anders lindqvist karl lindqvist mÄnniskans texter litteraturen ?· texter”, lyssna på dem och...

Download Anders Lindqvist Karl Lindqvist MÄNNISKANS TEXTER LITTERATUREN ?· texter”, lyssna på dem och diskutera…

Post on 15-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Anders LindqvistKarl Lindqvist

  MNNISKANS TEXTERLITTERATUREN

  Smakprov ur

  lromedlet

  svenska_Henric_Litteraturen.indd 1 2011-02-10 08.54

 • Studentlitteratur

  Skola och vuxenutbildning

  Box 141

  221 00 Lund

  Besksadress kergrnden 1

  Tel 046-31 20 00

  www.studentlitteratur.se

  KO P I E R I N G S F R B U D

  Detta verk r skyddat av lagen om upphovsrtt. Kopiering,

  utver lrares rtt att kopiera fr undervisningsbruk enligt

  BONUS-Presskopias avtal, r frbjuden. Sdant avtal tecknas

  mellan upphovsrttsorganisationer och huvudman fr

  utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Fr

  information om avtalet hnvisas till utbildningsanordnarens

  huvudman eller BONUS-Presskopia.

  Den som bryter mot lagen om upphovsrtt kan talas av

  allmn klagare och dmas till bter eller fngelse i upp till

  tv r samt bli skyldig att erlgga ersttning till upphovsman/

  rttsinnehavare.

  Denna trycksak r miljanpassad, bde nr det gller papper

  och tryckprocess.

  Artnr 33713

  ISBN 978-91-44-05982-2

  Frfattarna och Studentlitteratur AB 2011

  Upplaga 1:1

  Redaktrer: Malin Kgerman Hansn, Henric Arfwidsson,

  Tommy Lundahl

  svenska_Henric_Litteraturen.indd 2 2011-02-10 08.54

 • 3

  Innehllsfrteckning

  ForntidenDE FRSTA KULTURERNA

  AntikenSAMHLLE OCH KULTUR

  Grekland3600323f.Kr.Athen demokratins fdelseGreklands gudarFilosoferna

  Hellenistisktid32331f.Kr.Alexandria

  Romarriketca750f.Kr.476e.Kr.Den romerska republiken 50931 f.Kr.Det romerska kejsardmet 31 f.Kr.117 e.Kr.Mellan hedendom och kristendom (117476) Kristendomen tar ver

  UtanfrEuropaKina en orolig tidIndien kontakterna med vstAfrika

  ANTIKENS EPIK

  GreklandTrojanska krigetHomeros och hans eposVad knnetecknar ett epos?HistorieskrivningI fablernas vrld

  RomVergilius Historieskrivning och biografiKristendomens texter

  UtomeuropeiskepikKina filosofins trst Indien filosofi och krlek

  ANTIKENS LYRIK

  GreklanddenpersonligalyrikensfdelseDen antika lyrikens versmtt

  Krlek och hat, sexualitet, fest och gldjeSapfo antikens frmsta lyriker

  RomimitationochnyskapandeDen personliga lyriken Den objektiva lyriken

  UtomeuropeisklyrikAfrikaKinaIndien

  ANTIKENS DRAMATIK

  GreklandreglerochimprovisationDe dionysiska festspelen Tragedi Den grekiska teaterplatsenSpelstilenAischylos, Sofokles och Euripides den

  grekiska tragedin utvecklasDen grekiska komedin

  DenromerskateaternKomedin Plautus och Terentius Sex och vld: mimarna tar verDet antika dramats undergng

  UtomeuropeiskdramatikAfrikaIndienstasien

  Medeltiden (476-1453)MedeltidensvrldsbildKulturellavrldar

  MEDELTIDENS EPIK

  Kristenepik-attlevaitvvrldarHviskepikventyrochkrlekFolkligepikArabiskepikhelighetochfantasiDenislndskasaganSvenskepikUtomeuropeiskepik

  svenska_Henric_Litteraturen.indd 3 2011-02-10 08.54

 • 4

  MEDELTIDENS LYRIK

  MedeltidenkmparnasochvldetstidDenhviskakrlekenstidSmutsensochsnusketstidUtomeuropeisk lyrik

