avaluacio x competencies primaria

Download Avaluacio x competencies primaria

Post on 15-Apr-2017

57 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Roser Canals

  LLavaluaciavaluacien el

  desenvolupamentde les

  competnciesbsiques

  Educaci Primria

 • Roser Canals

  Parlem de... Parlem de...

  1. Lavaluaci i el nou disseny curricular per competncies

  Qu entenem per avaluar?

  El procs davaluaci: finalitats i funcions delavaluaci

  Criteris generals de lOrdre davaluaci

  2. Les activitats davaluaci

  3. Els instruments davaluaci

 • Roser Canals

  Entenem lavaluaci com lemissi dun judici sobre elsresultats duna acci en base a uns objectius fixats. Aquest

  judici de valors pretn revisar fins a quin punt shan acomplertels objectius previstos i reajustar-los per millorar lacci, enaquest cas, ensenyar i aprendre. s, per tant, un procs deretroalimentaci orientat a millorar el procs densenyament

  aprenentatge.

  Qu entenem per avaluar: compartim significats...

  Lavaluaci dels aprenentatges presenta bsicament dues funcions: una decarcter social de selecci i classificaci, per tamb dorientaci delalumnat. Una altra de carcter pedaggic, de regulaci del procsdensenyament aprenentatge, s a dir, de reconeixement dels canvisque shan danar introduint en aquest procs per tal que cadascun delsalumnes aprengui duna forma significativa

  J. Jorba i E. Casellas (1996)

 • Roser Canals

  Lavaluaci i el nou disseny curricularLavaluaci i el nou disseny curricular

  Ordre EDU/295/2008 de 13 de juny, per la qual es determinen elprocediment i els documents i requisits formals del procsdavaluaci a leducaci primria

  PRINCIPIS. Lavaluaci dels processos daprenentatge ser:

  Contnua i global: amb lobservaci sistemtica de ladquisici decontinguts

  Integradora: de les valoracions de totes les rees

  Globalitzada: del procs daprenentatge al llarg de letapa icentrada en el desenvolupament i la consolidaci de lescompetncies bsiques

 • Roser Canals

  FinalitatsFinalitats de de lavaluacilavaluaci

  Identificant les necessitats educatives de cada alumne (Av. inicial)

  Informant sobre els processos dE/A

  (Av. contnua i formativa) Comprovant els progressos de lalumnat

  (Av. contnua i sumativa) Orientant el professorat perqu ajusti la seva tasca

  docent al progrs dels alumnes i les alumnes

  COM SAVALUA

  de formacontnua,

  global,integradora

  QU SAVALUA :

  competnciesbsiques

  iobjectius rees

  -QU saprn

  -COM saprn

  mitjanant criterisdavaluaci

 • Roser Canals

  Lavaluaci: un procs continu Lavaluaci: un procs continu

  Lavaluaci esdev un procs, tot ique encara es confon avaluacicontnua amb contnua avaluaci

  (avaluar = exmens).

  s tant important o ms, avaluar elprocs que lalumnat ha seguit per aaprendre com els continguts apresos(resultats).

  La seva gesti ha de ser compartida perlalumnat i pel professorat.

 • Roser Canals

  La La funcifunci pedaggicapedaggica de de lavaluacilavaluaci

  Per a lalumnat s una eina per aprendre a travs delsencerts, errors i oblits

  Per al professorat permet identificar les dificultats iprogressos de lalumnat per adaptar la seqncia didctica ales seves necessitats

  Quan el procsdavaluaci t una funcipedaggica lavaluacisumativa es tradueix en

  bons resultats

  Autoavaluem elnostre treball i el dels

  nostres companys

 • Roser Canals

  Avaluaci inicial. Per conixer actituds, experincies personals, representacionsprvies, maneres de raonar, coneixements assimilats... Permet valorar la situaci decada estudiant i del grup abans diniciar el procs dE-A. Professorat i alumnatprenen conscincia dels punts de partida i aix es pot adaptar el procs a lesnecessitats detectades. Tamb permet que els estudiants es representin elsobjectius i continguts.

  FUNCI DIAGNSTICA

  Avaluaci formativa. Permet al professorat fer el seguiment del procs d E-A:ladequaci, lorganitzaci dels temps i de les tasques, la capacitat de veure i ferveure les dificultats, de fer front als obstacles per adaptar la seqncia didctica a lesnecessitats daprenentatge de l'alumnat.

  Avaluaci formadora. Els estudiants aprenen a detectar possibles dificultats per fer-hi front (aprendre de lerror). Cal assegurar que s'apropin dels objectiusdaprenentatge i dels criteris davaluaci i aprenguin a anticipar i planificar lesoperacions necessries per a resoldre una tasca.

  FUNCI REGULADORA

  FuncionsFuncions de de lavaluacilavaluaci (I) (I)

 • Roser Canals

  Avaluaci sumativa. Permet sistematitzar, estructurar i recapitular.Tamb permet valorar els resultats obtinguts al final del procsdensenyament/aprenentatge i valorar les diferncies entre el punt departida i el final.

  El professorat pot determinar aquells aspectes de la seqnciadensenyament que caldr modificar (metaavaluaci).

