avaluacio eso i activitats

Download Avaluacio Eso I Activitats

Post on 14-May-2015

10.804 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Credit de síntesi d'ESO

TRANSCRIPT

  • 1.Lavaluaci en el desenvolupament de les competncies bsiques a E.S.O.Roser Canals Cabau

2. Qu entenem per avaluar: compartim significats...Lavaluaci dels aprenentatges presenta bsicament dues funcions: una de carcter social de selecci i classificaci, per tamb dorientaci de lalumnat. Una altra de carcter pedaggic, de regulaci del procs d ensenyament aprenentatge, s a dir, de reconeixement dels canvis que shan danar introduint en aquest procs per tal que cadascun dels alumnes aprengui duna forma significativaJ. Jorba i E. Casellas (1996)Entenem lavaluaci com lemissi dun judici sobre els resultats duna acci en base a uns objectius fixats.Aquest judici de valors pretn revisar fins a quin punt s han acomplert els objectius previstos i reajustar-los per millorar lacci, en aquest cas, ensenyar i aprendre. s, per tant, un procs de retroalimentaci orientat a millorarel procs densenyament aprenentatge.Roser Canals Cabau 3. Lavaluaci: un procs continuLavaluaci esdev un procs, tot i que encara es confon avaluaci contnua amb contnua avaluaci(avaluar = exmens). s tant important o ms, avaluar el procs que lalumnat ha seguit per a aprendre com els continguts apresos (resultats).La seva gesti ha de ser compartida per lalumnat i pel professorat. Roser Canals Cabau 4. La funci pedaggica de lavaluaci Per a lalumnat s una eina per aprendre a travs dels encerts, errors i oblits Per al professorat permet identificar les dificultats i progressos de lalumnat per adaptar la seqncia didctica a les seves necessitats Autoavaluem el nostre treball i el delsnostres companysQuan el procsdavaluaci t una funci pedaggica lavaluacisumativa es tradueix en bons resultats Roser Canals Cabau 5. Funcions de lavaluaci (I)Avaluaci inicial. Per conixer actituds, experincies personals, representacions prvies, maneres de raonar, coneixements assimilats... Permet valorar la situaci de cada estudiant i del grup abans diniciar el procs dE-A. Professorat i alumnat prenen conscincia dels punts de partida i aix es pot adaptar el procs a les necessitats detectades. Tamb permet que els estudiants es representin els objectius i continguts. FUNCI DIAGNSTICAAvaluaci formativa. Permet al professorat fer el seguiment del procs d E-A: ladequaci, lorganitzaci dels temps i de les tasques, la capacitat de veure i fer veure les dificultats, de fer front als obstacles per adaptar la seqncia didctica a les necessitats daprenentatge de l'alumnat. Avaluaci formadora. Els estudiants aprenen a detectar possibles dificultats per fer- hi front (aprendre de lerror). Cal assegurar que s'apropin dels objectius daprenentatge i dels criteris davaluaci i aprenguin a anticipar i planificar les operacions necessries per a resoldre una tasca.FUNCI REGULADORARoser Canals Cabau 6. Funcions de lavaluaci (II) Avaluaci sumativa. Permet sistematitzar, estructurar i recapitular. Tamb permet valorar els resultats obtinguts al final del procs densenyament/aprenentatge i valorar les diferncies entre el punt de partida i el final. El professorat pot determinar aquells aspectes de la seqncia densenyament que caldr modificar (metaavaluaci). T una funci qualificadora que informa dels resultats alhora que pot tenir una funci certificadora al final de letapa.FUNCI QUALIFICADORA/CERTIFICADORARoser Canals Cabau 7. Lautoregulaci de laprenentatge Consisteix a ensenyar als alumnes a detectar i regular ells mateixos les seves dificultats i trobar o demanar els ajuts necessaris per superar-les. La capacitat dautoregular-se en un procs daprenentatge passa per: Conixer quins sn els objectiusdaprenentatge Representar-se les operacions necessriesper realitzar una activitat Compartir quins sn els criteris davaluaci Lavaluaci ha de donar lloc a un procs de comunicaci alaula perqu els estudiants verbalitzin, comparteixin i sapropinels objectius, els procediments i els criteris davaluaci.Roser Canals Cabau 8. Criteris davaluaci AVALUAR COMPETNCIES consisteix a comprovar la capacitat de reorganitzar all aprs, per transferir-ho a noves situacions i contextos.Avaluar el grau dadquisici i desenvolupament de competncies s complex. Ser competent no s noms ser hbil en lexecuci de tasques o activitats concretes, sin ser capa dafrontar, a partir de les habilitats adquirides, noves tasques que impliquin anar ms enll del que sha aprs.Per fer-ho operatiu, s important establir criteris davaluaci coherents amb la definici dobjectius, continguts i activitats que tenen com a referent el desenvolupament de les competncies bsiques. Els criteris davaluaci sn referents per a dissenyar els instruments i activitats davaluaci. Roser Canals Cabau 9. CRITERIS GENERALS DAVALUACI/PROMOCI(pas de curs, acreditaci etapa, recuperacions) CRITERIS AVALUACIO MATRIACRITERIS AVALUACI UNITAT DIDCTICA Referents: objectius didctics i les activitats dE/A i davaluaciReferents: contribuci de lrea a les CB i objectius