuran ahlaknn, insanlarn kavrayp yaayabilecekleri e-kilde anlatlmasdr. Dnyann gnden gne daha fazla iine ekilmek istendi-i zulm, fesat ve kargaa ortam dikkate alndnda bu hizmetin elden gel-diince hzl ve etkili bir biimde yaplmas gerektii aktr. Aksi halde okge kalnabilir.

  Bu nemli hizmette nc rol stlenmi olan Harun Yahya Klliyat,Allah'n izniyle, 21. yzylda dnya insanlarn Kuran'da tarif edilen huzur vebara, doruluk ve adalete, gzellik ve mutlulua tamaya bir vesile olacak-tr.

 • Bu kitapta kullanlan ayetler, Ali Bula'n hazrlad,"Kur'an- Kerim ve Trke Anlam" isimli mealden alnmtr.

  w w w . h a r u n y a h y a . o r g - w w w . h a r u n y a h y a . n e t

  1. bask: Eyll, 20032. bask: Austos 2005

  3. bask: Ekim 20054. bask: Austos 2006

  ARATIRMAYAYINCILIK

  Talatpaa Mah. Emirgazi Caddesibrahim Elmas merkezi

  A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) 222 00 88

  Bask: Entegre MatbaaclkSanayi Cad. No: 17 Yenibosna-stanbul

  Tel: (0 212) 451 70 70

 • N D E K L E R

  GR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  BAST NSANLAR YARATILI AMALARINDAN UZAK BR YAAM SRERLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  ORTAK BR CAHLYE KLTR: BASTLK . . . . . . . . .19

  BASTLE YOL AAN NEDENLER . . . . . . . . . . . . . . . .22

  BASTLN ORTAYA IKI EKLLER . . . . . . . . . . . . .47

  BAZI BAST NSANLARIN DEAL SADECE YAAMAKTIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

  SONU: SAMM BR NSAN BASTLKTEN NASIL KURTULABLR? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

  DARWINZM'N K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

 • GR

  "Basit insan" denilince genel olarak grg kurallarndan ha-bersiz, cahil, bilgisiz, nerede nasl davranacan, nasl konuaca-n bilmeyen, lsz bir insan modeli akla gelir. Fakat bu ki-tapta ele alnacak konu halk arasnda kullanlan anlamdaki "ba-sitlik" deil, din ahlakna gre basitliin nasl bir ruh hali olduu-dur. Burada ele alnacak olan basitlik, bilinen anlamndan okdaha kkl ve derin bir hastalktr. Ve insan -Allah'n dilemesidnda- cehenneme srkleyebilecek byk bir tehlikedir.

  Basitlik, insann, ruhunu Kuran ahlakna uygun bir ekildederinletirememesi, Allah'a yakn olma ve O'nun rzasn ka-zanma konusunda istekli olmamas sonucunda, davran ve d-nce biiminde meydana gelen yzeyselliktir. Bu yzeysellik,insann, Allah'n gcnn snrszln, kendi etrafnda ve dnyazerinde meydana gelen olaylardaki hikmetleri ve yaamn ger-ek manasn anlamada zayf bir kavraya sahip olmas eklin-de kendini gsterir. Allah'n varln ve gcn kavrayan sami-mi bir Mslmann gsterdii gzel ahlak ile yukarda belirtti-imiz ekilde yzeysel bak asna sahip bir insann ortayakoyd