anboto 444

Download Anboto 444

Post on 10-Jun-2015

567 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 2012ko urtarrilaren 27a Herririk Herri anboto 10. urtea - 444 zk. durangaldeko astekaria 3Berbaz8Kultura 11www.anboto.org Durangoko Udalari Abasoloren Durangaldeko hiru gazteren esperientziaOtsailaren 3an eta 4an estreinatuko indultuaren kontra egiteko eskatu dioteFinlandian, enpresa arloan murgiltzeko duen obra aurkeztu du La PapakDURANGO 2 DURANGO3Eztabaida piztu du Kontu Eneko Egibar kaleratu egin dute ErraldetikEpaitegiaren txostenak Teknikari bat plangintza osatzen dabil araudia bete eta hiltegia ahalik eta2009ko udal kontuen fiskalizazioaren berri EAJk pozarren hartu du ebazpena. Aralareman du Kontu Epaitegiak asteoneta Bilduk kritika ugari egin dizkiote EAJriarinen zabaldu dezaten. KIROLA 17 Urte bi eta gero berriz antolatuko dute Balcn de Bizkaia rallyaDurango Trena lurperatzeko obrenTrena 2012anatzerapena salatu dute asteon EAJko dutenez, ez-legezko proposamena aurkeztu dute Legebiltzarrean,lurpetik joatekoJuan Antonio Arieta-Araunabealegebiltzarkideak, Andoni Ortuzar urtea amaitu aurretik trenbidea lur- peratzea posible delako. Ortuzarrekeskatu du EAJkBBBko presidenteak eta Aitziber Iri-goras Durangoko alkateak. Azaldu kritikatu du Garraio Sailak zigor politikoa darabilela Bizkaian. 2 Izurtza7 Etxebizitza beharrei buruzko galdeketa martxan da Durango 3 Gazteen lokalen araudia onartu dute Hirigintza Batzordean Berriz6 Aukera Azoka antolatu dute, merkataritza bultzatu guran Iurreta4 BBK-ko asanbladan parte hartzea erabaki du udalak

2. H2 2012ko urtarrilaren 27a, barikua anbotoAnboto KomunikabideakHERRIRIK HERRI @anbotoDURANGO2009ko kontuenfiskalizazioakeztabaida sortu duEAJk pozarren hartu du txostena; Aralarreketa Bilduk gogor kritikatu dute gobernu taldeaerri Kontuen Euskal Epai-Elkarteen diru-laguntzeiH tegiak 2009ko aurrekon-tuen gainean egindakoauditoriaren emaitza ezagutzera dagokionez, aurrekontu luzapena zela-eta 500.000 euroko diru- laguntzak mantendu zituztelaemateak hautsak harrotu ditu azaldu du EAJk, elkarteei arazoDurangoko Udalean. EAJk poza- ekonomikorik ez sortzeko.rren hartu ditu txosten horrenBestalde, udaleko langileenemaitzak. Prentsa oharrean azal- kontratazio batzuk hautaketa pro-du dutenez, epaitegi honen iritziz, zesu barik eta publizitaterik eginDurangoko Udalak 2009. urteanbarik gauzatu direla ere azaltzenbete egin du bere egoera ekono-du Epaitegiak.miko-finantzarioa arautzen duenarautegia. Hala ere, hanka-sartzeAralar eta Bilduren kritikakadministratiboren bat gertatu zite-Aurrekontuak garestitzea Duran-keela aitortu dute. gon egin diren obra garrantzitsuHerri-kontuen Euskal Epaitegiak hainbat ondorio eman ditu jakitera. guztietan gertatu dela salatu du Aralarrek; liburutegia eta igerile- ratu duenez.Txostenak urte batko prezioa dela adierazi dute.Igerilekuen eta liburutegiaren kuez gainera, Hizkuntza Eskolaren aztertzen badu ere, irregulartasu-Gardentasun falta ere kritikatuproiektuak garestitu izana proiektua %30 garestitu zela gogo-nak sistematikoak direla salatu dute, oposizioko alderdiei epaite-nabarmendu du epaitegiak ratu du. Obretako kontratu batendu Maeztu zinegotziak, eta ardu- giak sei hilean egin duen lana ere ez dela legeak eskatzen duenra publikoa izateak exijitzen duenBilduk eta Aralarrek proiektuek ezkutatu egin dietela azalduz. derrigorrezko