anness i sommarju tal- - ema. ?· glomerulonefrite glomerulonefrite ġiet irrapportata f'pazjenti...

Download ANNESS I SOMMARJU TAL- - ema. ?· Glomerulonefrite Glomerulonefrite ġiet irrapportata f'pazjenti li…

Post on 15-Nov-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  ANNESS I

  SOMMARJU TAL-KARATTERISTII TAL-PRODOTT

  Prod

  ott m

  edii

  nali l

  i mg

  adux

  awtor

  izzat

 • 2

  Dan il-prodott mediinali huwa suett gal monitora addizzjonali. Dan ser jippermetti

  identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni dida dwar is-sigurt. Il-professjonisti dwar il-kura tas-

  saa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif

  gandhom jiu rappurtati reazzjonijiet avversi.

  1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIINALI

  Ristempa 6 mg soluzzjoni gall-injezzjoni.

  2. GAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

  Kull siringa mimlija gal-lest fiha 6 mg ta pegfilgrastim* f0.6 ml ta soluzzjoni gall-injezzjoni. Il-

  konentrazzjoni hija ta 10 mg/ml ibbaata fuq il-proteina biss**.

  *Magmul felluli ta Escherichia coli permezz ta teknoloija tat-tfassil tad-DNA segwita minn

  konjugazzjoni ma polyethylene glycol (PEG).

  **Il-konentrazzjoni hija ta 20 mg/ml jekk jii inklu il-porzjoni PEG.

  Il-qawwa ta dan il-prodott mgandhiex tii mqabbla mal-qawwa ta proteina pegylated jew mhux

  pegylated ora tal-istess klassi terapewtika. Gal aktar informazzjoni, are sezzjoni 5.1.

  Sustanzi mhux attivi li gandhom azzjoni magrufa:

  Kull siringa mimlija gal-lest fiha 30 mg sorbitol (E-420).

  Kull siringa mimlija gal-lest fiha inqas minn 1mmol (23mg) sodium (ara sezzjoni 4.4).

  Gal-lista kompleta ta sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

  3. GAMLA FARMAEWTIKA

  Soluzzjoni gall-injezzjoni.

  Soluzzjoni gall-injezzjoni ara u mingajr kulur.

  4. TAGRIF KLINIKU

  4.1 Indikazzjonijiet terapewtii

  Tnaqqis fid-dewmien tan-newtropenija u fl-inidenza ta newtropenija bid-deni fpazjenti adulti

  kkurati bkimoterapija itotossika gal tumur malinn (bl-eezzjoni ta lewkimja majelojde kronika u

  sindromi majelodisplastii).

  4.2 Pooloija u metodu ta kif gandu jingata

  It-terapija bRistempa gandha tinbeda u tii segwita minn tobba besperjenza fl-onkoloija u/jew fl-

  ematoloija.

  Pooloija

  Doa wada ta 6 mg (siringa wada mimlija gal-lest) ta Ristempa hija rrakkomandata gal kull

  iklu ta kimoterapija, mogtija mill l-inqas 24 siega wara l-kimoterapija itotossika.

  Prod

  ott m

  edii

  nali l

  i mg

  adux

  awtor

  izzat

 • 3

  Metodu ta kif gandu jingata

  Ristempa huwa injettat tat il-ilda. L-injezzjonijiet iridu jingataw fil-koxxa, addome jew id-drieg

  ta fuq. Gal istruzzjonijiet fuq l-imnaar tal-prodott mediinali qabel l-amminisstrazzjoni, ara

  sezzjoni 6.6.

  Populazzjoni pedjatrii

  Is-sigurta u effijenza ta Ristempa fit-tfal ma ietx stabbilita sissa. L-informazzjoni li hawn balissa

  qegda fsezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2 imma l-ebda rekkomandazzjoni fuq il-posoloija ma tista issir.

  Pazjenti bindeboliment renali

  Mhux irrakkomandat bidla fid-doa fpazjenti bindeboliment renali, inklu dawk bmard renali tal-

  aar stadju.

  4.3 Kontra-indikazzjonijiet

  Sensittivit eessiva gas-sustanza attiva jew gal xi sustanzi mhux attivi.

