altium designer

Download Altium Designer

Post on 26-Aug-2014

139 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  LI NI U

  Cng vi s pht trin nhanh chng ca my tnh, CAD (Computer Aided Design)ngy cng hon thin v c ng dng trong hu ht cc lnh vc ca khoa hc k thut.i vi chuyn ngnh in t, nhiu phn mm CAD cho php v mch, m phng mchin v chuyn sang mch in mt cch nhanh chng v hiu qu nh: OrCAD/PSPICE,EAGLE, Mutisim Workbench, MicroSim, Altium Designer,

  Altium Designer, phin bn trc kia c tn gi quen thuc l Protel DXP, l mttrong nhng cng c v mch in t mnh nht hin nay. c pht trin bi hngAltium Limited, Altium Designer (Altium) mang li cho ngi dng mt mi trng lmvic ht sc chuyn nghip. Nhng cng chnh l mt tr ngi ln cho nhng ngimi lm quen vi phn mm ny.

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 2

  Chng 1:

  V S NGUYN L

  Trc ht chng ta cng lm quen vi mi trng lm vic ca Altium Designer.Cho n thi im cun Ebook ang vit th Altium Dsigner ra n phin bn 6.8.Nhng cun Ebook c thc hin trn bn 6.7.

  Bn v u tin l mch n nh tc ng c, c s nh sau:

  Khi ng chng trnh t shortcut trn destop mn hnh nn hoc t Menu Start>> All programs >>Altium Designer 6 >> Altium Designer 6. Khi ca s lm vicca Altium Designer c dng nh sau:

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 3

  to s nguyn l trc ht ta cn to 1 project (D n) mi:T menu File >> New >> Project >> PCB ProjectHoc bng cc phm tt: F, N, J, B. Vic s dng phm tt s gip bn thit k nhanh

  hn. Cc phm tt ca menu tng ng c gch chn di menu hoc lnh tng ng:

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 4

  y ta chn PCB Project: D n mch in phc v cho vic chuyn t s nguyn l sang mch in cc chng sau ny,PCB (Printed Circuit Board): mch in. By gitrn ca s Projects ca Bn lm vic bn phatri s xut hin tn 1 project mi c tn mcnh l: PCB_Project1.PrjPCBv pha bn di xut hin thng bo NoDocuments Added: Do cha c ti liu, bn vno trong d n.

  Ta c th lu li Project ny vi tn mi: bm phichut vo PCB_Project1.PrjPCB mt menu mi xuthin, chn Save project ti ca s hin ra chn ni lugi project v t tn mi cho project ti mc Filename l: Baitap1.PrjPCB.

  Ta s thy ca s project s c tn mil: Baitap1.PrjPCB. By gi ta thmbn v s nguyn l mch in voproject: bm phi chut voBaitap1.PrjPCB ti menu xut hinchn: Add New to Project, ti menu conhin ra chn tip Schematic (S nguyn l). Cn nu bn v c ttrc ta c th chn Add Existing toProject (tt nhin chng ta cha c bnv no s dng la chn ny).

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 5

  Trn ca s Project bn di Baitap1.PrjPCB xut hin bo cho ta bit ti liu ngunmi c tn mc nh l: Sheet1.SchDoc, ng thi c 2 biu tng xut hin cngBaitap1.PrjPCB v Sheet1.SchDoc l biu tng 2 t giy: t giy bo rng cs thay i trong project va to (ta va thm vo s nguyn l) nhng cha lu li sthay i ny vo project. T giy trng bo rng ti liu Schematic cha c s thay i g(do ta cha v g). Ta lu li bn v ny vi tn mi bng cch bm phi voSheet1.SchDoc ti menu hin ra chn Save, chn ni lu bn v v t tn mi cho bn vti mc File name, y ti t l: Nguyenly1.SchDoc. Tn mi ny tng t cng cth hin li ca s qun l project. Mi trng lm vic ca Altium t ng chuyn sangmi trng v mch nguyn l.

