ap grade 8 third grading third lesson

Download Ap grade 8 third grading third lesson

Post on 06-Aug-2015

228 views

Category:

Education

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. MGA DAHILAN NG IKALAWANG YUGTO NGIMPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA TIMOGAT KANLURANG ASYA(IKA-18 HANGGANG IKA-19 SIGLO)
 2. 2. BALIK-ARALGinamit na dahilan ng mga Europeo upang mag-unahan namakakuha ng mga lupaing magsasakop sa Asya, maymapagkukunan ng likas na yaman, hilaw na sangkap, atpagbebentahan ng mga yaring produckto, at upang magingpandaigdigang makapangyarihan.
 3. 3. KOLONYALISMO-Nagsimula sa salitang Latin na colonus na angibig sabihin ay magsasaka.-Ito ay isang patakaran ng isang bansa namamamahala ng mga sinakop upang magamitang likas na yaman ng mga sinakop para sasariling interes.
 4. 4. HAKBANG NG KOLONYALISMOPAKIKIPAGKAIBIGANPAKIKIPAGKALAKALAN
 5. 5. PAGSAKATUPARAN NG HANGARINPAGTATAG NGPAMAHALAANG KOLONYALPAGPATAW ATPAGTATAKDA NGPANINIGIL NG BUWIS
 6. 6. PAGSAKATUPARAN NG HANGARINPAGSASAGAWA NG MGABATAS NA MAKABUBUTI SAMGA MANANAKOP
 7. 7. IMPERYALISMO-Nagsimula sa salitang Latin na imperium na ang ibigsabihin ay command.-Dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estadosa aspektong pangpolitika, pangkabuhayan, atkultural na pamumuhay ng mahina at maliit nanasyon-estado upang maging pandaigdigangmakapangyarihan.
 8. 8. Mula 1800 hanggang 1914-Panahonng Imperyalismo.Apat na Salik na Nagbunga ngImperyalismo1. Dahil sa udyok ng Nasyonalismo Nais ng mga Nasyon saEurope na magkaroon ngmalawak na kapangyarihanupang labanan ang kanilangmga karibal na mga bansa.
 9. 9. 2. Dulot ng Rebolusyong IndustriyalDahilan ng Pagpalawak ng teritoryo: Pamilihan na magiging bagsakan ng mgaproduktong galing sa kanila. Pagtatayuan ng mga bagong pabrika para sapaggawa ng maraming produkto mula sa mgahilaw na materyales sa mga bansang kanilangsakop na libreng makukuha lamang.
 10. 10. MGA HILAW NA MATERYALESRubber Copper Ginto
 11. 11. BulakJuteTIMOG SILANGANG ASYATin
 12. 12. MGA PRODUKTODalandanSagingMelon
 13. 13. Tsaa TsokolateKape
 14. 14. SABONPALM OIL NG AFRICALANGIS NG NIYOGSA ASYA
 15. 15. 3. Dahil sa KAPITALISMOKAPITALISMO-isang sistema kung saanmamumumuhunan ng kaniyang salapi angisang tao upang magkaroon ng tubo ointeres.PANANIM MINAHAN
 16. 16. 4. Dahil sa White MansBurden isinulat ni RudyardKiplingAng mga nasasakupanng mga Kanluraningbansa ay pabigatsakanila. Kung kayatmay tungkulin sila naturuan at tulungangpaunlarin ang kanilangnasasakupan.
 17. 17. Paggamit ng kasunduan
 18. 18. Pagbili ng lupain samga dating mananakopPagsakop ng isanglupain sa pamamagitanng puwersang militar
 19. 19. 1.Colony- direktangkinokontrol atpinamamahalaan ngimperyalistangbansa ang kaniyangsakop na bansa.
 20. 20. Mga Bansang Gumamit ng PamamaraangKolonyaSpain sa PilipinasGreat Britain sa IndiaFrance at Indo-China
 21. 21. 2. Protectorate Ang bansa ay mayroong sarilingpamahalaan ngunit ang mga patakaran atkautusan ay dinidirekta ng imperyalistang bansalalo na sa patakarang panlabas.Mga Bansang Gumamit ng PamamaraangProtectorateAmerica sa Pilipinas
 22. 22. Great Britain sa HongkongPortugal sa Macau
 23. 23. ANO KAYA ITO?
 24. 24. BRITISH SA INDIA