de lreaReferents: comp. bsiques i objectius etapa Roser Canals Cabau 10. Lavaluaci i el nou disseny curricular Ordre EDU/296/2008 de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procs davaluaci a lEducaci Secundria https://www.gencat.net/eadop/imatges/5155/08165082.pdfPRINCIPIS Lavaluaci dels processos daprenentatge ser: Contnua: Per constatar els progressos de lalumnat i les seves dificultats al llarg del procs daprenentatge. Diferenciada per matries, amb observaci sistemtica de ladquisici dels continguts educatius. Globalitzada: del procs daprenentatge al llarg de letapa i centrada en el desenvolupament i la consolidaci de les competncies bsiques.Roser Canals Cabau 11. Ordre davaluaci Identificant les necessitats educatives de cada alumne(Av.Inicial) Informant sobre els processos dE/A COM (Av. Contnua i Formativa)-QU saprn SAVALUA Comprovant els progressos de lalumnat de forma (Av. Contnua i Sumativa) -COM saprncontnua, Orientant el professorat perqu ajusti la seva tascaglobal,docent al progrs dels alumnes i les alumnes integradoralassoliment de lesA partir deCompetncies Bsiques i CriterisQU SAVALUA:lassoliment dels objectiusdavaluaci de les reesA partir de Roser Canals Cabau 12. Lavaluaci i el nou disseny curricular: criteris generals El Projecte Educatiu del centre desenvolupa i concreta el currculum, els criteris metodolgics, organitzatius i davaluaci per a tota letapa i fixa les mesures necessries per atendre la diversitat dels alumnes. (article 2.1Ordre davaluaci) Els referents per a lavaluaci sn lassoliment de les competncies bsiques i els criteris davaluaci de les rees. (article 2.2 Ordre davaluaci) Cadascuna de les rees contribueix al desenvolupament de diferents competncies i, a la vegada, cada una de les competncies bsiques s'assolir com a conseqncia del treball en distintes rees. (Annex I Competncies Bsiques. Decret 143/2007 dordenaci dels ensenyaments de leducacisecundria) Els criteris d'avaluaci de les matries sn un referent fonamental per determinar el grau d'assoliment de les competncies bsiques i dels objectius de cada matria. (article 18.2 Ordre davaluaci). Aquests criteris han de ser pblics i coneguts per lalumnat A partir dels criteris davaluaci de les rees es comprovarlassoliment de les competncies bsiques i laprenentatge delscontingutsRoser Canals Cabau 13. Laprenentatge competencial: el bsic per a tots i el mxim per a cadasc Avaluaci Avaluaciformativa final Avaluaciinicial Pla individualitzatSeqencia del procs daprenentatge NivellActual de Competncia Roser Canals Cabau 14. Lavaluaci en el desenvolupament de les competncies bsiques Les activitats i elsinstrumentsdavaluaciRoser Canals Cabau 15. LES ACTIVITATS DAVALUACI Les activitats davaluaci tenen com a referent els criteris davaluaci de la unitat didctica. Les activitats davaluaci sintegren en la seqncia didctica ja que lavaluaci s contnua i la seva principal funci s formativa i formadora Pel disseny de les activitats davaluaci cal tenir en comte: Quin tipus dinformaci es pretn obtenir (funci de lavaluaci) Que siguin coherents amb les competncies bsiques que es pretn desenvolupar i amb els objectius didctics (criteris davaluaci) Les activitats davaluaci han de propiciar que lalumnat activi els coneixements i habilitats de qu disposa, doni respostes complexes i creatives, reorganitzi els coneixements disponibles per afrontar nous problemes Les activitats davaluaci han de plantejar-se a partir de la resoluci de casos, situacions simulades Roser Canals Cabau 16. Lautobs que condueix en Joan funciona amb un motor diesel. Aquests autobusos contaminen. Un amic den Joan condueix un tramvia elctric. El voltatge necessari per al seu funcionament prov duna central elctrica que funciona cremant carb. Hi ha persones que defensen la installaci de tramvies argumentant que no contaminen laire. Ests dacord amb aquesta afirmaci? Argumenta la teva resposta. PISA (OECD, 2000)Qu ha dhaver aprs lalumnat per respondre a aquesta pregunta? A llegir un text i a valorar el fet de llegir. A transferir Idees bsiques i abstractes sobre fonts i transferncia denergia i sobre canvi qumic/substncies contaminants. A aplicar aquestes idees, interrelacionant-les, a una situaci no treballada a classe. A relacionar aquest coneixement amb comportaments i valors (conseqncies ambientals). A argumentar tenint en compte moltes variables diferents, per fonamentant-se en coneixements i en fets. A escriure la seva argumentaci duna manera que sentengui. Canals SanmartRoser Neus Cabau 17. Un exemple a partir duna pregunta PISAEls astrnoms prediuen que, vist des de Nept, hi haur un trnsit de Saturn sobre la cara del Sol en algun moment daquest segle. Quines tres de les paraules subratlladesserien ms tils per tal de buscarmitjanant internet o en una bibliotecaquan es donar aquest trnsit? Canals SanmartRoser Neus Cabau 18. Roser Canals Cabau 19. Per qu creus que lestat dna facilitats a les persones que es volen canviar el cotxe? Tot i aix, sembla que la mesura no ha tingut lxit esperat. Com convenceries a alg que est dubta