  Phn tch mch nguyn l u bi cho ta thy: Mch gm 5 din tr, 1bin tr, 2 tin, 1 cun dy, 3 diode, 1 triac, 2 transistor npn, 1 cng tc chuyn mch 3 chu, 6chn ngun ni mass. Ta tin hnh ly cc linh kin ny t th vin ca Altium. y lmi trng v mch nguyn l:

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 6

  tin hnh ly linh kin ta di chuyn chut n menu Libraries gc phi, nu khng thy menu ny th vo menu: Designe> BrowseLibrary (n phm tt: D, B), sau ko th ca s ny vo gc phi cachng trnh (n v gi chut tri, ri th vo gc phi), hoc n vo nt

  , khung Libraries s ch t ng Nn, menu Libraries xut hin bngc phi cho ta d thao tc. Ca s Libraries xut hin.

  Theo mc nh th vinMiscellaneous Devices.IntLib t ngxut hin. Th vin ny cha hu ht cclinh kin dn gin nh: in tr, t in,transistor, .

  ly in tr: ta g Res1 vokhung tn linh kin. Hnh dng trong s nguyn l v chn cm (footprint) s xuthin bn di.

  Nhp Place Res1 ly in tr.Lc ny

  bn cnh con tr chut c si tc hnh chthp (crosshair) ng thi linh kin Res1di chuyn theo con tr ny. Nhng hykhoan n chut tri 1 ln na t res1vo mch nguyn l: bm phm Tab xut hin hp thoi ComponentProperties cha cc thng s v ty chnv linh kin.

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 7

  Ti mc Properties, khung Designator thay R? bng tn linh kin ny l R1 khiu. T ny v sau mi khi ly Res1 k hiu ca linh kin s t ng tng ln 1: R2,R3, . Ti khung Comment miu t linh kin ta c th cho Nn i bng cch b chn mcVisible. Gi tr ca in tr ny bng 39K, Nhng theo mc nh gi tr ny l1K, do taphi nhp li gi tr ny ti mc Parameter for R?-Res1, khung Value thay 1Kbng gi trtng nag l 39K. V cn m bo du tch mc ny c xut hin. ( cho gi tr ny thhin trn bn v). Sau khi nhp xong nhn OK. Lc ny trn con tr chut R? c thaybng R1, nhng nh ta thy th hnh dng ny rt b, phng to hnh v bm phm PageUp trn bn phm 1 hoc nhiu ln n khi no thy hnh v ph hp th thi. thu nhbn v ta c th bm phm Page Down trn bn phm. Chn v tr ph hp trn bn v, numun quay linh kin c th bm phm X, hoc Y, ri bm chut tri t linh kin intr ny ln bn v. Nh vy l R1 c t trn bn v. Sau khi t xong ta thy trncon tr chut vn xut hin linh kin in tr R2 ( c t ng tng ln), do vn trong ch t Res1. Ta c th ly lun 4 in tr cn li bng cch chn nhng v trtrn bn v ri t lin tip 4 in tr ny. kt thc ly Res1 ta bm phm ESC. C 1im cn lu l: cc gi tr in tr trong bn v l khc nhau do ta phi t li cc gitr ny bng cch trc khi t R2, R3, R4, R5 ta bm phm Tab t li cc gi tr ny(hoc c th khng cn thay i ngay, ta s t li cc thng s ny sau).

  Tng t, ly 2 t in: vo menu Libraries vn ti th vin MiscellaneousDevices.IntLib ta g Cap v bm chut vo Place Cap, v trc khi t t in ny vo

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 8

  bn v ta cng bm phm Tab hin hp thoi Component properties: ti khungDesignator thay C? bng C1, b chn mc Visible khung Comment. Theo mc nh gi

  tr t ny l 100pF, ta c th chnh li gi tr ny (hoc b qua sau ny chnh li) thay100pF bng 0.1uF Khung Value ca mc Parameters for C?-Cap (ch u thay cho k tmicro). Nhn OK v chn 2 v tr khc nhau trn mn hnh lm vic t 2 t ny.

  Tip theo, ly Diode: ti menu Libraries,vn ti th vin Miscellaneous Devices.IntLib tag Diode vo khung tn linh kin. Theo mc nhmt cu diode s xut hin u tin. Ta ko xungv chn ng Diode nh hnh v bn.

