Azra [broj 770, 30.11.2011]

Download Azra [broj 770, 30.11.2011]

Post on 21-Apr-2015

133 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Sarajevo</p> <p>Godina XIV</p> <p>30. novembar/studeni 2011. god.</p> <p>2 KM</p> <p>Izlazi srijedom</p> <p>100 DIN</p> <p>www.azramag.ba</p> <p>770</p> <p>Dino MERLIN</p> <p>CH 4,40</p> <p>DK 19,00 DKK</p> <p>H 14 KN</p> <p>2E</p> <p>^arobnjak o~arao Beograd</p> <p>A 2,80 E</p> <p>NL 2,80 E</p> <p>S 32,00 SEK</p> <p>@ena sirena s Muj~etom u Badenu kod Be~a</p> <p>D 2,80 E</p> <p>Selma BAJRAMI se udaje EKSKLUZIVNO</p> <p>AZRATakve pri~e ho}u</p> <p>16 20</p> <p>Miroslav ILI]</p> <p>Popularnost je opasna igra~kaNermin PU[KAR</p> <p>Gitarom osvajao djevoja~ka srcaSejo SEXON</p> <p>26</p> <p>Tim koji dobija ne treba mijenjatiEmina SALETOVI]</p> <p>50</p> <p>U stalnoj potrazi za vintage blagomSenka MESIHOVI]DINAREVI]</p> <p>66</p> <p>76Eva LONGORIA</p> <p>Pomozimo na{im najmla|ima</p> <p>6 Cafe 38 Kolumna 63 Ginekolog 83 Horoskopmagazin za cijelu porodicuIzdava~ AVAZ-ROTO PRESSGlavni i odgovorni urednik D`emal D@AKMI] Lektorica Indira PIND@O Redakcija Lejla LOJO Elvedina D@AKMI] Senka TRGOV^EVI] Zana KOLO[ Nejra AVDI^EVI] Foto-slu`ba s AVAZ-ROTO PRESS Stalna saradnja Ahmet BAJRI] BLICKO Emira GLUMAC Hedija MEHMEDI] Jasmin HAD@I] Seid MASNICA D`emka KARA^A</p> <p>Prkosi godinama i kalorijamaGrafi~ki urednik Fikret TIRO Direktor novinske djelatnosti Vlastimir MIJOVI] Direktor Dru{tva Hasena HAJRI] Fotografije: Agencije JLP i Shutterstock DTP studio AVAZ-ROTO PRESS Organizacija {tampe RADIN PRINT d.o.o. Zmaja od Bosne 4 71000 Sarajevo Marketing 281-356, fax:281-441 mail: marketing@avaz.ba Rukopisi i fotografije se ne vra}aju Transakcijski ra~uni UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br.3383202266402293 DEV.RN.br.33832048932443 55 NLB TUZLANSKA BANKA TRN br.132731001313169 SWIFT CODE:TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN.br. 3060510000030742 DEV.RN.br. 71004200934630002 BBI Bosna Bank International TRN br. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 Identifikacioni br. 4200934630002 PDV br.200934630002 Porezni broj: 01357333</p> <p>Adresa redakcije TE[ANJSKA 24 b Telefoni 281-426 i 281-444 FAX: 281-428 e-mail: azra@avaz.ba m www.azramag.ba</p> <p>AZRADeborah 24ORE Euphoric Shine sjajila za usne osvojile su: Alma [aki} (Biha}), Alisa ^ustovi} (Gora`de) i Lejla Filipovi} (Sarajevo).za lje koji su kupon Pozivamo ~itate ksom da se fa pretplatu poslali fona, dene brojeve tele jave na nave zimanju a o preu radi daljih uput e mo`ete e poklon poklona. Sv rednih sedam dobiti samo u na oja! br dana od izlaska</p> <p>Estee Lauder za vasKozmeti~ka ku}a Estee Lauder odlu~ila je nagraditi vjerne ~itatelje na{eg magazina. Sve {to treba da u~inite jeste da odgovorite na pitanje: Kako se zovu dva nova Estee Lauder make-up seta? Odgovor {aljite na broj: 091 510 101, tako {to }ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a zatim odgovor na pitanje. Sretnog ~itatelja o~ekuje poklon iz kozmeti~ke ku}e Estee Lauder.