baffle - atena.cz .3 baffle baffle jednoduchý a minimalistický design výrobků baffle...

Download BAFFLE - atena.cz .3 BAFFLE BAFFLE Jednoduchý a minimalistický design výrobků Baffle společnosti

Post on 06-Sep-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  BAFFLEA

  CO

  US

  TIC

  DES

  IGN

  THE VERTICAL BALANCE

  quality ceilings

 • 2

  kvalita, technika a design

  antiseismick bezpe nost a akustick komfort

  mnohostrann konfigurace: rovnom rn, konkvn nebo konvexn podhledy i ostrovy

  irok kla barev, povrchovch prav a d rovn

  za len n osv tlovacch t les a dopl k

  jednoduch mont

  technical quality and design

  antiseismic safety and acoustic comfort

  different configurations: uniform false ceilings, islands, concave or convex layout

  customization of colours, finishing and perforations

  integration with lighting elements and accessories

  easy to install

 • 3

  BAFFLE

  BA

  FF

  LE

  Jednoduch a minimalistick design vrobk Baffle spolenosti Atena pedstavuje ideln een pi realizaci stropnch podhled vysok technick kvality.

  Baffle spolenoti Atena byly navreny pro zajitn akustickho komfortu, antiseismick bezpenosti, stejn jako pro dokonal zalenn osvtlovacch tles a doplk a dky vertiklnmu aspektu vytvej dokonalou kombinaci funknosti, komfortu, designu a emoc.

  Thanks to a simple and minimal design, the Atena Baffles represent the proper solution to realize an high quality technical false ceilings.

  Conceived to ensure acoustic comfort, earthquake safety, as well as perfect integration with lighting and accessories, the Atena Baffles, with their vertical aspect, define the finest mix of functionality, comfort and emotional design.

  THE VERTICAL BALANCE

 • BAFFLEVLASTNOSTI | FEATURES

  VL

  AS

  TN

  OS

  TI

  | FE

  AT

  UR

  ES

  Pro Baffle jsou charakteristick prvky krabicovho tvaru umstn vertikln, hladk i drovan na obou dlouhch stranch, kter se zahakuj na nosnky v promnliv vzdlenosti s rznmi mezerami. Jednotliv prvky jsou oteven, zatmco jejich konce lze uzavt pomoc pslun koncovky.Baffle jsou k dispozici v rznch kch a vkch, hladk nebo drovan s vlokou ze zvuk pohlcujcho materilu, m pispvaj k vymu akustickmu komfortu s ohledem na vlastnosti prosted a projektu.

  Baffles are characterized by vertical box-shaped elements, plain or perforated along the sides, hooked on variable distance carriers. They are opened on one side, while the foreheads can be closed with proper closing caps.Baffles are available with different heights and widths; smooth or perforated with acoustic tissue, they determine the best acoustic comfort according to the environment and the project requirements.

  4

  1200 mm

  1000

  mm

  EZY | SECTIONS

  dal vky na objednvku | other heights on request

  100

  50

  200

  50

  300

  50

  100

  30

  200

  30

  150

  30

  140

  40

  100

  40

  180

  40

  PROMNL IV VZDLENOST A MEZERA/VAR IABLE D I STANCE AND GAP

  30

  NOSNK TS | TS CARRIER

  detail zahknut lamelyhooking detail

  jistc k idlkalocking wing

  SYSTM PROTI VYHKNUTLOCKING SYSTEM

 • Pro umocnn vizuln, konstrukn a estetick nvaznosti.

  To give visual, structural and aesthetical continuity.

  BA

  FF

  LE

  5

  dky flexibilnmu nosnku monost konkvnho nebo konvexnho proveden.

  concave and convex arrangement with the shapeable carrier.

  koncovkaclosing caP

  sPojka nosnkucarrier joint

  sPojka baFFle

  baFFle joint

  DOPL KYFINISHING ELEMENTS

 • 66

  AK

  US

  TIC

  A |

  AC

  OU

  ST

  IC

  Jednoduch, ale efektn design: vertikln prvky prosted stylov pozvednou, v ultrareflexn hladk verzi se Baffle spolenosti Atena vyznauj kompaktnost, zivmi barvami a zvukovou ozvnou prosted, v drovn verzi s akustickm materilem hraj dleitou lohu pi pohlcovn zvuku, zmenuj ozvnu a zvyuj porozumn mluven ei.

  Simple but high performance design: the vertical elements, with their thin shape, decorate and enlarge spaces; chosen in smooth version Atena Baffles are compact, bright and thanks to their ultra-reflective surface the sound wave reverberates in the room; on the other hand, perforated with acoustic material, Atena Baffles balance the sound reverberation and absorption improving speech intelligibility.

  ULTRAREFLEXN HLADK NEBO D ROVANS AKUSTICKM MATERILEM PRO POHLCEN ZVUKOV ENERGIE: DO KADHO PROST EDSPRVN VLASTNOSTI.

  DIFFERENT SOLUTIONS TO ENRICH THE ACOUSTIC PERFORMANCE: ULTRA-REFLECTIVE, SMOOTH SURFACES OR PERFORATED WITH ACOUSTIC PAD TO ABSORB THE SOUND WAVE.

  HLADK NEBO D ROVAN?PLAIN OR PERFORATED?

