â€‍أژncurajarea activit ilor turisticeâ€‌ €‍أژncurajarea activit ilor...

Download â€‍أژncurajarea activit ilor turisticeâ€‌ €‍أژncurajarea activit ilor turisticeâ€‌

Post on 01-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Grupul de Ac iune Local „Tecuci” – str. Principala , nr. 92, Cosme ti, Telefon: 0722.858110, 0744.858110 Fax: 0336.818990 email:gal@galtecuci.ro 1

  ASOCIATIA DE DEZVOLTARE ZONALA TECUCI

  GRUPUL DE AC IUNE LOCALA TECUCI

  - GAL TECUCI -

  GHIDUL SOLICITANTULUI

  „Încurajarea activit ilor turistice”

  M sura 413-13

  Program finantat prin AXA 4-LEADER

  FEADR

 • Grupul de Ac iune Local „Tecuci” – str. Principala , nr. 92, Cosme ti, Telefon: 0722.858110, 0744.858110 Fax: 0336.818990 email:gal@galtecuci.ro 2

  GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea m surii 413-13 –„Încurajarea activit ilor turistice” Versiune din iulie 2012

  IMPORTANT! Pentru a ob ine informa iile cu caracter general, consulta i pliantele i

  îndrumarele editate de GAL Tecuci disponibile la sediul GAL Tecuci, precum i pe paginile de internet www.galtecuci.ro i www.madr.ro .

  IMPORTANT ! Masura 413-13 din Strategia GAL este similara masurii 313 din PNDR. Pentru a usura consultarea prezentului ghid, în care se face referire i la alte m suri din PNDR, am p strat numerotarea m surilor conform celor din PNDR, inclusiv pentru m sura de fa . ATEN IE! MODIFIC RILE DE MAI JOS VOR FI LUATE ÎN CALCUL LA ÎNTOCMIREA CERERILOR DE FINAN ARE DEPUSE LA GAL TECUCI.

 • Grupul de Ac iune Local „Tecuci” – str. Principala , nr. 92, Cosme ti, Telefon: 0722.858110, 0744.858110 Fax: 0336.818990 email:gal@galtecuci.ro 3

  IMPORTANT! Ghidul m surii 413-13 respect în general prevederile Ghidului solicitantului pentru m sura 313 din PNDR, “Încurajarea activit ilor turistice”, expus mai jos. Fa de aceast variant a Ghidului, la nivelul GAL Tecuci se vor face urm toarele modific ri:

  La capitolul 2.5 Valoarea maxim a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului), pag. (19-21), men ion m c valoarea proiectelor estimate a fi selectate pentru aceast sesiune de depunere a proiectelor în cadrul GAL Tecuci este de 80.000 euro.

  La capitolul 2.6 Criteriile de selec ie ale proiectului, (pag.21) se vor ad uga urm toarele criterii de selec ie local :

  Se va acorda prioritate pentru: - proiecte care se înscriu în circuite turistice, itinerarii naturalistice stabilite la nivel regional i jude ean; - proiecte situate în zone transfrontaliere; - proiecte situate în zone protejate (parcuri naturale i rezerva ii), sau, pentru proiecte de investi ii, situate pân la max. 5 km de acestea; - proiecte localizate în zone cu importan turistic i cultural deosebit ; - proiecte care prev d crearea de locuri de munc pentru femei; - proiecte care prev d realizarea unui produs turistic complex; - proiecte care utilizeaz noi tehnologii i contribuie la reducerea consumului energetic; - proiecte care au o component de reciclare a de eurilor; - proiecte care prev d restaurarea de obiective culturale de importan na ional ; - proiecte care promoveaz parteneriatul public-privat

  La capitolul 3.1.2 Depunerea dosarului cererii de finan are (pag. 30) – intervine urm toarea modificare: dosarul cererii de finan are se va depune la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosme ti, str. Principal , nr. 92, jude ul Gala i, respectându-se procedurile GAL Tecuci, referitoare la depunerea, verificarea, selec ia i monitorizarea proiectelor. La capitolul 3.1.3 Verificarea dosarului cererii de finan are (pag.31-36): preciz m c atât verificarea conformit ii a criteriilor de eligibilitate cât i selec ia proiectelor se vor realiza de c tre exper ii GAL Tecuci, în conformitate cu propriul Regulament privind procedura de selectare a proiectelor

  DATE CONTACT: GAL TECUCI , STR. Principal nr. 92, comuna Cosme ti, jude ul Gala i. Web: www.galtecuci.ro, email: galtecuci@yahoo.com Tel : 0722858110, Fax: 0336818990

 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

  Autoritatea de Management pentru PNDR

  GHIDUL SOLICITANTULUI „Încurajarea activităţilor turistice” MĂSURA 313

  FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

  ROMÂNIA

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  UNIUNEA EUROPEANĂ

  Program finanţat prin FEADR

 • PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

  G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M ă s u r a 3 1 3 2 | P a g i n a

  Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

  IMPORTANT! Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de  MADR şi APDRP, disponibile la sediile Direcțiilor Agricole judeţene şi la sediile APDRP din fiecare 

  judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României,   precum şi pe paginile de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro. 

  De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR, ne puteţi contacta direct la sediile  noastre, prin telefon, prin e‐mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul

  Ghidului Solicitantului. 

  GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 313 – „Încurajarea activităţilor turistice” Versiunea 06 din martie 2012

  Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare.

  Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al Studiului de Fezabilitate şi al Memoriului Justificativ, ale Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor. Informațiile din Ghidul Solicitantului se completează cu cele din procedurile de lucru ale APDRP, postate pe site. Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.apdrp.ro.

 • PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

  G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M ă s u r a 3 1 3 3 | P a g i n a

  Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

  CUPRINS

  1. PREVEDERI GENERALE 1.1 Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activităţilor turistice…….......................... 5

  2. PREZENTAREA MĂSURII 313 2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile................................................. 6 2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ...................................... 8 2.3 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile ................................................................ 11 2.4 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile ...................……...…............................ 17 2.5 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) .............. 19 2.6 Criteriile de selecţie ale proiectului .................................................................... 21 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU

  ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE 3.1 Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de Finanţare ............... 28 3.2 Contractarea fondurilor ................................................................................... 36 3.3 Achiziţiile ......................................................................................................... 39 3.4 Plata ............................................................................................................... 41 4. INFORMAŢII UTILE 4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare............................................ 42 4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul APDRP ......………………......................... 53 4.3 Dicţionar …………............…………………………………………............................. 55 4.4 APDRP în sprijinul dumneavoastră ............…………………...................…............ 59 5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI 5.1 Anexa 1 – Model Cerere de Finanţare .......................................... link www.apdrp.ro 5.2 Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate pentru solicitanţii privaţi.. link www.apdrp.ro

  5.2.1 Anexa 2.1 Recomandări analiză cost-beneficiu

Recommended

View more >