Bánh Tráng Trộn Sài Gòn Behance

Download Bánh Tráng Trộn Sài Gòn Behance

Post on 22-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Bnh Trng Trn Si Gn Behance

  1/1

  Bnh trng trn Si GnNhc ti Si Gn, ngi ta ngh ngay ti mn n vt bnh trng trn, chnh !"i #$ n vt ny #%t"! n&n mt th'ng hi() ri&ng ch! ngi *+n n'i #+y

  Bnh trng trnn'i Si Gn r-t #a *"ng v. ch/ng !"i c0ng nh gi c1, m2i !"i bnh trng trn3 #+y #.) mang mt h'ng v4 r-t ri&ng n&n th) h5t #6c 78 9)an t+m c/a c1 :hch *) 4ch tr!ngv ng!i nc Bnh trng #6c ct thnh 76i nh; trn c =? nh;, tr@ng c5t, m)Ai t>m v #t bi(t nc 7At #Cm # t"! n&n h'ng v4 thCt :h #D9)&n

  E< chF mn n vt 7!ng bnh trng trn Si Gn vn #i h;i 78 cH) :I :h?! ?! J3ng t6ngmt ngy 7K "nh cng n!]

  https://www.behance.net/gallery/32922557/Banh-trang-trn-Sai-Gonhttp://sangnguyen.vn/http://sangnguyen.vn/http://sangnguyen.vn/http://sangnguyen.vn/http://sangnguyen.vn/https://www.behance.net/gallery/32922557/Banh-trang-trn-Sai-Gon