 • 77

  BA

  FF

  LE

  A P 2 / 1 2 , 5 % P

  2 5

  5 7,07

  A P 1 , 8 / 9 , 5 % P

  1,8 5

  5 7,07

  A P 1 , 5 / 1 1 % P

  1,5

  5,66

  4

  4

  A P 1 / 5 % P

  1

  5,66

  4

  4

  A P 1 , 8 / 1 9 % D

  2,5

  1,8

  3,54

  5

  A P 2 / 2 5 % D

  2,5

  2

  3,54

  5

  A P 1 , 5 / 2 2 % D

  1,5

  22,8

  4

  A P 1 / 1 0 % D

  1

  2,8

  4

  4

  AP 1/5% P e AP 1/10% Docel - hlink / steel - aluminum 0,6 mm. tl. / thick. AP 1,5/11% P, AP 1,8/9,5% P, AP 2/12,5% P, AP 1,5/22% D, AP 1,8/19% D, AP 2/25% Docel - hlink / steel - aluminum 0,6 -0,7 mm. tl. / thick.

  D ROVN K DISPOZICIAVAILABLE PERFORATIONS

 • 8

  BAFFLEZAM EN NA AKUSTIKU | ACOUSTIC FOCUS

  AK

  US

  TIC

  A |

  AC

  OU

  ST

  IC

  8

  Pro vydn pedbn akustick analzy a volbu vhodnho typu Baffl jsou nutn nsledujc informace:

  rozmry provovan prostory: plocha a vka;

  vyuit; vlastnosti stropu; ptomnost akustickch pepek; ptomnost ppadnho stropnho

  podhledu a jeho vlastnosti;

  ptomnost akustickch pek; ptomnost vybaven a jeho vlastnosti.

  Atena S.p.A. ensures its support in evaluating the best environmental acoustic treatment, providing a precise report starting from the following information:

  room dimension: area and height;

  room function; plenum features; presence of acoustic partitions; presence and features of a false

  ceiling;

  presence of acoustic counter walls; presence and features of

  furniture.

  Na zklad dodanch informac vystav spolenost Atena S.p.A. specifickou zprvu s doporuenm pro akustick proveden a propotem oekvanch hodnot. Na objednvku lze provst oven proveden akustick zmny.

  On the basis of the information provided, Atena S.p.A. will release a proper report about the recommended acoustic treatment with the expected acoustic values . On request, the validation of the effective acoustic performance can be carried out after treatment.

  Pro stanoven typu vertiklnch prvk, ppadn pouit zvuk pohlcujcho materilu, stejn jako potu a rozmstn Baffl je nutn provst pedbnou analzu prosted a jeho vyuit. Za tm elem spolupracuje spolenost Atena S.p.A. s kancelemi specializovanmi v oblasti stavebn akustiky a me nabdnout specifick sluby pro jakkoli projekt.

  To choose the right vertical elements to apply, the acoustic material, the number of Baffles and their disposition, it is necessary to carry out a preliminary analysis of the environment and its functions. To do this, Atena S.p.A. cooperates with specialized companies to provide a specific service for acoustic treatment.

 • 9

  CASE HISTORY

  Zhodnocen ZVUKOV POHLTIVOSTI konferenn mstnosti: pouit D ROVANCH BAFFL S AKUSTICKOU TKANINOU.

  Zsah: pouit Baffle na cel povrch stropu.Pouit Baffle = B30 h 200 / hlink: 7/10 7/10 drovn AP 2/25% D 45 + akustick tkanina

  Vsledky simulace: jak lze vyst ze zobrazenho grafu, Baffle zvuk pohlcuj a funguj i jako akustick rezontor, v pedpokldan konfiguraci dosahuj optimlnch vsledk zvukov pohltivosti pi frekvenci 1000 Hz.

  el: Zajistit sprvnou zvukovou pohltivost.

  Vlastnosti prosted:Prmrn rozmry open space 8x12 mist vka 3,50 mVka Baffle 20 cm

  Plenum 30 cm

  Uiten vka 3 m

  Evaluation of SOUND ABSORPTION of a public conference room: installation of PERFORATED BAFFLES WITH ACOUSTIC TISSUE.

  Activities: installation of Baffles covering the total surface of the ceiling.Baffle models = B30 h 200 / aluminum: 7/10 perforation AP 2/25% D 45 and acoustic tissue

  Test Result: as reported in the graph, Baffles operate both as absorbers and as acoustic resonators, in this configuration, they can reach excellent results of sound-absorption at frequency of 1000 Hz.

  Goal: assuring the right acoustic absorption.

  Room features:Open space dimension 8x12 m

  Raw floor height 3,50 m

  Baffle height 20 cm

  Plenum 30 cm

  Useful height 3 m

  SIMULACESIMULATION

  w NRC

  Baffles 0,8 0,75

  Vsledek akustick simulace:Acoustic result report:

  9

  BA

  FF

  LE

 • 10

  PE

  RS

  ON

  AL

  IZA

  CE

  | C

  US

  TO

  MIZ

  AT

  ION

  10

  BAFFLEPERSONALIZACECUSTOMIZATION

  Baffle lze personalizovat povrchovou pravou, barvou a typem drovn a tvo tak opravdov systmy na mru navren specificky pro uspokojen poadavk konkrtnho projektu.

  Customizable in finishing, color and perforation, Baffles are conceived to satisfy every project requirements.

  Vechny stropn podhledy Atena mohou bt realizovny v antiseismick verzi pi pouit specifickch antiseismickch prav.Spolenost Atena S.p.A. nabz technick konzultace zamen na volbu antiseismick pravy vhodn v zvislosti na seismick zn a vlastnostech realizovanho projektu.

  All Atena false ceilings can be reinforced with Atena antiseismic kit, conceived to assure stability to the false ceiling in all high seismic risk areas.Atena S.p.A offers a specialized customer service in antiseismic matters to provide information and solutions for the applic