avaluacio loe 17nov2008

Download Avaluacio Loe 17nov2008

Post on 14-May-2015

2.158 views

Category:

Travel

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Es una descripción de las novedades de la LOE

TRANSCRIPT

 • 1.Desenvolupament de la LOE LAVALUACI DELS ALUMNES ORDRES EDU/295 i 296/2008

2. LOE

 • CAPTULO I
 • Principios y fines de la educacin
 • Artculo 1.Principios.
 • a) La calidad de la educacin para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.

3. PRINCIPIS LOE

 • e) La flexibilidad para adecuar la educacin a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, as como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.

4. PRINCIPIS LOE

 • i) La autonoma para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares a los centros educativos. ( en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades Autnomas, a las corporaciones locales)

5. ELS CENTRES

 • Afrontar la realitat, no mirar a una altra banda, ni passar a daltres el problema.
 • Atendre el nostre alumnat. Sentir-sen responsable. Que tots puguin trobar un cam apropiat dins del centre.
 • Que en tots els camins es desenvolupin les competncies claus o els objectius de letapa.

6. ELS CENTRES

 • Aprofitar les possibilitats actuals. Adaptar objectius, actuacions i formes de fer.
 • Avaluar segons els objectius acordats.
 • Lacreditaci deixa de ser un certificat de domini de totes les matries acadmiques.
 • Ms importncia a lorientaci tutorial.
 • Ms importncia a la informaci als pares.

7. BUSCAR CAMINS

 • La Comissi dAtenci a la Diversitat per planificar i fer el seguiment.
 • Equips de professors per assumir reptes.
 • Per buscant la implicaci i la participaci ms mplia.

8. Calendari dimplantaci de la LOE ( Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci)

 • El curs 2007-2008 van entrar en vigor els nous criteris davaluacii promoci a lESO.

9. Principis i fins de leducaci. Aportacions de la LOE EDUCACIEN LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL I EN EL MRIT I ESFOR PERSONAL PRINCIPIDE LESFOR INDIVIDUALILA MOTIVACI DE LALUMNAT PLE DESENVOLUPAMENTDE LA PERSONALITATIDE LES CAPACITATSDELS ALUMNES 10. Caracterstiques generals de lavaluaci dels alumnes

 • EDUCACI PRIMRIA
 • Criteris per la promoci de curs: assoliment de les competncies bsiques i aprofitament del curs segent
 • Possibilitat de permanncia dun curs ms en el mateix cicle al llarg de led. Primria
 • Elaboraci dun pla especfic de refor/PI
 • EDUCACI SECUNDRIA OBLIGATRIA
 • Criteris per la promoci de curs: assoliment dels objectius
 • Possibilitat de repetir curs una vegada o dues a lEtapa
 • No promoci de cursamb avaluaci negativa de 3 o ms matries
 • Autoritzaci excepcional de promoci per acord de lequip docentamb expectatives favorables de recuperaci
 • Repetici excepcional a 4t. dues vegades
 • Seguiment dun programa de refor

11. ORDRES DAVALUACI DALUMNES EDUCACI PRIMRIA Avaluaci contnua global tenint en compte el progrs en el conjunt de les rees No precisa qui pren la decisi de promoci de cicle o etapa EDUCACI SECUNDRIA OBLIGATRIA Avaluaci contnua i diferenciada segons les diferents matries del currculum Decisions col.legiades dels professors en relaci a la promoci de curs i amb referncia a objectius 12. Caracterstiques generals de lavaluaci dels alumnes EDUCACI PRIMRIA

 • EDUCACISECUNDRIA OBLIGATRIA
 • Posibilitats de proves extraordinries de recuperaci de matries en finalitzar 4t. curs
 • Programes diversificaci curricular: avaluaci segons objectius dEtapa i criteris fixats