proiektuen ikuska-erantzunkizuna hartzeko eskatu ikuskapena behar dutela diote,Diru-laguntzak batzuei bai etaEpaitegiak igoerak sumatupena egiten azaldu du Dani Maez-dio EAJri.beste batzuei ez emateko irizpi- halakorik ez egin izana salatuzditu Landakoko igerilekuen tu zinegotziak. Kontratazioen Proiektuak garestitzeari buruzdeak zeintzuk diren ere galdetzenproiektuan, %32ko igoeragaz, eta arloan, Durangoko Udalak gaitz Bilduk kritikatu duenez, ikuskapendute. Gobernu taldeak hanka-sar-Udal Liburutegian, %37ko gares-kronikoa duela eta horrek udal barik proiektuek ez daukate eze-tze administratibo definizioa era-tzeagaz. EAJk igoerak osoko bilku- ekonomia nabarmen kaltetzen lako zehaztapenik eta, durangarbiltzea zinismo erakustaldia delarak onartu zituela argudiatu du. duela agerian gelditu da, gaine- guztion artean ordaindu beharre-ere salatu du Bilduk. J.G.Trenbidea 2012an lurperatzeko dako prentsaurrekoan, AitziberDurangon, trenbidearen lurpera- Irigoras alkateak, Andoni Ortuzar tzearen obragaz". Legebiltzarrean BBBko buru eta legebiltzarkideakeskatu dutena "aurrekontuetaneskatu du EAJk Legebiltzarrean eta Juan Antonio Arieta-Arauna- bea EAJko legebiltzarkideak.Trenbidea amaitzeko "diru esandakoa betetzea baino ez" dela nabarmendu gura izan du Ando- ni Ortuzarrek. arazorik ez" dagoela-eta obreiEAJk obren atzerapena salatu eta ez-legezko proposamena aurkeztu dulehentasuna emateko eskaria egin dute EAJko kideek. Arieta-Arau- Udalak ez dauka GarraioUrtea amaitu aurretik trenbideako proposamena aurkeztu dutelanabeak salatu duenez, azkenSailagaz hartu-eman zuzenik:lurperatzeko lanak amaitzea tek-Diru arazorik ez dagoelajakinarazi dute, lanak aurten amai- urteotan trenbidearen obran Albisteak komunikabideennikoki posible dela nabarmenduesanez, obrei lehentasuna tzea eskatzeko. Obraren atzerape- "aurreikusitako partidak bainobidez heltzen zaizkigudute asteon EAJko ordezkariek, ematea eskatu du EAJk na eta haren gaineko informaziogutxiago exekutatu da". Datuaketa Eusko Legebiltzarrean ez-legez-falta salatu dute Durangon egin- eman ditu: 2010ean aurreikusita- koaren % 54 exekutatu zen, etaUdalak berririk ez 2011n % 55. Aitziber Irigoras alkateak adierazi"Gezurrez eta atzerapenezduenez, Durangoko Udalak ez dau- betetako historia" da trenbidearenka Garraio Sailagaz hartu-eman lurperatzea, Andoni Ortuzarrenzuzenik: "Albisteak komunikabi- berbetan. Ortuzarrek kritikatu du deen bidez heltzen zaizkigu". Garraio Sailak "zigor politika" dara- Horrela jardunda durangarrei bilela Bizkaian, eta, batez ere, "mespretxu hutsa" azaltzen diete- la salatu du Irigorasek: "Ahaztu egi- ten dira herritarrak direla egoera- 2010ean eta 2011n, obrarakoren biktima, eta ez dute atzerape- aurreikusitako partidak baino nen arrazoiak azaltzerik lortu". gutxiago exekutatu daObren gaineko informazioa eska- tzeaz gainera, trenbideagaz egon- dako arazoen gainean berba egin du alkateak: "Hesiekin egondako arazoek arriskuak sortzen dituzte, Andoni Ortuzarrek salatu du eta kontu handiz zaindu beharre- Garraio Sailak zigor politika ko arazoak dira". A.U. darabilela proiektu honekikoBideoa: www.anboto.orgTrenbidearen segurtasun falta nabarmendu dute EAJko ordezkariek. 