Ashtavakra Gita English Transliteration

Download Ashtavakra Gita English Transliteration

Post on 04-Mar-2015

83 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>janaka uvca || katha jnamavpnoti katha muktirbhaviyati | vairgya ca katha prptam etad brhi mama prabho || 1-1|| avakra uvca || muktim icchasi cettta viayn viavattyaja | kamrjavadaytoasatya pyavad bhaja || 1-2|| na pthv na jala ngnirna vyurdyaurna v bhavn | e skiamtmna cidrpa viddhi muktaye || 1-3|| yadi deha pthak ktya citi virmya tihasi | adhunaiva sukh nto bandhamukto bhaviyasi || 1-4|| na tva viprdiko varo nram nkagocara | asago'si nirkro vivask sukh bhava || 1-5|| dharmdharmau sukha dukha mnasni na te vibho | na kartsi na bhoktsi mukta evsi sarvad || 1-6|| eko drasi sarvasya muktapryo'si sarvad | ayameva hi te bandho drara payastaram || 1-7|| aha kartetyahammnamahkhidaita | nha karteti vivsmta ptv sukh bhava || 1-8|| eko viuddhabodho'ham iti nicayavahnin | prajvlyjnagahana vtaoka sukh bhava || 1-9|| yatra vivamida bhti kalpita rajjusarpavat | nandaparamnanda sa bodhastva sukha bhava || 1-10|| muktbhimn mukto hi baddho baddhbhimnyapi | kivadantha satyeya y mati s gatirbhavet || 1-11||</p> <p>tm sk vibhu pra eko muktacidakriya | asago nispha nto bhramtsasravniva || 1-12|| kastha bodhamadvaitamtmna paribhvaya | bhso'ha bhrama muktv bhva bhyamathntaram || 1-13|| dehbhimnapena cira baddho'si putraka | bodho'ha jnakhagena taniktya sukh bhava || 1-14|| nisago nikriyo'si tva svaprako nirajana | ayameva hi te bandha samdhimanutihati || 1-15|| tvay vyptamida viva tvayi prota yathrthata | uddhabuddhasvarpastva m gama kudracittatm || 1-16|| nirapeko nirvikro nirbhara talaya | agdhabuddhirakubdho bhava cinmtravsana || 1-17|| skramanta viddhi nirkra tu nicalam | etattattvopadeena na punarbhavasambhava || 1-18|| yathaivdaramadhyasthe rpe'nta paritastu sa | tathaiv'smin arre'nta parita paramevara || 1-19|| eka sarvagata vyoma bahirantaryath ghae | nitya nirantara brahma sarvabhtagae tath || 1-20||</p> <p>janaka uvca || aho nirajana nto bodho'ha prakte para | etvantamaha kla mohenaiva viambita || 2-1|| yath prakaymyeko dehamena tath jagat | ato mama jagatsarvamathav na ca kicana || 2-2|| sa arramaho viva parityajya maydhun |</p> <p>kutacit kauald eva paramtm vilokyate || 2-3|| yath na toyato bhinnstarag phenabudbud | tmano na tath bhinna vivamtmavinirgatam || 2-4|| tantumtro bhaved eva pao yadvad vicrita | tmatanmtrameveda tadvad viva vicritam || 2-5|| yathaivekurase klpt tena vyptaiva arkar | tath viva mayi klpta may vypta nirantaram || 2-6|| tmajnjjagad bhti tmajnnna bhsate | rajjvajndahirbhti tajjnd bhsate na hi || 2-7|| prako me nija rpa ntirikto'smyaha tata | yad prakate viva tadha bhsa eva hi || 2-8|| aho vikalpita vivamajnnmayi bhsate | rpya uktau pha rajjau vri sryakare yath || 2-9|| matto vinirgata viva mayyeva layameyati | mdi kumbho jale vci kanake kaaka yath || 2-10|| aho aha namo mahya vino yasya nsti me | brahmdistambaparyanta jaganno'pi tihata || 2-11|| aho aha namo mahyam eko'ha dehavnapi | kvacinna gant ngant vypya vivamavasthita || 2-12|| aho aha namo mahya dako nstha matsama | asaspya arrea yena viva cira dhtam || 2-13|| aho aha namo mahya yasya me nsti kicana | athav yasya me sarva yad vmanasagocaram || 2-14|| jna jeya tath jt tritaya nsti vstavam | ajnd bhti yatreda so'hamasmi nirajana || 2-15||</p> <p>dvaitamlamaho dukha nnyattasy'sti bheajam | dyametan m sarvam eko'ha cidrasomala || 2-16|| bodhamtro'hamajnd updhi kalpito may | eva vimato nitya nirvikalpe sthitirmama || 2-17|| na me bandho'sti moko v bhrnti nto nirray | aho mayi sthita viva vastuto na mayi sthitam || 2-18|| saarramida viva na kiciditi nicitam | uddhacinmtra tm ca tatkasmin kalpandhun || 2-19|| arra svarganarakau bandhamokau bhaya tath | kalpanmtramevaitat ki me krya cidtmana || 2-20|| aho janasamhe'pi na dvaita payato mama | arayamiva savtta kva rati karavyaham || 2-21|| nha deho na me deho jvo nhamaha hi cit | ayameva hi me bandha sdy jvite sph || 2-22|| aho bhuvanakallolairvicitrairdrk samutthitam | mayyanantamahmbhodhau cittavte samudyate || 2-23|| mayyanantamahmbhodhau cittavte pramyati | abhgyjjvavaijo jagatpoto vinavara || 2-24|| mayyanantamahmbhodhvcarya jvavcaya | udyanti ghnanti khelanti pravianti svabhvata || 2-25|| avakra uvca || avininamtmnam eka vijya tattvata | tavtmajnasya dhrasya kathamarthrjane rati || 3-1|| tmjndaho prtirviayabhramagocare | ukterajnato lobho yath rajatavibhrame || 3-2||</p> <p>viva sphurati yatreda tarag iva sgare | so'hamasmti vijya ki dna iva dhvasi || 3-3|| rutvpi uddhacaitanya tmnamatisundaram | upasthe'tyantasasakto mlinyamadhigacchati || 3-4|| sarvabhteu ctmna sarvabhtni ctmani | munerjnata carya mamatvamanuvartate || 3-5|| sthita paramdvaita mokrthe'pi vyavasthita | carya kmavaago vikala keliikay || 3-6|| udbhta jnadurmitramavadhrytidurbala | carya kmamkket klamantamanurita || 3-7|| ihmutra viraktasya nitynityavivekina | carya mokakmasya mokd eva vibhik || 3-8|| dhrastu bhojyamno'pi pyamno'pi sarvad | tmna kevala payan na tuyati na kupyati || 3-9|| ceamna arra sva payatyanyaarravat | sastave cpi nindy katha kubhyet mahaya || 3-10|| mymtramida viva payan vigatakautuka | api sannihite mtyau katha trasyati dhradh || 3-11|| nispha mnasa yasya nairye'pi mahtmana | tasytmajnatptasya tulan kena jyate || 3-12|| svabhvd eva jnno dyametanna kicana | ida grhyamida tyjya sa ki payati dhradh || 3-13|| antastyaktakayasya nirdvandvasya niria | yadcchaygato bhogo na dukhya na tuaye || 3-14|| janaka uvca ||</p> <p>hanttmajnasya dhrasya khelato bhogallay | na hi sasravhkairmhai saha samnat || 4-1|| yat pada prepsavo dn akrdy sarvadevat | aho tatra sthito yog na haramupagacchati || 4-2|| tajjasya puyappbhy sparo hyantarna jyate | na hykasya dhmena dyamnpi sagati || 4-3|| tmaiveda jagatsarva jta yena mahtman | yadcchay vartamna ta nieddhu kameta ka || 4-4|| brahmastambaparyante bhtagrme caturvidhe | vijasyaiva hi smarthyamicchnicchvivarjane || 4-5|| tmnamadvaya kacijjnti jagadvaram | yad vetti tatsa kurute na bhaya tasya kutracit || 4-6|| avakra uvca || na te sago'sti kenpi ki uddhastyaktumicchasi | saghtavilaya kurvannevameva