</p> <p>Po{tovani ~itatelji, i dalje vam ostavljamo mogu}nost da se pretplatite na izdanje magazina Azra. Nove pretplatnike darivat }emo jednim od parfema s potpisom ku}a Dior i Givenchy. Godi{nja pretplata na magazin Azra je 104 KM. Da biste postali na{ godi{nji pretplatnik, popunite kupon i po{aljite na adresu: Te{anjska 24b. Fizi~kim licima koja na{ magazin `ele dobivati na ku}nu adresu cijena pretplate umanjena je za deset posto.</p> <p>Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem telefona: 033 281-389, 3 281-444 44/azra 2011.</p> <p>AZRACaf</p> <p>Nakon samo tri Arene</p> <p>^arobnjak je Usain Bolt balkanske estradeDino Merlin nedosti`an je za sve regionalne zvijezde, a neki od njih su bili protiv njegovog dolaska u Beograd. I bili su u pravu, jer postavio im je visoke standarde koje je te{ko dosti}iPi{e: Mladen MITRI] Foto: Samir SALETOVI]</p> <p>P6/azra 2011.</p> <p>oslije skoro 20 godina Dino Merlin odr`ao je tri koncerta za pam}enje u prepunoj Beogradskoj areni. Euforija koja je trajala tokom koncerata mo`e se opisati samo jednom rije~ju - spektakl! Sve tri ve~eri Dino je po~injao pjesmom Ispo~etka, a prvi koncert, koji je, ipak, bio najemotivniji po~eo je rije~ima: - Dobro ve~e, Beograde, da vidim koliko ima ljudi! Beograd je tamo gdje je spektakl! Po`elio sam vas, nisam vas dugo vidio!</p> <p> Transparentiispred dvorane</p> <p>Trijezan umiremTo je u publici izazvalo odu{evljenje, vrisak, ali i suze. Izvode}i svoje najve}e hitove kao {to su Ja potpuno trijezan umirem, Kad si rekla da me voli{, No}as ne{to lijepo treba da se desi i druge, pjeva~ je sve prisutne bacio u trans, a vrlo ~esto publika je toliko glasno pjevala da su se Dinin glas i muzika s razglasa jedva ~uli. Na svim koncertima Merlin je ugostio Vesnu Zmijanac, Ivanu Banfi} i @eljka Joksimovi}a, s kojima je otpjevao sada ve} legendarne duete. Poslije ovacija i ~etiri bisa, prva ve~er zavr{ena je pje-</p> <p>U nevjerovatnoj razmjeni energije s prepunom Arenom, publika je najburnije reagirala na pjesme Je l Sarajevo gdje je nekad bilo i Bosnom behar probeharao, {to je pjeva~a natjeralo da od silnih emocija legne nasred bine</p> <p> Tri no}i biloje ovako</p> <p>va~evim izvo|enjem pjesme Ako me ikada sretne{, uz rije~i upu}ene publici: - @ivjela mladost! Tu smo sutra, prekosutra, zauvijek smo tu. Druga ve~er Merlinovog pohoda na Beograd protekla je u jo{ boljem {timungu, ali ako je suditi prema reakcijama ljudi, tre}i koncert obilje`ila je najvatrenija atmosfera. U sjajnom raspolo`enju i nevjerovatnoj razmjeni energije s prepunom Arenom, publika je opet najburnije reagirala na pjesme Je l Sarajevo gdje je nekad bilo i Bosnom behar probeharao, {to je pjeva~a natjeralo da od silnih emocija legne nasred bine.</p> <p> Zamirisali su i Jorgovani</p> <p>Nije sanPrije nego {to se oprostio od publike, Dino joj se obratio rije~ima: - Kad ~ovjek sanja gdje najdalje mo`e da ode, to je ovo! Hvala, Beograde. Ovo je fantazija! Koncerte Dine Merlina na ekranima pratile su fotografije beba, koje su prve ro|ene tih dana u Beogradu i Sarajevu, kojima je pjeva~ poklonio po dukat, {to simbolizira novu nadu u normalnije odnose budu}ih generacija ovih dvaju gradova. U VIP lo`ama Beogradske arene u Merlinovim pjesmama u`ivale su i brojne poznate li~nosti: Nikola Rokvi}, Ivana Selakov, Verica Rako~evi}, Mia Borisavljevi}, Vladimir Stanojevi} i drugi. Koncerte su pratile i jake mjere obezbje|enja ispred Arene, a sve tri ve~eri, uprkos najavama, pro{le su bez ijednog incidenta.