13. CAD FUNCI: organitza l'activitat docent segons les caracterstiques dels alumnes OBJECTIU: assoliment de les competncies segons les possibilitats de cada alumne COMPOSICI: equip directiu amb assessors i transmissors d'informaciACTUACI: planifica estratgies, les segueix i les revisa 14. Educaci obligatria CARACTERSTIQUES: diversitat de perfils dinteressos de necessitats de ritmes daprenentatge COMPETNCIES: claus o comunes, millor que bsiques no s el mateix que els contingutspermeten el desenvolupament personal i escolar van adreades a tots doten dinstruments i habilitats per interpretar i resoldre situacions reals 15. DIVERSITAT EN SENTIT GENERAL estratgies Aula ordinria Agrupacions flexibles DINS profe de refor treball per grups projectes competencials aprenentatge cooperatiu FORA desdoblaments: ampliacions refor instrumentals prctiques projectes plans individualitzats Programes diversificaci ALTRES:necesitats especials:USEE, Escolaritat compartida (centre EE, UEC) Nouvinguts: Aula Acollida 16. PROGRAMES DE DIVERSIFICACI CURRICULAR Organitzaci diferenciada de continguts i criteris davaluaciOBJECTIU: assoliment competncies bsiques i obtenci del ttol Modifica el currculum i la metodologia (funcional i globalitzada) Pot modificar el marc horari Fa activitats fora del centre (modalitat B: 40%) Refora lacci tutorial Orienta cap a interessos laborals Projecte dun o dos cursos Els criteris davaluaci sadapten al currculum modificat s obert: els alumnes poden participar parcial o totalment 17. REQUISITS Implicaci del professorat Comproms de lalumne i la famlia Dirigit a alumnes amb dificultats generalitzades daprenentatge Per a alumnes a partir de 3r ESO o de la mateixa edat MBITS Lingstic-social Cientfic-tecnolgic Prctic Tres matries amb el grup ordinari Ttol: si es supera els tres mbits http://xtec.cat/kampus 18. Programacions Atenci a la diversitat a Primria i a Secundria Respondre a les diferentspossibilitats daprenentatge(Alumnes amb dificultats daprenentatge o amb altes capacitats)

 • Adequaci a les caracterstiques de lalumne.
 • Diversificaci de les activitats daprenentatge
 • Preparar noves activitats que permetin a aquest alumnat aprendre i participar plenament a laula.
 • Avaluar prenent com a referent les opcions recollides especficament en les programacions.

19. Plans individualitzats a leducaci obligatria PI: Conjunt dajudes, suports i adaptacions que un alumne pugui necessitar en diferents moments i contextos escolars. Aquest pla pot comportar que algunes rees, o part de les rees, no simparteixin. Les adaptacions incorporades en la programaci ordinria de laula, les mesures de refor, les previstes en un pla de diversificaci curricular, poden resultar insuficients per atendrelalumnat ms vulnerable . Lacomissi datenci a la diversitatpromou el pla.Eltutorotutoras el responsable de lelaboraci en collaboraci amb docents i daltres professionals. Fa el seguiment i informa els pares. Sha descoltar els pares i tenir en compte el seu acord. Lha daprovar eldirector/aamb el vist-i-plau de la CAD. QUE QUI COM 20. EL PI INCLOU

 • Identificaci de les habilitats de lalumne en els diferents mbits curriculars.
 • Objectius i competncies prioritriesdaprenentatge.
 • Objectius relacionats amb leshabilitats personals i socials i amb lautonomia de lalumne.
 • Ajudestcniques i suports que es proporcionaran a lalumne en les diferents activitats i entorns escolars (aula, pati, menjador, sortides)
 • Valoraci peridica i registre sistemtic del progrsde lalumne que servir per fixar nous objectius modificar el PI.
 • Lavaluaci sha de fer dacord amb els objectiusfixats en el Pla Individualitzat.

21. Plans Individuals a Batxillerat

 • DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments del batxillerat.
 • Article 17
  • Alumnat amb capacitat intellectual elevada Alumnat amb trastorns o dificultats especfiques... El Departament dEducaci ha de determinar el marc normatiu dels plans individuals del batxillerat.

RESOLUCI de 30 de juny de 2008 per la qual saproven les instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres educatius privats deducaci secundria per al curs 2008-2009.3.7. Plans individuals i modificacions del currculum en les etapes postobligatries Alumnes amb discapacitats, trastorns, lesions o malalties greus o... Canvis significatius en continguts de matries, ampliaci o durada de letapa,... 22.

 • Cal sollicitarautoritzacial director dels serveis territorials amb la documentaci segent:
  • Sollicitud alumne, pares o tutors.
  • Documentaci acreditativa de les causes que motiven la petici: certificaci del centre datenci a disminuts; certificat mdic; inscripci a un centre de msica o dansa; informe de la federaci esportiva, o altres
  • Proposta de pla individual elaborada pel centre (EAP si sescau)

El director dels serveis territorials trametr la documentaci, amb informe de la inspecci deducaci, a laDirecci General dAtenci a la Comunitat Educativaperqu dicti resoluci. Alumnes amb dedicaci significativa a lesport avalats pel Consell Catal de lEsport... 23.

 • Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenaci dels ensenyaments de l'educaci primria
 • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenaci dels ensenyaments de l'educaci secundria obligatria
  • (DOGC nm. 4915)

Desenvolupament LOE

 • ORDRE EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procs davaluaci en leducaci primria.
 • Ordre EDU/295/2008per l