laya vraja || 5-1|| udeti bhavato viva vridheriva budbuda | iti jtvaikamtmnam evameva laya vraja || 5-2|| pratyakamapyavastutvd viva nstyamale tvayi | rajjusarpa iva vyaktam evameva laya vraja || 5-3|| samadukhasukha pra nairyayo sama | samajvitamtyu sannevameva laya vraja || 5-4|| janaka uvca || kavadananto'ha ghaavat prkta jagat | iti jna tathaitasya na tygo na graho laya || 6-1||</p> <p>mahodadhirivha sa prapaco vcisa'nnibha | iti jna tathaitasya na tygo na graho laya || 6-2|| aha sa uktisako rpyavad vivakalpan | iti jna tathaitasya na tygo na graho laya || 6-3|| aha v sarvabhteu sarvabhtnyatho mayi | iti jna tathaitasya na tygo na graho laya || 6-4|| janaka uvca || mayyanantamahmbhodhau vivapota itastata | bhramati svntavtena na mamstyasahiut || 7-1|| mayyanantamahmbhodhau jagadvci svabhvata | udetu vstamytu na me vddhirna ca kati || 7-2|| mayyanantamahmbhodhau viva nma vikalpan | atinto nirkra etadevhamsthita || 7-3|| ntm bhveu no bhvastatrnante nirajane | ityasakto'spha nta etadevhamstita || 7-4|| aho cinmtramevham indrajlopama jagat | iti mama katha kutra heyopdeyakalpan || 7-5|| avakra uvca || tad bandho yad citta kincid vchati ocati | kicin mucati ghti kicid dyati kupyati || 8-1|| tad muktiryad citta na vchati na ocati | na mucati na ghti na hyati na kupyati || 8-2|| tad bandho yad citta sakta kvapi diu | tad moko yad cittamasakta sarvadiu || 8-3||</p> <p>yad nha tad moko yadha bandhana tad | matveti helay kicinm gha vimuca m || 8-4|| avakra uvca || ktkte ca dvandvni kad ntni kasya v | eva jtveha nirvedd bhava tygaparo'vrat || 9-1|| kasypi tta dhanyasya lokacevalokant | jvitecch bubhuk ca bubhutsopaama gat || 9-2|| anitya sarvameveda tpatrayaditam | asara nindita heyamiti nicitya myati || 9-3|| ko'sau klo vaya ki v yatra dvandvni no nm | tnyupekya yathprptavart siddhimavpnuyt || 9-4|| n mata mahar sdhn yogin tath | dv nirvedampanna ko na myati mnava || 9-5|| ktv mrtiparijna caitanyasya na ki guru | nirvedasamatyukty yastrayati saste || 9-6|| paya bhtavikrstva bhtamtrn yathrthata | tatkad bandhanirmukta svarpastho bhaviyasi || 9-7|| vsan eva sasra iti sarv vimuca t | tattygo vsantygtsthitiradya yath tath || 9-8|| avakra uvca || vihya vairia kmamartha cnarthasakulam | dharmamapyetayorhetu sarvatrdara kuru || 10-1|| svapnendrajlavat paya dinni tri paca v | mitraketradhangradradydisampada || 10-2||</p> <p>yatra yatra bhavett sasra viddhi tatra vai | prauhavairgyamritya vtata sukh bhava || 10-3|| tmtrtmako bandhastanno moka ucyate | bhavsasaktimtrea prptituirmuhurmuhu || 10-4|| tvamekacetana uddho jaa vivamasattath | avidypi na kicits k bubhuts tathpi te || 10-5|| rjya sut kalatri arri sukhni ca | sasaktasypi nani tava janmani janmani || 10-6|| alamarthena kmena suktenpi karma | ebhya sasrakntre na virntamabhn mana || 10-7|| kta na kati janmni kyena manas gir | dukhamysada karma tadadypyuparamyatm || 10-8|| avakra uvca || bhvbhvavikraca svabhvditi nicay | nirvikro gataklea sukhenaivopamyati || 11-1|| vara sarvanirmt nehnya iti nicay | antargalitasarva nta kvpi na sajjate || 11-2|| pada