</p> <p> Laka konjica bilaje bez posla...</p> <p> Bosnom beharprobeharao</p> <p> ...kao i specijalci</p> <p> Sve bilo je muzikaazra 2011./7</p> <p>AZRACafAleksandra Kova~evi} u Manili Na{a ovogodi{nja predstavnica na Izboru za Miss planete Zemlje 2011. polovinom ovog mjeseca otputovala je u Manilu, gdje }e se 3. decembra odr`ati finalna ve~er, kada }e svijet dobiti svoju novu Miss Planete. Iako je konkurencija jaka, jer se ove godine takmi~i 85 djevojaka, na{a Aleksandra puna je samopouzdanja i vjeruje u uspjeh. Poru~uje da se osje}a odli~no, te da na svakom nastupu daje svoj maksimum. Pro{log vikenda se na takmi~enju za najljep{u ve~ernju haljinu predstavila u rasko{noj crvenoj kreaciji Svjetlane Vukovi}-Cece. Ukoliko `elite podr`ati na{u predstavnicu, darujte joj svoj glas klikom na link: http://www.missearth.tv/vote.php, te slijedite upute. /Lejla Lojo/</p> <p> U rasko{noj haljini ce vi} CeSvjetlane Vuko</p> <p>8/azra 2011.</p> <p> Aleksandra s predstavnicom Bahama</p> <p>Rije~i kao nadahnu}e</p> <p>Fudbaler Zlatan Ibrahimovi} izazvao je pravu histeriju svojom autobiografijom Ja sam Zlatan. Knjiga je prodata u rekordnom vremenu u {vedskim knji`arama, te po~etkom decembra izlazi i drugo izdanje. Skija{ka kraljica Lindsey Vonn razvodi se nakon ~etiri godina braka s Thomasom Vonnom. Ali, ove sedmice morat }e zaboraviti na razvod i koncentrirati na skijanje, jer je na rasporedu trening spusta u Lake Louiseu. Srbijanski pjeva~ Nikola Rokvi} s novim albumom izgleda da }e napustiti narodnu muziku i zaploviti u pop vode. To se svi|a i njegovoj djevojci, manekenki Bojani Barovi}, zbog koje `ivi na relaciji BeogradNew York. Pjeva~ica Rihanna dizajnirala je prvu kolekciju odje}e za modnu ku}u Armani. Kolekciju ~ine majice s kratkim rukavima, farmerke i donji ve{, a u prodaji }e se na}i od narednog mjeseca. Na putu iz Austrije za Srbiju Marija [erifovi} imala je lak{u saobra}ajnu nesre}u, u kojoj nije bilo povrije|enih. Tako je bez posljedica u dru{tvu prijatelja pro{le sedmice u Begradu proslavila 27. ro|endan. Kantautor Amil Lojo promovirao je spot za pjesmu Nau~ila si me, za koju je pisao tekst i muziku, a re`iju potpisuje Haris Dubica. Kadrovi su snimani u Milanu, Veneciji, [vicarskoj i Sarajevu.</p> <p>Sarah Michelle GELLAR</p> <p>Sarajevska glumica Minka Mufti} uskoro }e otputovati u Torino, gdje }e nastaviti snimanje uloge za film Venuto al mondo, reditelja i glumca Sergija Castellitta. Partner bi trebalo da joj bude Tuzlak Mugdim Avdagi}. An|elica Victorias Secreta Adriana Lima otkrila je planove na Novu godinu. @eli nau~iti svirati klavir, vi{e boksati i kona~no dobiti voza~ku dozvolu. U novogodi{njoj no}i obu}i }e bijele tangice za mir. Jedan od najpopularnijih jugoslavenskih politi~ara Ante Markovi} preminuo je pro{le sedmice. Ostat }e zapam}en po ekonomskih reformama koje