  MEDELTIDENS DRAMATIK

  KyrkligdramatikteruppstndelsenDramatikutanfrkyrkanUtomeuropeiskdramatik

  Renssansen (1453 - 1600)Frndradesamhllen,frndradkulturUtanfrEuropa

  RENSSANSENS EPIK

  Utomeuropeiskepik

  RENSSANSENS LYRIK

  Sonetteravmngaslag1500-taletsSverige:psalmerochknittelUtomeuropeisklyrik

  RENSSANSENS DRAMATIK

  ItalienperspektivscenerochpajaskonsterSpaniendramatsguldlderEnglandShakespearestidUtomeuropeiskdramatik

  BAROCK OCH KLASSICISM

  verdd,fasaochtuktadeformer

  BAROCKENS OCH KLASSICISMENS EPIK

  UtanfrEuropa

  BAROCKENS OCH KLASSICISMENS LYRIK

  BAROCKENS OCH KLASSICISMENS DRAMATIK

  UPPLYSNING OCH FRROMANTIK 1720-1790

  KmpandeoptimisterUpplystenvldeochriksdagsmaktUtanfrEuropa

  UPPLYSNINGENS OCH FRROMANTIKENS EPIK

  FrankrikeupplysningenshjltarEngland-samhllsdebattochnjeslsningTysklandlitteraturensterkomstSverige-iupplysningenstjnst

  UtanfrEuropa

  UPPLYSNINGENS OCH FRROMANTIKENS LYRIK

  PoesinfolketssprkJohannWolfgangvonGoethemngsidigkrleksdiktareKvinnligaeuropeiska1700-talspoeterSveriges1700-talBellmansochupplysningspoesinstid

  UPPLYSNINGENS OCH FRROMANTIKENS

  DRAMATIK

  FrnfranskklassicismtillfranskaupplysningsmnDenupplystadramatikenJohannWolfgangvonGoetheteaterchef,nationalfrfattareochfrromantikerDennyatidensskdespelareKvinnligdramatikunder1700-taletUtanfrEuropa

  ROMANTIKEN 1790 -1830

  Vadvarromantiken?Reaktion,nationalism-ochdefrstastegenmotennytidUtanfrEuropa

  ROMANTIKENS EPIK

  FrankrikefrmlingskapochpopularitetEngland-berttandettarnyavgarTyskland-sagorochvildaromanerRysslandpatriotismochknslaSverigeennyprosavxerframvrigaNorden-sagorocheposUtanfrEuropa

  ROMANTIKENS LYRIK

  Denengelskaromantiskalyrikennatur,egensinnighet,politikochsknhetMelankoli,natur,sagaochhjltarSverigeetableraderomantikerochegensinnigagenierUtanfrEuropa

  ROMANTIKENS DRAMATIK

  TysklanddenromantiskadramatikensvaggaFrankrikeVictorHugosochboulevardteaterns

  svenska_Henric_Litteraturen.indd 4 2011-02-10 08.54

 • 5

  romantikNordensagor,lngtanochdesillusion

  MODERNISMEN 1890-1945

  IsmernastidMaskinldern

  MODERNISMENS EPIK

  FrankrikeyttreochinreverklighetEngland-gamlaochnyavrldarTysklandfrnkrigtillkrigSovjetunionenattvljasidaSverige-hembygdenochvrldenvrigaNordenUtanfrEuropa

  MODERNISMENS LYRIK

  Symbolismenhurmycketfrstrvi?FuturismenisllskapmotframtidenApollinairemodernismensallkonstnrExpressionismendendesperatalyrikensuttryckDadaismochsurrealismjolifantobamblaochbevingadeblckfiskarTSEliotochdetdelandetSverigekringsekelskiftetUtanfrEuropa

  MODERNISMENS DRAMATIK

  SymbolismenfrnverklighettilldrmExpressionismen-skrikdramatikenDenpolitiskadramatikenUtanfrEuropa

  EFTERKRIGSTIDEN 1945-2000

  KallaochvarmakrigiennyvrldTeknikensunderngest,ansvarochungdomsrevoltSverigevrldenkommeralltnrmare

  EFTERKRIGSTIDENS EPIK

  FrankrikevermittdebestmmerjagEnglandsamhlletprglardigTysklandattgvidareefterkrigetSovjetunionenfrfattareroplitligaSverige-ochvrlden