  4.4 Twissijiet spejali u prekawzjonijiet gall-uu

  Dejta klinika limitata tissuerixxi li l-effett fuq il-in biex tirkupra minn newtropenija severa

  fpazjenti li reget qabdithom lewkimja majelojde akuta mill-did, huwa komparabbli bejn dawk li

  ngataw pegfilgrastim u dawk li ngataw filgrastim (ara sezzjoni 5.1). Madankollu, l-effetti fit-tul ta

  Ristempa gad ma ewx stabbiliti flewkimja majelojde akuta, galhekk Ristempa gandu jintua

  battenzjoni fdawn il-pazjenti.

  Il-fattur li jistimola l-kolonji ta granuloiti jista jippromwovi it-tkabbir ta elluli majelojdi in vitro u

  effetti simili jistgu jiu osservati fxi elluli mhux majelojdi in vitro.

  Is-sigurt u l-effikaja ta Ristempa ma ewx investigati fpazjenti bsindrome majelodisplastika,

  lewkimja majeloenika kronika, u fpazjenti bLewkimja Majelojde Akuta (AML) sekondarja;

  galhekk, Ristempa mgandux jintua fpazjenti bal dawn. Attenzjoni spejali gandha tingata

  biex tii distinta id-dijanjosi ta tibdil ta-elluli blastii ta lewkimja majelojde kronika minn ta

  lewkimja majelojde akuta.

  Is-sigurt u l-effikaja tal-goti ta Ristempa ma itoenetii t(15;17) fpazjenti tat il-55 sena li

  reget qabdithom lewkimja majelojde akuta mill-did, gadhom ma ewx stabbiliti.

  Is-sigurt u l-effikaja ta Ristempa ma ewx investigati fpazjenti li qed jirievu doa golja ta

  kimoterapija. Din il-mediina mgandhiex tintua biex tidied id-doa ta kimoterapija itotossika

  gal aktar mil-limiti stabbiliti ta doa.

  Avvenimenti avversi pulmonari

  Reazzjonijiet mhux mixtieqa mhux komuni ( 1/1000 sa < 1/100) relatati mal-pulmun, bmod

  partikulari pulmonite interstizjali, ew irrappurtati wara l-goti tal-fattur li jistimola l-kolonji ta

  granuloiti. Pazjenti bka reenti ta infiltrati fil-pulmun jew pulmonite jista jkollhom riskju ogla

  (ara sezzjoni 4.8).

  Bidu ta sinjali pulmonari bal sogla, deni u qtug ta nifs flimkien ma sinjali radjuloii ta

  infiltrati fil-pulmun, u deterjorazzjoni tal-funzjoni tal-pulmun flimkien ma jieda fl-gadd ta

  newtrofili jistgu jkunu sinjali tal-bidu tas-sindrome ta batija respiratorja akuta (ARDS).

  Firkostanzi bal dawn Ristempa gandu jitwaqqaf skont il-parir tat-tabib u gandha tingata l-kura

  addattata (ara sezzjoni 4.8).

  Prod

  ott m

  edii

  nali l

  i mg

  adux

  awtor

  izzat

 • 4

  Glomerulonefrite

  Glomerulonefrite iet irrapportata f'pazjenti li qed jirievu filgrastim u pegfilgrastim. eneralment ,

  avvenimenti ta ' glomerulonefrite solvuti wara tnaqqis fid-doa jew irtirar ta' filgrastim u

  pegfilgrastim. Monitora ta l-urina huwa rakkomandat.

  Sindromu ta tnixxija tal-kapillari

  Sindromu ta tnixxija tal-kapillari ie irrappurtat wara amministrazzjoni tal-fattur li jistimula il-kolonji

  ta' granuloiti u huwa kkaratterizzat minn pressjoni baxxa, ipoalbuminemija, edema u

  hemokonentrazzjoni. Pazjenti li jiviluppaw sintomi ta' sindromu ta' tnixxija tal-kapillari gandhom

  jiu mmonitorjati mill-qrib u jirievu kura simtomatika standard, li jistgu jinkludu tiea gal kura

  intensiva (ara sezzjoni 4.8).

