avaluacio llenguatge i comportaments lingüístics

Download Avaluacio llenguatge i comportaments lingüístics

Post on 15-May-2015

1.559 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.

2. Aula Ordinria

 • Valoraci:
 • Comportament Lingstic
 • Dificultats intrnseques
 • Recursos centre/sistema educatiu
 • Edat

SEEM MEE MALL USEE CREDA SEETDIC Alumnat sord /GDL Resposta educativa 3. GALC 4. Alumnat sord:Alumnat amb greus dificultats de llenguatge:Confirmaci de la prdua auditiva (ORL)derivaci al CREDA Protocol GALC (tutor/a + EAP)atenci CREDA? 5. 6. GALC 7. GALC 1 Identificaci (Observaci tutor/a) 8. GALC 1 Identificaci (Observaci tutor/a) 9. GALC 1 Identificaci (Observaci tutor/a) 10. GALC 1 Identificaci (Observaci tutor/a) 11. Esquema dels comportaments lingstics ComportamentL. Aspectes implicats A Comunicaci B C D E Llenguatge (discurs, sintaxi, morfologia) F G Parla (fontica, fonologia) H Contingut (lxic) I s (pragmtica) 12. A No manifesta intencions comunicatives ni amb gest ni amb paraules.

 • No interacciona
 • No comparteix acci ni atenci.
 • Pot fer alguna demanda per nicament per cobrir necessitats bsiques.(Utilitza ladult com a instrument).
 • Pot fer ecollies o cantarelles sense significaci comunicativa, o producci repetida dalguna paraula sense relaci amb el context comunicatiu.

13.

 • Notes:
 • En els comportaments B ms evolucionats poden aparixer ms de dos elements, per no el verb en funci sintctica.
 • Tots aquests parmetres shan de tenir en compte en qualsevol sistema de comunicaci que linfant utilitzi.

B Manifesta intencions comunicatives amb gest o amb formes lingstiquesduna o dues paraules.

 • Pot mantenir latenci i lacci conjunta tot i que a vegades de manera inestable i amb pocs torns.
 • No apareix el verb en funci sintctica.(No fa de predicat).
 • La combinaci de dues paraules, quan es dna, no est regida per regles morfosintctiques.(No hi ha flexi de gnere ni de nombre, concordances,).
 • El llenguatge est vinculat a les prpies rutines, al present i a lentorn immediat.

14. Nota: Es poden observar errors de parla propis de linici del desenvolupament fonolgic (fals F) C Manifestaintencions comunicatives amb formes lingstiques de 3 o ms paraules, amb pocs elements morfosintctics per amb presncia de verb.

 • Utilitza categories gramaticals (noms, verbs, alguns adjectius,..) amb un repertori restringit de paraules significat(lxic) , i algunes paraules relacionals(meu per possessi, aqu per localitzaci,).
 • El verb es limita a formes no flexionades(infinitiu, gerundi, participi) , 3 pers. sing. del present dindicatiu, i imperatius.
 • Es poden observar paraules gramaticals(determinants, preposicions, conjuncions,)i flexions(nominals, verbals),encara que poc estables.
 • Allarga els torns de paraula i mant el tpic.
 • Si no es comparteix el context comunicatiu, a linterlocutor li costa comprendre el discurs.
 • Cap al final de letapa sobserva un progressiu patr correcte dordenaci de les paraules (Ex: S-V-Compl.) i comena a aparixer lestructura morfolgica i sintctica bsica tot i que amb ms erros i omissions que encerts.

15. D Manifestaintencions comunicatives amb frases de 3 o ms elements, mantenint lestructura correcta, amb presncia delements morfosintctics bsics, encara que amb errors.

 • Sexpressa bsicament amb frase simple.
 • Inici de producci de frases coordinades i alguna subordinada, amb errors.
 • Ampla el repertori de categories gramaticals: A ms de nom, verb i adjectiu, tamb utilitza adverbis, preposicions i conjuncions.
 • Ms de la meitat de les produccions han de complir:
  • Flexi nominal: Flexi de gnere i nombre en seqncies de 2 3 paraules de cadascuna daquestes categories: nom, adjectiu i pronom.
  • Flexi verbal: Presncia de morfemes de persona, nombre i temps (present, passat, futur) amb errors. ( Limperatiu o ls generalitzat de la 3a persona no es considera flexi) .
  • Concordances: De nom i verb (persona i nombre). De determinant-nom-adjectiu (gnere i de nombre).
 • Informa i explica fets de manera efica.

16. E Manifestaintencions comunicatives amb frases de 4 o ms paraules, mantenint lestructura sintctica correcta en les oracions simples i amb presncia dalguns errors en les complexes.