 25. 25. Sa pamamagitan ng pagtatag ng East IndiaCompany, ng mga British, naging mayaman angnabanggit na kompanya at nagdala ng malakingkita sa imperyo at sa mga mangangalakal nanaging bahagi ng kalakalan.
 26. 26. Dahil sa malaking kita na tinanggap ngkompanyang British sa kalakalan ay nagkaroonito ng kakaumpetensiyang bansa, ang France.Itinatag ng France ang French East IndiaCompany.
 27. 27. GREAT BRITAIN FRANCE1757-Hinadlangan ng mga British ang Pransessa pagtatag ng French East India Company sapamamagitan ng Battle of Plassey kung saanay natalo ang mga Pranses.
 28. 28. Nagpasimula na ring magpasok atmagturo ng mga kultural napagbabago sa India ang mgaBritish.Subalit, may mga umiral na tradisyong Hindu atMuslim na ipinagbawal.Tulad ng Suttee o Sati-angboluntaryongpagsunog sa katawanng asawang babae saibabaw ng bangkay ngasawa.
 29. 29. Mga batas na binago ng mga Ingles (British)o Ang mga babaing balo ay pinayagan nangmag-asawa.o Pagbaba ng katayuan sa lipunan ng mgaBrahman.o Pagpataw ng buwis sa may-ari ng lupaino Pagtatangi ng lahi na tanging puti lamang angbinibigyan ng mataas na posisyon sapamahalaan. Umiral ang batas na ito hanggang1857.
 30. 30. Taong 1857-Sumiklab ang rebelyong Sepoy.o Sepoy-Isang grupo ng mga kawal sa India na nag-alsaupang tutulan ang pagsisimula ng pag-impluwensiyang mga British sa pananampalatayaat panlipunang pamumuhay ng mga taga-India.
 31. 31. Ano ang naging dahilan ng rebelyon?Nabalitaan ng mga sundalong Sepoy naMuslim at Hindu na ang taba ng baboy atbaka ay ginamit na panlinis sa sandata.Para sa mga Muslim:Ang taba ng baboy aymarumi.Para sa mga Muslim:Ang taba ng baka para samga Hindu ay sagrado.
 32. 32. The cow was designated as the appropriategift to the brahmans (high-caste priests) and itwas soon said that to kill a cow is equal tokilling a brahman.
 33. 33. A pig is a dirty and filthy animal, and thateating it is harmful to man. Moreover it liveson dirt and filth, and it is something that isoff-putting to those of a sound nature whorefuse to touch it, because eating it is eithera cause or a sign of a persons oddness.
 34. 34. Tumagal ang rebelyon ng ilang buwan atkinailangan ng tulong ng pamahalaang Inglesupang matigil ang rebelyon.PAGBABAGONG PAMPULITIKAL 1877- ganap nang itinalaga si Reyna Victoriabilang Empress ng India. Ang maseselang posisyon ay nasa pamahalaangIngles. Binigyan ng pabor ang mga katutubong prinsipena makipagtulungan at ang ayaw makisama aymay kaparusahan.
 35. 35. Ipinatupad ang eksaminasyon sa nagnanaismamasukan sa pamahalaan at pagpataw ngmataas na buwis sa mga magsasaka.Mga Mahalagang Kontribusyon ng mga Ingles saIndia Ipinagawa ang mga daan, tulay, riles ng tren,mga pagawaan, sistema ng komunikasyon atirigasyon. Paggawa ng mga ospital para mabigyan ngmedikal na atensiyon ang kalusugan ng mgaIndian. Nagpatayo sila ng mga paaralan kung saanginamit ang Ingles bilang panturo sa paaralan.
 36. 36. MABUTING EPEKTO SA INDIANakatulong sa pagbabago ngkanilang pangkabuhayan.Napabilis ang kalakalan atnagbigay ng malaking kita sabansang mananakop.DI-MABUTING EPEKTO SA INDIA Dumepende ang India saekonomiya ng England.
 37. 37. 1885-Naghangad ng mga reporma at tunayna paglaya sa Great Britain ang maramingnasyonalistikong pinuno sa India.

Recommended

View more >