  Tkabbir tal-milsa u qsim tal-milsa

  Wara l-goti ta pegfilgrastim, kienu rrappurtati kaijiet mhux komuni u eneralment mingajr

  sintomi ta tkabbir tal-milsa, u kaijiet mhux komuni ta milsa mifqugha, fosthom ftit kaijiet fatali

  (ara sezzjoni 4.8). Galhekk, id-daqs tal-milsa gandu jii mmonitorjat battenzjoni (per eempju

  beaminazzjoni klinika, beami ultrasoniku). Dijanjoi ta milsa mifqugha gandha tkun

  ikkunsidrata fpazjenti buig addominali fin-naa ta fuq tax-xellug jew fit-tarf tal-ispalla.

  Tromboitopenja u anemija

  Kura bRistempa wadu ma jeskludix tromboitopenija u anemija minabba li tinamm id-doa sia

  ta kimoterapija majelosoppressiva fl-iskeda preskritta. Huwa rrakkommandat li jsir immonitorjar

  regolari tal-gadd ta plejtlits u l-ematokrit. Gandu jkun hemm attenzjoni spejali meta tingata

  sustanza kimoterapewtika wada jew talita ta sustanzi kimoterapewtii li huma magrufa li

  jikkawaw tromboitopenija severa.

  Anemija ta-ellula bforma ta minel

  Kriijiet tal-marda ta-ellula bforma ta minel ew assojati mal-uu ta pegfilgrastim fpazjenti bi

  karatteristika ta-ellula bforma ta minel jew bmard ta-ellula bforma ta minel (ara sezzjoni

  4.8). Galhekk, it-tobba gandhom joqgodu attenti meta jippresriku Ristempa lil pazjenti bi

  karatteristika ta-ellula bforma ta minel jew bmard ta-ellula bforma ta minel, gandhom

  jikkontrollaw il-parametri klinii xierqa u l-qagda tal-parametri tal-laboratorju u joqgodu attenti

  gall-assojazzjoni possibbli bejn din il-mediina u t-tkabbir tal-milsa u krii vaso-okklusiva.

  Lewkoitosi

  Gadd ta elluli bojod (WBC) ta 100 x 109 /l jew aktar ew osservati finqas minn 1% tal-pazjenti li

  ngataw Ristempa. Ma ie osservat l-ebda effett mhux mixtieq attribwit direttament gal dan il-grad

  ta lewkoitosi. Din i-jieda ta-elluli bojod hija temporanja, tipikament osservata 24 sa 48 siega

  wara l-goti u hija konsistenti mal-effetti farmakodinamii ta din il-mediina. Konsistenti mal-effetti

  klinii u l-potenzjal gal lewkoitosi, gadd ta WBC gandu jsir fintervalli regolari waqt it-terapija.

  Jekk wara t-tnaqqis mistenni, l-gadd ta lewkoiti jaqbe 50 x 109/l, din il-mediinagandha

  titwaqqaf minnufih.

  Ipersensitivita

  Ipersensitivita, inklu reazzjonijiet anafilattii, li seew mal-ewwel trattament jew ma trattament ta wara ew irrapurtati fpazjenti ttrattati bRistempa. Ristempa gandu jitwaqqaf gal

  kollox fpazjenti li jkollhom ipersensitivita klinikament sinjifikanti. Mgandekx tagti Ristempa lil

  pazjienti bi storja ta ipersensitivita gal pegfilgastrim jew filgastrim. Jekk isse reazzjoni allerika

  serja, gandha tingata terapija xierqa, bsorveljanza mill-qrib tal-pazjent fuq diversi ranet.

  Prod

  ott m

  edii

  nali l

  i mg

  adux

  awtor

  izzat

 • 5

  Immunoeniit

  Bal ma kull proteini terapewtii ora, hemm potenzjal gal immunoeniit. Rati ta produzzjoni ta

  antikorpi kontra pegfilgastrim huma eneralment baxxi. Antikorpi li jorbtu jseu kif mistenni mal-

  bijoloika kollha; ida, ma ewx assojati ma attivit newtralizzanti gal preent.

  Ma ewx evalwati bmod xieraq is-sigurt u l-effikaja ta Ristempa gall-mobiliazzjoni ta-elluli

  proenitrii tad-demm fpazjenti jew fdonaturi bsaithom.

  It-tapp tal-labra tas-siringa mimlija gal-lest fih lastiku naturali niexef (imnissel m

Recommended

View more >