auhv rondom de domstad 2012-1

Download AUHV Rondom de Domstad 2012-1

Post on 09-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rondom de Domstad, het magazine van de AUHV, wordt gemaakt in samenwerking met Vipmedia, uitgever van Beet, Karper en Rovers.

TRANSCRIPT

 • witVisop de Vecht

  algemeneledenVergaderingop 16 april

  de meerValis terug!

  lekker Vissenop de lek

  Maga z ine van de algeMene utrechtse hengel a ar s veren ig ing 2,95

  rond de domstadhengelsport

  Nummer 175 mAArT 2012 33e jaargang

  Hengelsport rond de domstad is een gezamenlijke uitgave van de algemene utrecHtse Hengelaars vereniging in samenwerking met uitgeverij vipmedia te Breda.

 • Hengelsport rond de Domstad 0312 3

  InhoudVoorwoord & colofon 3

  Van het bestuur 4

  nieuwtjes 6

  de Lek 8

  AuhV nieuws 11

  Zachte winters, zware brasems 14

  de meerval is terug 18

  Vlieg van de maand 21

  ontgoogled 22

  de ideale takel 24

  haaien 30

  Born to be wild 32

  Megabaarzen 36

  Vliegvisschool 41

  Vissen op de Vecht 42

  Welkom bij de AuhV 46

  CoLoFonDe Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging werd 5 april 1925 opgericht en bij Koninklijk Besluit goedgekeurd op 8 mei 1940. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. V 40476822. De AUHV is aangesloten bij Federatie MidWest Nederland van Sportvisserij Nederland.

  33e jaargang: nummer 175, maart 2012 Hengelsport rond de Domstad verschijnt in maart, juni en oktober.

  Oplage: 8625.Omslagfoto: Meerval

  (foto: Sportvisserij Nederland)

  Adreswijzigingen, opzeggingen etc. Uitsluitend schriftelijk, onder vermelding van uw lidnummer (zie adreswikkel of www.auhv.nl ) doorgeven via: email info@auhv.nl, of schriftelijk naar AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede. BestuurVoorzitter (waarnemend):

  E. Broekhuizen (Edward)Secretariaat: C.J. van de Burgt,

  Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, email: info@auhv.nl

  Penningmeester: H.G. Ederveen (Henny)Bestuursleden: L. Harmsen (Leo),

  G. Raaphorst (Gerard), F. van Schaik (Fred), W.F. (Wim) Huisen,

  D. (Danny) Bok.(*) antwoordapparaat

  Internet: www.auhv.nlInfo Vliegvisgroep The Leader:

  www.vliegvisgroeptheleader.com Info AUHV Roofvisgroep:

  roofvisgroep@auhv.nl

  Uitgever: AUHV, in samenwerking met: Vipmedia Publishing & Services, Takkebijsters 57a, 4817 BL Breda, tel. 076530 1729

  Directie: Jan Diepenbroek, Ed BruijnsHoofdredacteur: Pierre BronsgeestRedactie: Fred van Schaik,

  redactie@auhv.nlAdvertenties: John Huussen, Alex Boom,

  076530 1725Druk: Em de Jong, Baarle Nassau

  Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van AUHV/uitgever. Opname in een leesportefeuille is niet toegestaan. De redactie werkt onafhankelijk van welke organisatie dan ook. De redactie en de uitgever zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Ongevraagd aan ons toegezonden redactionele tekst en/of fotos worden niet geretourneerd. Plaatsing van die informatie is voorbehouden aan de redactie.

  Van de voorzitter

  de AuhV is een hengelsportvereniging met bijna 9000 leden. In hengelsportland een grote vereniging. Communicatie met de achterban is van essentieel belang. daarom behoeft dit ledencontact alle aandacht van ons bestuur. dit heeft in de afgelopen periode dan ook geleid tot aanpassing en vernieuwing van de beschikbare middelen tot communicatie. Inmiddels heeft u kennis kunnen maken met ons nieuwe hengelsportblad, dat naar onze mening meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Een beetje glossy, brede informatie over allerhande vistechnieken, aantrekkelijke visverhalen en natuurlijk informatie over de eigen AuhV. uit onze contacten is gebleken dat het vernieuwde blad is aangeslagen. Er waren echter ook een aantal kritische opmerkingen, in die zin dat het AuhV-gehalte meer smoelwerk zou moeten hebben. Voor ons bestuur een gegeven waar we bij stil moeten staan.

  de bestaande digitale technieken maken het ons bestuur mogelijk om op een meer moderne manier te communiceren met onze leden. Vorig jaar is onze website geheel vernieuwd. daar-naast gaat het bestuur aan de slag met digitale nieuwsbrieven, waardoor snelle informatie-uit-wisseling een feit is. Bovendien heeft de AuhV een Facebook- en Twitteraccount geopend. op deze wijze zijn wij beschikbaar en aanwezig op de zogenaamde sociale media. Een informa-tie- en kennisuitwisseling die alle kansen biedt om op moderne wijze met onze achterban te communiceren. hopelijk voor beide partijen met positieve effecten. nu wat anders. Elders in dit blad treft u een aankondiging aan van de komende Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Een belangrijke vergadering gezien de onderwerpen waarover een besluit moet worden genomen. Aan de orde komt ondermeer de benoeming van een nieuwe voorzitter van onze vereniging. Een vitale functie binnen de AuhV. Wij hopen dan ook op een grote opkomst van onze leden.