su, uo~i raspada SFRJ, gra|anima nakratko donijele ekonomsku stabilnost. Bh. knji`evnica Ferida Durakovi} nominirana je za najve}u svjetsku nagradu za dje~iju i omladinsku knji`evnost Astrid Lundgren za 2012. godinu. Pobjednik }e se znati u martu naredne godine.azra 2011./9</p> <p>Te{ko je razumjeti druge ako ne razumijete sebe</p> <p>AZRACafe</p> <p>Ovisnost Mobilni telefon odavno je postao nezamjenljiv savremenom ~ovjeku. Na{e poznate izuzetno je te{ko uhvatiti u trenucima kada se ne koriste ovim savremenim sredstvom komuniciranja. Budu}i da se najve}i dio obaveza zavr{ava upravo putem mobitela, zaista je nezamisliva svakodnevica bez njega, osobito poslovnim ljudima. Oni manje ovisni odvojili su vrijeme za razgovor s dragim osobama licem u lice, ali i sami, krenuv{i u shopping ili na }evape.</p> <p> Victoria Beckam je s najmla|omod svoje ~etvero djece pro{etala Los Angelesom. Victoria je izgledala divno, a mala Harper ~inila se zadovoljnom 10/azra 2011.</p> <p>Nejra Avdi~evi}/Nina Novakovi} (Okomito sa strane)</p> <p> Jedan od najzna~ajnijih filmskih autora i pedagoga u na{oj zemlji, Nenad Dizdarevi}, {etao je laganim korakom</p> <p> Popularni Bruce Bosanskohercegova~ki general i pisac ni {etaju}i ulicom ne ostaje nezapa`en. Sreo je prijatelje i stao da porazgovara s njima Glumci Lana Stani{i} i DamirKustura zajedno su provodili vrijeme u dru{tvu jo{ nekoliko prijatelja Willis razgovarao je putem mobitela s nekim vrlo dragim, jer tokom razgovora nije skidao osmijeh s lica</p> <p> Istaknuti filmski re`iser Ahmed Imamovi} je s Tarikom Samarhom, umjetnikom i fotografom, u`ivao u razgovoru</p> <p> Pe|u Kojovi}a su ki{ne padavine ponukale da stavi kabanicu na glavu. On je ipak, na{ao na~ina da razgovara putem mobilnog telefona</p> <p> Simpati~ni glumac MirzaTanovi} i{ao je u nabavku osnovnih ku}nih potrep{ina. Iako su kese djelovale poprili~no te{ko, Mirza se odlu~io do ku}e oti}i pje{ke</p> <p> Glumica poznata Glumac i biv{i politi~ar Arnold Schwarzeneggerproveo je popodne s grupicom prijatelja po ulozi u seriji Sex i grad, Kristin Davis, veliki dio dana provela je u shoppingu azra 2011./11</p> <p>AZRACafe</p> <p> Marija Sunara je zvanicama objasnila na~in djelovanja Biolage proizvoda Biolage - dobro do{li u svijet mira Protekle nedjelje u popularnom sarajevskom spa i wellness centru Merona predstavnicima sedme sile i odabranim frizerskim salonima prezentirani su Biolage Matrix preparati za kosu. Rije~ je o brandu profesionalnih preparata za kosu iz porodice Loreal, koji }e uskoro biti dostupni bh. potro{a~ima i to putem odabranih frizerskih salona. Gosti su se odmah mogli uvjeriti u djelotvornost ovih proizvoda, koji kosi vra}aju njenu prirodnu ljepotu, spajaju}i prirodne biljne sastojke s modernom tehnologijom. Profesorica GordanaTopi} u`ivala je u tretmanu Biolage proizvodima</p> <p>/Lejla Lojo/Berjamin Nizi}/</p> <p>Rabinka Hamrell posjetila Sarajevo U nekim od religijskih tradicija, kao {to je reformisti~ki judaizam, posljednih godina desile se se radikalne promjene. Naime, `ene mogu biti na vode}im pozicijama, one mogu biti rabinke. Jedna od njih je Miriam