  T una funci qualificadora que informa dels resultats alhora que pottenir una funci certificadora al final de letapa.

  FUNCI QUALIFICADORA/CERTIFICADORA

  FuncionsFuncions de de lavaluacilavaluaci (II) (II)

 • Roser Canals

  Lautoregulaci de laprenentatge Lautoregulaci de laprenentatge

  Consisteix a ensenyar als alumnes a detectar iregular ells mateixos les seves dificultats i trobar odemanar els ajuts necessaris per superar-les.

  La capacitat dautoregular-se en un procsdaprenentatge passa per:

  Conixer quins sn els objectiusdaprenentatge

  Representar-se les operacions necessriesper realitzar una activitat

  Compartir quins sn els criteris davaluaci

  Lavaluaci ha de donar lloc a un procs de comunicaci alaula perqu els estudiants verbalitzin, comparteixin i sapropinels objectius, els procediments i els criteris davaluaci.

 • Roser Canals

  Seqencia del procs daprenentatge

  Nivell Actual de

  Competncia

  Avaluaciinicial

  Pla individualitzat

  Avaluacifinal

  Avaluaciformativa

  Laprenentatge competencial:Laprenentatge competencial:el bsic per a tots i el mxim per a cadascel bsic per a tots i el mxim per a cadasc

 • Roser Canals

  Article 5 Atenci a la diversitat

  5.1 Per respondre a les necessitats de tot l'alumnat, incls el que manifesta msdificultats per aprendre i tamb el que est especialment dotat intellectualment, calestablir en la programaci prevista a l'aula les adaptacions necessries d'acord ambels aspectes segents:

  a) ...adequaci dels objectius de la programaci...

  b) Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat...

  c) Preparar noves activitats que permetin aquest alumnat aprendre i participarplenament a l'aula...

  d) Avaluar prenent com a referent les opcions recollides especficament en lesprogramacions.

  5.2 ...cal elaborar un pla individualitzat que reculli el conjunt d'ajudes, suports iadaptacions que pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars.Aquest pla pot comportar que algunes rees o part de les rees no s'imparteixin. Lacomissi d'atenci a la diversitat ha de promoure aquest pla...

 • Roser Canals

  Lavaluaci i el nou disseny curricular: criteris davaluaciLavaluaci i el nou disseny curricular: criteris davaluaci

  El projecte educatiu del centre desenvolupa i concreta el currculum, els criterismetodolgics, organitzatius i davaluaci per a tota letapa i fixa les mesures necessries peratendre la diversitat de lalumnat. (article 2.1 Ordre davaluaci)

  Els criteris davaluaci establerts en el projecte educatiu han de ser pblics. (Art. 5 Ordredavaluaci).

  Els referents per a lavaluaci sn lassoliment de les competncies bsiques i els criterisdavaluaci de les rees. (article 2.4 Ordre davaluaci). Lavaluaci tamb ha de constatarlassoliment dels resultats de laprenentatge. (art. 2.3 Ordre davaluaci)

  Cadascuna de les rees contribueix al desenvolupament de diferents competncies i, a lavegada, cada una de les competncies bsiques s'assolir com a conseqncia del treball endistintes rees. (Annex I Competncies Bsiques. Decret 142/2007 dordenaci dels ensenyaments deleducaci primria)

  A partir dels criteris davaluaci de les rees es comprovar lassolimentde les competncies bsiques i laprenentatge dels continguts

 • Roser Canals

  CRITERIS GENERALSDAVALUACI/PROMOCI

  (pas de curs, acreditaci etapa, recuperacions)

  Referents: comp. bsiques i objectius etapa

  CRITERIS AVALUACIO REA/CICLE

  Referents: contribuci de lrea a les CB i objectius delrea

  CRITERIS AVALUACI UNITAT DIDCTICA

  Referents: objectius didctics i les activitats dE /A idavaluaci

 • Roser Canals

  Criteris davaluaci Criteris davaluaci

  AVALUAR COMPETNCIES consisteix a comprovar la capacitat dereorganitzar all aprs, per transferir-ho a noves situacions i contextos.

  Avaluar el grau dadquisici i desenvolupament de competncies scomplex. Ser competent no s noms ser hbil en lexecuci de tasqueso activitats concretes, sin ser capa dafrontar, a partir de les habilitatsadquirides, noves tasques que impliquin anar ms enll del que shaaprs.

  Per fer-ho operatiu, s important establir criteris davaluaci coherentsamb la definici dobjectius, continguts i activitats que tenen com areferent el desenvolupament de les competncies bsiques.

  Els criteris davaluaci sn referents per a dissenyar els instruments iactivitats davaluaci.

 • Roser Canals

  C. Comun. ling.

  C. Comun. ling.

  C. Interac.mn fsic

  C. Interac.mn fsic

  C. Interac.mn fsic

  C. Comun. ling.

  C. Aprendre a ap

  C. Aprendre a ap

  C. Autonom i inic

  C. Social i ciutad

 • Roser Canals

  INDICADORS CRITERIS AVALUACI E.F. 5

  Expressa ritmes a travs del moviment

  Crea ritmes, coreografies senzilles

  Es fa entendre (accion