avaluacio per competencies primaria

Download Avaluacio per competencies primaria

Post on 14-May-2015

842 views

Category:

Education

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Avaluació competències ed. primaria

TRANSCRIPT

  • 1.Roser CanalsLLavaluaciavaluacien eldesenvolupamentde lescompetnciesbsiquesEducaci Primria

2. Roser CanalsParlem de...Parlem de...1. Lavaluaci i el nou disseny curricular per competnciesQu entenem per avaluar?El procs davaluaci: finalitats i funcions delavaluaciCriteris generals de lOrdre davaluaci2. Les activitats davaluaci3. Els instruments davaluaci 3. Roser CanalsEntenem lavaluaci com lemissi dun judici sobre elsresultats duna acci en base a uns objectius fixats. Aquestjudici de valors pretn revisar fins a quin punt shan acomplertels objectius previstos i reajustar-los per millorar lacci, enaquest cas, ensenyar i aprendre. s, per tant, un procs deretroalimentaci orientat a millorar el procs densenyamentaprenentatge.Qu entenem per avaluar: compartim significats...Lavaluaci dels aprenentatges presenta bsicament dues funcions: una decarcter social de selecci i classificaci, per tamb dorientaci delalumnat. Una altra de carcter pedaggic, de regulaci del procsdensenyament aprenentatge, s a dir, de reconeixement dels canvisque shan danar introduint en aquest procs per tal que cadascun delsalumnes aprengui duna forma significativaJ. Jorba i E. Casellas (1996) 4. Roser CanalsLavaluaci i el nou disseny curricularLavaluaci i el nou disseny curricularOrdre EDU/295/2008 de 13 de juny, per la qual es determinen elprocediment i els documents i requisits formals del procsdavaluaci a leducaci primriaPRINCIPIS. Lavaluaci dels processos daprenentatge ser:Contnua i global: amb lobservaci sistemtica de ladquisici decontingutsIntegradora: de les valoracions de totes les reesGlobalitzada: del procs daprenentatge al llarg de letapa icentrada en el desenvolupament i la consolidaci de lescompetncies bsiques 5. Roser CanalsFinalitatsFinalitats dede lavaluacilavaluaciIdentificant les necessitats educatives de cada alumne(Av. inicial)Informant sobre els processos dE/A(Av. contnua i formativa)Comprovant els progressos de lalumnat(Av. contnua i sumativa)Orientant el professorat perqu ajusti la seva tascadocent al progrs dels alumnes i les alumnesCOMSAVALUAde formacontnua,global,integradoraQU SAVALUA:competnciesbsiquesiobjectius rees-QU saprn-COM saprnmitjanant criterisdavaluaci 6. Roser CanalsLavaluaci: un procs continuLavaluaci: un procs continuLavaluaci esdev un procs, tot ique encara es confon avaluacicontnua amb contnua avaluaci(avaluar = exmens).s tant important o ms, avaluar elprocs que lalumnat ha seguit per aaprendre com els continguts apresos(resultats).La seva gesti ha de ser compartida perlalumnat i pel professorat. 7. Roser CanalsLaLa funcifunci pedaggicapedaggica dede lavaluacilavaluaciPer a lalumnat s una eina per aprendre a travs delsencerts, errors i oblitsPer al professorat permet identificar les dificultats iprogressos de lalumnat per adaptar la seqncia didctica ales seves necessitatsQuan el procsdavaluaci t una funcipedaggica lavaluacisumativa es tradueix enbons resultatsAutoavaluem elnostre treball i el delsnostres companys 8. Roser CanalsAvaluaci inicial. Per conixer actituds, experincies personals, representacionsprvies, maneres de raonar, coneixements assimilats... Permet valorar la situaci decada estudiant i del grup abans diniciar el procs dE-A. Professorat i alumnatprenen conscincia dels punts de partida i aix es pot adaptar el procs a lesnecessitats detectades. Tamb permet que els estudiants es representin elsobjectius i continguts.FUNCI DIAGNSTICAAvaluaci formativa. Permet al professorat fer el seguiment del procs d E-A:ladequaci, lorganitzaci dels temps i de les tasques, la capacitat de veure i ferveure les dificultats, de fer front als obstacles per adaptar la seqncia didctica a lesnecessitats daprenentatge de lalumnat.Avaluaci formadora. Els estudiants aprenen a detectar possibles dificultats per fer-hi front (aprendre de lerror). Cal assegurar que sapropin dels objectiusdaprenentatge i dels criteris davaluaci i aprenguin a anticipar i planificar lesoperacions necessries per a resoldre una tasca.FUNCI REGULADORAFuncionsFuncions dede lavaluacilavaluaci (I)(I) 9. Roser CanalsAvaluaci sumativa. Permet sistematitzar, estructurar i recapitular.Tamb permet valorar els resultats obtinguts al final del procsdensenyament/aprenentatge i valorar les diferncies entre el punt departida i el final.El professorat pot determinar aquells aspectes de la seqnciadensenyament que caldr modificar (metaavaluaci).T una funci qualificadora que informa dels resultats alhora que pottenir una funci certificadora al final de letapa.FUNCI QUALIFICADORA/CERTIFICADORAFuncionsFuncions dede lavaluacilavaluaci (II)(II) 10. Roser CanalsLautoregulaci de laprenentatgeLautoregulaci de laprenentatgeConsisteix a ensenyar als alumnes a detectar iregular ells mateixos les seves dificultats i trobar odemanar els ajuts necessaris per superar-les.La capacitat dautoregular-se en un procsdaprenentatge passa per: Conixer quins sn els objectiusdaprenentatge Representar-se les operacions necessriesper realitzar una activitat Compartir quins sn els criteris davaluaciLavaluaci ha de donar lloc a un procs de comunicaci alaula perqu els estudiants verbalitzin, comparteixin i sapropinels objectius, els procediments i els criteris davaluaci. 