sampada kle daivdeveti nicay | tpta svasthendriyo nitya na vnchati na ocati || 11-3|| sukhadukhe janmamty daivdeveti nicay | sdhydar nirysa kurvannapi na lipyate || 11-4|| cintay jyate dukha nnyatheheti nicay | tay hna sukh nta sarvatra galitaspha || 11-5|| nha deho na me deho bodho'hamiti nicay | kaivalyam iva samprpto na smaratyakta ktam || 11-6||</p> <p>brahmastambaparyantam ahameveti nicay | nirvikalpa uci nta prptprptavinirvta || 11-7|| ncaryamida viva na kiciditi nicay | nirvsana sphrtimtro na kicidiva myati || 11-8|| janaka uvca || kyaktysaha prva tato vgvistarsaha | atha cintsahastasmd evamevhamsthita || 12-1|| prtyabhvena abdderadyatvena ctmana | vikepaikgrahdaya evamevhamsthita || 12-2|| samdhysdivikiptau vyavahra samdhaye | eva vilokya niyamam evamevhamsthita || 12-3|| | heyopdeyavirahd eva haravidayo | abhvdadya he brahmann evamevhamsthita || 12-4|| ramnrama dhyna cittasvktavarjanam | vikalpa mama vkyaitairevamevhamsthita || 12-5|| karmnuhnamajnd yathaivoparamastath | budhv samyagida tattvam evamevhamsthita || 12-6|| acintya cintyamno'pi cintrpa bhajatyasau | tyaktv tadbhvana tasmd evamevhamsthita || 12-7|| evameva kta yena sa ktrtho bhavedasau | evameva svabhvo ya sa ktrtho bhavedasau || 12-8||</p> <p>janaka uvca ||</p> <p>akicanabhava svstha kaupnatve'pi durlabham | tygdne vihysmdahamse yathsukham || 13-1|| kutrpi kheda kyasya jihv kutrpi khedyate | mana kutrpi tattyaktv pururthe sthita sukham || 13-2|| kta kimapi naiva syd iti sacintya tattvata | yad yatkartumyti tat ktvse yathsukham || 13-3|| karmanaikarmyanirbandhabhv dehasthayogina | sayogyogavirahdahamse yathsukham || 13-4|| arthnarthau na me sthity gaty na ayanena v | tihan gacchan svapan tasmdahamse yathsukham || 13-5|| svapato nsti me hni siddhiryatnavato na v | nollsau vihysmadahamse yathsukham || 13-6|| sukhdirp niyama bhvevlokya bhria | ubhubhe vihysmdahamse yathsukham || 13-7|| janaka uvca || prakty nyacitto ya pramdd bhvabhvana | nidrito bodhita iva kasasmarao hi sa || 14-1|| kva dhanni kva mitri kva me viayadasyava | kva stra kva ca vijna yad me galit sph || 14-2|| vijte skipurue paramtmani cevare | nairye bandhamoke ca na cint muktaye mama || 14-3|| antarvikalpanyasya bahi svacchandacria | bhrntasyeva dastststd eva jnate || 14-4|| avakra uvca ||</p> <p>yathtathopadeena ktrtha sattvabuddhimn | jvamapi jijsu parastatra vimuhyati || 15-1|| moko viayavairasya bandho vaiayiko rasa | etvadeva vijna yathecchasi tath kuru || 15-2||</p> <p>vgmiprjnamahodyoga jana mkajalasam | karoti tattvabodho'yamatastyakto bubhukabhi || 15-3|| na tva deho na te deho bhokt kart na v bhavn | cidrpo'si sad sk nirapeka sukha cara || 15-4|| rgadveau manodharmau na manaste kadcana | nirvikalpo'si bodhtm nirvikra sukha cara || 15-5|| sarvabhteu ctmna sarvabhtni ctmani | vijya nirahakro nirmamastva sukh bhava || 15-6|| viva sphurati yatreda tarag iva sgare | tattvameva na sandehacinmrte vijvaro bhava || 15-7|| raddhasva tta raddhasva ntra mo'ha kuruva bho | jnasvarpo bhagavntm tva prakte para || 15-8|| guai saveito dehastihatyyti yti ca | tm na gant