  Edward BroEkhuizEn, waarnEmEnd voorzittEr

 • 4 Hengelsport rond de Domstad 0312

  Van het bestuur

  AUHV Jaarverslag 2011LedenHet ledenaantal van de vereniging eindigde op 8.938 leden, wederom een stijging van vijf procent ten opzichte van vorig jaar, waarbij aangemerkt moet worden dat er meer ledenwisselingen plaatsvinden. Dankzij gerichte ledenwerving en uitbreiding van de verkoopmogelijkheden via internet blijft een gezonde basis voor de AUHV bestaan.

  VisdocumentenVanaf medio 2010 is het via de AUHV website mogelijk om al-lerlei visdocumenten te bestellen en veilig af te rekenen. Er zijn in 2011 ruim 500 bestellingen geplaatst.

  Bestuur Er is een vacature voor de functie van voorzitter. In de algemene vergadering werd Danny Bok benoemd tot bestuurslid.

  Het bestuur bestond aan het einde van het jaar uit: voorzitter (waarnemend): E. (Edward) Broekhuizen; secretaris: C.J. (Jim) van de Burgt; penningmeester: H.G. (Henny) Ederveen; plus de bestuursleden L.J. (Leo) Harmsen, G. (Gerard) Raaphorst, M. (Omar) Bogerd, F.J.P. (Fred) van Schaik, W.F. (Wim) Huisen en D. (Danny) Bok.

  Vrijwilligers & afdelingenDe onmisbare vrijwilligers droegen hun steentje bij met het organiseren van activiteiten in de diverse afdelingen zoals de AUHV vliegvisgroep The Leader, die maandelijks haar bijeen-komsten in Nieuwegein heeft, waar cursussen vliegbinden en werplessen gegeven worden alsook lezingen en gezel-lige avonden. De AUHV Roofvisgroep heeft weer een aantal praktijkdagen georganiseerd en de AUHV wedstrijdgroep waar in twaalf dagen gevist werd om het AUHV clubkampioenschap. Helaas loopt de belangstelling voor deze clubkampioenschap-pen sterk terug. Daarnaast zijn vrijwilligers actief in de controles van visdo-cumenten, waterkwaliteitbemonstering en in de operationele groep met o.a. borden plaatsen, vis uitzetten. Alle vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen bij de Utrechtse Visbeurs en de visdag van de gehandicapte kinderen van de Stichting Blauwe Vogel 74. In november werd een gezellige avond voor alle verenigings-vrijwilligers gehouden met een hapje en een drankje voor alle vrijwilligers. Ook in 2011 zijn er in navolging op het voorgaande jaar een aantal lezingen gehouden.

  VisserijlandDe visstandbeheercommissies waarin de AUHV deelneemt zijn: VBC Amsterdam-Rijnkanaal, Amstel, Gooi & Vecht & de Stichtse Rijnlanden. Hierin wordt momenteel hard gewerkt aan de door de minister verplicht gestelde visplannen. Bij het ontbreken hier-van kan het visrecht worden ingetrokken.

  Per medio 2011 is de federatie Gooi- & Eemland gefuseerd met federatie NoordWest, samen gaan zij door als federatie Mid-West Nederland. De rol van de federatie is ondersteuning van de hengelsportverenigingen, zij vertegenwoordigt de regionale hengelsportverenigingen in de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland.

  ViswaterAan de vismogelijkheden is door het bestuur ook in 2011 weer aandacht besteed. Helaas is de pachter van de Plas Laagraven wederom niet bereid om een schriftelijke toestemming voor het vissen te verlenen. Hierdoor blijft het vissen in beide plas-sen verboden. Per 2012 is Plas Vechten weer terug in de AUHV viswaterlijst, een speciale vergunning hoeft niet meer te worden aangevraagd.Vanwege gelijktrekking van de visdocumenten is besloten per 2011 gezamenlijk met HSV de Vaart Poscar een jeugdvergun-ning (geldig voor een jaar voor n gewone hengel) en een weekvergunning (voor een week, maximaal twee hengels) uit te geven voor het viswater van beide verenigingen.

  VisstandbeheerDe viswaterbeheercommissie van de AUHV is omgevormd en nieuw leven ingeblazen. Haar belangrijkste taak is onderzoek van visstand en vismogelijkheden.

  ControleDe controles op visdocumenten en vistuigen zijn ook dit jaar weer, maar in mindere mate, uitgevoerd in individuele en geza-menlijke controles met politie, boas en controleurs.

  Overige zakenHet verenigingsmagazine Hengelsport rond de Domstad is per 2011 verschenen in samenwerking met Vipmedia en is goed ontvangen.

  Ook werd de website www.auhv.nl vernieuwd en is actief content-beheer nu mogelijk, waardoor u vaker en meer informatie over vis en vissen in de regio Groot-Utrecht kunt raadplegen en ontvangen.Besloten is om in 2012 de AUHV meer zichtbaar via nieuwe media te laten zijn. Inmiddels zijn we ook aanwezig op Twitter en Facebook.

  Vanaf 2012 heeft de AUHV een contract met het Servicebu-reau van Sportvisserij Nederland waarbij zij met betrekking tot lopende lidmaatschappen de aanmaak en verzending van de (herinnerings)acceptgiros, de incassos, de verwerking van de betalingen in het ledenadministratiepakket, de verzending van de AUHV Vispas, alle e-mail en telefonische contacten hierover onderhouden.

  In het bestuur is besloten de jeugd meer aandacht te geven,

 • Hengelsport rond de Domstad 0312 5

  hiervoor is allereerst de drempel om lid te worden drastisch ver-laagd, van 23,- naar 13,50 voor het eerste jaar. Daarnaast zullen er meer jeugdevenementen plaatsvinden, in ieder geval op de na