E. Hamrell, rabinka u Ahavat Torah kongregaciji i profesorica biblijskog hebrejskog jezika na Akademiji za Judaizam u Zapadnom Los Angelesu. Rabinka Miriam E. Hamrell pro{log mjeseca je drugi put bila u posjeti Bosni i Hercegovini. Razlog njene posjete ovog puta je projekt TPO Fondacije: @ene, mirotvorstvo i pomirenje u Bosni i Hercegovini, ~iji je cilj otkriti kolika je uloga `ene u aktivnostima izgradnje mira u na{oj zemlji. Razgovor s Miriam E. Hamrell, `enom rabinkom, njenom u~e{}u u projektu TPO Fondacije i sradnji s dr. Zilkom Spahi}-[iljak pogledajte u nedjelju, 4. decembra na TV Pink, u emisiji Svaka `ena je diva, u 17 sati i 30 minuta.12/azra 2011.</p> <p>AZRAO njima se pri~a</p> <p>Selma BAJRAMI i Mujo MUSI] Muj~e</p> <p>Za koga se udaje `ena sirena?</p> <p>V</p> <p>ijest da se na{a popularna folk pjeva~ica udaje drugi put, itekako je zainteresirala njene brojne fanove. Svi `ele znati gdje }e biti vjen~anje, koliko }e biti zvanica, kakvu vjen~anicu }e nositi Selma, a najvi{e od svega ih zanima ko je de~ko koji je `eni sireni ukrao srce. Kako javno nije govorila o svojoj vezi, koja uskoro prerasta u brak, o Muji se ne zna mnogo, tek toliko da, uprkos svim na{im nastojanjima, nije bio raspolo`en da se fotografira za na{ magazin i s nama podijeli svoju ljubavnu pri~u. S obzirom na to da je rije~ o momku koji se ne bavi javnim poslom, sasvim je razumljivo da se u tim vodama ne snalazi ba{ najbolje. Prve vijesti su govorile da je Mujo gra|evinski in`injer, a njegova budu}a supruga tvrdi kako se radi u jednoj dobrostoje}oj firmi u Be~u. Mujo Musi}, poznatiji kao Muj~e, sin Abdulaha, `ivi u mjestu Baden, 35 kilometara od austrijske prijestolnice, radi kao obi~ni gra|evinac, a roditelji su mu se vratili u Divi~, mesarsko mjesto na ulazu u Zvornik. Prilikom njenog nedavnog boravka u BiH i Selma ih je, navodno, posjetila. Iako mnogi tvrde da je Mujo znatno mla|i od Selme, {to dodatno potpiruju njene izjave da je privla~e mla|i mu{karci, njen sada{nji izabranik je njeno - 1980. godi{te. Upoznali su se ovog ljeta na zabavi Brodolom na tuzlanskom jezeru Modrac i ne slute}i da }e obi~no poznanstvo prerasti u ozbiljnu vezu. Prema svemu sude}i, imaju mnogo sli~nih osobina, a da su njihove namjere ozbiljne, govori ~injenica da se pjeva~ica iz svog luksuznog stana u sarajevskom Bosmalu odselila u Be~, te da narednog mjeseca planira opet stati na ludi kamen.Foto: Ekskluziva.ba</p> <p> Budu}i supru`nici ovogupoznali su se ljeta na Modracu</p> <p> Ve} `ive zajednoazra 2011./13</p> <p>AZRAPred premijeru filma U zemlji krvi i meda</p> <p>Angelina JOLIE</p> <p>Ovaj film je moje najbolje iskustvo</p> <p>DPriredila: Lejla Lojo</p> <p>ok kritika s nestrpljenjem i{~ekuje premijeru njenog rediteljskog prvjenca, Angelina Jolie odlu~ila je otvoriti du{u Bobu Simonu, voditelju CBS-eve emisije 60 minuta, te govoriti o snimanju filma U zemlji krvi i meda, ali i svojoj burnoj pro{losti. Najpoznatija holivudska glumica govorila je o svom profesionalnom, ali i privatnom `ivotu, iznose}i brojne zanimljive ~injenice, koje su ovih dana prenijeli mnogi svjetski mediji. No, nama je najzan...</p>