  EFTERKRIGSTIDENS LYRIK

  Europavadgrvimedlyriken?Sverige modernism och nyenkelhetUtanfr Europa

  EFTERKRIGSTIDENS DRAMATIK

  60-talsavantgardet Sverige frihet, ngest och barnteaterKvinnliga dramatiker tar plats p scenen Utanfr Europa

  svenska_Henric_Litteraturen.indd 5 2011-02-10 08.54

 • 6

  Frfattarna och Studentlitteratur

  svenska_Henric_Litteraturen.indd 6 2011-02-10 08.54

 • 7Antiken

  Frfattarna och Studentlitteratur

  A N T I K E N

  Forntidens hgkulturer kunde du lsa om i fregende kapitel. De gav i sin

  tur kulturella impulser till den lilla bergiga sydeuropeiska halv, som sena-

  re kom att kallas Grekland. Den lg vid en korsvg fr handel och sjfart,

  och med de kringseglande fartygen kunde ocks ider och tankar smyga

  sig med i lasten. Dessa omformades sedan efter det egna samhllets speci-

  ella behov och s vxte det antika Grekland fram, som vi brukar kalla den

  vsterlndska kulturens vagga.

  svenska_Henric_Litteraturen.indd 7 2011-02-10 08.54

 • 44Antikensamhlleochkultur

  Frfattarna och Studentlitteratur

  SAMHLLE O CH KULTURForntidenshgkulturerkundedulsaomifregendekapitel.Degavisinturkulturella impulsertilldenlillabergigasydeuropeiskahalv,somse-narekomattkallasGrekland.Denlgvidenkorsvgfrhandelochsjfart,ochmeddekringseglandefartygenkundeocksiderochtankarsmygasigmedilasten.Dessaomformadessedanefterdetegnasamhlletsspeci-ellabehovochsvxtedetantikaGreklandfram,somvibrukarkalladenvsterlndskakulturensvagga.

  Hedersbeteckningenkommeravattdetrhrifrnviharfttvrtsam-hllsskickochmycketavdetvikallarkultur.Detframgrinteminstavsvenskansallagrekiskalnord,frndemokratitillolympiad;ordfrvrttnkandesomfilosofiellerfrutforskandetavvrtinre,psykologi.Studietavvrldenigr,idagochimorgon:arkeologi,historia, fysikochastronomi.Ellerdelitterragrundformervianvnderossavidennabok:epik, lyrikochdrama.(seInledningen).

  AntikenskulturuppstodiGrekland,vertogssedanavromarnaochspredsgenomdemvidare,tilllndernaruntMedelhavetochuppgenomEuropa.Degrekiskaochderomerskafrfattarnasgssomklassiker,somsenaretidersfrfattareskullefrskaefterlikna.Sbrjadedetvster-lndskakulturarvettrdafram,detsomvifortfarandeishggradrprgladeavvenhriSverige.

  Grekland 3600323f.Kr.

  Pdengrekiskahalvnfannsredanfrncirka7000f.Kr.enkerbruks-kultur,mendetvarunderbronsldern,36001050f.Kr.,somhandelochsjfartvxtefram.Frutvecklingenavhandelnblevtvsakeravgrande.Medgrekernafickmyntenallmnanvndningochdenopraktiskabytes-handelnfrsvann.Likaviktigblevskriften.Frnettannathandelsfolk,fenicierna,vertoggrekernaettsystemmedstavelseskriftsomdeisinturvidareutvecklade(seSprket).

  VlstndochverbefolkninggjordeattgrekernamedbosttningarochhandelsstationerbrjadekoloniseraomrdeniItalien,NordafrikaochpMindreAsiensvstkust.Drkomdeikonfliktmeddetvldigapersiskariketsomfrnmittenav500-taletf.Kr.strcktesigndafrnEgyptentillIndien.UnderperserkrigensltsigallagrekersammanochvidMarathonhejdadesdenpersiskainvasionen490f.Kr.Efterslagetsprangenbudb-rare42195metertillAthenmedbeskedetattstadenvarrddad.Strckanrfortfarandedensammaidagensmaratonlopp.

  klassikern frfattare som skapat verk av bestende vrde

  demokratin demos folk + kratein - vara stark, hrska

  olympiadn olympiados tidsrymd p fyra r

  filosofin philos vn + sophia vishet

  psykologin psyche sjl + logos ord, tal, frnuft

  arkeologin arch brjan, orsak + logos

  historian historia efter-forskning, underskning

  fysikn physike ngot som avser naturen

  astronomin astron stjrna + nomos lag,kunskap

  Korinth

  Athen

  Naukratis

  Jerusalem

  Karthago