 • Utilitza frases coordinades i subordinades progressivament complexes (causals, de relatiu, condicionals, temporals,), amb predomini de la correcci sobre lerror,tot i quebsicamentamb errors en els temps verbals.
 • Utilitza els sintagmes nominal i verbal amb progressiu augment delements.
 • Utilitza un repertori variat de categories gramaticals.
 • Informa i explica fets, passats i futurs, de manera ordenada i elaborada, amb s de frases en sentit figurat i un s ms variat de connectors discursius tot i que amb errors.

17. F Parla inintelligible amb processos molt retardats o desviats.

 • Manifestaci d algunadaquestes caracterstiques:
  • Presencia sistemtica dun sol fonema consonntic, i per tant, manca de contrastos.
  • Manca de patr fonolgic, amb variabilitat en la producci duna mateixa paraula.(No hi ha estabilitat dels errors)
  • Presncia de processos inusuals o idiosincrtics, inusuals en el procs de desenvolupament normal.
 • Habitualment els trets fonolgics consonntics sn propis de ladquisici ms inicial (oclusivitat o nasalitat), i el repertori voclic s redut (/a//o/).
 • No necessriament es segueix la pauta evolutiva dels punts darticulaci (anterior, dental, posterior).
 • Alteracions de lordre de les sllabes o dels fonemes.
 • Parla molt inintelligible:Jarg propi que noms entenen les persones properes, tot i que pot haver-hi paraules comprensibles per tothom. s difcil determinar la presncia delements morfolgics i sintctics tot i que pot realitzar produccions llargues.

18. Nota: Es tracta duna parla molt retardada per ledat per no desviada. Es tracta derrades tpiques dels nens/es en el procs dadquisici.G La parla presenta fora errors.

 • Manifestaci detotesaquestes caracterstiques:
  • Persistncia de processos de simplificaci ms enll de ledat corresponent.(Tals comcanvis en l'estructura sillbica, omissi de fonemes o de sllabes, reducci de grups consonntics, substituci o assimilaci d'un fonema per un altre,...).
  • Coexistncia de processos de simplificaci ms primerencs amb d'altres ms tardans.
  • Dificultats per pronunciar correctamentl'estructura sillbica de paraules llargues.

19. H Parla caracteritzada per ls de paraules concretes, referides a entitats observables, accions i atributs.

 • Vocabulari restringit amb molts termes dectics, dificultats per nomenar categories i utilitzar termes espacials i temporals.
 • Lestructura morfolgica i sintctica bsica s correcta.
 • El baix nivell del llenguatge est estrictament relacionat amb el baix nivell de coneixements, experincies viscudes, baixa estimulaci, etc.
 • Dificultats en la cohesi i coherncia del discurs:
  • Omissi dinformaci bsica.
  • Desordre en la situaci de fets en el temps.

20. *Remet a la pragmtica (regles que regulen ls intencional del llenguatge en contextos comunicatius) i no a la sintaxi (aspectes formals de les construccions lingstiques). I Poques habilitats conversacionals*.

 • Dificultats en mantenir el tpic(el tema de la conversa),ignorant el que sha dit abans.
 • Dificultats en tenir present linterlocutor (No sap quan ha dintervenir).
 • No pren mai la iniciativa de torn.
 • Pot comportar alguna dificultat per fer efectiva la comunicaci.

21. Bloc 3 :Programa destimulaci global delllenguatge . Adreat a alumnat amb habilitats comunicatives que no disposa d'un codi oral prou desenvolupat per a utilitzar-lo. T l'objectiu de facilitar l's del llenguatge mitjanant la interacci qualitativa en diferents contextos.. Treballa les estructures lingstiques de formaindividual , per en planifica la seva generalitzaci a l'entorn escolar i familiar.Bloc 6 :Programa destimulaci per al desenvolupamentfonolgic . Adreat a alumnat amb parla inintelligible (molts errors fonolgics). Basat en el sistema d'oposicions fonolgiques. Aplicat a nivellindividualamb l'alumne/a. Bloc 7 :Programa destimulaciarticulatria individual . Adreat a alumnat amb dificultats neurolgiques o orgniques que li dificulten la producci de la parla. Pretn ajudar el desenvolupament fonolgic a partir del treball articulatori (bsicament prxies). Supeditat a l'actuaci des de l'mbit mdic.Programes aplicats pel/per la logopeda del CREDA 22. Bloc 1 : Programa especfic decomunicaci . Adreat a alumnat amb dificultats importants en la seva relaci amb els altres. Emfasitza la facilitaci de l'expressi de les intencions comunicatives mitjanant la interacci qualitativa en diferents contextos. Bloc 2 : Programa destimulaci globalcognitiva i comunicativa . Adreat a alumnat amb un coneixement limitat de l'entorn a causa d'un desenvolupament ms lent o de poques experincies vitals. Emfasitza la planificaci d'experincies que hi contribueixin. Bloc 4 : Programa d