3. Herririk herrianboto 2012ko urtarrilaren 27a, barikua3HEneko Egibar ErraldekoUdalak Abasolorengerentea kaleratu egin dute indultuaren kontraTeknikari bat plangintza osatzen dabil ahalik arinen zabaldu ahal izatekoegiteko eskatu dutePlataforma Feministak eta PSE-EEk gogor salatu rralde hiltegiko gerente Ene- Gauzak horrela, Osasun Sai- Ansotegi Erraldeko presidenteak.Eko Egibarrek azaldu due- nez, gerente eta albaitarimoduan bere funtzioa goitik behe- lean aurkezteko plangintza osa- tzen dihardu Erraldek. Urtarrila- ren 14an produkzioa eten zuten Osasun Sailak gaia txostena esku artean duenean aztertuko duela erantzun du.dute sexu-erasoen gaineko zigorra arindu izanaSexu-abusuengatik zigortutagizarte osoari dagokion gaia da".ra bete du Erralde hiltegian. Egoe- Osasun Sailaren aginduz. Harrez- Plangintza osatzeko teknika-zegoen Paul Abasolori indultuHori dela-eta, udaleko Berdinta-raren inguruan ez duela ezer uler-kero Eusko Jaurlaritzagaz eginda- ri berria kontratatu dute. Ansote- partziala eman izanak zeresansun batzordean eta Berdintasuntzen aitortu du. Proiektua bide- ko batzarrean araudira egokitze-giri gerentearen kaleratzearen handia eman du Durangoko era-Kontseiluan indultuaren kontraragarri egin duela adierazi duko plangintza aurkezteko konpro-inguruan galdetuta, Erralde gileen artean. Udaleko Berdinta- egiteko eskatu du Plataformak.gerente ohiak. Ekonomikoki parramisoa hartu dute, hiltegia berrirobarruko gaia dela eta teknikari sun Batzordean gaia lantzekoPSE-EEren izenean, Pilar Riosegin dugu. 2011 urtean 9.504 abel- zabaltzeko. Ahal den eperik labu-barriagaz ez duela zerikusirik argi- eskatu dute Durangoko Platafor-zinegotziak Paul Abasoloren alde-buru hil ditugu, eta Bizkaiko Bil- rrenean zabaldu gura dugu, etatu du. Teknikaria kontratatzera-ma Feministak eta PSE-EEk, eta ko indultua "lotsagarria" deladotsa komertzializatu dugu. Osa-horretarako behar egiteko modukoan kanpoko pertsona bat har- sozialistek gaineratu dute Fiskal- adierazi du: Berrezteko progra-sun Sailaren txostenetan argi gera-berria aztertzen gabiltza, dio Mikel tu gura izan dugu, Erraldegaz lotu-tzari eskaria egingo diotela Aba-metan parte hartzera bakarriktzen da araudiaren arabera rarik bakoa, aholkularitza ahaliksolok zigorra kartzelan betetzeko. derrigortzea oso zigor urria da;hiltegiak egitura akatsak dituela, eta objektiboena egiteko.alperrekoa da administrazioekgogorarazi duenez. Teknikari alde- Ansotegik azaldu duenez, Bitartean, behargin batzuekmilaka euro bideratzea kontzien-tik Euskal Herriko albaitari onenakkaleratzeak ez dauka teknikari mantenimenduan dihardute, etaPSE-EEk jakinarazi duenez, tziazio kanpainak egiteko, geroizan dituztela aholkulari zehaztuberriarekin zerikusirikbesteak oporretan daude. Aboka- Fiskaltzari zigorra kartzelanhorrelako erabakiekin pikutaradu. Elikadura subiranotasunaren tuekin gabiltza langileen egoera betearazteko eskatuko diobidaltzen badira.alde lan egin dut, gaineratu du.zelan kudeatu zehazten. J.G.Horrelako erabakiek admi- nistrazioaren irmotasuna kolo- Plataforma Feminista "hase- kan jartzen dutela azaldu du Rio-rre" agertu da Espainiako Gober- sek: Sexu-abusuen gaitza ekin-nuaren neurriagaz:"Emakumeen tzekin geratu behar dugu, eta ezduintsuna eta osotasun fisikoa kanpainekin bakarrik. J.D./ A.U.Gazteen lokalen gainekoordenantza, aurreraHirigintza batzordean onartu egin dute lokaleibaldintza minimo batzuk ipintzeko ordenantzaSegurtasunagaz, intsonoriza-denuntzia sartu dituztela nabar-zioagaz eta garbitasunagaz lotu- mendu du Durangoko PSE-EEk.