ngant kimenamanuocasi || 15-9|| dehastihatu kalpnta gacchatvadyaiva v puna | kva vddhi kva ca v hnistava cinmtrarpia || 15-10|| tvayyanantamahmbhodhau vivavci svabhvata | udetu vstamytu na te vddhirna v kati || 15-11|| tta cinmtrarpo'si na te bhinnamida jagat | ata kasya katha kutra heyopdeyakalpan || 15-12||</p> <p>ekasminnavyaye nte cidke'male tvayi | kuto janma kuto karma kuto'hakra eva ca || 15-13|| yattva payasi tatraikastvameva pratibhsase | ki pthak bhsate svart kaakgadanpuram || 15-14|| aya so'hamaya nha vibhgamiti santyaja | sarvamtmeti nicitya nisakalpa sukh bhava || 15-15|| tavaivjnato viva tvameka paramrthata | tvatto'nyo nsti sasr nsasr ca kacana || 15-16|| bhrntimtramida viva na kiciditi nicay | nirvsana sphrtimtro na kicidiva myati || 15-17||</p> <p>eka eva bhavmbhodhvsdasti bhaviyati | na te bandho'sti moko v ktyaktya sukha cara || 15-18|| m sakalpavikalpbhy citta kobhaya cinmaya | upamya sukha tiha svtmanynandavigrahe || 15-19|| tyajaiva dhyna sarvatra m kicid hdi dhraya | tm tva mukta evsi ki vimya kariyasi || 15-20|| avakra uvca || cakva u v tta nnstryanekaa | tathpi na tava svsthya sarvavismarad te || 16-1|| bhoga karma samdhi v kuru vija tathpi te | citta nirastasarvamatyartha rocayiyati || 16-2|| ystsakalo dukh naina jnti kacana | anenaivopadeena dhanya prpnoti nirvtim || 16-3|| vypre khidyate yastu nimeonmeayorapi |</p> <p>tasylasya dhurasya sukha nanyasya kasyacit || 16-4|| ida ktamida neti dvandvairmukta yad mana | dharmrthakmamokeu nirapeka tad bhavet || 16-5|| virakto viayadve rg viayalolupa | grahamokavihnastu na virakto na rgavn || 16-6|| heyopdeyat tvatsasraviapkura | sph jvati yvad vai nirvicradaspadam || 16-7|| pravttau jyate rgo nirvttau dvea eva hi | nirdvandvo blavad dhmn evameva vyavasthita || 16-8|| htumicchati sasra rg dukhajihsay | vtargo hi nirdukhastasminnapi na khidyati || 16-9|| yasybhimno moke'pi dehe'pi mamat tath | na ca jn na v yog kevala dukhabhgasau || 16-10|| haro yadyupade te hari kamalajo'pi v | tathpi na tava svthya sarvavismaradte || 16-11||</p> <p>avakra uvca || tena jnaphala prpta yogbhysaphala tath | tpta svacchendriyo nityam ekk ramate tu ya || 17-1|| na kadcijjagatyasmin tattvaj hanta khidyati | yata ekena teneda pra brahmamaalam || 17-2|| na jtu viay ke'pi svrma harayantyam | sallakpallavaprtamivebha nimbapallav || 17-3|| yastu bhogeu bhukteu na bhavatyadhivsit |</p> <p>abhukteu nirkk tado bhavadurlabha || 17-4|| bubhukuriha sasre mumukurapi dyate | bhogamokanirkk viralo hi mahaya || 17-5|| dharmrthakmamokeu jvite marae tath | kasypyudracittasya heyopdeyat na hi || 17-6|| vch na vivavilaye na dveastasya ca sthitau | yath jvikay tasmd dhanya ste yath sukham || 17-7|| ktrtho'nena jnenetyeva galitadh kt | payan van span jighrann anannaste yath sukham || 17-8|| ny dirvth ce vikalnndriyi ca | na sph na viraktirv kasasrasgare || 17-9|| na jagarti na nidrti nonmlati na mlati | aho parada kvpi vartate muktacetasa || 17-10|| sarvatra dyate svastha sarvatra vimalaya | samastavsan mukto mukta sarvatra rjate || 17-11|| payan van span jighran...</p>