  Nhn Place Diode tr v mn hnh lm vic. n phm Tab v t li tn chodiode ny l D1 thay v D? ti hp thoi n phm Tab hin hp thoi ComponentProperties nh phn trn hng dn. Nhp OK v t 3 diode ln bn v. Nhn ESC kt thc ly diode.

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 9

  Tin hnh ly bin tr, cng ti th vintrn, g Rpot vo khung tn linh kin. NhnPlace RPot quay v mn hnh lm vic.

  n phm Tab hin hp thoi Component Properties:

  Thay R? bng R6, b chn mc Visible khung Comment, nhp li gi tr 100K khung Value ca mc Parameters for R?-Rpot, sau n OK v mn hnh lm vic,chn v tr thch hp v t bin tr vo. Nhn ESC kt thc ly bin tr.

  Tip theo, ly Triac, vn ti th vin Miscellaneous Devices.IntLib ta g Triacvo khung tn linh kin:

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 10

  Chn ng Triac nh hnh v trn. Ri n Place Triac quay v mn hnh lm vic. nphm Tab hin hp thoi Component Properties:

  Thay Q? bng Q1 ti khung Designator. Ri nhn OK v chn v tr trn mn hnh tQ1. n ESC kt thc ly Triac.

  ly Transistor NPN, vn ti th vin trn ta g 2N3904 vo khung tn linh kinri nhn vo Place 2N3904:

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 11

  Trc khi t vo bn v n phm Tab hin hp thoi Component Properties,thay Q? bng Q2 khung Designator, sau nhn OK quay v mn hnh lm vic v t2 transistor vo bn v. n ESC that ch lytransistor.

  ly cun dy, vn ti th vin trn, g InductorIron vo khung tn linh kin ti menu Libraries. nPlace Inductor Iron t cun dy vo bn v. Trckhi t n Tab v thay k hiu L? bng L1 ti khungDesignator ca hp thoi Component Properties. NhnOK v Dt cun dy ti v tr thch hp trn bn v. NhnESC that ch ly cun dy.

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 12

  Nh vy l ch cn 2 chn cm cho linh kinngun 220V v ng c. Chn cm ny khngnm trong th vin MiscellaneousDevices.IntLib m nm trong th vinMiscellaneous Conectors.IntLib do ta cnthm th vin ny vo bng cch t menu Libraries nhp vo nt Libraries, ca sAvaiable Libraries xut hin trong bo cho ta bit cc th vin c l:

  Miscellaneous Devices.IntLib, nhn vo nt

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 13

  Install thm th vin. Ca s Open hin ra, ko chut xung cui v chn th vinMiscellaneous Connectors.IntLib:

  (Cc th vin ny thng nm trong ng dn: C:\Program Files\Altium Designer6\Library). Sau nhn Open thm th vin ny.Tip nhn Close ng ca s.

  Tr v menu Libraries, lc ny th vin hinti l Miscellaneous Connectors.IntLib, g Header2 vo khung tn linh kin. n Place Header 2 tchn cm ny vo bn v.

  n Tab hin hp thoi Component Properties: thay P? khung Designator bng P1,thay Header 2 khung Comment bng 220V v m bo du tch 2 mc ny l c.

 • Hng dn Altium Designer *** Aqua Corporation.

  Robocon Thnh 14

  Nhn OK v t chn cm cho ngun vo v tr thch hp. Nh vy ta cn chn cm ngc, trc khi t chn cm ny n Tab hin hp thoi Component Properties, tng tthay 220V mc Designator bng ng C.

  n OK v t chn cm vo v tr thch hp trn bn v. n ESC kt thc ly chn cm.

  ly cng tc 3 chu: ti menuLibraries ta nhp vo mi tn khung thvin, cc th vin ca bn v ta ci t vos hin ra, ko chut ln v chn li th vinl Miscellaneous Devices.IntLib, ti khungtn linh kin g SW-SPDT, Nhp Place SW-SPDT, trc khi t linh kin vo bn v tacng nhn phm Tab t li tn cho cngtc 3 chu ny bng cch thay S? bng S1 mc Designator ca hp thoi ComponentProp

Recommended

View more >