11. Roser CanalsSeqencia del procs daprenentatgeNivellActual deCompetnciaAvaluaciinicialPla individualitzatAvaluacifinalAvaluaciformativaLaprenentatge competencial:Laprenentatge competencial:el bsic per a tots i el mxim per a cadascel bsic per a tots i el mxim per a cadasc 12. Roser CanalsArticle 5 Atenci a la diversitat5.1 Per respondre a les necessitats de tot lalumnat, incls el que manifesta msdificultats per aprendre i tamb el que est especialment dotat intellectualment, calestablir en la programaci prevista a laula les adaptacions necessries dacord ambels aspectes segents:a) ...adequaci dels objectius de la programaci...b) Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat...c) Preparar noves activitats que permetin aquest alumnat aprendre i participarplenament a laula...d) Avaluar prenent com a referent les opcions recollides especficament en lesprogramacions.5.2 ...cal elaborar un pla individualitzat que reculli el conjunt dajudes, suports iadaptacions que pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars.Aquest pla pot comportar que algunes rees o part de les rees no simparteixin. Lacomissi datenci a la diversitat ha de promoure aquest pla... 13. Roser CanalsLavaluaci i el nou disseny curricular: criteris davaluaciLavaluaci i el nou disseny curricular: criteris davaluaciEl projecte educatiu del centre desenvolupa i concreta el currculum, els criterismetodolgics, organitzatius i davaluaci per a tota letapa i fixa les mesures necessries peratendre la diversitat de lalumnat. (article 2.1 Ordre davaluaci)Els criteris davaluaci establerts en el projecte educatiu han de ser pblics. (Art. 5 Ordredavaluaci).Els referents per a lavaluaci sn lassoliment de les competncies bsiques i els criterisdavaluaci de les rees. (article 2.4 Ordre davaluaci). Lavaluaci tamb ha de constatarlassoliment dels resultats de laprenentatge. (art. 2.3 Ordre davaluaci)Cadascuna de les rees contribueix al desenvolupament de diferents competncies i, a lavegada, cada una de les competncies bsiques sassolir com a conseqncia del treball endistintes rees. (Annex I Competncies Bsiques. Decret 142/2007 dordenaci dels ensenyaments deleducaci primria)A partir dels criteris davaluaci de les rees es comprovar lassolimentde les competncies bsiques i laprenentatge dels continguts 14. Roser CanalsCRITERIS GENERALSDAVALUACI/PROMOCI(pas de curs, acreditaci etapa, recuperacions)Referents: comp. bsiques i objectius etapaCRITERIS AVALUACIO REA/CICLEReferents: contribuci de lrea a les CB i objectius delreaCRITERIS AVALUACI UNITAT DIDCTICAReferents: objectius didctics i les activitats dE/A idavaluaci 15. Roser CanalsCriteris davaluaciCriteris davaluaciAVALUAR COMPETNCIES consisteix a comprovar la capacitat dereorganitzar all aprs, per transferir-ho a noves situacions i contextos.Avaluar el grau dadquisici i desenvolupament de competncies scomplex. Ser competent no s noms ser hbil en lexecuci de tasqueso activitats concretes, sin ser capa dafrontar, a partir de les habilitatsadquirides, noves tasques que impliquin anar ms enll del que shaaprs.Per fer-ho operatiu, s important establir criteris davaluaci coherentsamb la definici dobjectius, continguts i activitats que tenen com areferent el desenvolupament de les competncies bsiques.Els criteris davaluaci sn referents per a dissenyar els instruments iactivitats davaluaci. 16. Roser CanalsC. Comun. ling.C. Comun. ling.C. Interac.mn fsicC. Interac.mn fsicC. Interac.mn fsicC. Comun. ling.C. Aprendre a apC. Aprendre a apC. Autonom i inicC. Social i ciutad 17. Roser CanalsINDICADORS CRITERIS AVALUACI E.F. 5Expressa ritmes a travs del movimentCrea ritmes, coreografies senzillesEs fa entendre (accions, sentiments) quanimita o representa personatgesActua sense inhibici fent expressi corporal(dansa)Sintegra amb els companys en jocs dedramatitzaci i accepta el seu paper tenint encompte els altresACTIVITATSDAVALUACIINSTRUMENTSDAVALUACICRITERIS AVALUACI PLA IND 18. Roser CanalsXXXXXXXXXXXXXXXXMatemt XXXXXXXX-Exercir drets i deures democrticament-Anlisi i interpretaci de fets socials-Resoluci de conflictes i problemes socials-Desenvolupar habilitats socialsCompetnciasocial iciutadanaXXXX-Anlisi i interpretaci de fenmens naturals-Plantejar hiptesis-Interactuar amb lespai i lentornCompetnciaConeixementi interacciamb el mnXXXXXXXXXXXX-Identificar i plantejar problemes-Autoavaluar-se i autoregular-se-Gesti i control dels propis processos daprenet-Plantejar-se preguntes-Aprendre amb els altresCompetnciadaprendre aaprendreXXXX-Resoluci de problemes-Realitzar clculs i estimacions-Expressar i comunicar-se en llenguatge matem.-Raonament matemticCompetnciamatemticaXXXX-Recerca i selecci dinformaci-Interpretaci i Anlisi crtica de la informaci-s deines TICTractamentinformacicomp. digitalXXXXXXX-Desenv